Kwaliteitscyclus

  • jan 2020
  • 2769
Kwaliteitskompas

Hierboven ziet u de kwaliteitscyclus. In de kwaliteitscyclus zijn drie lijnen uitgewerkt:

  • De groene lijn betreft de werkzaamheden van de consulenten in relatie met de scholen.
  • De oranje lijn betreft de samenwerking tussen de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband en de medewerker beleid en kwaliteit.
  • De blauwe lijn betreft het overleg tussen de directeur-bestuurder, de projectleiders en de teams binnen het samenwerkingsverband.

De groene lijn

Ieder schooljaar start met een gesprek met de consulent en het ondersteuningsteam van de school. Doel van dit startgesprek is terug te blikken op het afgelopen jaar en de samenwerking voor het komende schooljaar vorm te geven. In het voorjaar komen dezelfde partijen samen voor een voortgangsgesprek.

De oranje lijn

  • Met vier 'monitors' vergaren we informatie; een monitor voor het CLEO, de Commissie van Toewijzing (CvT), de Internationale Schakelklas (ISK) en Schoolaanwezigheid.
  • Deze informatie vormt samen met de input van de projectleiders de basis van de trimesterrapportage. Met dit document leggen we verantwoording af aan de toezichthouders. We gebruiken hierbij een set van kwaliteits- indicatoren, die een signaal afgeven en leiden tot gerichte gesprekken. Waar nodig sturen we direct bij.
  • In het jaarlijkse activiteitenplan vertalen we de ambities uit het ondersteuningsplan en de informatie uit de trimesterrapportages naar concrete doelstellingen, zowel kwantitatief als kwalitatief.
  • In het derde kwartaal van het schooljaar voert de directeur-bestuurder een gesprek over passend onderwijs met de bestuurder(s) en directie(s) van elk aangesloten schoolbestuur. Deze gesprekken gaan onder meer over de doelmatige inzet van middelen, de knelpunten en de positieve ontwikkelingen in het netwerk. Eventueel komen ook de bovenschoolse voorziening (CLEO), de verandercapaciteit/ontwikkelkracht en de opbrengsten aan bod.
  • Ons jaarverslag dient ter verantwoording van en reflectie op het afgelopen jaar.

De blauwe lijn

De blauwe lijn geeft de gesprekken weer die de directeur-bestuurder gedurende het schooljaar voert met de projectleiders en de verschillende teams van het samenwerkingsverband. In deze gesprekken wordt de voortgang van de projecten besproken en wordt er teruggeblikt op de afgelopen periode.

Trefwoorden