Welke mogelijkheden zijn er voor maatwerk?

dec 2018 | in Nieuwsberichten

Er zijn meer mogelijkheden voor maatwerk dan u denkt. Klik hier om de mogelijkheden te zien.

Meld u aan voor onze trainingen!

dec 2018 | in Nieuwsberichten

Er is nog plaats op de volgende trainingen.

 • Rebel met een reden (start op 15 januari 2019)
 • Leergang transformatieve school, van straat- naar schoolcultuur (start 16 januari 2019)
 • Leren leren in het voortgezet onderwijs (start op 21 januari 2019)
 • Omgaan met verschillen (start op 22 januari 2019)
 • Oplossingsgerichte gesprekken over motivatie en schoolse vaardigheden (start 4 april 2019)

In deze brochure treft u de beschrijving aan van deze trainingen.

U kunt zich aanmelden via deze link.


1000 kansen voor 89 leerlingen

dec 2018 | in Nieuwsberichten

“Anders dan in het reguliere onderwijs krijgt een leerling op onze school wel 1000 kansen”, zeggen Jessica Kramer en Betty Smit van Het Werk! in Heerhugowaard. Maar hoe worden de leerlingen zelf ‘eigenaar’ van hun leerdoelen? Dat onderzoekt de VSO-school aan de hand van begeleide zelfevaluatie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

jan 2019 | in Nieuwsberichten

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.

Klik hier voor meer informatie en een filmpje.

Minister Slob komt naar onze regio

jan 2019 | in Nieuwsberichten

Op 3 april komt minister Arie Slob naar onze regio. Tijdens dit bezoek gaan ouders, leerlingen, docenten, scholen, besturen en gemeenten met hem in gesprek over passend onderwijs. Wat gaat goed? Wat kan anders?

Met zijn aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil de minister werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen zelf passend onderwijs in hun eigen omgeving kunnen vormgeven.

Minister Slob bezoekt dit voorjaar in totaal zes regio’s: Oost-Groningen, Oosterschelde, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven/Helmond/De Kempen en Kennemerland.

De samenwerkingsverbanden po en vo van Kennemerland zijn momenteel bezig het programma inhoudelijk en organisatorisch voor te bereiden.

Online vertelpunt
Om zo veel mogelijk betrokkenen bij passend onderwijs in Nederland te bereiken, is door het ministerie een online vertelpunt ontwikkeld. Hierop kunnen leerlingen, ouders en professionals hun ervaringen delen over passend onderwijs.

www.vertelpunt.nl/ocw

Ambitietafel 11 april - De eerste 25 jaar van je leven: een uitdagende ontwikkelreis?

feb 2019 | in Nieuwsberichten


In de eerste 25 jaar leg je de basis voor de rest van je leven. Hoe kunnen opvang en onderwijs je in deze jaren een vliegende ontwikkelstart bieden? Wat heb jij nodig om het beste uit jezelf te kunnen halen? Wat doe je zelf? En wat hebben wij, kinderopvang en scholen, nodig om jouw reis tot een succes te maken?

Hoe kunnen we alle kinderen en jongeren in de regio Alkmaar het beste ontwikkelpad bieden?

Over deze vraag organiseert initiatiefnemer Forte Kinderopvang in samenwerking met Sovon, Jan Arentsz, Horizoncollege en ondernemer Epahs een ambitietafel in het kader van de Alkmaarse Onderwijs Agenda.

We nodigen van harte iedereen uit die met de ontwikkeling van kinderen en jongeren te maken heeft: leerkrachten, leerlingen, ouders, intern begeleiders, beleidsmakers en bestuurders.

Innovaties zijn nodig in de ontwikkelketen

We gaan kijken, luisteren, delen en doen! En we gaan op zoek naar nieuwe verbindingen tussen kinderopvang en onderwijs van basisonderwijs tot en met HBO. We gaan geschiedenis maken! Want dit gun je ieder kind!

Meer weten? Stel uw vraag via onderwijsagenda@alkmaar.nl.Terugblik slotbijeenkomst lerende netwerken

feb 2019 | in Nieuwsberichten

Op 31 januari organiseerden de drie samenwerkingsverbanden vo in de regio Noord-Holland Noord de slotbijeenkomst lerende netwerken. Een grote groep deelnemers van de lerende netwerken waren aanwezig.

In december 2018 is de eindrapportage opgemaakt na uitvoerig onderzoek, interviews en het verwerken van vragenlijsten. Dit is afgerond met de slotbijeenkomst.Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt welke lerende netwerken in de 3 subregio’s in Noord-Holland Noord actief zijn op het gebied van onderwijs in aansluiting met de arbeidsmarkt.

Na een welkomstwoord van wethouder John Does, gemeente Heerhugowaard, werden de opbrengsten van het project JeugdWerkt! (RPAnhn) en de lerende netwerken gepresenteerd. Een belangrijke vraag is nu: “Hoe worden deze opbrengsten in de regio verspreid en hoe vindt voortgang en borging plaats?” Alle deelnemers en geïnteresseerden ontvingen de presentaties en de eindrapportage. Ook kwam het onderwerp AVG en privacy uitgebreid aan de orde. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

Bent u ook geïnteresseerd in de opbrengsten van deze lerende netwerken? Mail naar mkinneging@swvnk.nl.

Ambitietafel 28 februari - Je bent welkom

feb 2019 | in Nieuwsberichten

Ik ben bij de les, niet het verleden
Ik heet je welkom in het heden
Ik wil mijn kennis met je delen
en wil mijn horizon verbreden.

Over dit thema, 'je welkom voelen', wil het Horizoncollege graag kennis opdoen en delen met docenten VO en MBO, met studenten en ouders, en met organisaties die met jongeren werken. De vraag is:

"Hoe kunnen we de stappen naar MBO onderwijs zo inrichten dat de student zich welkom voelt, zin heeft om te beginnen en zich gezien en gehoord voelt? Welke informatie hebben we van elkaar nodig en hoe maken we kennis zonder oordelen?"

Over deze vraag organiseert het Horizoncollege op 28 februari a.s. een ambitietafel in het kader van de Alkmaarse Onderwijs Agenda.

Gastheer: Wim van Bokhorst

Programma:
1. Welkom door W.P. Zijlstra, locatiedirecteur Horizoncollege
2. Inspiratie 'Gastvrijheid' door Michael Bunink
3. Studenten aan het woord
4. Aan tafel met als thema's

 • Durf te dromen!
 • Hoe kom je binnen?
 • Alvast MBO
 • Hoe maken we onderwijs passend?
 • Leren door te doen
 • Leren op maat

Voor meer informatie: OnderwijsAgenda@alkmaar.nl .

Luister naar het verhaal van Gregory

feb 2019 | in Nieuwsberichten

In deze video vertelt Gregory waar hij tegenaan is gelopen en wat hij nodig heeft om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen.


Aanvragen subsidie gezonde school voor 18 april. Lees verder ...

mrt 2019 | in Nieuwsberichten


https://gallery.mailchimp.com/e45dba475da3b88f5e5872729/images/b8e22c36-6968-4f26-87b0-671cf3c9fe0f.pngOok dit jaar kunnen scholen weer subsidie en ondersteuning aanvragen om Gezonde School te worden. De aanvraag voor het Ondersteuningsaanbod moet tussen 4 maart en 18 april worden ingediend.

Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat uit € 3.000 per school plus maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een adviseur van de GGD. Er is budget voor maximaal 550 schoollocaties in primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Doel van het ondersteuningsaanbod is dat scholen meer aandacht gaan besteden aan gezondheid. Het is financieel mogelijk gemaakt door drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Ook in de voorgaande jaren was dit aanbod er en de belangstelling daarvoor is elk jaar groot. In 2018 hebben meer dan 900 scholen zich aangemeld. Die aanvragen konden niet allemaal gehonoreerd worden, maar nu is er dus een nieuwe ronde.

Meer informatie over criteria en planning

Minister Slob bezoekt onze regio

mrt 2019 | in Nieuwsberichten

Op 3 april bezoekt minister Arie Slob onze regio. Ruim 60 ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen en gemeenten vanuit de zes samenwerkingsverbanden in Kennemerland gaan met hem in gesprek.

Doel is om met elkaar passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Dat gebeurt door drie invalshoeken centraal te stellen:

 • Wat hebben de samenwerkingsverbanden nodig om ervoor te zorgen dat elk kind zich goed kan ontwikkelen en zijn talenten optimaal kan benutten?
 • Wat hebben de scholen nodig om ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat ze voor hun ontwikkeling en talenten nodig hebben?
 • Wat kan het ministerie doen? Wat hebben zij nodig om de regio’s in hun opdracht te versterken?

Minister Slob bezoekt dit voorjaar in totaal zes regio’s: Oost-Groningen, Oosterschelde, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven/Helmond/De Kempen en Kennemerland.

Met zijn aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil de minister werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen zelf passend onderwijs in hun eigen omgeving kunnen vormgeven.

Ruimte voor de regio - informatie van het ministerie van OCW

mrt 2019 | in Nieuwsberichten

Waarom het experiment Ruimte voor de regio?
Met het experiment Ruimte voor de regio wordt ruimte geboden aan scholen om in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven geregionaliseerde beroepsopleidingen te ontwikkelen. Alle deelnemende scholen mogen hierbij zelf een deel van de opleiding inrichten op basis van de behoefte die er leeft in hun eigen regio.

Wat is het doel van het experiment?
Het doel is om te onderzoeken of de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbetert door op deze manier opleidingen te ontwikkelen. Daarbij zal worden gekeken of deze werkwijze het eigenaarschap over het onderwijs bij docenten en werkgevers in de regio vergroot én of het ten goede komt aan de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs.

Hoe zien de geregionaliseerde beroepsopleidingen er uit?
Het experiment Ruimte voor de regio biedt scholen de mogelijkheid om in afstemming met het (regionaal) bedrijfsleven en samen met docenten en studenten een deel van de opleiding regionaal in te richten. Opleidingen die binnen het experiment worden vormgegeven bestaan uit drie delen: een landelijk deel, een regionaal deel en eventueel een regionaal keuzedeel.

Wat is de planning van het experiment en hoe kunnen scholen deelnemen?
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de juridische basis vormt van het experiment is 18 januari gepubliceerd. Scholen kunnen (voor tranche 1 het liefst voor 1 april 2019) via DUO hun interesse melden voor deelname aan het experiment, en voor een bepaalde kwalificatie en aan de slag gaan met de ontwikkeling van de opleiding. Vanaf het studiejaar 2020-2021 kunnen scholen onderwijs gaan verzorgen in het kader van het experiment Ruimte voor de regio.

Let op: er zijn twee tranches, maar als in tranche 1 een geregionaliseerde beroepsopleiding is ontwikkeld voor een bestaande kwalificatie, is die kwalificatie uitgesloten voor tranche 2. Het kan dus - als er interesse is voor een kwalificatie - zaak zijn om je in de eerste tranche te melden voor de ontwikkeling van het landelijk deel, ook al wil je pas in de tweede tranche onderwijs gaan verzorgen.

Informatievoorziening en regiobijeenkomsten
Om te zorgen voor voldoende bekendheid en om scholen te informeren over het experiment is een website opgericht www.ruimtevoorderegio.nl en zal een aantal regiobijeenkomsten plaatsvinden (februari/maart). Hier hoort u alle belangrijke informatie over het experiment, met kansen en aandachtspunten. Zo wordt beoogd een stukje te helpen met de besluitvorming. Meer informatie over het experiment en de regiobijeenkomsten is te vinden op www.ruimtevoorderegio.nl.

Terugblik inspirerend regiogesprek passend onderwijs met minister Slob op 3 april

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Op 3 april kwamen zo’n 70 professionals, ouders, jongeren, schoolleiders en bestuurders vanuit de zes samenwerkingsverbanden po en vo in Kennemerland bijeen. Het was de vijfde bijeenkomst van de zes regiogesprekken die het ministerie organiseert. Doel van het gesprek was om concrete adviezen te verzamelen en zo passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Een inspirerende dag, waaraan ook minister Slob meedacht en meedeed.

Zeven thema’s
Het gesprek vond plaats vanuit zeven thema’s: leraar in de spilrol, de leerling en zijn toekomst, passend onderwijs op maat, ouders als partner, eigenaarschap van de leerling, inclusie en leerrecht. Elk thema werd ingeleid door een verhaal van een jongere of ouder over wat zij zelf hadden meegemaakt. Vanuit dat verhaal en eigen ervaringen konden deelnemers dromen over de ideale situatie. Vervolgens werd nagedacht over hoe we naar deze situatie konden komen. Wat moet er worden opgelost om een passende oplossing te realiseren?

Ontschotten
Bij alle thema’s bleek dat de deelnemers willen dat jongeren zich competent en gelukkig voelen, zich maximaal kunnen ontwikkelen en dat de ‘systemen’ dit faciliteren. Een groot deel van de oplossing zit in de samenwerking en verbinding tussen school, ouder en leerling. En daar is ‘ontschotting’ voor nodig. Niet alleen tussen onderwijs en zorg maar ook tussen primair en voortgezet onderwijs. Een ‘warme’ overdracht op alle overgangsmomenten is van betekenis.

Ook is het belangrijk dat leerkrachten zowel in – als extern een beroep kunnen doen op beschikbare expertise, waardoor er makkelijk geschakeld kan worden bij extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast ligt er volgens de deelnemers een rol bij de lerarenopleiding, waar meer aandacht mag komen voor ontwikkelgericht onderwijs en de pedagogische aanpak (vo).

Bouwen aan relaties
Minister Slob sprak zijn waardering uit voor de open manier waarop alle aanwezigen uit de regio met elkaar in gesprek gingen en zochten naar wat nodig is om passend onderwijs te versterken. Ook op landelijk niveau werken de ministeries van OCW en VWS samen om ervoor te zorgen dat kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat vergt een investering in onderlinge relaties en dat kost tijd. Hij herkende zich in de oproep van de regio om tijd en ruimte te krijgen om de samenwerking echt goed tot stand te laten komen. Het was een mooie bijeenkomst waarin veel ontmoetingen hebben plaatsgevonden. Het regiogesprek heeft niet alleen geleid tot goede oplossings-richtingen, maar ook tot een (nog) beter beeld van de regio Kennemerland en het werk wat wordt verricht voor sterke kinderen en een stevige toekomst.

Sfeerverslag regiogesprek

Publicatie in magazine 'van twaalf tot achttien'

apr 2019 | in Nieuwsberichten

In 2014 werd de Wet passend onderwijs effectief. Het doel van de wet? Alle kinderen dienen een plek te krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het sturende idee onder de wet: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs blijven, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Het belangrijkste
argument? Misschien wel de financiële onhoudbaarheid van het oude systeem. Waar staan we anno 2019? Over bekostiging en beleid.

Klik op de afbeelding om het artikel verder te lezen.


Terugblik jaarlijkse themabijeenkomst expeditie onderzoek: weten wat werkt op 2 april

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Samen gaan we voor meer dan 16.000 sterke kinderen met een stevige toekomst. Dat is een ding wat zeker is. Maar hoe we dit precies kunnen bereiken, weten we (nog) niet. Iedere jongere, iedere ouder, iedere professional, ieder team, iedere organisatie en iedere situatie is namelijk anders. De bijeenkomst op 2 april stond in het teken van weten wat werkt. We hebben onderzocht met elkaar wat werkt. Op basis van verhalen van jongeren, ouders, onze eigen ervaringen, maar ook op basis van onderzoek. We hebben de rijkdom aan kennis, expertise en ervaringen in onze regio, maar ook op basis van wetenschap, benut.

