Informatie Cluster 1 en 2

 • mrt 2021
 • 2722
Professionals

Het onderwijs in cluster 1 en 2 is landelijk georganiseerd omdat de doelgroep klein is en heel specifiek. Onder cluster 1 vallen scholen en AOB voor leerlingen met een visuele beperking. Onder cluster 2 vallen scholen voor slechthorende- of dove jongeren. De scholen van cluster 1 en 2 maken geen deel uit van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. De scholen kennen een eigen toelatingsprocedure en hebben geen zorgplicht bij aanmelding op een van de scholen.

Cluster 1

Het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking wordt zowel in het regulier onderwijs ondersteund as op speciale scholen. Koninklijke Visio en Bartiméus zijn de organisaties die deze ondersteuning voor blinde en slechtziende leerlingen bieden. Hierdoor kan het overgrote deel van deze leerlingen, bijna 75%, thuisnabij onderwijs volgen.

Contact opnemen voor:

1. Aanmelding Ambulant Onderwijskundige Begeleiding

Wanneer sprake of vermoeden is van een visuele beperking, kunnen ouders en/of school, hun kind/leerling aanmelden bij Cluster 1 (zie onderstaande contactgegevens) Na o.a. oogheelkundig onderzoek, beoordeelt de Commissie van Onderzoek of de leerling op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op een Cluster 1 indicatie of dat -als een leerling niet toelaatbaar is- er toch een éénmalige consultatie kan worden aangeboden.

Na toelating wordt besloten welk arrangement met eventueel aanvullende bekostiging passend is. Cluster 1 hanteert 4 arrangementen (landelijke regeling aanvullende bekostiging. Zie link regeling aanvullende bekostiging)

Filmpje van Visio AOB - Begeleiding in regulier onderwijs en speciaal onderwijs

2. Eénmalige consultatie aanvragen

Als u denkt dat verminderd visueel functioneren bij een leerling een belemmering vormt in het volgen van onderwijs, dan kunt u een eenmalige consultatie aanvragen bij Cluster 1 . Hiervoor is het nodig dat u een concrete hulpvraag formuleert en indien beschikbaar de oogheelkundige gegevens van de reguliere oogarts doorgeeft. Een ambulant onderwijskundig begeleider komt dan zo nodig in de klas observeren en geeft daarna advies.

Werkwijze
Het streven is zoveel mogelijk leerlingen met een visuele beperking thuisnabij onderwijs te laten volgen. Dit kan zijn op een reguliere school of een vorm van speciaal onderwijs. Om dit te realiseren wordt ondersteuning op maat geboden. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de docenten/school wordt in samenwerking met ouders, school en zo mogelijk ook de leerling, een begeleidingsplan vanuit de visuele beperking opgesteld. Deze informatie kan opgenomen worden in het OPP. De ondersteuning van de leerling en docenten kan bestaan uit: observatie, advies, klassenvoorlichting met ervaringsbrillen, teamvoorlichting met ervaringsbrillen, coaching, instructie aan leerling en docenten, collegiale consultatie, leerkrachtencursussen en/of cursussen voor leerlingen en ouders.

Naast deze ondersteuning zijn er, afhankelijk van het arrangement, financiële middelen beschikbaar t.b.v. de visueel beperkte leerling. De Ambulant Onderwijskundig Begeleider geeft advies over de inzet hiervan.

De Ambulant Onderwijskundig Begeleiders vanuit Cluster 1 werken vanuit een pedagogische en didactische visie die de leerling in zijn totale functioneren ziet en erkent. Daarbij komt naast de cognitieve didactische schoolontwikkeling ook het motorisch en sociaal emotioneel functioneren en het omgaan met de eigen beperking aan bod. Bij het omgaan met de eigen beperking spelen ICT-vaardigheden en het omgaan met hulpmiddelen en aanpassingen een belangrijke rol.

De leerling wordt regelmatig besproken in de Commissie Leerlingen Zorg, waarin o.a. een gedragswetenschapper en een schoolmaatschappelijk werker zitting hebben.

Contactgegevens
Als u vragen hebt over het onderwijs aan een leerling met een visuele beperking, dan kunt u terecht bij één van de onderstaande contactpersonen uit Cluster 1:

Expertise centra voor slechtziende en blinde mensen Vragen en aanmelding door ouders of school
Koninklijke Visio

Aanmelding: Cliëntenservicebureau Visio (088-585 85 85)

Link Aanmelden bij onderwijs

Visio AOB Midden-Nederland
Burgemeester Eliassstraat 76
1063 EX Amsterdam
Tel. 088-586 17 30 of 088-585 60 00
E-mail: aobamsterdam@visio.org

Eduvip: de website van Visio en Bartiméus met informatie over oogheelkundige diagnoses en allerlei aanverwante thema’s die het onderwijs en leven van visueel beperkte leerlingen raakt.

