Nieuwsberichten

Vacature projectleider voor het project Kansrijke Loopbanen

  • jun 2020
  • 564

Projectopdracht en profielschets Kansrijke Loopbanen

Context
In 2019-2020 is vanuit het programma VSV (Noord-Kennemerland en West-Friesland) een onderzoeksopdracht verstrekt aan KBA uit Nijmegen. Kern van de opdracht was om in samenspraak met de onderwijspartijen en de betrokken gemeenten een visie te ontwikkelen op de toeleiding naar de arbeidsmarkt van jongeren voor wie het behalen van een startkwalificatie niet tot de mogelijkheid behoort. Hoe rusten we hen toe met zo veel mogelijk kennis en vaardigheden om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Daarbij is het uitgangspunt geweest dat jongeren met een positieve insteek benaderd kunnen worden, waarbij niet het ontbreken van een startkwalificatie benadrukt wordt maar juist het behalen van certificaten en verklaringen van expertise.

Het onderzoek heeft de volgende documenten opgeleverd:
• de propositie
• de geformuleerde visie
• de achterliggende cijfers
• een vraag- en antwoord lijst

Momenteel loopt het proces voor het onderschrijven van de visie door de bestuurders van zowel de gemeenten als de onderwijsinstellingen.

Bestuurlijk draagvlak en aansturing
In de tekst van de gezamenlijke visie staat op pagina 4 onder ‘Pijler 2. Breed bestuurlijk draagvlak’ dat een bestuurlijke samenwerking een essentiële voorwaarde is om de gezamenlijke doelen te kunnen realiseren.

Het gaat daarbij om betrokken onderwijsbesturen en betrokken gemeenten, die daarin willen optrekken met bestuurlijk verantwoordelijken op de terreinen van arbeidsmarkt, werk, zorg en hulpverlening.

We benutten hiervoor bestaande overlegstructuren (SG VSV-NK en BO VSV-WF) en we willen op termijn ook de regio Kop van Noord-Holland laten aansluiten.

Voor de directe aansturing van dit project is een stuurgroep Kansrijke Loopbanen gevormd bestaande uit:
Anne Veldt, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, voorzitter
Nico ’t Hooft, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo West-Friesland
Gerard Oud, bestuurder Clusius College
Wiebe Terpstra, directeur Horizon College
Femke Blokker, beleidsadviseur RPA-NHN
Petra Taams, beleidsadviseur gemeente Hoorn
Willie van der Pijl, beleidsadviseur gemeente Alkmaar (tijdelijk)
Joki Harms, programmamanager VSV-steunpunt

Deze stuurgroep is opdrachtgever voor de projectleider en is ook sparringpartner.
De stuurgroep is tevens de schakel naar de SG VSV-NK en BO VSV-WF.

Opdracht
Om deze visie tot ontwikkeling te brengen, handen en voeten te geven, zijn wij op zoek naar een projectleider.

De projecteider Kansrijke Loopbanen ontwikkelt in samenspraak met partijen een concreet plan van aanpak voor de jaren 2020-2024 met daarin:
• Een voorstel voor het ontwikkelen van bestuurlijk draagvlak
• Een voorstel voor uitvoering van pilots MBO Arbeid
• Een voorstel voor uitvoering van de regionale tafels
• Een voorstel voor uitvoering van geïntegreerde routes
• Een structuur voor een stuurgroep en werkgroep(en)
• Een begroting
• Een voorstel voor de verbreding van het project naar de regio Kop van Noord-Holland

Profiel van een projectleider
• Ervaring met het leiden van projecten
• Affiniteit en ervaring met het onderwerp en een netwerk in de regio
• Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
• Overzichtsvorming en strategisch denken
• Resultaatgericht, oplossingsgericht
• Gevoel voor verhoudingen en daarmee de juiste wegen weten te vinden

Periode en ureninzet
De duur van het project is voorlopig vastgesteld van 1 september 2020 – 31 december 2021. Na 1 jaar zal een evaluatie plaatsvinden die de inzet voor de periode daarna zal bepalen.

Ureninzet is 8 uur per week.

Sollicitatie
U kunt uw sollicitatie richten aan Anne Veldt, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, via aveldt@swvnk.nl. De sluitingsdatum is 21 juni 2020. De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdagochtend 1 juli 2020.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.