Annemieke Mol Lous, lector passend onderwijs - Hogeschool Leiden, nam ons mee in de positieve psychologie en positief onderwijs. De kernvraag was: Hoe verhogen we het welbevinden van jongeren en professionals en wat weten we over welke invloed het welbevinden van professionals daarop heeft? Haar kernboodschap: Welbevinden kun je ‘leren’ en heeft positief effect op de ontwikkeling van jongeren op de lange termijn. Daarom is het belangrijk om hierin te blijven investeren. En dat kan je onder andere doen door je eigen welzijn als professional te koesteren.

Docent Esther Wokke, docent omgangskunde - De Spinaker, beaamde dit. Zij hield een pleidooi voor omgangskunde op iedere school. Zij weet als geen ander hoe belangrijk welbevinden is van jongeren en hoe belangrijk veiligheid is. Haar motto is: Wat heb je aan een diploma, als je als mens niet slaagt?


Daarna namen de deelnemers deel aan de volgende workshops / mini-masterclasses.
Klik op de naam van de workshop / mini-masterclasses voor de besproken informatie:


Centrale warme overdracht po-vo

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Al jaren wordt de overgang van leerlingen van het po naar het vo goed op elkaar afgestemd door de werkgroep po-vo Noord-Kennemerland. Nadat het idee van een centrale warme overdracht voor onze regio enkele jaren geleden is geboren, werd vanuit het ’veld’ steeds meer de wens geuit om de overdrachten te bundelen op één dag.

Eind vorig schooljaar is daarom een delegatie op bezoek geweest bij collega’s in Den Haag en is informatie ingewonnen in Almere. In beide regio’s is deze centraal georganiseerde wijze al lang een succes. Mede dankzij dit bezoek en het draagvlak binnen de werkgroep po-vo is een pilot opgezet voor (in eerste instantie) de scholen in de stad Alkmaar. De belangstelling om hieraan deel te nemen was groot: vrijwel alle scholen in Alkmaar wilden aan de pilot deelnemen. Een speciale voorlichtingsbijeenkomst werd georganiseerd waarin uitleg werd gegeven over de opzet. Vanuit de scholen werden ook tips en aandachtspunten meegegeven voor het organiseren van de eerste centrale warme overdracht in onze regio.

Op maandag 8 april vond deze eerste centrale warme overdracht in Alkmaar plaats. De overgang van zo’n 750 leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs werd dit keer centraal georganiseerd op het Jan Arentsz. In plaats van vele afspraken tussen basisscholen en vervolgonderwijs werd deze zogenaamde ‘warme overdracht’ dit keer op één middag gedaan. Zo kunnen de leerlingen zo goed mogelijk begeleid worden bij hun start van een nieuwe fase in hun onderwijsloopbaan,

Een spannend moment voor de werkgroep en vooral voor de roostermaker Mirjam. Kloppen de schema’s? Is alles goed aangeleverd? Zit iedereen op zijn plek en… gaat dit de voorspelde tijdswinst en werkdrukverlaging opleveren?

Mede door de zeer goede organisatie en ondersteuning van de gastschool, is deze opzet een groot succes gebleken!De vele positieve reacties geven de werkgroep vertrouwen om deze aanpak verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Verslag regiogesprek met minister Slob op april

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Op 3 april hebben we met jongeren, ouders en professionals nagedacht over de toekomst van passend onderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter? Het gesprek vond plaats vanuit zeven thema’s: leraar in de spilrol, de leerling en zijn toekomst, passend onderwijs op maat, ouders als partner, eigenaarschap van de leerling, inclusie en leerrecht.

Het was een mooie bijeenkomst waarin veel ontmoetingen hebben plaatsgevonden. Het uitgebreide verslag kunt u hier lezen.

Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Alle aanvragen dienen vóór dinsdag 2 juli, uiterlijk om 18.00 uur, te worden aangeleverd door de school, om nog voor de zomervakantie in behandeling te worden genomen.
Alle aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, kunnen helaas niet meer dit schooljaar in behandeling genomen.

Update project individuele onderwijszorgtrajectenPLUS augustus 2020 - maart 2021

apr 2019 | in Nieuwsberichten

De 18 gemeenten NHN, JeugdzorgPlus Horizon, Ronduit Onderwijs en de vier samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Midden-Kennemerland, Noord-Kennemerland, West-Friesland, Kop van Noord-Holland) maken zich samen sterk voor het inrichten en realiseren van de best passende ondersteuning voor jongeren die in de regio uitstromen uit de gesloten jeugdzorginstelling van Horizon, Antonius in Bakkum.

Welke stappen zijn er sinds de start genomen? Wat is er bereikt?

Klik hier voor de update van dit project over de periode augustus 2020 - maart 2021.

Professionaliseringsaanbod 2019-2020 staat online - meld u aan!

mei 2019 | in Nieuwsberichten

Het samenwerkingsverband organiseert een interessant aanbod van trainingen voor u. Het geleerde is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. De trainingen zijn ontwikkeld voor docenten, mentoren en leden van de ondersteuningsteams.

Voor ondersteuningscoördinatoren en trajectbegeleiders organiseert het samenwerkingsverband komend schooljaar een tweetal uitdagende leergangen. In actieve bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan verschillende inhoudelijke onderwerpen gerelateerd aan de dagelijkse praktijk. Tussen de bijeenkomsten vinden intervisiemomenten plaats.

Klik hier voor informatie en aanmelding voor ons professionaliseringsaanbod en de leergangen.

Ambitietafel 20 juni - '10 tot 14' onderwijs; informatie en aanmelding

mei 2019 | in Nieuwsberichten

‘De overgang tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs’.

Een thema dat de gemoederen bij beleidsmakers in het onderwijs en bij docenten en schoolleiders al heel lang bezighoudt. Immers: we laten kinderen op 12 jaar de overstap van de basisschool naar de middelbare school maken, terwijl zij juist dan middenin de ‘tiener’ fase van 10 tot 14 jaar zitten.

Inzet van het staatsexamen voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte

mei 2019 | in Nieuwsberichten

Voor informatie over de inzet van het staatsexamen voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte als gevolg van een beperking of (chronische) ziekte, klikt u hier.

Herinnering: Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Alle aanvragen dienen vóór dinsdag 2 juli, uiterlijk om 18.00 uur, te worden aangeleverd door de school, om nog voor de zomervakantie in behandeling te worden genomen.
Alle aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, kunnen helaas niet meer dit schooljaar in behandeling genomen.

Informatie conferentie 'International network for school attendance'

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Hier treft u informatie aan over de internationale conferentie met het thema 'School absenteeism: A universal problem in need of local, national, and international solutions’. Deze wordt gehouden van 16 - 18 oktober in Oslo, Noorwegen. Klik hier voor het programma en aanmelding.

Samen met jongeren terugkijken op de JongerenTop NHN

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Hoe kunnen we samen betere kansen creëren voor jongeren op weg naar hun zelfstandigheid? Tijdens de JongerenTop NHN zijn oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in Noord-Holland Noord.

Helpen met een rugzak vol ervaring

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Wanneer jongeren een probleem hebben, missen ze vaak een maatje. Ze zoeken iemand waarin ze zichzelf herkennen, iemand van hun leeftijd die hun problemen écht begrijpt. Een groep jongeren met ervaringskennis zijn opgeleid, zodat zij hun levenservaring kunnen inzetten om andere jongeren in Alkmaar te helpen. Lees verder in onderstaand artikel:

Reflectiebijeenkomst: ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op 19 september 2019 in regio Utrecht een reflectiebijeenkomst voor schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders en leidinggevenden samenwerkingsverbanden waarin we met elkaar reflecteren op de vraag ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’.

We reflecteren aan de hand van twee inhoudelijke lijnen: 1) de visie op ons onderwijs: hoe kijken we naar de leerling en hoe richten we het onderwijs in? 2) het versterken van de belangrijkste kracht van passend onderwijs – samenwerking: hoe versterken we de samenwerking op de verschillende niveaus?

Voor meer informatie, klik hier.

Vmbo en mbo: combineren of integreren?

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Op 28 november 2019 vindt in Nijkerk de 3e landelijke vmbo-mbo conferentie plaats. Dit is het grootste evenement voor het beroepsonderwijs in 2019. Het vmbo en mbo vertegenwoordigen samen de kracht en de pracht van ons Nederlands beroepsonderwijs.

De conferentie gaat over de consequenties van het landelijk beleid ‘Sterk beroepsonderwijs’. Er wordt ingezet op doorlopende leerroutes in alle regio’s. Dat betekent ook dat iedereen moet gaan nadenken over bijvoorbeeld doorstroomdossiers en gemeenschappelijke docententeams. En het gaat niet alleen over niveau 1 en 2 maar nu ook over mbo 3 en 4. De kernvraag daarbij is, hoe we dan gaan samenwerken: wordt het combineren of integreren?

In de bijgevoegde flyer vindt u onder de knop “informatie” alles over deze conferentie.

Nieuwe locatie CLEO

jul 2019 | in Nieuwsberichten

Afgelopen schooljaar heeft onze bovenschoolse voorziening de nodige veranderingen ondergaan. Een nieuwe naam, vergroting van het aanbod, versterkte samenwerking met externen en de opzet van het preventieteam.
Hier past een nieuwe locatie bij. CLEO gaat verhuizen!

Met ingang van het nieuwe schooljaar vestigt CLEO zich aan de Kofschipstraat 10a in Alkmaar. Een mooie locatie met meer ruimte en een eigen opgang. Alsook een plein en een tuin.

Het CLEO ligt nog steeds op geringe afstand van het station Alkmaar Noord en is goed bereikbaar met het OV.

Zodra alle verhuisperikelen achter de rug zijn, volgt een uitnodiging voor een Open Huis.

Een succesvolle overstap naar het mbo

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Vol enthousiasme zijn medewerkers van het Clusius College, Van der Meij College, Johannes Bosco College, PCC Oosterhout en De Viaan onlangs gestart met het project transfercoaches. Door dit project willen we bereiken dat leerlingen met wat extra hulp goed aankomen op hun nieuwe mbo opleiding. Het betreft de mbo opleidingen van niveau 2 tot en met 4. We werken hierin samen met de regio West-Friesland. We zorgen zo samen voor een prettige start.

Voor wie?
60 leerlingen in deze twee regio’s krijgen deze ondersteuning in de laatste periode van hun vo tijd tot en met hun eerste periode op het mbo. Vaak gaat het om leerlingen die wat extra hulp krijgen omdat hun eigen netwerk deze hulp onvoldoende kan bieden en zij het zelfstandig minder goed redden. Zij vinden de overstap spannend en voor hen is het ingewikkeld om alles zelf te plannen en te organiseren. Daarbij vinden deze leerlingen het lastig om hulp te vragen of worden ze teveel overspoeld door alle nieuwe informatie.

Door wie?
De professionals/coaches van de vo school begeleiden deze leerlingen, ook tijdens de eerste periode in de mbo school. Vaak gaat het om de trajectbegeleider, ondersteuningscoördinator, decaan of mentor.

Er nemen drie locaties van het Horizon College deel; Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn. Het Clusius College Hoorn neemt ook deel aan dit project. Op elke locatie is een vast aanspreekpunt voor de transfercoaches.

Eerste terugkoppeling
Op 27 mei vond de eerste uitwisseling tussen alle professionals plaats. Enthousiast werd er gereageerd op het project en de activiteiten. De coaches geven aan dat ze de afgelopen maanden studenten ondersteund hebben bij de inschrijving, intake, studiekeuze en het bespreken van de brieven en e-mails. De komende periode staat in het teken van de regelzaken zoals boeken en ov. Ook dat de ouders van deze studenten geven aan dat ze het prettig vinden dat er een vertrouwd persoon betrokken blijft bij hun jongere. Een mooi resultaat!

In de eerste periode van de start van de nieuwe opleiding blijven de coaches bereikbaar voor de jongeren en zorgen zij voor een goede kennismaking met de mentor en de klas. Tot de kerstvakantie blijven zij in beeld, zodat een goede en warme overdracht plaatsvindt.

Meer informatie
Projectleider van het project is Viola Vlietstra. Zij is de projectleider voor beide regio’s. Contactpersoon van het samenwerkingsverband in Noord Kennemerland is Mirjam Kinneging.
Voor vragen: mkinneging@swvnk.nl.

Start met de Transformatieve School op 3 vo scholen

jul 2019 | in Nieuwsberichten

Drie scholen, De Viaan, het Van der Meij College en het Jan Arentsz starten in september op hun school met het programma de Transformatieve School.

Socioloog Iliass El Hadioui, onderzoeker en docent, heeft directies en teamleiders van verschillende vo scholen in onze regio geïnspireerd en meegenomen in de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. Anders gezegd; “straatcultuur die in toenemende mate de schoolcultuur binnendringt”. Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? Iliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School, waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school.

In de eerste helft van 2019 hebben drie goed bezochte masterclasses ‘de Transformatieve School’ plaatsgevonden. Hierin stond het leren van en met elkaar centraal. Onderzoek, theorie en de eigen praktijk werden verbonden. Drie scholen hebben opdrachten en onderzoeken in de eigen school na iedere masterclass uitgevoerd.


Directeuren Maud Croes, Jan Willem Heemstra en Eric van den Berg zijn geïnspireerd geraakt door de theoretische onderbouwing, het onderzoek en de interventies die de basis vormen van het programma.

Na de zomervakantie wordt een leergemeenschap gestart waarin directeuren en teamleiders van en met elkaar leren: De schoolleider in de Transformatieve School.

CLEO is verhuisd!

aug 2019 | in Nieuwsberichten

Met ingang van het nieuwe schooljaar is CLEO gevestigd aan de Kofschipstraat 10a in Alkmaar. Een mooie locatie met meer ruimte en een eigen opgang. Alsook een plein en een tuin.

Het CLEO ligt nog steeds op geringe afstand van het station Alkmaar Noord en is goed bereikbaar met het OV.

De uitnodiging voor een Open Huis volgt.

Gelijke Kansen Agenda

jul 2019 | in Nieuwsberichten

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Op 27 juni ondertekende wethouder Elly Konijn-Vermaas de Gelijke Kansen Agenda, waarin staat hoe de gemeente Alkmaar en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de komende twee jaar gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs stimuleren.


“Elk kind moet mee kunnen doen. Daarom biedt Alkmaar kinderen, jongeren én hun ouders ruimte, mogelijkheden en ondersteuning om zich te ontwikkelen, te ontdekken en te leren. De Gelijke Kansen Agenda biedt deze mogelijkheid voor optimale leerkansen voor de toekomst.”

Wethouder Elly Konijn-Vermaas


Met het tekenen van de Gelijke Kansen Agenda maakt de gemeente Alkmaar het mogelijk dat scholen in Alkmaar subsidie kunnen aanvragen voor interventies gericht op ‘Professionalisering’ en ‘Soepele Overgangen’ en wordt verdere kennisopbouw en kennisdeling gestimuleerd.

Talenten
Het is belangrijk dat talenten van alle kinderen en jongeren optimaal benut worden. Dat is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van onze samenleving. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Het schoolsucces van kinderen moet alleen afhankelijk zijn van hun talenten, capaciteiten en inzet en niet van het inkomen of het opleidingsniveau van hun ouders.

