Nieuwsberichten

Interventies

  • okt 2019
  • 330

Soms lukt het even niet op school, voor de leerling, maar ook bijvoorbeeld voor de betrokken docent. Er zijn verschillende initiatieven die ingezet kunnen worden om hier verandering in te brengen. Dit zijn bestaande interventies. Wat is er mogelijk?

Centrum voor Creatief Leren en Ontwikkelen (CLEO)

Bij het CLEO krijgen leerlingen tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De medewerkers van het CLEO bieden leerlingen zo veel mogelijk het onderwijsprogramma van de eigen school, op hun eigen niveau en tempo. Daarnaast helpen zij leerlingen om hun schoolse en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Vanuit het CLEO kan ook een beroep gedaan worden op andere vorm van hulp, zoals maatschappelijk werk, jeugdhulp, jeugd-GGZ of zorg.

CLEO preventieteam
Wist u ook al dat het CLEO een preventieteam heeft? Het preventieteam kan ingezet worden als school een onderwijsgerelateerde vraag heeft op leerlingniveau, groepsniveau, teamniveau. De coach vanuit het preventieteam bepaalt na een intake samen met de school de aanpak. Het preventieteam werkt niet alleen met jongeren maar biedt vooral ook advies, voorlichting, observaties in de groep, aan docenten (trajectbegeleiders) of een klas.

Aanmelding kan in eerste instantie geanonimiseerd worden gemaild door de ondersteuningscoördinator - na overleg met de J&G coach en consulent passend onderwijs - via cleo@swvnk.nl. In deze aanvraag vermeldt u het volgende:

  • beschrijving hulpvraag (van school, ouders en/of jongere);
  • wat zijn de verwachtingen van het preventieteam?;
  • wat is er al gedaan/ingezet?;
  • is er hulpverlening betrokken? Zo ja, welke?

Binnen een week wordt contact opgenomen door de coördinatoren preventieteam CLEO – JGGZ vo (Kelly Duijn & Lisa Tigelaar) om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer nodig, dient er vervolgens een toestemmingsverklaring door ouders te worden ondertekend.

Voor vragen over het preventieteam en wat zij mogelijk voor u zouden kunnen betekenen, kunt u ook telefonisch contact opnemen via 072-564 56 94.

Voor meer informatie over het CLEO klik hier.

JGGZ vo-team
Het JGGZ vo-team kan ingezet worden om de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met complexe (psychiatrische) problematiek in kaart te brengen, wanneer er sprake is van een stagnatie in de leerontwikkeling of (dreigende) schooluitval. Dit, door het geven van kortdurende handelingsgerichte ondersteuning/adviezen aan leerling, ouders en/of school. Wanneer nodig, vindt er verwijzing naar intensievere diagnostiek en/of behandeling plaats. Belangrijk is de afstemming met de J&G coach, de consulent passend onderwijs en andere betrokken hulpverleners en/of school.

Aanmelding kan in eerste instantie geanonimiseerd worden gemaild door de ondersteuningscoördinator - na overleg met de J&G-coach en consulent passend onderwijs - via cleo@swvnk.nl. In deze aanvraag vermeldt u het volgende :

  • beschrijving hulpvraag (van school, ouders en/of jongere);
  • wat zijn de verwachtingen van het JGGZ vo-team?;
  • wat is er al gedaan/ingezet?;
  • is er hulpverlening betrokken? Zo ja, welke?

Binnen een week wordt contact opgenomen door de coördinatoren van het preventieteam CLEO – JGGZ vo (Kelly Duijn & Lisa Tigelaar) om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer nodig, dient er vervolgens een toestemmingsverklaring door ouders te worden ondertekend.

Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HIT)
HIT richt zich op kwetsbare leerlingen uit het voortgezet onderwijs die om welke reden dan ook (langdurig) thuis zijn komen te zitten. In hun situatie zit (nog) onvoldoende beweging om de stap naar een vorm van onderwijs te kunnen maken. Het doel van het interventieteam is beweging te bewerkstelligen zodat de leerling naar eigen mogelijkheden weer kan leren, ontwikkelen en meedoen. Op het moment dat het interventieteam wordt ingezet is (vaak) nog niet helder hoe een ondersteuningstraject er uit kan gaan zien en is nog niet (altijd) duidelijk wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn. Het is de taak van het interventieteam om dit in kaart te brengen en een plan van aanpak hiervoor op te stellen. Dit gaat in samenspraak en overleg met de leerling, ouders, hulpverlening en de school waar de leerling staat ingeschreven.

Een mogelijke aanmelding voor het HIT start altijd bij de ondersteuningscoördinator, die deze met de consulent passend onderwijs bespreekt. Een aanmelding voor het HIT verloopt via TOP dossier.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.