Over het ECA

  • dec 2018
  • 1992
Expertise Centrum Arbeid (ECA)

Het ECA is een professioneel netwerk
Het ECA is het Expertise Centrum Arbeid. Het is een professioneel netwerk ontstaan door samenwerking binnen de scholen voor praktijkonderwijs (PrO), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de mbo-instellingen voor Entree binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Zij werken samen om de leerlingen beter naar hun vervolgstap te kunnen begeleiden. Het ECA is in 2015 ontstaan na invoering van de Participatiewet om samen te werken om de diverse routes met elkaar en de samenwerkende partners uit te zetten.

Deelnemende scholen
De volgende scholen zijn onderdeel van ECA: Praktijkschool Focus, De Viaan, De Spinaker Álkmaar, Dijk en Waard College Heerhugowaard, Heliomare College Alkmaar en de Entree-opleidingen van het Horizon College en Vonk.

Iedere deelnemende school wordt vertegenwoordigd door een stagecoördinator/uitstroom-coördinator, transitiecoach of leerwerkmakelaar binnen het team van het ECA. Tijdens de wekelijkse bijeenkomst wordt kennis gedeeld, expertise uitgedragen en vergroot en (in gezamenlijkheid) de afspraken met de gemeenten en werkgevers gemaakt.

Projecten
In de regio Noord-Kennemerland bestaan diverse projecten voor de toeleiding naar arbeid of andere uitstroomplek. Het ECA neemt deel aan deze projecten door leerlingen in te laten stromen en mee te denken over de uitvoering van het project. Ook worden er nieuwe projecten opgezet, waarin het ECA een rol speelt.

JOT
Het Jongeren Overleg Team (JOT) NKL komt maandelijks samen om knelpunten en goede voorbeelden in de regio te bespreken, casussen door te nemen en werkgevers en vacatures te delen. Het JOT bestaat uit leden van het ECA, het RMC, het Jongerenpunt check-in, werkgeversservicepunt en UWV.

Met de betrokken organisaties is de uitstroom van onderwijs naar een vervolgplek vorm gegeven binnen het project van Route Arbeid+.

Uitstroomrichtingen
Vanuit praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de entree-opleiding zijn er 3 uitstroomrichtingen:

  1. Uitstroom naar arbeid (al dan niet met een onderwijscomponent)
  2. uitstroom naar dagbesteding
  3. door-/uitstroom naar vervolgonderwijs

Voor die leerlingen bij wie een zorgvraag voorliggend is, kan een tussenstap naar een andere richting noodzakelijk zijn.

De leerlingen staan centraal bij alles wat we doen.

Trefwoorden