Samenwerking
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt in het Programma Gelijke Kansen samen met gemeenten, scholen en de leefomgeving van kinderen. De gemeente Alkmaar en het Ministerie van OCW zien mogelijkheden om elkaar te versterken in het streven naar talentontwikkeling voor alle kinderen. De gezamenlijke doelen en werkafspraken zijn in de Gelijke Kansen Agenda vastgelegd.

Thema’s
De thema’s waarop de gemeente Alkmaar en het Ministerie samenwerken zijn ‘Professionalisering’ en ‘Soepele Overgangen’. Met deze thema's is de gemeente Alkmaar al aan de slag samen met onderwijs en opvang, onder meer door de ambitietafels die het afgelopen schooljaar in het kader van de Alkmaarse Onderwijsagenda zijn georganiseerd. Thema’s waren onder meer ‘Het jonge kind: de overgang van opvang naar basisonderwijs’ en ’10 – 14 jaar’. Ruim 400 professionals uit opvang en onderwijs en ouders en leerlingen hebben de afgelopen periode aan in totaal vijf ambitietafels inspiratie opgedaan, kennis gedeeld en ideeën opgedaan.

Op de foto, van links naar rechts:

Jan Zijp (Ronduit), Astrid Ottenheym (Samenwerkingsverband po), René Rigter (SOVON), wethouder Elly Konijn-Vermaas (gemeente Alkmaar), Rob de Haan (wethouder Castricum), Anne Veldt (samenwerkingsverband vo), Gerard Oud (Clusius College). Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Bron: www.gemeentealkmaar.nl

Wij zetten in op Taal!

sep 2019 | in Nieuwsberichten | 1 reactie

Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privésituatie als op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan.

Op 12 september heeft Anne Veldt, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, het Taalakkoord ondertekend.

Wij, partners van het Taalakkoord, zien elke dag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in voor taal. Zo kunnen werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier werken en bovendien actiever meedoen in de samenleving.

Waarom heeft het samenwerkingsverband zich aan het Taalakkoord verbonden?
Ons doel is dat ieder kind zich sterk voelt en een stevige toekomst heeft. Investeren in taalvaardigheid vergroot kansen voor jongeren om hun talenten optimaal te kunnen benutten. Daarnaast wil het samenwerkingsverband informatie voor ouders en jongeren toegankelijk maken op de website.

Wat doet het samenwerkingsverband om invulling te geven aan het Taalakkoord?
Het samenwerkingsverband biedt jongeren met een taalachterstand extra mogelijkheden om deze achterstand in te lopen en vaardiger te worden in taal. Dit doen we door extra middelen beschikbaar te stellen aan scholen, hiermee bieden scholen een “versterkte leerroute” aan leerlingen met een taalachterstand. Het samenwerkingsverband monitort de inzet en effectiviteit van “de versterkte leerroute”, zodat we van en met elkaar leren. Daarnaast wordt samen met het MBO en de Gemeente onderzocht wat er nodig is om transitie tussen VO en MBO minder kwetsbaar te maken voor deze doelgroep. We organiseren met elkaar stevige routes voor leerlingen met een taalachterstand.
In ons leerlandschap wordt op diverse manieren aandacht besteedt aan kennisontwikkeling van taalvaardigheid voor nieuwkomers leerlingen. Bijvoorbeeld door onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden en een trainingsaanbod voor docenten. Daarnaast verbeteren we de informatie over passend onderwijs aan ouders en jongeren op onze website.

Wat wil het samenwerkingsverband bereiken met deze activiteiten?
Jongeren krijgen de gelegenheid om vaardiger te worden in taal en krijgen hierbij ondersteuning. Jongeren geven zelf aan waar zij het meest bij gebaat zijn, dit versterkt hun gevoel van autonomie en competentie. Met het versterken van taalvaardigheid worden talenten van jongeren beter benut. Het vergroot ook de kans op doorstroom naar onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten en de participatie in de samenleving. Met een toegankelijke en begrijpelijk informatie voor ouders en jongeren wil het samenwerkingsverband de informatie voor alle ouders en jongeren begrijpelijk en leesbaar maken.

Ambassadeursrol
Naast het uitvoeren van onze eigen acties gaan wij aan de slag om zichtbaarheid te geven aan het Taalakkoord en andere bedrijven te enthousiasmeren voor het Taalakkoord. Hoe groter het aantal bedrijven en branches dat actief laat zien achter de doelstellingen van het Taalakkoord te staan en er naar te handelen, des te sterker de boodschap. Door ervaringen en verhalen te delen met anderen en als voorbeeld te dienen voor bedrijven die nog niet Nederlands op de werkvloer voor hun werknemers faciliteren.TOP dossier 2.0 live en afsluiting Bizway

sep 2019 | in Nieuwsberichten

Op 27 augustus is TOP dossier 2.0 feestelijk in gebruik genomen. De digitale werkomgeving voor consulenten en de Commissie van Toewijzing is efficiënter ingericht. Voor de scholen is de doorontwikkeling nu ingezet.

Door de invoering van TOP dossier 2.0 is de digitale werkomgeving van Bizway gesloten. Scholen kunnen hier geen gebruik meer van maken.

Voor meer informatie over het gebruik van TOP dossier en het indienen van dossiers klik hier.

Miniconferentie Intermezzo op het Murmellius gymnasium op 18 november van 16.00-18.00 uur

sep 2019 | in Nieuwsberichten

Dit schooljaar is het Murmellius gestart met Intermezzo: een schooljaar voor leerlingen die klaar zijn op de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. Na een jaar van voorbereidingen heeft het Murmellius inmiddels een paar maanden praktijkervaring opgedaan en deelt hun kennis en ervaringen graag met u. Bent u nieuwsgierig naar Intermezzo? Klik hier voor het programma.

Een stevige basis voor het regulier voortgezet havo of vwo-onderwijs

okt 2019 | in Nieuwsberichten

We kennen allemaal die jongeren die nog niet alle vaardigheden beheersen om goed te functioneren in het voortgezet onderwijs. Met pijn in ons hart zien we ze de overstap van po naar vo maken, maar daar dan toch afstromen, zelfvertrouwen verliezen, van school moeten gaan of zelfs uitvallen. Deze jongeren hebben intensievere begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak nodig, eerst leren in een kleine groep te functioneren en hun vaardigheden op sociaal gebied te versterken. Daarnaast hebben ze het nodig om vaardigheden ten aanzien van bijvoorbeeld leren, plannen en organiseren te ontwikkelen. Voor leerlingen op havo en vwo niveau zijn er nu binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland meerdere mogelijkheden om zich voor te bereiden en de stap (terug) naar een reguliere havo of vwo-klas te kunnen maken:

Op 2 oktober hebben deze voorzieningen zich gepresenteerd op het samenwerkingsverband. We kijken terug op een geslaagde middag, waar veel informatie gehaald en gebracht werd.

Vavo voor 17-jarigen en de rol van RMC

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Sinds dit studiejaar is het mogelijk gemaakt dat ook 17-jarigen die niet meer staan ingeschreven op een VO-school, mits zij in het betreffende studiejaar 18 worden, kunnen worden doorverwezen naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Klik hier voor aanvullende informatie.

Po-vo documenten 2019-2020

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is. Daarom hebben de schoolbesturen in de regio Noord-Kennemerland afspraken gemaakt over hoe we deze overstap in goede banen kunnen leiden. Klik hier voor een overzicht van de afspraken en bijbehorende documenten

Bijeenkomst Kwaliteitskompas 16 januari 2020, van 13.00 - 17.00 uur

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Zichtbaar maken welke impact we hebben

Het beeld van passend onderwijs heeft vele kanten en perspectieven. We weten dat we in onze regio belangrijke stappen hebben gezet. Tegelijkertijd zien we dat de publieke opinie zeer kritisch is over passend onderwijs. Dit stelt ons voor een uitdaging: Hoe maken we zichtbaar welke successen we in onze regio behalen en welke ontwikkelingen nog nodig zijn? Hoe vinden we de balans tussen de noodzakelijke verantwoording en de dynamiek in de dagelijkse praktijk?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met het kwaliteitskompas. Dit is een hulpmiddel om zichtbaar te maken in hoeverre we de juiste dingen doen om onze ambitie sterke kinderen, stevige toekomst te bereiken. Voor onszelf en voor de buitenwereld. Uw ervaring en expertise hebben we hierbij hard nodig, want eenvoudig is het niet.

Een greep uit de onderwerpen
Geluk of welbevinden als outcome. Lukt het om jongeren (nog) gelukkiger en sterker te maken?

De leerling is onze toetssteen. Hoe zetten we activiteiten in die er voor de leerlingen toe doen?

Zorgplicht. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren hier nooit de dupe van zijn?

Ontwikkelagenda’s. Hoe leren we van de vernieuwing en verdere ontwikkeling van passend onderwijs?

Tellen en/of vertellen. Wat is de meest belangrijke verandering die onze activiteiten teweeg hebben gebracht?

Voor wie?
Schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, consulenten.

Locatie
Kantoor swvnk, Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

Wij verzoeken u deze datum en tijdstip alvast in uw agenda te noteren. De uitnodiging volgt op een later moment.

Annulering themabijeenkomst 5 november

okt 2019 | in Nieuwsberichten

We hebben besloten de themabijeenkomst op 5 november te annuleren omdat het tegelijkertijd de Dag voor de Leerlingondersteuning is. De eerstvolgende themabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 december. Nadere informatie volgt.

Interventies

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Soms lukt het even niet op school, voor de leerling, maar ook bijvoorbeeld voor de betrokken docent. Er zijn verschillende initiatieven die ingezet kunnen worden om hier verandering in te brengen. Dit zijn bestaande interventies. Wat is er mogelijk?

Centrum voor Creatief Leren en Ontwikkelen (CLEO)

Bij het CLEO krijgen leerlingen tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De medewerkers van het CLEO bieden leerlingen zo veel mogelijk het onderwijsprogramma van de eigen school, op hun eigen niveau en tempo. Daarnaast helpen zij leerlingen om hun schoolse en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Vanuit het CLEO kan ook een beroep gedaan worden op andere vorm van hulp, zoals maatschappelijk werk, jeugdhulp, jeugd-GGZ of zorg.

CLEO preventieteam
Wist u ook al dat het CLEO een preventieteam heeft? Het preventieteam kan ingezet worden als school een onderwijsgerelateerde vraag heeft op leerlingniveau, groepsniveau, teamniveau. De coach vanuit het preventieteam bepaalt na een intake samen met de school de aanpak. Het preventieteam werkt niet alleen met jongeren maar biedt vooral ook advies, voorlichting, observaties in de groep, aan docenten (trajectbegeleiders) of een klas.

Aanmelding kan in eerste instantie geanonimiseerd worden gemaild door de ondersteuningscoördinator - na overleg met de J&G coach en consulent passend onderwijs - via cleo@swvnk.nl. In deze aanvraag vermeldt u het volgende:

 • beschrijving hulpvraag (van school, ouders en/of jongere);
 • wat zijn de verwachtingen van het preventieteam?;
 • wat is er al gedaan/ingezet?;
 • is er hulpverlening betrokken? Zo ja, welke?

Binnen een week wordt contact opgenomen door de coördinatoren preventieteam CLEO – JGGZ vo (Kelly Duijn & Lisa Tigelaar) om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer nodig, dient er vervolgens een toestemmingsverklaring door ouders te worden ondertekend.

Voor vragen over het preventieteam en wat zij mogelijk voor u zouden kunnen betekenen, kunt u ook telefonisch contact opnemen via 072-564 56 94.

Voor meer informatie over het CLEO klik hier.

JGGZ vo-team
Het JGGZ vo-team kan ingezet worden om de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met complexe (psychiatrische) problematiek in kaart te brengen, wanneer er sprake is van een stagnatie in de leerontwikkeling of (dreigende) schooluitval. Dit, door het geven van kortdurende handelingsgerichte ondersteuning/adviezen aan leerling, ouders en/of school. Wanneer nodig, vindt er verwijzing naar intensievere diagnostiek en/of behandeling plaats. Belangrijk is de afstemming met de J&G coach, de consulent passend onderwijs en andere betrokken hulpverleners en/of school.

Aanmelding kan in eerste instantie geanonimiseerd worden gemaild door de ondersteuningscoördinator - na overleg met de J&G-coach en consulent passend onderwijs - via cleo@swvnk.nl. In deze aanvraag vermeldt u het volgende :

 • beschrijving hulpvraag (van school, ouders en/of jongere);
 • wat zijn de verwachtingen van het JGGZ vo-team?;
 • wat is er al gedaan/ingezet?;
 • is er hulpverlening betrokken? Zo ja, welke?

Binnen een week wordt contact opgenomen door de coördinatoren van het preventieteam CLEO – JGGZ vo (Kelly Duijn & Lisa Tigelaar) om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer nodig, dient er vervolgens een toestemmingsverklaring door ouders te worden ondertekend.

Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HIT)
HIT richt zich op kwetsbare leerlingen uit het voortgezet onderwijs die om welke reden dan ook (langdurig) thuis zijn komen te zitten. In hun situatie zit (nog) onvoldoende beweging om de stap naar een vorm van onderwijs te kunnen maken. Het doel van het interventieteam is beweging te bewerkstelligen zodat de leerling naar eigen mogelijkheden weer kan leren, ontwikkelen en meedoen. Op het moment dat het interventieteam wordt ingezet is (vaak) nog niet helder hoe een ondersteuningstraject er uit kan gaan zien en is nog niet (altijd) duidelijk wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn. Het is de taak van het interventieteam om dit in kaart te brengen en een plan van aanpak hiervoor op te stellen. Dit gaat in samenspraak en overleg met de leerling, ouders, hulpverlening en de school waar de leerling staat ingeschreven.

Een mogelijke aanmelding voor het HIT start altijd bij de ondersteuningscoördinator, die deze met de consulent passend onderwijs bespreekt. Een aanmelding voor het HIT verloopt via TOP dossier.

De Transformatieve School biedt een kapstok voor ideeën

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Hervorming van de schoolcultuur met de Transformatieve School
Op scholen leeft een sterke behoefte om aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen. “Dat aansluiten is een nobele zaak, maar het gaat om de diepere stap van het vergroten van het emotionele eigenaarschap van leerlingen en professionals wat betreft de cultuur op school”, stelt programmaleider Iliass El Hadioui. El Hadioui is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Vrije Universiteit in Amsterdam en is lid van de Onderwijsraad. Hij ontwikkelde met zijn team en docententeams op po, vo en mbo-niveau het professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Doel van dit programma is docenten en schoolleiders te leren hoe om te gaan met diversiteit en botsende codes tussen thuis, school en de peer group van leerlingen. 40 schoolleiders in Alkmaar volgden de leergang.

“Stel je voor dat je school een theater is”, begint El Hadioui. “Je klaslokaal is het podium, de docent is de ‘acteur’ en de leerlingen zijn het publiek. Hoe zorg je ervoor dat je voorstelling aankomt bij de leerlingen? Daarvoor moet het hele team, inclusief degenen die ondersteuning bieden in de coulissen-ruimte, ervoor zorgen dat het stuk aansluit bij het leven van de leerlingen, ook het leven thuis en in de peergroup. Dat stuk zou je kunnen beschouwen als de schoolcultuur.”

