Voor meer informatie neem contact op met projectleider:

Voor informatie over schoolkeuze voor (hoog)begaafde leerlingen neem contact op met:

Expertgroep hoogbegaafdheid
Het samenwerkingsverband stimuleert samenwerking en kennisdeling op het thema (hoog)begaafdheid. Hiertoe is een expertgroep opgericht waarin de meeste vo scholen participeren.

Deskundigheidsbevordering
Meer kennis leidt tot betere signalering en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen op de scholen. Het samenwerkingsverband biedt samen met het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid (LICH) en Bureau Talent een divers scholingsaanbod aan voor docententeams. Diverse scholen maken hier reeds gebruik van. Is uw school ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze projectleider.

Daarnaast kunnen alle scholen binnen het samenwerkingsverband gebruik maken van laagdrempelige consultatie van een deskundige (hoog)begaafdheid bij vastlopende casuïstiek.

Specialistenopleiding
Het samenwerkingsverband biedt een jaaropleiding tot specialist hoogbegaafdheid aan, zodat in 2022 de meeste scholen beschikken over minimaal één specialist hoogbegaafdheid. De opleiding wordt verzorgd door de Radboud Universiteit Nijmegen en is gestart in februari 2021.

Overgang po-vo
Samen met het samenwerkingsverband po en de scholen voor basisonderwijs onderzoeken wij hoe wij het onderwijs in onze regio nog beter kunnen laten aansluiten voor de doelgroep van (hoog)begaafde leerlingen bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Een consulent is inmiddels beschikbaar gesteld om mee te denken over (hoog)begaafde basisschoolleerlingen waarover vragen bestaan en bij wie kwetsbaarheid wordt ervaren met betrekking tot een kansrijke overstap naar het voortgezet onderwijs.

Extra ondersteuning
Sommige (hoog)begaafde leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling en schoolgang. Dit kan worden verzorgd door de eigen school, bijvoorbeeld door de trajectbegeleider of de ondersteuningscoördinator. Daarnaast onderzoekt het samenwerkingsverband met de scholen of er behoefte is aan aanvullende (bovenschoolse) extra ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen. Een inventarisatie vindt plaats in 2021.

Samenwerking onderwijs-jeugd/gezinshulp
Het samenwerkingsverband streeft naar het verder optimaliseren van de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugd-gezinshulp wanneer een jongere zorg nodig heeft. Voorgenomen activiteiten in 2021 betreffen een gesprek met de jeugddeskundigen, een inventarisatie en aanvullend overleg met diverse zorgaanbieders in onze regio, de organisatie van een tweejaarlijks overleg met alle partners (onderwijs, jeugddeskundigen, leerplichtambtenaren en zorgaanbieders).