Aankondiging online bijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling voor onderwijsorganisaties d.d. 23 mei 2023

 • 18 apr
 • 73
Nieuwsberichten

Uit naam van Stichting PubliekPrivaat treft u hieronder informatie en aankondiging online bijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling voor onderwijsorganisaties d.d. 23 mei 2023 aan.

Ook in 2023 organiseert Stichting PubliekPrivaat samen met gastgemeenten overleg- en informatiebijeenkomsten over huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor onderwijsbestuurders, -managers en -professionals. In aanwezigheid van gemeenten. En in samenwerking met ervaringsdeskundigen die tijdens de bijeenkomst actieve inbreng leveren.Mede ten behoeve van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en brancheorganisaties in het sociaal domein. Zij ontvangen onder meer de rapportage met klachten en verbeteringsvoorstellen vanuit de bijeenkomst. Het overleg is onder meer gericht op alle functionarissen binnen onderwijsorganisaties die op de een of andere manier, direct of indirect, in aanraking kunnen komen met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ouders zijn en blijven in de eerste plaats verantwoordelijk voor veiligheid voor kinderen in de thuissituatie, maar de overheid en het onderwijs moeten waar nodig ondersteunen en hulp bieden. We zijn als scholen dan ook verplicht te werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds de aanscherping van de Meldcode wordt elk onderwijsteam geadviseerd een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aan te stellen. Vaak is dat de intern begeleider of de ondersteuningscoördinator maar het kan ook iemand anders zijn. Tijdens de bijeenkomst worden door scholen en gemeenten nieuwe ervaringen gedeeld en worden praktijkvoorbeelden gegeven over zichtbare en onzichtbare vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe hiermee is omgegaan.

Enkele actuele speerpunten:

 • Het contact met de medewerkers van Veilig Thuis verloopt voor velen van ons niet vlekkeloos. We krijgen laat of geen of onvoldoende terugkoppeling. Ervaringen en verbeteringsvoorstellen worden uitgewisseld tijdens de bijeenkomst.
 • Steeds meer scholen maken gebruik van ervaringsdeskundigen, maar zijn soms nog zoekende hoe dit vorm te geven, zeker in de preventieve sfeer. Het blijkt vaak nog een onontgonnen terrein. We weten als scholen niet altijd hoe de samenwerking aan te gaan en waar we ervaringsdeskundigheid kunnen vinden maar we willen er wel vaker gebruik van gaan maken
 • Veel collega-scholen maken de Meldcode specifiek voor de eigen praktijk. Bijvoorbeeld door te benoemen wie de stappen moet doorlopen. Zo kan een instelling afspreken dat de docent de signalen bespreekt met de vertrouwenspersoon. Ook kan het nodig zijn in de Meldcode extra aandacht te besteden aan signalering en handelwijze bij specifieke vormen van geweld. Ervaringen worden uitgewisseld tijdens de bijeenkomst.

Ook in 2023 organiseren wij het overleg online (via Zoom) aangezien het de collega-onderwijsorganisaties uitstekend bevalt. De onafhankelijk dagvoorzitter stuurt u 5 minuten voor aanvang van de online vergadering per mail een link. Als u daarop klikt, dan krijgt u op een eenvoudige wijze (na een korte en eenvoudige en veilige download van de software) toegang tot de (goed beveiligde) online vergaderzaal waar de bijeenkomst gehouden wordt en waar u de dagvoorzitter en uw collega-organisaties in beeld en geluid aantreft.

Hierbij maken wij u attent op de online bijeenkomst op dinsdag 23 mei 2023. Aanvang van het overleg stipt om 10.00 uur en einde uiterlijk om 12.00 uur

Let op: als het aantal aanmeldingen voor het overleg te groot zal zijn, dan zullen extra online bijeenkomsten worden gepland. We hebben reservedata en -tijden op:

 • Dinsdag 23 mei 2023 van 13.30 tot 15.30 uur
 • Donderdag 25 mei 2023 van 10.00 tot 12.00 uur
 • Donderdag 25 mei 2023 van 13.30 tot 15.30 uur
 • Dinsdag 30 mei 2023 van 10.00 tot 12.00 uur
 • Dinsdag 30 mei 2023 van 13.30 tot 15.30 uur
 • Donderdag 1 juni 2023 van 10.00 tot 12.00 uur
 • Donderdag 1 juni 2023 van 13.30 tot 15.30 uur

Afhankelijk van de volgorde van aanmeldingen verneemt u op welke datum en tijd u bent geregistreerd. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst krijgt u hierover uitsluitsel. We verzoeken u hiermee in uw agenda voor de zekerheid al rekening te houden.

De initiatiefnemers bevelen de bijeenkomst van harte bij u aan. Wij hopen u ook te kunnen begroeten. We verzoeken u ons uiterlijk 24 april 2023 te berichten (middels een e-mail aan secretariaat@publiekprivaatnederland.nl) of u in beginsel tijd en interesse hebt. We houden u dan op de hoogte en zenden u dan alle benodigde informatie zodat u precies op de hoogte bent van het programma en dan kunt bepalen of u wel of niet deelneemt aan de online bijeenkomst.

U kunt minimaal één persoon en maximaal twee personen afvaardigen.

Vanuit onderwijsorganisaties, gemeenten, ervaringsdeskundigen en andere partijen zijn vraagpunten, aandachtspunten, probleempunten en kritiekpunten aangedragen voor de online bijeenkomst. Ze staan op de inventarisatielijst (punt 2) van de agenda.

De deelnemers kunnen bij opening van de bijeenkomst melden welke punten zij zelf aan de orde willen stellen, onder meer uit de bovenbedoelde inventarisatielijst. Dus niet alle op de lijst geplaatste punten worden besproken, doch alleen de door de aanwezigen te kiezen punten. Dat kunnen overigens ook punten zijn die niet op de inventarisatielijst staan!

Tijdens de bijeenkomst zullen de gekozen punten grondig worden behandeld, middels praktische intervisie met elkaar en met aanwezige ervaringsdeskundigen.

Tijdens de bijeenkomst kunt u met collega's en anderen ervaringen uitwisselen en met elkaar vergelijken hoe zaken nog beter en efficiënter kunnen worden aangepakt.

Gebleken is dat onderwijsorganisaties en andere partijen daar erg veel baat bij kunnen hebben.

De deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een rapportage/verslag met praktische tips en best practices.

Hebt u behoefte aan nader overleg of aan meer informatie, belt u in dat geval gerust tijdens kantooruren met het secretariaat publiek privaat op telefoonnummer 085-0068762.

Wij hopen u te kunnen begroeten tijdens de online bijeenkomst.