Tijdens de leergang van De Transformatieve School hebben Alkmaarse schoolleiders nagedacht en gepraat over het belang van een veranderende schoolcultuur in de stedelijke omgeving. “De schoolleiders merken dat de leerlingenpopulatie verandert en dat leerlingen op identiteitsvlak bezig zijn om verbinding te maken tussen hun buitenschoolse identiteit en de verwachting in de binnenschoolse setting”, aldus El Hadioui. “Botsende sociale codes en verwachtingen. Hoe gaat een docent daarmee om? En hoe kun je als schoolleiding je docenten begeleiden en diepgang bieden? Daar hebben we tijdens de masterclasses voor schoolleiders op gefocust.”

Diversiteit inzetten
El Hadioui ziet het als de taak van de schoolleider de dynamiek binnen het professionele team te sturen en samen met hen de schoolcultuur vorm te geven. “Daarbij wordt verwacht van een schoolleider dat hij of zij bij de diepere lagen van de mens achter de professional komt, zich kan ‘invoelen’ in de sociale pijn van de professional die zich niet altijd gehoord, gezien of erkend voelt. Soms weten professionals niet hoe ze zich moeten verhouden tot de veranderende buitenwereld die de school in komt. Als schoolleider kun je dit soort processen niet zomaar parkeren. Het vraagt een transformatie van de mindset van de mensen waarmee je werkt. Iedere professional brengt daarbij iets anders mee de school in. Dit is soms lastig, maar brengt ook een heleboel moois met zich mee.”

Schoolleiders worden gevraagd met hun teams na te denken over hoe je diversiteit kunt inzetten en het proces van cultuurverandering kunt vormgeven. “Dit kost tijd en energie en vraagt om een open en eerlijk gesprek. Dat open gesprek begon al in de masterclasses. De schoolleiders bespraken situaties waarmee zij in hun school te maken hebben. De bereidheid om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren was groot.”

Tussen de uitersten
In de bijeenkomsten met de schoolleiders besprak El Hadioui twee mogelijke reflexen bij een cultuurverandering. “De reactie van een school op de veranderende cultuur kan soms erg permissief of juist erg restrictief zijn. Bij een sterk permissieve reflex zijn professionals soms onzeker over het gemeenschappelijk normatief kader op school en heerst er soms te weinig rust voor leerlingen om te kunnen klimmen op de schoolladder. Dit geeft kans op ongelijkheid. Juist wanneer leerlingen vanuit de buitenschoolse situatie weinig tot geen middelen hebben om te leren, is het op school belangrijk om een gemeenschappelijk normatief kader te hebben zodat juist die leerlingen tot leren komen die afhankelijker zijn van de lessen op school.”

Bij een sterk restrictieve reflex wapent een school zich vaak tegen buitenschoolse invloeden. “De school legt de nadruk op regels en surveillance, om een veilige omgeving te creëren. Zo’n aanpak werkt alleen op de korte termijn. Op de lange termijn organiseer je een vorm van sociale pijn, omdat er geen natuurlijke omschakeling is tussen de binnen- en buitenschoolse leefwereld. De school is geen museum waarin een schoolcultuur voor altijd vastligt. We moeten onszelf en de leerlingen voorbereiden op de dag van morgen.”

El Hadioui pleit voor een professionele mindset die tussen de twee uiterste reflexen in ligt. “Begin met benoemen wat je als school wilt behouden. Het gaat niet om het veranderen om te veranderen, het gaat niet om behouden om te behouden. Het gaat erom dat je duidelijkheid creëert over welke aspecten van de schoolcultuur je sterk vindt en welke je wilt toevoegen om te kunnen bereiken wat je als school wilt bereiken. Deze transformatieve insteek is gericht op een trouw blijven aan de eigen hogere doelen en een voortdurende gerichtheid op wat leerlingen doet klimmen op de schoolladder. En iedere hervorming, iedere transformatie van de cultuur op school begint bij het definiëren van wat je juist wilt behouden. De eerste stap is te erkennen en openlijk te bevestigen met het team op school wat het waard is te behouden. ”

Impuls om te groeien
“Professionals in steden zoals Alkmaar zijn vaak heel betrokken bij hun school en hun leerlingen”, vervolgt hij. “Maar het thema van de veranderde schoolcultuur is best complex. Op veel van de scholen zie je dat tweederde van de leerlingen goed gedijt in de bestaande context en structuur. Eénderde van de leerlingen heeft interventies nodig. Dat vraagt om veranderingen zodat alle leerlingen kunnen groeien. De leerlingen die al konden groeien, moeten dit blijven doen. De leerlingen die stil stonden, moeten een impuls krijgen. In wezen werk je hier het ‘Matheus-effect’ tegen zoals sociologen dit zijn gaan noemen. ”

El Hadioui denkt dat schoolleiders in alle veiligheid met andere schoolleiders moeten durven verkennen waar de ruimte zit tussen de permissieve en de restrictieve reflex. “Er is geen handboek waarin de perfecte manier voor alle contexten beschreven staat; er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Vast staat dat je altijd kunt hervormen. Zolang openheid en eerlijkheid centraal staan, kun je samen een heel eind komen.”

Kapstok voor ideeën
Tijdens de masterclasses bleek dat er op de scholen al veel creatieve ideeën bestaan om zich te verhouden tot de botsende codes tussen de binnen- en de buitenschoolse setting. De filosofie van De Transformatieve School biedt een kapstok waaraan de ideeën opgehangen kunnen worden. “De hervorming van de schoolcultuur start altijd met de hervorming van je eigen mindset. Zet in op de lange termijn want daar gaat cultuurverandering altijd over. Kijk samen met je teams hoe je de schoolcultuur vorm kunt gaan geven. Dat zijn diepe mentale processen.”

Context
Het programma De Transformatieve School is ontwikkeld in grootstedelijke omgevingen. Onlangs hebben 35 po, vo en mbo-scholen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Tilburg die werken met het programma zich verenigd in de Community Urban Education in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW en de vier gemeenten. Middels een action based insteek werken het team van El Hadioui en Alkmaarse schoolleiders en docententeams aan een hervorming van het programma naar middelgrote steden in een Alkmaarse leergemeenschap.

Transfercoaches: ‘Een belangrijk steuntje in de rug’

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Het in maart 2019 gestarte project transfercoaches zorgt ervoor dat leerlingen een succesvollere overstap van het vmbo naar het mbo maken. Halverwege oktober was het voor de betrokkenen tijd om de balans op de maken en de opgedane ervaring en kennis met elkaar te delen.

De transfercoach
“Ik heb mijn vijf leerlingen geholpen met de aanvraag van hun DigiD en het bestellen van de juiste boeken. Dat was voor die meiden best een klus”, zei één van de dertien transfercoaches van regio Noord-Kennemerland en West-Friesland, die aanwezig waren tijdens de evaluatiebijeenkomst.


De transfercoach is meestal een docent van de vmbo-school van de leerling, die hem of haar in de voorbereiding én tijdens het eerste deel van de mbo-opleiding handvatten biedt om de overgang soepeler te laten verlopen. Zoals dus administratieve rompslomp, maar ook hulp bij intakegesprekken en het zichtbaar maken van de ondersteuningsbehoefte. Het project is gestart naar voorbeeld van onderwijsinstellingen in Brabant. In deze regio is het project succesvol gebleken.

Zo was een transfercoach voor de zomer meegegaan naar het intakegesprek voor de nieuwe school van zijn leerling. “Hij was geschikt voor de opleiding, maar kon zichzelf moeilijk verkopen. Het was waardevol om het steuntje in de rug te zijn.” Ook hebben ouders van leerlingen aangegeven het prettig te vinden dat een aantal taken uit handen worden genomen. Ook is kennis opgedaan die bij andere werkzaamheden kunnen worden toegepast. “Ik weet nu veel meer over het mbo”, zei iemand van een van de vmbo-scholen. “Dat kan ik goed bij mijn andere taken gebruiken.”

Welke scholen doen mee?
In de regio Noord-Kennemerland doen Het Van der Meij College, Johannes Bosco College, PCC Oosterhout, Clusius College locatie Alkmaar en Heerhugowaard en De Viaan mee in het project. In de regio West-Friesland doen de volgende scholen mee: Clusius College locatie Hoorn en Grootebroek, Atlas College SG Newton, OSG West-Friesland, Martinuscollege, RSG Enkhuizen en Tabor College d’Ampte. De deelnemende mbo scholen zijn het Clusius College locatie Hoorn en het Horizon College locaties Heerhugowaard, Alkmaar en Hoorn. Het project transfercoaches wordt mogelijk gemaakt door het regionaal steunpunt VSV. Zij vinden het belangrijk dat de scholen binnen het voortgezet onderwijs en het mbo hierin gezamenlijk optrekken om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

Ervaringen tot nu toe
Op 17 oktober bespraken onder leiding van projectleider Viola Vlietstra de transfercoaches hun ervaringen met de leerlingen tot nu toe. Enkele reacties: ‘Veel geleerd, waardevolle begeleiding en een nodig steuntje in de rug’. Aanbevelingen om dit project voor de leerlingen en alle betrokken effectiever te maken, waren er ook. “Er zijn al veel mensen betrokken bij de zorg voor de leerling, dus soms voelde ik me bezwaard om de zoveelste man te zijn die aanschuift”, aldus een transfercoach. Het krijgen van een zakelijke telefoon om leerlingen te bereiken – zonder dus een privé telefoonnummer te hoeven geven – was ook een belangrijke tip. “Je bereikt die leerlingen tegenwoordig gewoon alleen nog via whatsapp.”

Tips & tops

De aanwezigen verzamelden ook een aantal tips & tops. Dit maakte overzichtelijk welke zaken de afgelopen maanden goed zijn gegaan en welke bij de start van de volgende groep beter kunnen. Zo mag de doelgroep van het traject breder, kan de samenwerking hier en daar beter en mag er meer flexibiliteit in de procestijd. Sommige leerlingen hebben namelijk nét wat langer begeleiding nodig, waar anderen op eigen voet verder kunnen gaan. Al deze tips & tops worden meegenomen in het evaluatierapport.

Hoe nu verder?
Het was een leerzame bijeenkomst en de projectgroep gaat nadenken over hoe dit traject voor volgend jaar voor leerlingen en alle betrokkenen nog beter vormgegeven kan worden. Belangrijk resultaat: “De leerlingen zeiden het fijn te vinden dat, als ze dat nodig hadden, ik er was om ze te helpen.” De transfercoaches hebben samen met het mbo gezorgd voor een soepele overgang!

Aanpak Met andere ogen

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Noord-Kennemerland is gekozen tot 1 van de 11 inspiratieregio’s binnen het landelijk programma “Met andere ogen”. Dit programma is gericht op het versterken van onderwijs met jeugdhulp. Belangrijk onderdeel is de leeromgeving binnen en tussen regio’s vanuit Noord-Kennemerland. We brengen kennis in over jongerenparticipatie, gezamenlijke professionalisering voor scholen en partners, ervaring met aanbesteding Jeugdzorgplus en samenwerking met wetenschappers. We zien uit naar een interessante kennisuitwisseling met de andere inspiratieregio’s. Op 31 oktober is de landelijke aftrap van “Met andere ogen”. Klik hier voor meer informatie.

www.aanpakmetandereogen.nl

Een mooi voorbeeld van passend onderwijs

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Het Jan Arentsz Langedijk heeft samen met de jongere, zijn ouders, het docententeam, OBD, het HIT-team en het samenwerkingsverband gezocht naar een passende oplossing en heeft die ook gevonden. Klik hier voor het interview wat geplaatst is in het Noordhollands Dagblad van 9 november.

Ondersteuning voor scholen bij realiseren goed onderwijs-zorgaanbod

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Op de korte en langere termijn wordt een aantal maatregelen genomen die het makkelijker moeten maken voor scholen om – in samenwerking met zorgpartijen en gemeenten – tot een goed onderwijs- en zorgaanbod binnen de onderwijstijd te komen voor leerlingen met een (complexe) zorgvraag. Dit kondigden de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) op 30 oktober aan in een brief aan de Tweede Kamer. Doel is dat deze leerlingen zo onderwijs kunnen (blijven) volgen en zo ook de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie.

Extra TOP dossier training op 2 december van 14.00 - 16.30 uur

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Wegens grote belangstelling wordt naast de TOP dossier training van 18 november een tweede training georganiseerd op maandag 2 december van 14.00 - 16.30 uur. De scholing wordt verzorgd door Saskia Kuijer van Appsassist en vindt plaats op het kantoor van het samenwerkingsverband.

Tijdens de scholing komen de volgende zaken aan de orde:

- Nieuwe functionaliteiten TOP dossier
- TLV-aanvraag
- OPPlight
- Tips en tricks
- Doorontwikkeling TOP dossier

Na afloop van de scholing weet je o.a. hoe je met externe partijen kunt samenwerken in TOP dossier, hoe je een ondersteuningsaanvraag kunt wijzigen, hoe een schooljaar overgang verloopt en hoe je TOP dossier binnen je school efficiënt en eenvoudig (OPPlight) kunt inzetten.

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers, via onderstaande aanmeldknop kun je je opgeven voor 2 december.

Direct aanmelden

Je persoonlijke gegevens (naam, functie, school/organisatie en e-mailadres) worden uitsluitend voor de organisatie van deze scholingsbijeenkomst gebruikt.

Week tegen Kindermishandeling 2019: Leren van elkaar

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één teveel.

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem, daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. We vragen hen hun verhaal te delen en halen inspiratie uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Klik hier voor meer informatie.

Augeo Academy traint professionals om kindermishandeling sneller te kunnen herkennen en aan te pakken. Klik hier voor de online training.

Sfeerverslag bijeenkomst onderwijs aan nieuwkomers

nov 2019 | in Nieuwsberichten

“Ik wil graag architect worden. Ik voel dat het ook voor mij mogelijk is om mijn droom waar te maken!

Zeven jongeren van het Stedelijk Dalton College en het PCC namen deel aan de bijeenkomst onderwijs aan nieuwkomers op 15 oktober. Als ervaringsdeskundigen konden zij heel goed verwoorden hoe we beter kunnen aansluiten op de toekomst die zij voor ogen hebben. Belangrijk is dat we écht naar hen luisteren en nieuwsgierig zijn naar hun verhaal. “Juist de brug overgaan naar de ander, zodat we beiden voelen: ik zie je, ik wil je ontmoeten.”
Als deze relatie eenmaal is gelegd, kunnen we vanuit ons menszijn professioneel het juiste doen.

Keynote Dolf Hautvast lichtte toe dat onderwijs een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van nieuwkomers en/of anderstaligen. Het is de sleutel voor deze jongeren om zich te wortelen in een nieuw land, de taal en de cultuur te leren kennen en hun weg te vinden in de maatschappij.

Onderwijs is nog veelal aanbodgericht en sluit onvoldoende aan op de behoeften van deze jongeren. Talentontwikkeling vraagt specifiek onze aandacht. Hoe komen we van ‘opvangen in de taalklas’ naar ‘ontvangen in het onderwijs’? Wat vraagt dat van ons allen? Hoe benut je kansen en talenten van nieuwkomers leerlingen of leerlingen met een taalachterstand in het onderwijs? Welke succeservaringen zijn er al in het bieden van maatwerk in ons samenwerkingsverband? Wat kunnen we van elkaar leren?

Workshops
In de workshops traumasensitief lesgeven, toekomst motivatie en oriëntatie, groepsdynamica 2.0 en de versterkte leerroute voor nieuwkomers en anderstaligen, stonden de volgende vragen centraal:

 • Wat is de ideale situatie?
 • Wat zijn de oplossingsrichtingen?
 • Wat staat ons te doen?


Wat staat ons te doen?

