Professionals

Aanvullende toetsing

  • apr 2021
  • 532

Voor download van onderstaande informatie: klik hier.

1. Inleiding: Waarom aanvullende toetsing?

Binnen het samenwerkingsverband vo Noord Kennemerland hechten we veel waarde aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. Toetsing naar de individuele capaciteiten kan onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies.

Voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs of leerlingen waarbij getwijfeld wordt over advisering tussen VMBO en praktijkonderwijs is de aanvullende toetsing ingericht.

Voor leerlingen met het schooladvies praktijkonderwijs geldt dat een toelaatbaarheidsverklaring PRO noodzakelijk is om toegelaten te worden op een school voor praktijkonderwijs. Om in aanmerking te komen voor een TLV Pro gelden landelijke criteria. Verdere uitleg en omschrijving van deze criteria vindt u terug in bijlage 1.

Ook in 2021 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing. U vindt hier informatie over de aanvullende toetsing en de aanmeldprocedure voor schooljaar 2021-2022. School & Onderwijs Service (SOS) voert de toetsing uit.

De school komt in aanmerking voor een vergoeding vanuit het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland voor leerlingen die aan de criteria voldoen en tijdig worden aangemeld.

2. Welke leerlingen komen in aanmerking voor aanvullende toetsing?

Leerlingen met een voorlopig schooladvies voor het praktijkonderwijs
Dit betreft leerlingen bij wie uit de meest recente toetsen uit het leerlingvolgsysteem (bijv. Cito M7) blijkt dat de leerachterstand (LA%) groter of gelijk is aan 50% op tenminste twee van de vier domeinen (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen), waarvan inzichtelijk rekenen en/of begrijpend lezen minimaal onderdeel uitmaken.

Leerlingen die vallen binnen het grensgebied tussen vmbo en praktijkonderwijs
We hebben als doel alle kwetsbare leerlingen goed in beeld te krijgen, om zo een zo passend mogelijk aanbod te doen. Het betreft de leerlingen bij wie uit meest recente toetsen uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat de leerachterstand (LA%) groter of gelijk is aan 30% op tenminste twee van de vier domeinen (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen), waarvan inzichtelijk rekenen en/of begrijpend lezen minimaal onderdeel uitmaken.

Mocht uw leerling niet binnen de criteria vallen en u twijfelt toch wat betreft het aanmelden, dan kunt u de leerling met de consulent po en School & Onderwijs Service bespreken. Het kan zinvol zijn om de leerling te testen.

3. Welke leerlingvolgsysteem gegevens mag ik aanleveren?

Over de vier leerdomeinen technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen dient informatie te worden verstrekt. Deze toets versies moeten voorkomen op de lijst van te gebruiken instrumenten (zie de Staatscourant)[1] Let op: In juli 2021 wordt er een nieuwe lijst gepubliceerd. Hier kunnen veranderingen in te gebruiken testinstrumenten worden aangebracht.

Sommige scholen stappen over van CITO op een ander Leerlingvolgsysteem (bijvoorbeeld IEP of DIA). De Dia LVS toetsen zijn nog niet beoordeeld door de Expertgroep Toetsen PO staan aankomend jaar waarschijnlijk niet op de lijst met toegestane testinstrumenten vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zorg ervoor dat bij de AT leerlingen in midden groep 8 toetsen worden afgenomen die op de lijst met toegestane testinstrumenten staan, zodat indicatiestelling geen problemen oplevert. Twijfelt u, neem dan contact op met School & Onderwijs Service.

IEP LVS is inmiddels wel positief beoordeeld door de Expertgroep Toetsen PO. De verwachting is dat voor komend schooljaar, naast het technisch lezen, taalverzorging en rekenen, ook de begrijpend lezen toets van IEP op de lijst met toegestane testinstrumenten staat. Twijfelt u, neem dan ook hier contact op met School & Onderwijs Service.

4. Hoe meld ik aan bij School & Onderwijs Service?

U kunt het aantal leerlingen van uw school tot uiterlijk 24 juni 2022 aanmelden via de website van School & Onderwijs Service (www.onderwijsservice.com). Hier vindt u verdere informatie over de aanmeldprocedure.

Na de zomervakantie kunt u de leerlinggegevens in een beveiligde omgeving uitwisselen. School & Onderwijs Service maakt hierbij gebruik van een module van Onderwijs Transparant. Dit houdt in dat er op een simpele en efficiënte manier gegevens uitgewisseld kunnen worden in een veilige omgeving geheel conform de laatste wetgeving (AVG mei 2018). School & Onderwijs Service begeleidt u verder in dit proces.

5. Hoe verloopt de communicatie met de ouders?

U ontvangt van School & Onderwijs Service informatie over de testen die worden afgenomen. Deze informatie kunt u gebruiken voor de communicatie met ouders. Ook ontvangt u van SOS een toestemmingsformulier bestemd voor ouder(s)/verzorger(s).

6. Waar is de locatie van de testafname?

De toetsing zal plaatsvinden op een aantal basisscholen die zich als gastschool hebben aangemeld. Bij de verdeling over deze gastscholen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de afstand tot de eigen school. Het is niet altijd te vermijden dat de afstand in een enkel geval soms wat groter is. Leerlingen van het sbo en het so worden altijd op de eigen locatie getoetst.

