Documenten mbt thuiszittende leerlingen

  • feb 2021
  • 460
HAS

De afgelopen jaren is er veel gepubliceerd met betrekking tot thuiszittende leerlingen.

Via de link Thuiszitters - Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl) kunt u alle relevante en meest actuele documenten terug vinden.

Klik op de link voor de Uitvoeringsagenda passend onderwijs en jeugd van de regio Alkmaar en het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW vraagt scholen dan ook gebruik te maken van de mogelijkheden die het NPO biedt voor deze kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW heeft het NJi en Ingrado gevraagd om ter ondersteuning hiervan een praktijkkaart op te stellen.

Samenvatting Schoolweigering brengt de ontwikkeling van een jongere in gevaar en is vaak een bron van zorg voor de ouders. De in de literatuur beschreven interventies bij schoolweigering worden meestal uitgevoerd door hulpverleners, soms in samenwerking met onderwijsprofessionals. Uit empirisch onderzoek blijkt dat deze interventies bijdragen aan schoolaanwezigheid, maar niet voor alle jongeren. Er is meer kennis nodig over wat effectief is bij de aanpak van schoolweigering. In het onderzoeksproject Weten Wat Werkt werd aan 76 professionals, 39 jongeren en 86 ouders gevraagd welke elementen van 21 interventies bij schoolweigering in Nederland volgens hen belangrijk en nuttig waren. Deze interventies vonden merendeels plaats in het regulier of speciaal onderwijs. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn ‘wegwijzers’ opgesteld ter ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van interventies bij schoolweigering. In dit artikel worden de 14 wegwijzers toegelicht. De wegwijzers beschrijven belangrijke voorwaarden voor effectieve interventies bij schoolweigering. Tot besluit van het artikel worden suggesties gedaan voor het gebruik van de wegwijzers.