“Dromen zijn belangrijk. Als je niet mag dromen, dan heb je geen perspectief”

 • Jongeren en ouders serieus nemen; niet praten over hen maar praten mét hen. Ruimte voor eigen inbreng verhoogt de motivatie en verbindt. Ouders versterken in hun opvoedkundige rol.
 • Het gezamenlijk (door) ontwikkelen van doorgaande routes in onderwijs, zodat een goede overstap vanzelfsprekend is. Het ontwikkelen van flexibele leerlijnen. Gemeente, mbo en vo werken samen in doorgaande leerroutes.
 • Inzetten van maatwerk. Iedere jongere leert anders.

“Als professionals met elkaar ervaringen opdoen hoe we jongeren sterker
kunnen maken in beslissingen over hun eigen toekomst te nemen”

 • Iedere vo school in de regio Noord-Kennemerland zet de versterkte leerroute optimaal in ten behoeve van de ontwikkeling van de jongere. De leerroute is ingebed in de school en wordt zo ingezet dat de jongere een diploma behaalt en doorstroomt naar vervolgopleiding, of werk.
 • Aanbieden van trainingen, faciliteer professionalisering. Bijvoorbeeld: leren van en met elkaar uit de eigen praktijk: Organiseren van workshop ‘versterkte leerroute’
 • Kennis delen en toegankelijk maken: publiceren van relevante informatie op netwerkplein.

“Elkaar als mens zien en elkaar echt ontmoeten, met respect voor ieders cultuur”

 • Stimuleren van verbinding van netwerk binnen en buiten de school.
 • Faciliteren van de inbreng van deskundigheid in de school van buiten de school.
 • Breng ontwikkeling en het welbevinden vanuit meerdere leefgebieden samen met de jongere in kaart.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we elkaar vanuit verschillende perspectieven ontmoet. Het is belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten. Zo bouwen we verder aan het versterken van deze jongeren en hen een stevige toekomst bieden.

Voor meer informatie: www.swvnk.nl.

Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst of op een later moment een vraag, een goed idee of tip? We nodigen u van harte uit om dit met ons te delen via een mail naar mstreefland@swvnk.nl.

Inspectie houdt toezicht op zorgplicht

nov 2019 | in Nieuwsberichten

De Inspectie van het Onderwijs gaat vanaf 1 november 2019 toezicht houden op de naleving van de zorgplicht. Klik hier voor informatie.

Ambitietafel 11 februari 2020: Goed op weg naar leren voor de praktijk

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Leren voor de praktijk' is onderwijs voor kinderen die gaan voor een toekomst in één van de vele praktische beroepen: in de bouw, in de zorg, in de techniek enzovoort. Beroepen waarvoor nu en de komende tijd een groot tekort aan vakmensen bestaat. Scholen voor voortgezet onderwijs die dit onderwijs aanbieden zijn onder andere het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo.

De ambitietafel van 11 februari a.s. heeft als doel een helder beeld te geven van wat praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg is en wat je er na je opleiding mee kunt.

De ambitietafel is vooral bedoeld voor ouders van wie het kind (waarschijnlijk) naar het praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo gaat. En voor leerkrachten van groep 8, intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren vmbo. Hoe mooi zou het zijn als leerkrachten ouders uitnodigen om samen te gaan of andersom.

Klik op onderstaande afbeelding voor aanvullende informatie en aanmelden.

Gratis toegang tot wetenschappelijke artikelen voor onderwijsprofessionals

nov 2019 | in Nieuwsberichten

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) bieden via de pilot Education Source alle docenten en collega’s binnen de scholen een jaar lang gratis toegang tot de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Hierin zijn meer dan een miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te vinden. Klik hier voor de link.

Proeftuinen "in gesprek over welbevinden"

nov 2019 | in Nieuwsberichten

In januari 2020 starten de proeftuinen ‘welbevinden’ onder leiding van dr. Annemieke Mol Lous en Deanne Radema, in vervolg op de themabijeenkomst op 7 oktober. Met als doel het welbevinden van jongeren te stimuleren en jongeren en hun omgeving (weer) in hun kracht te zetten.

Waarom met jongeren in gesprek over hun welbevinden?
Iedere jongere komt met zijn of haar unieke potentieel aan talenten en mogelijkheden op deze wereld. Het welbevinden en de motivatie van de jongere zijn bepalend voor de mate waarin dit potentieel tot bloei komt. De gemeenschap waarin de jongere opgroeit speelt hier een cruciale rol in. Naast vrienden, klasgenoten, ouders, familieleden zijn professionals belangrijk (docenten en mentoren, jeugdhulp). Uit onderzoek komt sterk naar voren dat een empathische en een positieve (oplossingsgerichte) benadering bijdragen aan het welbevinden van de jongeren en een betere prestatiemotivatie. Daarom willen we in gesprek met hen!

In de proeftuinen gaan we met elkaar:

 • Creatief werken aan (kleine) stappen die leiden tot innovatieve aanpakken
 • Werken aan oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
 • Delen van uitdagingen en successen vanuit de verschillende rollen en werkvelden
 • Leren van uitzonderingen en moedige stappen
 • Op zoek naar en gevoed door mooie voorbeelden (ook (inter)nationaal en evidence based)
 • Vertaalslag maken naar de eigen organisatie om aanpakken te borgen
 • Jongeren betrekken om te participeren en mee te ontwikkelen

Voor wie?
Professionals die graag willen delen, innoveren en borgen wat werkt voor positief passend onderwijs. Zoals docenten, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, gedragswetenschappers, begeleiders, jeugdhulpprofessionals, J&G coaches, leerplichtambtenaren, jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen en consulenten.

Wat is nodig?
Commitment van je organisatie om deze innovatie op te pakken en door te voeren. Je organisatie faciliteert je om beschikbaar te zijn op de momenten van de proeftuinen.

Wat gaan we doen?
Drie inspirerende bijeenkomsten. Na iedere bijeenkomst ga je in je eigen proeftuin uitproberen, toepassen, uitwisselen en leren van en met elkaar. Je proeftuin vind je in je eigen praktijk.

Wanneer?
In de periode januari tot juli 2020 en in schooljaar 2020-2021.

Wat levert deelname aan de proeftuinen ‘in gesprek over welbevinden’ op?

 • Je wordt gevoed door wetenschap, collega’s en leren in de praktijk;
 • Je eigen praktijk/organisatie wordt versterkt evenals de samenwerking tussen kernpartners;
 • Je bent mede-ontwikkelaar van tools (gesprekskaart) waar je zelf al vaardig in bent geworden.

Hoe meld je je aan?
Direct aanmelden

Wanneer starten we?
De eerste bijeenkomst is op 22 januari 2020, van 16:00 – 20:00 uur (voor broodjes wordt uiteraard gezorgd). De volgende bijeenkomsten zullen we gezamenlijk plannen tijdens de eerste bijeenkomst.

Als je deze datum niet aanwezig kunt zijn, maar wel heel graag mee wilt doen, laat het ons weten, dan kijken we naar een oplossing. Voor dergelijke en andere inhoudelijke vragen kun je bij Deanne Radema terecht: 06 - 12 83 30 32 of deanne@km56.nl.

Onderwijsraad: Organiseer passend onderwijs niet op particuliere scholen

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. In het verschenen advies van 25 november stelt de raad dat het dan ook niet gewenst is om wettelijk mogelijk te maken dat particulier onderwijs de zorg voor kinderen met een zware ondersteuningsvraag overneemt. Wel kunnen publieke scholen bij particuliere scholen expertise en materiaal inkopen.

Voor meer informatie klik hier.
Download briefadvies over uitbesteding van bekostiging aan particulier onderwijs van de Onderwijsraad

De subsidie onderwijs aan begaafde leerlingen is toegekend

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Het ministerie van OCW heeft de subsidie onderwijs aan begaafde leerlingen toegekend aan het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Het bedraagt een subsidie van € 90.324,- per jaar voor een periode van vier jaar (tot en met 2023).

De commissie die de aanvraag heeft beoordeeld, geeft de volgende complimenten over de aanvraag: Er is een netwerkgroep hoogbegaafdheid, waarin alle scholen participeren. De ambitie om breed te leren van initiatieven in de regio wordt zeer gewaardeerd. Zeker wanneer dat betekent dat de kwaliteit van het aanbod in de regio voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid kan toenemen. Daarnaast heeft de commissie hoge verwachtingen van het actie-onderzoek (de begeleide zelfevaluatie), die het samenwerkingsverband reeds inzet. De commissie wenst u een leerzame periode toe en heeft er vertrouwen in dat, naast de doelgroep, ook de deelnemende partijen zullen profiteren van de plannen.

De subsidie wordt ingezet om de kwaliteit van het aanbod aan begaafde leerlingen op iedere havo-vwo school in het samenwerkingsverband te verhogen. Het biedt de mogelijkheid om vraagstukken op het gebied van begaafdheid te onderzoeken, hierover van en met elkaar te leren, scholingen/trainingen vorm te geven en te leren van bestaande initiatieven in de regio. Anna Lont-Zuidema vervult hierbij de rol van specialist/coördinator hoogbegaafdheid. De netwerkgroep hoogbegaafdheid en leidinggevenden van de havo-vwo scholen worden de komende periode betrokken om verder uit te werken hoe de doelstelling het beste behaald kan worden.

Introductie Anna Lont-Zuidema

Uitnodiging en aanmelding Bijeenkomst Kwaliteitskompas op 28 januari i.p.v. 16 januari 2020

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Heb je wel eens aan de hand gehad dat dingen niet gaan zoals gepland? Zo hadden wij de bijeenkomst kwaliteitskompas gepland op 16 januari 2020. Echter, dit bleek een gewilde datum voor andere bijeenkomsten. We hebben besloten deze nu te organiseren op dinsdag 28 januari 2020.

Zichtbaar maken welke impact we hebben, verzilveren wat we leren
We weten dat we in onze regio belangrijke stappen hebben gezet om > 15.000 jongeren sterk te maken en een kansrijke toekomst te bieden. Samen slagen we erin om antwoord te geven op complexe uitdagingen. We behalen successen, maar merken ook dat datgene wat we wilden bereiken, een onverwachte wending krijgt, en dat de dingen niet gaan zoals we oorspronkelijk voorzien hadden. Vooruitgang gaat nu eenmaal niet in een rechte lijn. Dit merken we elke dag.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in beweging blijven? Hoe verzilveren we wat we gezamenlijk leren? In deze bijeenkomst staan we hierbij stil om daarna in beweging te komen. Uw ervaring en expertise hebben we hierbij hard nodig, want eenvoudig is het niet.

Programma

12.45 uur

Inloop

13.15 uur

Keynote Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen

14.00 uur

Toelichting kwaliteitskompas

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Workshopronde

16.00 uur

Afsluiting

16.15 uur

Netwerkborrel

Informatie workshops
Na het plenaire deel zijn er 7 interactieve workshops waarin kennisdeling, ervaringen en nieuwe inzichten centraal staan. U kunt via de aanmeldlink uw keuze maken uit één van onderstaande workshops. Wilt u achtereenvolgens uw eerste en tweede voorkeur aangeven? We houden zoveel mogelijk rekening met uw eerste voorkeur. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 28 november.

1. Zorgplicht
2. Lichte ondersteuning in het vmbo
3. Doelmatige inzet van middelen
4. Ontwikkelagenda passend onderwijs
5. Begeleide zelfevaluatie
6. Versterken van docenten vanuit de trajectvoorziening
7. Professionalisering: van individueel leren naar teamleren

Aanmelden workshop
Via de link graag uw deelname en keuze uiterlijk 28 november bevestigen.

Praktische informatie

Datum:

dinsdag 28 januari 2020

Inloop:

van 12:45 tot 13:15 uur

Bijeenkomst:

start om 13:15, duurt tot 16:15 uur, met aansluitend netwerkborrel

Locatie:

kantoor swvnk (RegioHuis, 2e verdieping), entree via hoofdingang GGD naast station Alkmaar Noord, Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

Parkeren:

aan de overkant van de weg naast het Van der Meij College of bij sportcomplex De Hoornse Vaart

Deelnemers:

schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, consulenten

Onderwijs en jeugdzorg - Verrassend Passend

dec 2019 | in Nieuwsberichten

Doordat onderwijs en jeugdzorg onder verschillende wetten vallen, hebben professionals in deze samenwerking te maken met andere regelgeving, geldstromen en organisatieculturen. Dit kan lastig zijn om tot een gezamenlijke aanpak met goede financieringsafspraken te komen. In de special Verrassend Passend staan acht praktijkvoorbeelden waarin onderwijs en jeugdhulp laten zien hoe zij oplossingen hebben gevonden en samenwerking hebben gerealiseerd.

Bron: Nji

Toolkit 'Het beste besluit'; lancering aanpak voor kinderrechtenproof besluiten van de Kinderombudsvrouw

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Neemt u belangrijke beslissingen voor een kind?
Of het nu gaat om een uithuisplaatsing, het opsluiten van een kind in een politiecel, of de schoolkeuze voor een autistische leerling: al deze beslissingen hebben invloed op de toekomst van een kind. Bent u hulpverlener of politieagent? Of docent of beleidsmaker? Gebruik dan de toolkit Het beste besluit voor het kind om het belang van het kind voorop te zetten.

Uitnodiging en aanmelding Bijeenkomst Kwaliteitskompas op 28 januari 2020

dec 2019 | in Nieuwsberichten

Kwaliteit is van ons allemaal. Daarom komen we op 28 januari bijeen voor de bijeenkomst kwaliteitskompas. Tijdens deze bijeenkomst delen we onze kwaliteitsafspraken en bevindingen met elkaar. Hiervoor is de aanwezigheid van teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, schoolbestuurders en schoolleiders/directeuren van groot belang.

Vervullen we de zorgplicht voor ieder kind?
In hoeverre slagen we erin om docenten te ondersteunen?
Hoe maken we doelmatige inzet van middelen inzichtelijk?
Wat kunnen we het beste inzetten voor jongeren in het vmbo?
Hoe kunnen we eenvoudig, maar toch volledig verantwoorden?

Dit zijn belangrijke vragen, die we samen met u willen beantwoorden.

Programma

12.45 uur

Inloop

13.15 uur

Keynote Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen

14.00 uur

Toelichting kwaliteitskompas

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Workshopronde

16.00 uur

Afsluiting

16.15 uur

Netwerkborrel

Informatie workshops
Na het plenaire deel zijn er 7 interactieve workshops waarin kennisdeling, ervaringen en nieuwe inzichten centraal staan. U kunt via de aanmeldlink uw keuze maken uit één van onderstaande workshops. Wilt u achtereenvolgens uw eerste en tweede voorkeur aangeven? We houden zoveel mogelijk rekening met uw eerste voorkeur. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 28 november.

1. Zorgplicht
2. Lichte ondersteuning in het vmbo
3. Doelmatige inzet van middelen
4. Ontwikkelagenda passend onderwijs
5. Begeleide zelfevaluatie
6. Versterken van docenten vanuit de trajectvoorziening
7. Professionalisering: van individueel leren naar teamleren

Aanmelden workshop
Via de aanmeldknop graag uw deelname en keuze bevestigen:

Praktische informatie

Datum:

dinsdag 28 januari 2020

Inloop:

van 12:45 tot 13:15 uur

Bijeenkomst:

start om 13:15, duurt tot 16:15 uur, met aansluitend netwerkborrel

Locatie:

kantoor swvnk (RegioHuis, 2e verdieping), entree via hoofdingang GGD naast station Alkmaar Noord, Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

Parkeren:

aan de overkant van de weg naast het Van der Meij College of bij sportcomplex De Hoornse Vaart

Deelnemers:

schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, consulenten

Nog plekken beschikbaar voor de training Onderwijs op maat op 14 en 21 januari!

dec 2019 | in Nieuwsberichten

Passend onderwijs vindt plaats in de klas. Wat vraagt maatwerk van u als docent?

