Nieuwsberichten

Vacature Programmamanager “Jij telt mee!”, aanpak VSV/JIKP 2021-2024

 • 24 feb
 • 202

Voor de uitvoering van het Regionaal Programma “Jij telt mee!”, aanpak VSV/JIKP 2021-2024 zijn wij per 1 juni 2021 op zoek voor de duur van het programma naar een

Programmamanager (0,8 fte, schaal 12)

In Noord-Kennemerland en West-Friesland werken de gemeenten en de onderwijsinstellingen samen om het percentage jongeren dat zonder starkwalificatie van school gaat (VSV-ers) te verlagen. Als jongeren toch zonder diploma van school gaan richten we ons erop dat ze aan het werk gaan ofwel terug naar school. We hebben hiervoor streefcijfers vastgesteld. En tenslotte werken we samen om de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) te verbeteren.

Om deze doelen te realiseren is goede samenwerking tussen praktijkonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, de samenwerkingsverbanden vo, mbo-scholen en gemeenten van groot belang. Deze samenwerking is in de afgelopen jaren versterkt en uitgebreid ook in de richting van de (jeugd)zorg en partijen op het terrein van de arbeidsmarkt. In de komende jaren willen we de goede samenwerking voortzetten en verder ontwikkelen, zodat we gezamenlijk zoeken naar kansen voor jongeren om een goede plek op de arbeidsmarkt te vinden. Want: iedere jongere telt mee!

Het Ministerie van OCW ondersteunt deze samenwerking met financiële middelen, die iedere 4 jaar worden aangevraagd.

De contactschool en contactgemeente zijn samen, namens de samenwerkingspartners, opdrachtgever voor de uitvoering van het Regionaal Programma. Voor de uitvoering van het programma hebben de samenwerkende partijen een regionale projectorganisatie opgezet, het Steunpunt VSV. Dit VSV steunpunt bestaat uit de programmamanager en een programma-ondersteuner. De programmamanager werkt in opdracht van de contactschool en de contactgemeente.

Het Steunpunt VSV is ingericht als onderdeel van de contactschool en coördineert de uitvoering van de taken van de contactgemeente en de contactschool. Het steunpunt initieert het overleg op bestuurlijk en operationeel niveau, onderhoudt de contacten tussen de contactgemeenten en de contactschool en informeert de samenwerkingspartners over de uitvoering van het Regionaal Programma “Jij telt mee!”. Daarnaast beheert en verantwoordt het steunpunt de regionale subsidie.

Het Horizon College is als contactschool de formele werkgever van de medewerkers van het Steunpunt VSV. In verband met pensionering van de huidige programmamanager zijn we op zoek naar een opvolger.

Verantwoordelijkheid

 • Het totaal van het programma en behalen van de geformuleerde doelen, volgens de opgestelde programmalijnen. Deze behelzen projecten over het verzorgen van onderwijs aan jongeren in kwetsbare posities, het begeleiden en vormgeven van extra voorzieningen om hen met een diploma van school te laten gaan en het organiseren van steunsystemen in de regio om hen zo goed mogelijk aan het werk te laten gaan;
 • Het voorwaarden scheppen en in werking stellen van het programma in samenwerking met betrokken partijen;
 • Het informeren en verantwoording afleggen aan de stuurgroepen in West Friesland en Noord Kennemerland, in betrokkenheid met accountmanagement van OCW.

Functie-eisen

 • Ervaren programmamanager met WO werk- en denkniveau;
 • Sterk in netwerken, neemt ervaring hierin mee in onderwijs- of bestuurlijke context (openbaar bestuur);
 • Verbinder;
 • Ondernemend, durft verder te kijken dan de opdracht alleen.

Taken

 • Voorbereiden en organiseren van de bestuurlijk overleggen (Stuurgroep VSV/JIKP Noord-Kennemerland en Stuurgroep West-Friesland), en het geven van adviezen aan bestuurders van de samenwerkende partners;
 • Overleg voeren met beleidsadviseurs en RMC-coördinatoren van de centrumgemeenten (Alkmaar en Hoorn);
 • Contact onderhouden met de accountmanager van het ministerie van OCW;
 • Inhoudelijke ondersteuning bieden aan de partners bij de uitvoering van de projecten;
 • Voorzitten van diverse groepen binnen de VSV-projectorganisatie;
 • Monitoren en evalueren van de projecten;
 • Schrijven van rapportages, analyses en adviezen in samenwerking met de beleidsadviseur(s) en RMC-coördinatoren;
 • Financieel (mede) bewaken en afhandelen van de subsidiemiddelen en projecten.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid: onverkort op basis van de afgesproken kaders gericht blijven op het te bereiken doel, ondanks eventuele tegenslag en/of afleiding;
 • Zelfstandigheid: autonoom oppakken en uitvoeren van werkzaamheden;
 • Analytisch vermogen: in staat zijn om een situatie, proces of probleem te ontleden en de herkomst en samenhang van verschillende componenten te begrijpen;
 • Rol- en omgevingsbewustzijn: sensitiviteit voor de bestuurlijke en politieke verhoudingen. Ontwikkelen en bestendigen van de relaties en allianties in de regio. Deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke en correcte taal verwoorden, afgestemd op de lezer/hoorder.

Inlichtingen
De heer Wiebe Terpstra, directeur Techniek, Entree en Anderstaligen, Horizon College, w.terpstra@horizoncollege.nl, 06 - 30 047 850

Mevrouw Joki Harms, programmamanager VSV/JIKP, j.harms@horizoncollege.nl, 06 - 18 300 064

Sollicitatie
Heeft u interesse? Dan zien we uw sollicitatie vóór 15 maart tegemoet via sollicitaties@horizoncollege.nl.

Download vacaturetekst Programmamanager

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.