Stap 1: Gesprek jongere, ouder(s) en school

Samenwerking kind-ouder-school Heeft een jongere passend onderwijs nodig? Dan bespreken de jongere, ouder(s) en medewerkers van de school met elkaar wat de behoeften van de jongere zijn, wat nodig is om hierin te voorzien en wie dat het beste kan doen. Het doel van dit gesprek is dat de jongere, ouder(s) en medewerkers van de school overeenstemming bereiken over een plan van aanpak. Dit noemen we ook wel het ontwikkelperspectiefplan. De school maakt een verslag van de gesprekken en deelt dit met de jongere en ouder(s). 

Hulp van een consulent passend onderwijs
Een consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband kan ondersteunen bij het gesprek tussen de jongere, ouder(s) en medewerkers van de school. Indien deelname van een consulent passend onderwijs voor de jongere, ouder(s) of de school meerwaarde heeft, dan nodigt de medewerker van de school de consulent passend onderwijs uit voor het gesprek. De school heeft de verantwoordelijkheid om met de jongere en ouder(s) te bespreken of deelname van de consulent gewenst is.

Andere deelnemers
Jongere, ouder(s) en school kunnen ook andere betrokkenen uitnodigen voor het gesprek. Denk bijvoorbeeld aan: een familielid, een hulpverlener, een zorgverlener of een Jeugd- en Gezinscoach. Jongere, ouder(s) en school bepalen samen wie deelneemt om samen tot een goed plan van aanpak te komen voor de jongere. 

Stap 2: Een ontwikkelperspectiefplan / TOP dossier

Blijkt tijdens het gesprek dat de jongere extra, intensieve of specialistische ondersteuning nodig heeft? Dan maakt de school een ontwikkelperspectiefplan (OPP) voor de jongere. De school doet dit digitaal via TOP dossier. 

Instemming door jongere en ouder(s)
Heeft de school het TOP dossier ingevuld? Dan verstuurt de school het plan naar de jongere en zijn/haar ouders. Jongeren vanaf 16 jaar en ouder(s) met bevoegd gezag hebben namelijk instemmingsrecht op het handelingsdeel van het plan. Instemming vragen en geven kan gemakkelijk digitaal via TOP dossier. 

Evaluatie met jongere en ouder(s)
Draagt het plan daadwerkelijk bij aan de ontwikkeling van de jongere? Dat is een belangrijke vraag. Daarom evalueren de jongere, ouder(s) en de medewerkers van de school minimaal halfjaarlijks wat wel en niet werkt voor de jongere. Op basis hiervan stelt de school het plan bij. 

Stap 3: Een aanvraag bij de Commissie

School doet aanvraag bij de Commissie van Toewijzing
Komen jongere, ouder(s) en andere betrokkenen samen tot de conclusie dat de jongere het beste passend onderwijs kan krijgen in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, op de bovenschoolse voorziening of m.b.v. een individueel arrangement? En dat de jongere dus een intensiever of specialistischer arrangement nodig heeft dan reguliere scholen vanuit de basis en extra ondersteuning kunnen bieden?

Dan doet de school een aanvraag bij de Commissie van Toewijzing.

Indienen aanvraag voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of een ander arrangement
De school dient voor dinsdag middag 15.00 uur een volledig ingevuld TOP dossier met bijlagen (gespreksverslagen en evt. andere relevante bijlagen) in bij het samenwerkingsverband. Belangrijk is dat de school hieraan een bewijs van instemming van de jongere < 16 jaar en gezaghebbend(e) ouder(s) toevoegt.

Dossiers die voor dinsdag 18.00 uur zijn aangeleverd (en na gelezen door de consulent), worden de week erop –indien zij ontvankelijk zijn- in de Commissie van Toewijzing getoetst op volledigheid, transparantie en navolgbaarheid. De directeur van het Samenwerkingsverband bekrachtigt het besluit.

Overgangsperiode januari en februari 2019
In de maanden januari en februari 2019 is sprake van een overgangsperiode, waarin scholen aanvragen kunnen doen via zowel het 'oude' meldformulier, als het 'nieuwe' TOP dossier. Klik hier voor het 'oude' meldformulier.

Toewijzingsprocedures

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.