Inhoud training
In deze training krijgt u concrete handvatten voor het bieden van onderwijs op individuele maat in uw klas of groep. En tools voor effectieve communicatie en samenwerking met ouders en collega's. De nadruk ligt op de lastigste situaties en de leerlingen waarvan u wakker kunt liggen.

Resultaat
U weet hoe u (ortho)pedagogisch en didactisch differentieert in uw klas of groep. U weet hoe u regie neemt en houdt. Dat u ook in de waan van de dag goed voor uzelf zorgt en niet over uw eigen grenzen gaat.

Wanneer?

14 en 21 januari, van 16.00-20.00 uur (voor broodjes wordt gezorgd).

Waar?
Locatie kantoor samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.

Voor verdere informatie over deze training klik hier.
Aanmeldlink

Toegekende subsidie Gelijke kansen

jan 2020 | in Nieuwsberichten

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de subsidieaanvraag voor het project Gelijke kansen goedgekeurd voor de regio Noord-Kennemerland. Het projectteam gaat zich richten op professionalisering en soepele overgangen.

Het is belangrijk om jongeren én hun ouders ruimte, mogelijkheden en ondersteuning te bieden om te leren, te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Dat begint bij sterke docententeams die de afstand tussen straat-, school- en thuiscultuur kunnen overbruggen. Zoals één van de vo-scholen het omschrijft: "er is behoefte aan een emotionele bluetooth met de leerlingen”. Om een positief schoolklimaat te creëren en leerlingen te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen, hebben docenten handvatten nodig.

Praktijkschool De Viaan, het Van der Meij College, de onderbouw van de vmbo-afdeling van het Jan Arentsz, de gemeente Alkmaar, het samenwerkingsverband primair onderwijs Noord-Kennemerland en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord-Kennemerland hebben een gezamenlijke ambitie en beleidslijn uitgewerkt. Door het subsidiebedrag en een eigen financiële investering kunnen we de ambities uit het plan de komende 2 jaar realiseren.

De drie Alkmaarse vo-scholen zijn gestart met de methode Transformatieve school. In 2019 hebben medewerkers van de scholen masterclasses gevolgd. Deze methode gaat in op het verschil tussen de cultuur thuis, op school en op straat. De volgende stap is het toepassen van deze methodiek in de dagelijkse praktijk.

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met projectleider Fraukje Selen, via f.selen@oogwerkt.nl.

Informatiebijeenkomsten overstap po-vo

jan 2020 | in Nieuwsberichten

In week 3 vinden de informatiebijeenkomsten plaats van de overstapprocedure po-vo (werkwijze, planning, documentenset) én de Centrale Warme Overdracht (CWO). De inhoud van de twee informatiebijeenkomsten is hetzelfde. U kunt kiezen uit de onderstaande data. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor docenten, directeuren/teamleiders en ondersteuningscoördinatoren.

Deze worden gehouden op:
Maandag 13 januari van 15.45 tot 17.15 uur
Locatie CSG Jan Arentsz, Mandenmakerstraat 11, Alkmaar.

Donderdag 16 januari van 15.45 tot 17.15 uur
Trinitas College, locatie Han Fortmann, Beukenlaan 1, Heerhugowaard.

Op maandag 6 april vindt de CWO Alkmaar plaats op CSG Jan Arentsz, Alkmaar. De po-scholen van Alkmaar (ook Koedijk en Oudorp), Bergen, De Egmonden, Heiloo, Schoorl, Groet en Sint Pancras worden op deze datum ingeroosterd.

Op donderdag 9 april vindt de CWO Heerhugowaard vindt plaats op het Trinitas College, locatie Han Fortmann. De po-scholen uit Heerhugowaard, Langedijk (m.u.v. Sint Pancras), Schermer en Graft-De Rijp worden op deze datum ingeroosterd. Ook de po-scholen uit Ursem, Obdam, t Veld en Hensbroek die meedoen aan de CWO-Heerhugowaard worden op dan ingeroosterd.

De po-scholen worden op één dag ingeroosterd, de vo-scholen kunnen op beide dagen ingeroosterd worden.

Nog plaatsen beschikbaar voor de training Rebel met een reden op 10 en 24 maart!

jan 2020 | in Nieuwsberichten

Kent u die situaties waarin de samenwerking met collega's of ouders niet vanzelfsprekend is? Wilt u leren hoe u effectief kunt samenwerken, ondanks meningsverschillen? Dan is de training 'Rebel met een reden' misschien iets voor u.

Op dinsdag 10 en 24 maart 2020 wordt de training Rebel met een reden georganiseerd op het samenwerkingsverband. Voor meer informatie klikt u op de brochure. U kunt zich hier direct aanmelden.

Terugblik bijeenkomst kwaliteitskompas 28 januari

feb 2020 | in Nieuwsberichten

Op 28 januari vond de bijeenkomst kwaliteitskompas plaats. Tijdens deze middag deelden we met elkaar hoe we het verschil voor jongeren maken. Wat we van elkaar kunnen leren en hoe we steeds beter kunnen samenwerken. Om echt passend onderwijs te bieden is innovatie nodig. En voor innovatie zijn verschillende mensen nodig. Dat wil niet zeggen dat alles altijd zal lukken.

Samenwerken, samen mislukken, samen leren
Keynote Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen vertelde: “Soms zijn mensen bang om te falen, of zijn terughoudend in het vertellen hoe het écht is gegaan. Zeker waar het gaat om de ontwikkeling en toekomst van jongeren, zit je natuurlijk niet te wachten op dingen die mislukken. Maar dat niet alles in een keer lukt, is een feit. Dus je kunt dit maar beter gebruiken om van te leren. Juist het waarderen en leren van mislukkingen brengt hetgeen wat je wilt bereiken verder."

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen probeert een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin mensen dingen durven te proberen, trots zijn op hun poging en de geleerde lessen zelf in praktijk brengen en willen delen met anderen. Voor verdere informatie: www.briljantemislukkingen.nl.

Het kwaliteitskompas
Scholen en het samenwerkingsverband ondernemen allerlei mooie initiatieven om jongeren passend onderwijs te bieden. Samen zorgen we voor een dekkend netwerk. Zonder input van scholen is passend onderwijs voor iedere jongere en goede evaluatie, reflectie en verantwoording onmogelijk.

Het kwaliteitskompas is een hulpmiddel voor scholen om de kwaliteits- en verantwoordingscyclus op het gebied van passend onderwijs vorm te geven. Op een manier die ruimte biedt voor de eigenheid van school en helpt tegelijkertijd te voldoen aan gezamenlijke afspraken binnen het samenwerkingsverband en wet- en regelgeving.

Het kwaliteitskompas staat op het netwerkplein.

Workshops
Kwaliteit is van ons allemaal. We doen allemaal ons uiterste best om passend onderwijs goed vorm te geven, maar weten ook dat er nog ontwikkelpunten zijn. In workshops gingen we met elkaar in gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en wat hiervoor nodig is. Voor meer informatie klikt u op de workshop.

Workshop 1: Doelmatige inzet van middelen
Workshop 2: Ontwikkelagenda passend onderwijs
Workshop 3: Versterken van docenten uit de trajectvoorziening
Workshop 4: Professionalisering: van individueel leren naar teamleren

Uitnodiging en aanmelding congres expeditie onderzoek - stevig staan, dansen met de omgeving, 31 maart

feb 2020 | in Nieuwsberichten

Congres expeditie onderzoek - thema stevig staan, dansen met de omgeving

2 inspirerende sprekers – 7 leertafels

Dinsdag 31 maart 2020, van 12:30 tot 16:30 uur, met aansluitend netwerkborrel
Ontmoetingscentrum De Brink, Heerhugowaard

….Joris is de klas uitgestuurd, omdat hij zat te filmen. Hij voelt zich niet gehoord, hij had last van gasten achter hem, maar kreeg niet de kans dit uit te leggen.
Petra, zijn mentor, heeft van haar collega begrepen dat hij niet tevreden is over de inzet van Joris in de klas. Hij geeft aan dat Joris zijn huiswerk niet maakt.
‘Heeft hij gelijk, Joris?’
Joris ontwijkt de vraag, maar vertelt wel dat hij thuis niet aan huiswerk toekomt.
‘Mijn broer draait de hele dag muziek. Keihard. Mijn zus en moeder zijn veel thuis. Ik doe mijn oordopjes in, maar dat helpt niet. Ik kan mij niet concentreren. Dan ga ik maar weer sporten.’
‘Weet de leraar dit?’
‘Nee.’….

Dit is een fragment uit het leven van Joris. U kent waarschijnlijk ook een “Joris”. Want u werkt dagelijks met of voor jongeren.

We nodigen u van harte uit voor het congres ‘stevig staan, dansen met de omgeving’ op 31 maart a.s.
Aanmelden

Programma
Op 31 maart bundelen we de krachten. We onderzoeken met elkaar hoe we het nog beter kunnen doen voor jongeren op alle leefgebieden. Dit doen we met ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers. Kernvraag is: Hoe zorgen we samen voor een gezond leefklimaat, waarin jongeren zich optimaal ontwikkelen?

- Welkom

- Masterclass door Peer van der Helm

Peer van der Helm (lector residentiële jeugdzorg, Hogeschool Leiden) weet als geen ander wat nodig is voor een gezond pedagogisch leefklimaat. Hij doet o.a. onderzoek binnen het speciaal onderwijs en jeugdhulp.

- Masterclass door Iliass El Hadioui

Iliass El Hadioui (socioloog, onderzoeker en wetenschappelijk docent Erasmus Universiteit Rotterdam) laat zien hoe de verschillende culturen waarin jongeren zich bewegen samenkomen, botsen, maar ook te hanteren zijn in een school en in de wijk. Botsende sociale codes en verwachtingen: hoe gaan we als professionals hiermee om?

- Leertafels

In onze regio zijn al veel mooie initiatieven waar jongeren zich optimaal in ontwikkelen, op scholen, in de wijk, op sportclubs et cetera. Er zijn ook vraagstukken. In verschillende leertafels leert u deze initiatieven kennen. We maken graag gebruik van uw kennis en expertise om deze verder te brengen. U gaat zeker niet met lege handen weg.

- Afsluiting

- Netwerkborrel

Voor meer informatie over het congres klik hier.

Aanmelden
Via de aanmeldknop graag uw deelname uiterlijk 14 februari bevestigen.

Praktische informatie

Datum:

dinsdag 31 maart 2020

Inloop:

van 12.30 tot 13.00 uur

Bijeenkomst:

start om 13.00 uur, duurt tot 16.30 uur, aansluitend netwerkborrel

Locatie:

ontmoetingscentrum De Brink, Middenweg 168, Heerhugowaard

Bereikbaarheid:

tegenover de kerk is beperkte parkeergelegenheid. Er is op 10 minuten loopafstand voldoende parkeergelegenheid bij winkelcentrum Middenwaard en bij zwembad de Waerdergolf (Beukenlaan)

Deelnemers:

schoolbestuurders, wethouders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, docenten, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleidmakers onderwijs en jeugd, leerplichtambtenaren, J&G coaches, professionals jeugdhulp, jongerenwerkers en consulenten passend onderwijs

We zien uit naar uw komst.

Opbrengst bijeenkomst 4 februari: Op weg naar een preventieve aanpak ziekteverzuim op alle scholen

feb 2020 | in Nieuwsberichten

Verzuimpreventie is niet iets voor erbij

Kleine handelingen kunnen ook al een groot verschil maken

Twee van de inzichten die op 4 februari opgehaald tijdens de tweede bijeenkomst ‘Op weg naar een preventieve aanpak ziekteverzuim op alle scholen’.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen de volgende zaken aan bod:

 • Het gefaseerde implementatieplan M@ZL

GGD, gezamenlijke gemeenten en het samenwerkingsverband hebben dit plan opgesteld. In de powerpoint hieronder vindt u hier meer details over. Het plan wordt in maart in het kernberaad besproken en in april binnen de diverse colleges. Wanneer er goedkeuring komt zal M@ZL in september 2020 van start kunnen gaan.

 • Train de trainer M@ZL

De eerste ‘Train de trainer’ M@ZL is succesvol verlopen. Deelnemers waardeerden de training met een 8,9 en nemen veel waardevolle bagage mee naar hun eigen werkplek.

 • M@ZL pagina op het netwerkplein

Er komt een M@ZLpagina op het netwerkplein waarin alle ontwikkelingen door betrokkenen gevolgd kunnen worden.

Downloads: opbrengsten en powerpoint

Sfeerverslag bijeenkomst INSA (International Network for School Attendance)

mrt 2020 | in Nieuwsberichten

De eerste INSA (International Network for School Attendance) heeft op 16,17 en 18 oktober 2019 plaatsgevonden in Oslo. Deelnemers wisselden kennis, ervaring en inzichten ten aanzien van aanwezigheid op school uit op deze conferentie. Irma de Wit vertegenwoordigde het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.

Download hier het verslag, met opbrengsten en interessante links

Bereikbaarheid kantoor samenwerkingsverband: extra voorzorgsmaatregelen ivm corona-virus

mrt 2020 | in Nieuwsberichten

Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland volgt het advies van de overheid om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Vanaf 16 maart tot en met 6 april worden alle bijeenkomsten, trainingen en overleggen met meer dan 2 personen geannuleerd. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn per mail bereikbaar. Het kantoor is bereikbaar van 09.00 - 11.00 uur via (072) 79 20 100 of via secretariaat@swvnk.nl.

De consulent verbonden aan uw school is bereikbaar via haar mailadres. Voor algemene vragen kunt u mailen naar: loketpao@swvnk.nl.

We volgen de informatie van de overheid op de voet en hopen dat we op korte termijn elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten. We houden u op de hoogte.

Internationale uitwisseling 'a suitable learning place for every child'

mrt 2020 | in Nieuwsberichten

Op 5 maart 2020 bezochten onderwijscollega's uit de VS, Frankrijk, Londen en Düsseldorf diverse scholen uit het samenwerkingsverband met als hoofdvraag “hoe kunnen wij zo goed mogelijk onderwijs verzorgen aan vluchtelingenkinderen/migrantenkinderen?”. Het Dalton College organiseerde het bezoek. Het samenwerkingsverband gaf een presentatie over passend onderwijs: 'a suitable learning place for every child'.

De buitenlandse gasten hebben vol ver- en bewondering rondgekeken op Van der Meij, de Viaan, het samenwerkingsverband, het Murmellius gymnasium (waarbij we zelfs het torentje hebben beklommen met schitterend uitzicht over Alkmaar!) en last but not least het Dalton College. De delegatie heeft een aantal lessen bezocht, geluncht met leerlingen van de taalklas en een rondleiding gehad. Als bonus was er nog een rondleiding door Alkmaar o.l.v. Jacco Halfschepel: Alkmaar promotie op z’n best!

Het bezoek aan het samenwerkinsverband stemden de collega's uit het buitenland hoopvol: 'Ik ben onder de indruk van de goede samenwerking hier. Jullie staan er niet alleen voor en jullie menselijke benadering is veelbelovend'.

