Voor wie, aanbod en meer informatie

Voor wie?
De Trajectplusklas is bestemd voor jongeren:
- met een havo of vwo niveau;
- in de onderbouw (leerjaar 1, 2 of 3);
- met behoefte aan meer ondersteuning dan een reguliere klas kan bieden;
- met behoefte aan meer ondersteuning dan een regulier ondersteuningsteam van iedere school kan bieden.

Wat biedt de Trajectplusklas?
De Trajectplusklas op het Willem Blaeu begeleidt jongeren bij het ontwikkelen van vaardigheden waarmee zij door kunnen stromen naar een reguliere klas op 4 havo of vwo niveau.

Meer informatie?
Klik op de oranje balken voor meer informatie.

Trajectplusklas

De Trajectplusklas is een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband. Jongeren, met een havo of vwo niveau met behoefte aan intensieve ondersteuning in de onderbouw van het reguliere onderwijs, mogen hier gebruik van maken.

Werkwijze CVTtrajectplusklas (Commissie van Toewijzing)

De kans dat er meer kinderen aangemeld worden dan er plek is, is groot.  De verwachting is dat medio februari alle plekken voor de brugklas die start in september 2022 vergeven zijn. Het is daarom altijd raadzaam een alternatief te hebben; dat kan een reguliere havo/vwo school zijn, of een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De basisschool kan helpen bij de keuze voor dit alternatief.

Nadat u een verzoek tot onderzoek plaatsing Trajectplusklas heeft ingediend bespreekt de CVTtrajectplusklas het dossier*. Na de bespreking ontvangt u binnen 10 werkdagen bericht.

Leerling plaatsbaar

  1. Wanneer de leerling plaatsbaar is wordt een TBV (Toelaatbaarheidsverklaring Bovenschoolse Voorziening) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Willem Blaeu zal deze aanvraag verzorgen. Na toekenning van de TBV volgt inschrijving bij het Willem Blaeu.
  2. De Trajectplusklas heeft een beperkte aantal plekken. Het is daarom altijd raadzaam om een alternatief te hebben. De procedure van de Trajectplusklas werkt als volgt:
  • De Trajectplusklas is bedoeld voor leerlingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Deze leerlingen worden besproken in volgorde van binnenkomst.
  • Als er geen plek in de Trajectplusklas is, dan is plaatsing niet meer mogelijk. Het Willem Blaeu neemt contact op met de school van inschrijving. De basisschool helpt de leerling bij het vinden van een alternatief. De Trajectplusklas kan hierbij - op verzoek van de basisschool - adviseren.
  • Leerlingen die onder de verantwoordelijkheid van een ander samenwerkingsverband vallen, worden na de centrale aanmeldingsronde voor voortgezet onderwijs  voor leerlingen van groep 8 besproken - in volgorde van aanmelding - (*17 maart of *14 april). Wanneer er op dat moment geen plek is in de Trajectplusklas, dan worden zij niet geplaatst. Het is daarom altijd raadzaam om een alternatief te hebben.

Leerling niet plaatsbaar

  1. Bij een afwijzing van de TBV zal de commissie indien mogelijk een ander advies geven. Bij afwijzing van de TBV wordt de leerling niet geplaatst in de Trajectplusklas en blijft de zorgplicht bij de school waar de leerling is ingeschreven. Dat blijft zo totdat een andere school, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel een instelling als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Leerplichtwet 1969 bereid is de leerling toe te laten.  

*Data bijeenkomsten CVT:
9 februari 2022
16 maart 2022
13 april 2022