7. Kunnen er ook leerlingen worden getoetst die niet aanmerking komen voor aanvullende toetsing?

Scholen kunnen ter onderbouwing van het schooladvies ook dit jaar weer voor kiezen alle schoolverlaters te laten testen door School & Onderwijs Service. Dit noemen we centrale toetsing. De kosten hiervan neemt het samenwerkingsverband vo niet voor haar rekening. Wanneer er leerlingen in deze groep zitten die onder de criteria van aanvullende toetsing vallen, dan kunt u deze voor 24 juni via bovenstaande procedure aanmelden bij School & Onderwijs Service. Het samenwerkingsverband neemt dan de testkosten voor deze groep leerlingen voor haar rekening zoals vastgesteld voor de aanvullende toetsing. Aanmelden achteraf is niet mogelijk.

8. Welke test wordt er afgenomen?

In principe worden alle leerlingen getest met de genormeerde Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). De NIO is door de COTAN in mei 2018 op alle criteria met een goed her- beoordeeld.

9. Wanneer worden de testen afgenomen?

Alle onderzoeken zullen in de periode september/oktober 2021 worden afgenomen. School en Onderwijs Service zorgt voor de planning en uitvoering.

10. Hoe wordt de testuitslag gecommuniceerd?

De resultaten zullen ook via de beveiligde omgeving van de toetsmodule te downloaden zijn. Voorafgaand wordt de scholen gevraagd om de schoolvorderingen van de leerling in de beveiligde omgeving toe te voegen. School & Onderwijs Service zal de gegevens van de gemeten intelligentie en schoolvorderingen op 1 formulier verwerken. Door de duidelijke presentatie van de gemeten intelligentie en schoolvorderingen op een enkel formulier wordt het niveau van de leerling inzichtelijk en zeer bruikbaar bij adviesgesprekken met ouders, alsmede bij de onderbouwing van het advies richting de school van keuze. Per leerling zal een gepersonaliseerde analyse worden toegevoegd. De helpdesk van School & Onderwijs Service is kosteloos beschikbaar voor vragen, advies en het nabespreken van de onderzoeken.

11. Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bij twijfel of een leerling wel of niet in aanmerking komt voor deelname kunt u zich wenden tot de consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband po. In sommige gevallen behoort individuele toetsing tot de mogelijkheden. U kunt hierover contact opnemen met School & Onderwijs Service. Overige vragen kunt u mailen naar het samenwerkingsverband vo: ewellink@swvnk.nl.

Gastscholen gezocht

Zoals elk jaar zijn wij op zoek naar gastscholen waar de toetsing kan plaats vinden. Voor uw leerlingen betekent het dat zij in dat geval niet hoeven te reizen. Opgeven als gastschool kan via info.school@onderwijsservice.com.

Belangrijke data

24 juni 2022 Uiterste aanmelddatum aanvullende toetsing
Augustus/september 2022 Invoeren en aanmelden leerlingen in toetsmodule SOS/Indeling toetsafname
September/oktober 2022 Toets-afname
Oktober 2022 Rapportage aanvullende toetsing beschikbaar

Communicatie

School & Onderwijs Service email info.school@onderwijsservice.com
School & Onderwijs Service telefoon 0299-687330
Samenwerkingsverband vo e-mail ewellink@swvnk.nl

Bijlage 1 Criteria toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs

Vanaf 1 januari 2016 is de toelaatbaarheid naar het praktijkonderwijs (PrO) een taak van het samenwerkingsverband. Om een toelaatbaarheidsverklaring af te kunnen geven is het samenwerkingsverband gehouden aan landelijk vastgestelde criteria.

De criteria hebben betrekking op de onderdelen leervorderingen en cognitief functioneren. Het Samenwerkingsverband bepaalt aan de hand van landelijke criteria of een leerling toelaatbaar is tot praktijkonderwijs.

In het Inrichtingsbesluit WVO artikel 15d [2] wordt beschreven op basis van welke criteria het Samenwerkingsverband een aanvraag voor praktijkonderwijs mag toewijzen.

Het Samenwerkingsverband wijst de aanvraag voor praktijkonderwijs toe, indien:

• de leerling intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 55 tot en met 80; en

• de leerling een leerachterstand heeft op ten minste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen waarvan ten minste één van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand gelijk is aan of groter is dan 0,5.

Maatwerkregeling

Binnen de landelijke criteria voor praktijkonderwijs is een maatwerkregeling opgenomen om voor bepaalde groepen leerlingen die niet volledig voldoen aan de eisen van pro, toch een pro indicatie af te kunnen geven. Via de bijzondere regeling (artikel 15e Inrichtingsbesluit WVO)[3] kan een pro-tlv worden toegekend aan een leerling die niet volledig voldoet aan de landelijke criteria, maar volgens alle betrokkenen wel het best op zijn plek is in het pro. Sinds de invoering van passend onderwijs dient een leerling een vso-tlv, lwoo aanwijzing, of ontwikkelingsperspectief te hebben. De aanvraag voor deze leerlingen kan overigens alleen ingediend worden door een pro-school. Ouders moeten instemmen met de aanvraag voor indicatie

Let op: alleen praktijkscholen kunnen een tlv pro aanvragen waarbij deze bijzondere regeling van kracht is.


[1] wetten.nl - Regeling - Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2021–2022 - BWBR0043874 (overheid.nl)

[2] wetten.nl - Regeling - Inrichtingsbesluit WVO - BWBR0005946 (overheid.nl)

[3] wetten.nl - Regeling - Inrichtingsbesluit WVO - BWBR0005946 (overheid.nl)

Trefwoorden