De deelnemers aan de uitwisseling noemden de benadering van passend onderwijs in de regio Noord-Kennemerland: Hoopvol, menselijk en optimistisch.

Telefonische Warme Overdracht po-vo

mrt 2020 | in Nieuwsberichten

De Centrale Warme Overdacht op maandag 6 april in Alkmaar en donderdag 9 april in Heerhugowaard vindt i.v.m. de huidige omstandigheden geen doorgang.

Dit jaar vindt de Warme Overdracht telefonisch plaats. De overdrager van het vo neemt via de e-mail contact op met de overdrager van het po. Beide overdragers maken een afspraak om de leerlingen telefonisch over te dragen. Het gaat dus om een datum- en tijdafspraak en een uitwisseling van telefoonnummers.

Deze telefonische Warme Overdacht is uiterlijk afgerond op maandag 6 april 16.00 uur (Alkmaar) en donderdag 9 april 16.00 uur (Heerhugowaard).

Verlenging aanmeldperiode Trajectplusklas voor schooljaar 2020-2021

apr 2020 | in Nieuwsberichten

In verband met de corona-crisis en de verlengde sluiting van de scholen is besloten om de aanmeldperiode Trajectplusklas voor het schooljaar 2020-2021 te verlengen tot 1 juni. De toelatingscommissie werkt vanuit huis door en zal dossiers in behandeling nemen.

Dossiers die na 1 juni 2020 binnenkomen, worden na de zomervakantie behandeld.

Via de deze link is alle informatie over de Trajectplusklas en de aanmeldprocedure te vinden.

Mocht u verder vragen hebben dan kunt u contact opnemen via cvttrajectplus@willemblaeu.nl

Aanmelding en toewijzingsprocedure po-vo tijdens corona-crisis

apr 2020 | in Nieuwsberichten

Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?
Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?
Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit. Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met onder andere de sectorraden en Ouders & Onderwijs, gewerkt aan de verdere invulling hiervan. Klik hier voor de brief van de minister die gestuurd is aan de po- en vo-scholen.

Informatie van de Rijksoverheid

Voorkom schoolverzuim na corona-crisis: investeer in contact met jongeren

apr 2020 | in Nieuwsberichten

In de nieuwsbrief van Ingrado vindt u informatie hoe u kunt in investeren in contact met jongeren en meer over het recht op ontwikkeling tijdens de corona-crisis.

Thuisschoolmaatje - initiatief van de vo-raad

apr 2020 | in Nieuwsberichten

Scholen doen er alles aan om in quarantainetijd alle leerlingen les op afstand te bieden. Niet voor alle jongeren is het volgen van thuisonderwijs even gemakkelijk: hun ouders werken in de zogenaamde ‘vitale’ beroepensector, broertjes en zusjes rennen rond of hun ouders spreken niet zo goed Nederlands. Thuisschoolmaatje wil via een netwerk van vrijwilligers, regio-coördinatoren en mentoren deze leerlingen een extra steuntje in de rug geven.

Wat houdt Thuisschoolmaatje in?
Sinds de lancering van Thuisschoolmaatje.nl hebben ruim 1.500 vrijwilligers zich gemeld. Allemaal enthousiaste mensen die drie keer per week contact willen hebben met een leerling die dat juist in deze periode mist. Niet om de docent of de mentor te vervangen, maar om meer algemene ondersteuning te bieden en vooral te luisteren naar wat voor de leerling die dag belangrijk, leuk of lastig was.

Leerlingen aanmelden

Het is belangrijk dat docenten en mentoren in kaart brengen welke leerlingen baat zouden hebben bij een ‘maatje’ dat hen een steuntje in de rug geeft. Mentoren die leerlingen willen aanmelden, moeten zich eerst registeren via de volgende link. Zodra de docent of mentor zich geregistreerd heeft, ontvangt hij/zij verdere informatie.

Wilt u een thuisschoolmaatje inzetten voor een leerling? Neem dan contact op met boz.l@huygens.nl of skruijer@swvnk.nl.

Waarom Thuisschoolmaatje?
Deze actie is een antwoord op de zorg die vanuit de leden van de vo-raad zijn geuit over de positie van kwetsbare leerlingen. De vo-raad hoopt op uw enthousiasme en medewerking om van dit project, dat van groot belang kan zijn voor een grote groep leerlingen, een succes te maken.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met regiocoördinatoren boz.l@huygens.nl of skruijer@swvnk.nl.

Wat als de spanningen thuis oplopen?

apr 2020 | in Nieuwsberichten

in deze factsheet deelt Rijksoverheid informatie wat te doen als in sommige situaties de spanningen thuis oplopen.

Nieuwe website Leren van gedrag

apr 2020 | in Nieuwsberichten

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft een nieuwe website gelanceerd: https://www.lerenvangedrag.nl/. Vol met toegankelijk wetenschappelijk onderzoek naar gedrag in het onderwijs en hoe hiermee om te gaan.

Terugblik ambitietafel Goed op weg naar leren voor de praktijk - 11 februari 2020

apr 2020 | in Nieuwsberichten

Op 11 februari 2020 namen ruim 75 deelnemers deel aan de ambitietafel over Goed op weg naar leren voor de praktijk.

De start was op Praktijkschool de Viaan met informatie van directeur Maud Croes over het praktijkonderwijs, filmportretten gemaakt door Ruud Davris en de ervaringsverhalen van 2 moeders.

In de bus op weg naar het PCC kwamen de gesprekken tussen de deelnemers los en werden ervaringen en kennis uitgewisseld aan de hand van reflectievragen.

Op het PCC Oosterhout werd het hoofdgerecht geserveerd en vertelde directeur Johan Dekker over de basisberoepsgerichte leerweg.

Aan 8 thematafels bogen de deelnemers zich onder leiding van experts over de vragen:

 • Wanneer praktijkonderwijs, wanneer VMBO basisberoeps?
 • Hoe ziet een onderwijsdag eruit?
 • Welke ondersteuning en begeleiding wordt gebonden?
 • Wat is het toekomstsperspectief van de leerling?
 • Hoe kan de beeldvorming over, het imago van dit onderwijs verbeterd worden?

In de bus terug naar de Viaan werd nagepraat over de vraag:

 • Wat heeft je geprikkeld, verbaasd, geraakt?

Hieronder vindt u een verkorte weergave van de opbrengsten van de ambitietafel.
Om privacy redenen is het helaas niet mogelijk de filmportretten van de geïnterviewde jongeren te delen.

De informatie over praktijkonderwijs en basisberoepsgerichte leerweg

Reflectievragen: de eerste ronde

Welke informatie heb je nodig?

 • Deze dag geeft een heel goed beeld en heeft mijn vooroordelen over praktijkonderwijs weggenomen.
 • Met leerlingen en ouder de school bezoeken! Kijken = weten
 • Meedraaien met een lesdag
 • Een goede presentatie die je kunt delen met PO-scholen voor info avonden voor ouders en leerlingen
 • Toekomstverhalen van oud-leerlingen

Welke kansen zie je voor het kind binnen het praktisch onderwijs?

 • Laten zien waar het kind goed in is
 • Succeservaringen opdoen
 • Zijn/haar eigen route volgen en daarbij (bijna)oneindig mogen vallen en opstaan. Leren door te doen en te zijn wie je bent.
 • Leerlingen kunnen heerlijk met hun handen werken om op deze manier hun talenten te benutten
 • Ergens in ‘uitblinken’. Leren op een manier die bij je past
 • Beoordeeld worden op wat je kunt, positief zelfbeeld
 • Hopelijk weer het plezier om leren terugvinden
 • Meer persoonlijke aandacht door kleinere klassen
 • Eindelijk iets doen wat binnen je mogelijkheden ligt
 • Stapsgewijs ontwikkelen, doelen bereiken

Afbeelding met persoon, binnen, tafel, mensenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Welke uitdagingen zie je voor het kind binnen het praktisch onderwijs?

 • Het vooroordeel over deze vorm van onderwijs
 • De omslag maken van ‘Ik kan niet’ naar ‘Kijk wat ik kan’.
 • Confrontatie met het imago. Belangrijk: basisonderwijs goed voorlichten.
 • Een veel langere weg naar een MBO-3 of MBO-4 diploma
 • Minder keuze in wat je kunt gaan doen.
 • Al op jonge leeftijd in het werkend leven

Afbeelding met tafel, binnen, persoon, zittenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Samenvatting van de gesprekken aan de thema tafels op het PCC

Wanneer kiezen voor praktijkonderwijs, wanneer voor VMBO basisberoepsgericht?
Aan tafel is veel uitleg gegevens over het technische deel. Ouders vragen zich af: hoe kies je nu en op grond waarvan. Wat is een nu een juiste keuze? Ouders hebben behoefte aan hulp daarbij.

Scholen wees je bewust dat deze vraag leeft. Er is teveel onbekend, ook dat je hierbij hulp kunt krijgen vanuit samenwerkingsverband (aandachtspunten basis leerkrachten).

Leerkrachten geven dat de toelatingseisen niet altijd eenduidig/congruent lijken te zijn. En vragen zich af: waarom zijn de criteria zo hard (IQ etc), wat als het kind nog spurt heeft in groep 8. Hoe zit dat dan? Wordt er niet te eenzijdig gekeken? Ook is gesproken over de vraag wie er nu bepaalt of Pro of BB wordt. En dat het nuttig is bij die afweging eerder het voortgezet onderwijs te betrekken.

In het algemeen werd opgemerkt/gevraagd:

 • Is een combinatie van Pro en BB ook mogelijk, zodat je de keuze iets later kan maken en wat meer tijd te nemen voor het bepalen van de juiste keuze voor het kind ?
 • De context van de basisschool is ook belangrijk bij de keuze. Van belang of er veel begeleiding is geweest, is het een grote basis school etc. Dit is van belang voor kans van slagen op voortgezet onderwijs.
 • Er is weinig inhoudelijke terugkoppeling naar de basis school vanuit Pro en BB (anders dan alleen de harde cijfers). Bijvoorbeeld hoe is het lezen nu verder ontwikkeld etc.

De aanbeveling voor basis en voortgezet onderwijs was om samen de doorstroom te bevorderen, samen op tijd de keuze te maken en te zorgen voor goede terugkoppeling over en weer (zodat er meer leervermogen ontstaat, ervaringen delen).

Voorkant reflectiekaartjes, gemaakt door Celine en Jill

Hoe ziet een onderwijsdag eruit?
Over het Praktijkonderwijs werd verteld over de concrete invulling van de dag. Er is veel structuur in de dag, de start van de dag is met de mentor. Er zijn kleine praktijkgroepen, 8 -12 leerlingen per groep, De docenten zijn steeds op zoek om binnen de lessen zoveel mogelijk recht te doen aan individuele leervragen van leerlingen. Er zijn verschillende projecten in het basisonderwijs (groeiklas, skills 8) waar kinderen die graag leren in de praktijk dit al eerder kunnen ervaren.

Over de Basisberoepsgerichte leerweg werd verteld dat ook hier aandacht is voor het individu, maar dat het kind ook in de klas in groepsverband moet kunnen werken .

Wat is het toekomstsperspectief van de leerling?
De doorstroom van de Basisberoepsgerichte leerweg richting MBO2. Het aantal opleidingen op niveau 2 is beperkt, dus het is vaak puzzelen wat past. Soms is het onduidelijk welke MBO2 opleiding je moet doen als je de mogelijkheid om doorstroom MBO3 / MBO4 wilt openhouden. Er is de mogelijkheid een zogenaamd stapeltraject te doen, eerst BBL en dan in 1 jaar kader doen. Voor sommige leerlingen is dat een mooie mogelijkheid, zodat je in 1 jaar kan instromen op niveau 3 of 4 (dan hoef je niet eerst niveau 2 te doen). Belangrijk is: breek niet direct het toekomst perspectief, het toekomstbeeld van de leerling af. De wens van de leerling kan bv fysiotherapie zijn, daarvoor is HBO nodig, maar het doel kan mogelijk ook via tussen stappen bereikt worden

Welke ondersteuning en begeleiding wordt geboden?
Het zou goed zijn na te denken over een vorm van onderwijs voor 10-14 jarigen, omdat jongeren die anders leren soms al in groep 6 afhaken. Het zou mooi zijn als je begeleiding zoals op Pro en BBL al eerder op de basisschool in zou kunnen zetten. Het is belangrijk dat de mogelijkheid van het Praktijkonderwijs eerder op de basisschool in beeld komt en dat dat op een positieve manier gebeurd.

Een vraag die is blijven liggen: wat als het IQ hoger is dan 85 en er leerachterstand is vanwege dyslexie en duscalculie?

Hoe kan de beeldvorming/imago verbeterd worden?
Er is sprake van angst: hoe leerlingen op elkaar reageren, hoe ouders reageren, hoe de samenleving er op reageert. De informatie over leren voor de praktijk staat niet standaard op het programma in de voorlichting , dus niet iedereen is er bekend mee. En onbekend maakt onbemind. Een bijeenkomst zoals deze zou verplichte kost moeten zijn voor alle leerkrachten van groep 7 en 8.

Voorkant reflectiekaartje, gemaakt door Marc

Wat ook nadelig werkt is dat de insteek van het onderwijs teveel eenzijdig opbrengst gericht is. Daar zou je ook in de basis iets aan moeten doen. De vraag is dan daarbij: hoe leg je de accenten in het onderwijs zo, dat het voor iedereen het juiste biedt. Zouden er scholen zijn waar je naar een andere invulling van het onderwijs zou kunnen kijken (klein beginnen)?

Tot slot: de reflectievragen op de terugweg in de bus naar De Viaan

Wat heeft je geprikkeld, verbaasd of geraakt?

Geprikkeld:

 • Deze avond is een must voor ouders, leerkrachten basisonderwijs groep 7 en 8, intern begeleiders
 • Als leerkracht PO heeft de middag mij gesterkt om mij nog meer in te zetten voor het (h)erkennen van deze groep leerlingen
 • Mooi, de individuele begeleiding bij Pro
 • Ook binnen het pro mag er veel aandacht zijn voor het imago, wat leren ze wel en wat zijn hun talenten

Verbaasd:

 • Nog zoveel onbegrip bij de maatschappij
 • Superfijn dat de klassen zo klein zijn, zoveel aandacht voor de kinderen
 • De hoeveelheid zorg die aan de leerlingen wordt besteed
 • De uitstroom mogelijkheden van Pro
 • Nazorg van het praktijkonderwijs
 • De logheid van het systeem (Pro vs BB)
 • Hoeveel partijen er bij betrokken zijn maar zo weinig van elkaar weten
 • Dat Pro zo onbekend is op de basisscholen. Beginnen op de PABO?
 • Te grote onduidelijkheid tussen Pro - BB. De scheidslijn tussen Pro – BB is niet duidelijk. Nog steeds twijfel.

Geraakt:

 • Passie van collega’s
 • Betrokkenheid bij het kind en de openheid. De bereidheid tot overleg
 • De veerkracht van de jongeren in de filmportretten is fantastisch. Ontroerd!
 • Als ouder heeft het ouder verhaal mij geraakt. Wat een herkenning!

