Informatie Cluster 1 en 2

  • mrt 2021
  • 1561
Professionals

Het onderwijs in cluster 1 en 2 is landelijk georganiseerd omdat de doelgroep klein is en heel specifiek. Onder cluster 1 vallen scholen en AOB voor leerlingen met een visuele beperking. Onder cluster 2 vallen scholen voor slechthorende- of dove jongeren. De scholen van cluster 1 en 2 maken geen deel uit van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. De scholen kennen een eigen toelatingsprocedure en hebben geen zorgplicht bij aanmelding op een van de scholen.

Cluster 1

Het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking wordt zowel in het regulier onderwijs ondersteund as op speciale scholen. Koninklijke Visio en Bartiméus zijn de organisaties die deze ondersteuning voor blinde en slechtziende leerlingen bieden. Hierdoor kan het overgrote deel van deze leerlingen, bijna 75%, thuisnabij onderwijs volgen.

Contact opnemen voor:

1. Aanmelding Ambulant Onderwijskundige Begeleiding

Wanneer sprake of vermoeden is van een visuele beperking, kunnen ouders en/of school, hun kind/leerling aanmelden bij Cluster 1 (zie onderstaande contactgegevens) Na o.a. oogheelkundig onderzoek, beoordeelt de Commissie van Onderzoek of de leerling op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op een Cluster 1 indicatie of dat -als een leerling niet toelaatbaar is- er toch een éénmalige consultatie kan worden aangeboden.

Na toelating wordt besloten welk arrangement met eventueel aanvullende bekostiging passend is. Cluster 1 hanteert 4 arrangementen (landelijke regeling aanvullende bekostiging. Zie link regeling aanvullende bekostiging)

Filmpje van Visio AOB - Begeleiding in regulier onderwijs en speciaal onderwijs

2. Eénmalige consultatie aanvragen

Als u denkt dat verminderd visueel functioneren bij een leerling een belemmering vormt in het volgen van onderwijs, dan kunt u een eenmalige consultatie aanvragen bij Cluster 1 . Hiervoor is het nodig dat u een concrete hulpvraag formuleert en indien beschikbaar de oogheelkundige gegevens van de reguliere oogarts doorgeeft. Een ambulant onderwijskundig begeleider komt dan zo nodig in de klas observeren en geeft daarna advies.

Werkwijze
Het streven is zoveel mogelijk leerlingen met een visuele beperking thuisnabij onderwijs te laten volgen. Dit kan zijn op een reguliere school of een vorm van speciaal onderwijs. Om dit te realiseren wordt ondersteuning op maat geboden. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de docenten/school wordt in samenwerking met ouders, school en zo mogelijk ook de leerling, een begeleidingsplan vanuit de visuele beperking opgesteld. Deze informatie kan opgenomen worden in het OPP. De ondersteuning van de leerling en docenten kan bestaan uit: observatie, advies, klassenvoorlichting met ervaringsbrillen, teamvoorlichting met ervaringsbrillen, coaching, instructie aan leerling en docenten, collegiale consultatie, leerkrachtencursussen en/of cursussen voor leerlingen en ouders.

Naast deze ondersteuning zijn er, afhankelijk van het arrangement, financiële middelen beschikbaar t.b.v. de visueel beperkte leerling. De Ambulant Onderwijskundig Begeleider geeft advies over de inzet hiervan.

De Ambulant Onderwijskundig Begeleiders vanuit Cluster 1 werken vanuit een pedagogische en didactische visie die de leerling in zijn totale functioneren ziet en erkent. Daarbij komt naast de cognitieve didactische schoolontwikkeling ook het motorisch en sociaal emotioneel functioneren en het omgaan met de eigen beperking aan bod. Bij het omgaan met de eigen beperking spelen ICT-vaardigheden en het omgaan met hulpmiddelen en aanpassingen een belangrijke rol.

De leerling wordt regelmatig besproken in de Commissie Leerlingen Zorg, waarin o.a. een gedragswetenschapper en een schoolmaatschappelijk werker zitting hebben.

Contactgegevens
Als u vragen hebt over het onderwijs aan een leerling met een visuele beperking, dan kunt u terecht bij één van de onderstaande contactpersonen uit Cluster 1:

Expertise centra voor slechtziende en blinde mensen Vragen en aanmelding door ouders of school
Koninklijke Visio

Aanmelding: Cliëntenservicebureau Visio (088-585 85 85)

Link Aanmelden bij onderwijs

Visio AOB Midden-Nederland
Burgemeester Eliassstraat 76
1063 EX Amsterdam
Tel. 088-586 17 30 of 088-585 60 00
E-mail: aobamsterdam@visio.org

Eduvip: de website van Visio en Bartiméus met informatie over oogheelkundige diagnoses en allerlei aanverwante thema’s die het onderwijs en leven van visueel beperkte leerlingen raakt.

Meer informatie
Meer informatie over Visio en passend onderwijs vindt u via deze link.

Link naar een kort filmpje van Koninklijke Visio Onderwijs, locatie Amsterdam.

Cluster 2

Wat is VierTaal?
VierTaal is een instelling met scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking. VierTaal biedt ondersteuning aan leerlingen met een:

  • Auditieve beperking (SH / Doof).
  • Communicatieve beperking door een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
  • Communicatieve beperking in samenhang met of veroorzaakt door kenmerken binnen het autistisch spectrum (ASS).

Naast onderwijs biedt VierTaal toeleiding naar cluster 2 en ondersteuning in en aan het regulier onderwijs. Leerlingen kunnen aangemeld worden bij het aanmeldpunt van VierTaal. Hier wordt gekeken welke hulp de leerling nodig heeft. Als de leerling niet zoveel hulp nodig heeft, kan hij/zij naar het regulier onderwijs en wordt begeleid door een ambulant begeleider van VierTaal. Sommige leerlingen hebben veel hulp nodig en kunnen beter naar een school voor speciaal onderwijs gaan die helemaal is afgestemd op leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking of voor slechthorend- of dove leerlingen. In het speciaal onderwijs volgen de leerlingen hetzelfde onderwijs als op een reguliere school, maar met extra hulp/begeleiding.

Voor meer informatie over begeleiding aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, slechthorende leerlingen, dove leerlingen en leerlingen met autisme, zie de website van VierTaal.