Meer informatie
Meer informatie over Visio en passend onderwijs vindt u via deze link.

Link naar een kort filmpje van Koninklijke Visio Onderwijs, locatie Amsterdam.

Cluster 2

VierTaal, cluster 2 onderwijs en begeleiding

Voor meer informatie: https://viertaal-ambulantedienst-schagen.nl/

U kunt de deskundigen van Viertaal inschakelen voor:

 • Ondersteuning aan scholen en leerlingen met een:

- auditieve belemmering (SH/Doof)
- communicatieve belemmering door een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
- communicatieve belemmering in samenhang met of veroorzaakt door kenmerken binnen het autistisch spectrum (ASS)

 • Toeleiding naar cluster 2 en ondersteuning in en aan het regulier onderwijs.

Ambulante dienstverlening vanuit VierTaal is bedoeld voor:

 • Leerlingen in het primair-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs die problemen hebben met horen, spreken of het verwerken van taal.
 • Iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan deze leerlingen. Zij krijgen advies, informatie en deskundige begeleiding in het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen.

Welke stappen zijn er nodig?

 • Bij een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis of belemmeringen ten gevolge van slechthorendheid kan een school/ouder/samenwerkingsverband contact opnemen met het Aanmeldpunt Schagen via:

telefoonnummer: 0224–299594
e-mail: aanmeldpuntnhn@viertaal.nl

Er is een spreekuur op maandag-donderdag tussen 9.00-11.00 uur. Bezoekadres: Hoep 28, 1741 MC Schagen,

 • Nadat uit het eerste contactmoment is gebleken dat de problematiek van de leerling of ondersteuningsvraag van school past bij het aanbod van VierTaal, zal de leerling besproken worden binnen het multidisciplinair team van VierTaal.
 • Als een leerling in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit VierTaal, gaat de ambulante dienst van VierTaal fasegewijs aan het werk (zie hieronder).
 • Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de school en de leerling. Afhankelijk van deze onderwijsbehoeften wordt er bepaald welke ondersteuning er aangevraagd en ingezet kan worden. Ambulant dienstverleners verzorgen de begeleiding rondom leerlingen die een cluster 2 arrangement hebben en die op een reguliere school zitten.

Wat wordt verwacht van de school?

 • OPP/GD of TOP dossier waarin duidelijk beschreven wordt wat de school zelf al heeft gedaan en ingezet, waarbij niet het verwachte resultaat is geboekt.
 • Onderzoek door een logopedist of akoepedist waaruit blijkt dat het om een grote taalachterstand gaat, zo mogelijk in combinatie met psychologisch en audiologisch onderzoek.

Aanmelden en Afstemmen (A&A)
Nadat uit het eerste contactmoment (filter) met de trajectbegeleider is gebleken dat de problematiek van de leerling of ondersteuningsvraag van school past bij het aanbod van VierTaal, wordt er een casemanager/ambulant begeleider toegewezen. Gedurende een korte periode wordt de school en de leerling begeleid. (fase 1) De onderwijsbehoefte en de ondersteuningsvraag worden verduidelijkt. Deze periode duurt ongeveer zes weken met een maximum van 16 uur.

Daarna zijn er verschillende mogelijkheden:
- een afsluiting van het contact
- een toekenning intensief arrangement (plaatsing vso)
- een voortzetting van de ambulante ondersteuning vanuit VierTaal in een tweede fase.

Bij een voortzetting van de ambulante ondersteuning wordt een begeleidingsplan met doelen, tijdsinschatting en concrete interventies voor de komende periode opgesteld (maximaal 6 maanden). De ernstmaat van de stoornis in het onderwijs en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden in deze tweede fase vastgesteld na een periode van handelingsgerichte ondersteuning in het regulier onderwijs.

Aan het einde van deze tweede fase van het Aanmelden & Afstemmen (A&A) traject worden de doelen geëvalueerd en wordt besproken of de begeleiding kan worden afgesloten of dat de leerling langdurige begeleiding nodig heeft. In het laatste geval worden documenten zoals het begeleidingsplan, onderzoeksgegevens, OPP of het groeidocument ingestuurd aan de CvO om een arrangement (fase 3) voor een jaar aan te vragen.