Jaarplanning

  • jan 2020
  • 1777
Kwaliteitskompas

Hierboven ziet u een jaarplanning. Hieronder leest u wat de verschillende onderdelen betekenen.

1 OKT: Uitvraag leerlingenaantallen

Op 1 oktober deelt de administratie van ieder schoolbestuur de leerlingenaantallen per leerjaar en niveau met het bureau van het samenwerkingsverband. Op basis hiervan maakt het bureau de begroting en meerjarenbegroting en berekent de controller wat de hoogte van de ondersteuningsmiddelen per schoolbestuur is voor het komende jaar. Het is daarom heel belangrijk dat deze informatie correct is.

1 SEPT-1 DEC-1 MRT-1JUN: (dreigend) thuiszittende leerlingen in beeld

Vier keer per jaar brengen medewerkers van scholen, samen met leerplichtambtenaren en consulenten, het aantal (dreigende) thuiszittende jongeren in beeld. Zo kunnen zij samen bepalen welke actie nodig is om de jongeren te ondersteunen. Het totaaloverzicht biedt ook antwoord op de vraag of scholen, het samenwerkingsverband en partners er samen in slagen om thuiszitten te voorkomen en iedere jongere van een passend aanbod te voorzien.

SEPT/OKT: Startgesprek

Ieder schooljaar start met een startgesprek met de consulent en het ondersteuningsteam (en eventueel leidinggevenden en kernpartners). Zij bepalen samen de agenda. Het doel van dit gesprek is een terugblik op het afgelopen jaar om de samenwerking voor het komende schooljaar goed vorm te geven (werkafspraken). Daarnaast kunnen aanvullende agendapunten zijn: Handelingsgerichte aanpak schoolaanwezigheid (HAS), Interprofessioneel samenwerken, preventiematrix, zelfevaluatie en in company trainingen.

31 DEC-1FEB: Uitvraag paragraaf passend onderwijs en kritieke indicatoren

Op 31 december ontvangt ieder schoolbestuur een uitvraag paragraaf passend onderwijs en een uitvraag kritieke indicatoren. De paragraaf vormt de basis voor het eigen jaarverslag van het schoolbestuur. De indicatoren hebben een signaalfunctie en bieden aanleiding tot gesprek. De informatie die dit oplevert is onderwerp van gesprek van het overleg met directeuren en bestuurders.

JAN/FEB: Gesprek directie en bestuur

Eens per jaar spreken de directeuren en bestuurders van ieder schoolbestuur en het samenwerkingsverband met elkaar. Zij bepalen samen de agenda. Het gesprek gaat in ieder geval over: de doelmatige inzet van middelen, de uitvraag paragraaf passend onderwijs, knelpunten en positieve ontwikkelingen in het dekkend netwerk, verandercapaciteit / ontwikkelkracht en opbrengsten (outcome).

FEB/MRT: Voortgangsgesprek

In het voorjaar vindt een voortgangsgesprek plaats met de consulent en het ondersteuningsteam (en eventueel leidinggevenden en kernpartners). Zij bepalen samen de agenda. Dit gesprek bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel een terugblik op het afgelopen half jaar om de samenwerking voor het tweede half jaar goed vorm te geven. En tijdens het tweede deel de voortgang van belangrijke activiteiten (zoals de ontwikkelagenda, begeleide zelfevaluatie, professionaliseringstrajecten, opvallende kritieke indicatoren en leren en innoveren).

MRT: Schoolkaart

Scholen, het samenwerkingsverband, gemeenten en kernpartners ontwikkelen op dit moment een school(populatie)kaart. Deze bevat de belangrijkste informatie (uit verschillende bronnen) over de behoeften van de populatie in één overzicht. Dit biedt de mogelijkheid om de activiteiten van alle partners beter op de behoeften van de populatie af te stemmen. In de schoolkaart wordt bestaande informatie bijeen gebracht, zoals informatie van het ondersteuningsteam van de school, de GGD, J&G coaches, het CBS en leerplicht. In het voorjaar van 2020 zijn de eerste schoolkaarten klaar.

Doorlopende reflectie
Op verschillende momenten in het jaar vindt reflectie plaats. Binnen de school, samen met de consulent passend onderwijs of samen met kernpartners.

Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast welke ondersteuning die school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Een schoolondersteuningsprofiel is maximaal vier jaar geldig en dient geüpdatet te worden als het aanbod van de school wijzigt. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel.
Doorlopende gesprekken op de scholen
De consulent en het schoolondersteuningsteam voeren gedurende het jaar gesprekken. Hierin komt het volgende aan bod: casuïstiek, overleg met ondersteuningsteams, actuele ontwikkelingen van de school op het gebied van passend onderwijs, voortgang van de ontwikkelagenda, professionaliseringstrajecten en inzet van individuele arrangementen (TVIA’s).