Variawet (afwijking van onderwijstijd)

Het uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat alle kinderen onderwijs volgen op school. Soms kunnen kinderen echter vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school. Het is dan mogelijk om deze leerlingen een op maat gemaakt onderwijsprogramma aan te bieden door af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd. Klik hier voor informatie van Steunpunt passend onderwijs. 

Met dit schema kunt u bepalen of u instemming bij de inspectie moet aanvragen voor afwijking van het jaarlijks minimum urenaantal dat de leerling les krijgt.

Maatwerk

Met maatwerk kunt u meer ruimte aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen geven: laat álle leerlingen presteren in eigen tempo en naar eigen kunnen, van praktijkonderwijs tot vwo. Welke mogelijkheden zijn er om uw leerlingen maatwerk aan te bieden?

In het schema vindt u een overzicht van wat er mogelijk is met maatwerk. Denk aan vakken volgen op een hoger of lager niveau, langzamer of sneller door het programma, en het plusdocument.

Bekijk het schema met maatwerkmogelijkheden (versie september 2020), opgesteld door de VO-raad.

Voor maatwerk bij examens in het reguliere voortgezet onderwijs klik hier voor informatie vanuit Steunpunt passend onderwijs. 

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs heeft de school zorgplicht gekregen. Dit betekent dat de school van aanmelding ervoor zorgt dat de leerling een passende onderwijsplek krijgt. Op de eigen school of op een andere school. Via deze link kunt u lezen welke afspraken we daarover binnen ons samenwerkingsverband hebben gemaakt.

Vrijstellingen

De leerplichtwet 1969 kent een aantal vrijstellingen, waarmee een beroep kan worden gedaan op vrijstelling van de leerplicht. Klik hier voor informatie vanuit Ingrado. 

Momenteel is er een wetsvoorstel in de maak met als doel ervoor te zorgen dat een vrijstelling op grond van artikel 5, aanhef en onder a van de Leerplichtwet, alleen wordt afgegeven, als dit het beste aansluit bij het kind. Klik hier voor informatie vanuit Steunpunt passend onderwijs. 

Welke afspraken wij binnen ons samenwerkingsverband omtrent een vrijstelling op grond van artikel 5A hebben gemaakt leest u hier.