Overige opmerkingen

 • Ouders die verdrietig zijn, omdat hun kind niet gelukkig is op de basisschool en zij nu voor de keuze Pro of BB staan. Worstelden met het imago van dit type onderwijs
 • Scholen eerder betrekken, vanaf groep 7
 • Ik liep mee met de rondleiding en was snel dol enthousiast. Denk echt dat mijn zoon op zijn plek is op De Viaan
 • Een hele waardevolle middag/avond om samen te kijken naar de mogelijkheden voor het “niet” gemiddelde kind. Mooie ervaringen gehoord en veel vragen beantwoord
 • Huiswerk op school à thuis geen strijd
 • Kleine klassen, aandacht voor de kinderen
 • Veel geleerd over toelating, type leerlingen en vooral de kansen die geboden worden
 • Wat zou het mooi zijn als tussen Pro en BB een soort dakpanklas komt
 • Een mooie manier om samen uit te wisselen. Ik denk een goede start, wanneer gaan we verder?
 • Procedure moet duidelijker
 • Complimenten voor de opzet en organisatie van deze bijeenkomst

Het vervolg
De intentie was om medio maart een besluit te nemen om jaarlijks voorlichting soortgelijk als deze ambitietafel te laten plaatsvinden. Door de perikelen rond Corona is het overleg waarin dit zou worden afgesproken, uitgesteld.

U wordt hierover later geïnformeerd op de website van het samenwerkingsverband www.swvnk.nl.

Professionaliseringsaanbod 2020-2021: informatie en aanmelding

mei 2020 | in Nieuwsberichten

Het samenwerkingsverband organiseert jaarlijks een interessant professionaliseringsaanbod. Het aanbod is erop gericht dat professionals beter en doelgerichter in de behoeften van jongeren kunnen voorzien en elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Het geleerde is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Voor informatie en aanmelding, klik hier.

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland gaat van start!

mei 2020 | in Nieuwsberichten

Door medeondertekening van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland heeft ZonMw een subsidie toegekend aan Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland om de regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland te gaan uitvoeren van juni 2020 – juni 2023.

Kenniswerkplaats
Er wordt een kenniswerkplaats gestart waarmee beoogd wordt om de jeugdzorg in Noord-Holland te verbeteren. Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunt het samenwerkingsverband de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren. In een regionale kenniswerkplaats komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. Door samen te werken, leren en verbeteren, dragen de kenniswerkplaatsen en bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd.

Landelijke uitwisseling
De regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland is 1 van de veertien kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland die van start gaan. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Meer weten? Klik hier.

Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

mei 2020 | in Nieuwsberichten

Alle aanvragen dienen uiterlijk dinsdag 9 juni 2020, te worden aangeleverd door de school, om nog voor de zomervakantie in behandeling te worden genomen.

Alle aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, kunnen helaas niet meer dit schooljaar in behandeling genomen.

Succesvolle samenwerking RataPlan Alkmaar en CLEO

mei 2020 | in Nieuwsberichten

Sinds september 2019 hebben CLEO en RataPlan Alkmaar een succesvolle samenwerking. Dankzij de tweedehands fietsen die RataPlan Alkmaar aan het CLEO schenkt, kunnen zij gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren in kwetsbare posities. De jongeren zijn dankbaar en zeggen: “Zo fijn dat ik nu met mijn handen kan werken”.

RataPlan Alkmaar schenkt “Weesfietsen” aan het CLEO. Weesfietsen zijn fietsen die een maand ongebruikt in de fietsenrekken op het station hebben gestaan. Deze fietsen worden na een maand gelabeld en de eigenaar heeft dan 3 werkdagen om de fiets op te halen.

Een fiets is tot een weesfiets gaan behoren doordat deze al lange tijd ongebruikt in de rekken stond. Is iemand zijn of haar fiets dan direct kwijt? Nee! Alle opgeslagen fietsen worden geregistreerd op www.verlorenofgevonden.nl. Wanneer iemand zijn of haar fiets weer terug wil nadat deze is opgeruimd, dan kan de fiets gratis worden opgehaald bij kringloopwinkel RataPlan in Alkmaar aan de Zijperstraat 34 (tijdelijk adres i.v.m. verbouwing van eigen pand aan de Zijperstraat 46-50). De eigenaar moet bij het ophalen de fietssleutel en ID-bewijs meenemen. RataPlan bewaart de fietsen 13 weken voordat ze eventueel opgeknapt worden en in de verkoop gaan of worden geschonken aan het CLEO of de voedselbank. Er wordt altijd gecheckt of de fiets gestolen is. Als dit het geval is, wordt er contact opgenomen met de politie.

Het CLEO is een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Bij het CLEO krijgen leerlingen van 12-18 jaar tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De docenten en coaches bieden onderwijs op maat en helpen de leerlingen om sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen voor een kansrijke toekomst. Het aanbieden van een praktisch programma, zoals het sleutelen aan fietsen en het managen van een fietsenwerkplaats, helpt enorm in de ontwikkeling van de jongeren.

De fietsen die worden opgeknapt door het CLEO, worden geschonken aan jongeren die geen fiets kunnen betalen of worden verkocht. De opbrengsten van de verkochte fietsen gaan terug in de fietsenschuur om deze verder door te ontwikkelen. De leerlingen van het CLEO zijn uiterst dankbaar voor deze mogelijkheid.

Het JGGZ-vo team heeft een nieuw gezicht: Amber van Veen

mei 2020 | in Nieuwsberichten

Per 1 maart is Amber van Veen als gedragswetenschapper verbonden aan het JGGZ-vo team. In dit bericht stelt zij zich aan u voor.

Haar motto: “Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid” (Albert Einstein)

Rol gedragswetenschapper
Als gedragswetenschapper verbonden aan het JGGZ-vo team breng ik onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met complexe (psychiatrische) problematiek in kaart met als doel schooluitval te voorkomen of op te heffen. Verder bied ik handelingsgerichte ondersteuning aan leerling en ouders/verzorgers, ondersteuningscoördinator, mentor en/of docent.

Achtergrond
Mijn achtergrond is een studie Psychologie (afstudeerrichting Ontwikkelingspsychologie) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en ik ben sinds ongeveer 14 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. Ik heb in deze 14 jaar verschillende functies gehad; van uitvoerend jeugdzorgwerker tot gedragswetenschapper, van psychodiagnostisch onderzoeker tot psycholoog. Ik heb dus brede ervaring op gebied van jeugdzorg in verschillende facetten van het werk. Mijn affiniteit ligt echter uiteindelijk toch aan de “voorkant” van de jeugdzorg; op tijd signaleren, vroeg erbij zijn, maar óók normaliseren en inzetten op eigen kracht. Het onderwijs heeft altijd een grote aantrekkingskracht op mij gehad, mogelijk ingegeven door twee leerkrachten als ouders, waardoor ik dit een prachtige functie vind!

Trots op
Ik hoor vaak terug dat ik heel toegankelijk ben en dat ik goed kan aansluiten. Ook heb ik teruggekregen dat ik heel helder en in begrijpelijke taal kan uitleggen wat bijvoorbeeld de uitkomst van een onderzoek of bepaald gedrag betekent.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om met u samen te werken. Voor advies en consult ben ik bereikbaar via a.vanveen@stichtinggroeimee.nl.

Subsidieregeling voor extra ondersteuning aan leerlingen

mei 2020 | in Nieuwsberichten

Het kabinet investeert bijna € 500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. De regeling wordt in de week van 25 mei gepubliceerd. De eerste subsidieaanvragen kunnen vanaf 2 juni 2020 worden ingediend.

Meer informatie over het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Versterking team consulenten passend onderwijs

mei 2020 | in Nieuwsberichten

Per 1 mei zijn Betsie Neijzing en Lineke Woudhuizen gestart bij het samenwerkingsverband. In dit bericht stellen zij zich aan u voor.

Betsie Neijzing, senior consulent passend onderwijs

Achtergrond
Tot voor kort was ik werkzaam als teamleider onderwijs bij een JeugdzorgPlus voorziening. Ook heb ik 10 jaar bij het Altra College (vso school) gewerkt in verschillende (leidinggevende) functies op diverse locaties. Daarnaast heb ik allerlei projecten gedaan die allemaal iets met passend onderwijs te maken hadden.

Drijfveren
Aandacht voor het kind vind ik belangrijk evenals het samenwerken met alle partijen. Gezamenlijk zoeken naar kansen is elke keer weer een uitdaging maar voor mij een heel belangrijk doel.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via bneijzing@swvnk.nl.Lineke Woudhuizen, consulent passend onderwijs/medewerker beleid

Achtergrond
Na de PABO aan het INHolland en de master Onderwijskunde aan de UvA, ben ik in het bedrijfsleven beland. Bij Rvdb (HR bureau) heb ik verschillende functies gehad waarbij ‘ontwikkeling’ altijd centraal stond. Ik heb ervaring opgedaan in het geven van training, coaching en projectmanagement. De gecombineerde functie van consulent/medewerker beleid is op mijn lijf geschreven.

Drijfveren
Mijn vervolgstap naar het samenwerkingsverband is heel bewust: meer doen voor onze maatschappij en dichterbij huis. Samen gaan we voor sterke kinderen met een stevige toekomst.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via lwoudhuizen@swvnk.nl.

Annulering bijeenkomst op 4 juni: ‘Op weg naar een preventieve aanpak ziekteverzuim op alle scholen’

mei 2020 | in Nieuwsberichten

De laatste bijeenkomst ‘Op weg naar een preventieve aanpak ziekteverzuim op alle scholen’ op 4 juni wordt geannuleerd. Dit heeft twee redenen:

1. Vanwege de coronamaatregelen is het nu nog niet mogelijk om een bijeenkomst van een grote groep mensen te organiseren in het kantoor van het samenwerkingsverband, met inachtneming van de 1,5 meter afstand verplichting.

2. De gemeenten hebben nog geen uitsluitsel gegeven over de financiering van deze methodiek. De besluitvorming heeft door de corona crisis vertraging opgelopen. Het is dus nog niet duidelijk of in september met de invoering van M@ZL gestart gaat worden. Zodra het besluit van de gemeenten bekend is, volgt informatie via het samenwerkingsverband en de GDD.

De landelijke evaluatie passend onderwijs is afgerond. Herkent u de bevindingen?

mei 2020 | in Nieuwsberichten

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit onder andere uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs dat op 27 mei 2020 werd overhandigd aan Directeur-generaal po en vo, Alida Oppers. Klik hier voor de samenvatting.

Bekijk hier de animaties waarin de belangrijkste resultaten uit het eindrapport aan bod komen.

Uitnodiging en aanmelding webinar Communiceren onder coronadruk op 11 juni

mei 2020 | in Nieuwsberichten

In uw werk heeft u te maken met leerlingen voor wie passend onderwijs allesbehalve vanzelfsprekend is.
Leerlingen die onder normale omstandigheden al extra aandacht en inzet van u vragen.
Hoe kunt u als professional in gesprek zijn en blijven met ouders en jongeren nu er sprake is van een wereld waarin heel veel anders gaat dan we gewend zijn?

Het webinar Communiceren onder coronadruk beantwoordt de vraag wat effectieve communicatie en samenwerking bevordert, in crisissituaties zoals de lockdown en de nasleep daarvan. Uitgebreide informatie vindt u hierbij.

Als voorbereiding stuurt u casuïstiek vooraf aan het webinar naar de trainer.
Het webinar vindt plaats op donderdag 11 juni van 16.00 – 18.00 uur via GoTo meeting.

U kunt zich via deze link aanmelden, uiterlijk 4 juni a.s.: Direct aanmelden
Maximaal 25 deelnemers.

Bij onvoldoende deelnemers zijn we helaas genoodzaakt het webinar te annuleren. U wordt dan vanzelfsprekend hiervan op de hoogte gebracht.

We kijken uit naar uw spoedige aanmelding.

Informatie webinar

Versterking team CLEO

jun 2020 | in Nieuwsberichten

Per 1 juni is Barry Smit gestart als docent/coach bij het CLEO. In dit bericht stelt hij zich aan u voor.

Achtergrond
Het afgelopen jaar heb ik als docent Nederlands gewerkt op het Vellesan College in IJmuiden. De twee jaar daarvoor heb ik voor stichting SaKS in Alkmaar flexwerk gedaan en gewerkt als meester van groep 8 op RKBS de Regenboog. In korte tijd heb ik veel scholen gezien en gewerkt met verschillende soorten leerlingen.

Drijfveren
Ik heb de band met de leerling hoog in het vaandel staan. Ik kijk naar een kind en hanteer een passende aanpak per individu. Ik haal mijn voldoening uit de groei van de leerling en het behalen van succeservaringen samen met mijn leerlingen.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via bsmit@swvnk.nl.

Artikel Zorg met impact, De Nieuwe Meso juni 2020

jun 2020 | in Nieuwsberichten

Hoe kan de impact op leren en ontwikkeling van leerlingen met specifieke behoeften vergroot worden? Lees het artikel Zorg met impact in De Nieuwe Meso over gezamenlijke evaluatie van leerlingondersteuning op 15 scholen binnen ons samenwerkingsverband.

Teams binnen de scholen hebben gezamenlijk hun leerlingenondersteuning systematisch geëvalueerd, om te weten hoe ze de impact op leren en ontwikkeling van leerlingen met specifieke behoeften kunnen vergroten. Teams van leraren, ondersteuningscoördinatoren en andere experts van de school voerden een praktijkonderzoek uit, gericht op diagnose en herontwerp van de eigen praktijk bij leerlingenondersteuning. Medewerkers uit andere scholen, daartoe opgeleid, begeleidden het praktijkonderzoek. Zo bevorderen we niet alleen uitwisseling in school, maar ook tussen scholen.

Download artikel

Vacature projectleider voor het project Kansrijke Loopbanen

jun 2020 | in Nieuwsberichten

Projectopdracht en profielschets Kansrijke Loopbanen

Context
In 2019-2020 is vanuit het programma VSV (Noord-Kennemerland en West-Friesland) een onderzoeksopdracht verstrekt aan KBA uit Nijmegen. Kern van de opdracht was om in samenspraak met de onderwijspartijen en de betrokken gemeenten een visie te ontwikkelen op de toeleiding naar de arbeidsmarkt van jongeren voor wie het behalen van een startkwalificatie niet tot de mogelijkheid behoort. Hoe rusten we hen toe met zo veel mogelijk kennis en vaardigheden om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Daarbij is het uitgangspunt geweest dat jongeren met een positieve insteek benaderd kunnen worden, waarbij niet het ontbreken van een startkwalificatie benadrukt wordt maar juist het behalen van certificaten en verklaringen van expertise.

Het onderzoek heeft de volgende documenten opgeleverd:
• de propositie
• de geformuleerde visie
• de achterliggende cijfers
• een vraag- en antwoord lijst

Momenteel loopt het proces voor het onderschrijven van de visie door de bestuurders van zowel de gemeenten als de onderwijsinstellingen.

Bestuurlijk draagvlak en aansturing
In de tekst van de gezamenlijke visie staat op pagina 4 onder ‘Pijler 2. Breed bestuurlijk draagvlak’ dat een bestuurlijke samenwerking een essentiële voorwaarde is om de gezamenlijke doelen te kunnen realiseren.

Het gaat daarbij om betrokken onderwijsbesturen en betrokken gemeenten, die daarin willen optrekken met bestuurlijk verantwoordelijken op de terreinen van arbeidsmarkt, werk, zorg en hulpverlening.

We benutten hiervoor bestaande overlegstructuren (SG VSV-NK en BO VSV-WF) en we willen op termijn ook de regio Kop van Noord-Holland laten aansluiten.

Voor de directe aansturing van dit project is een stuurgroep Kansrijke Loopbanen gevormd bestaande uit:
Anne Veldt, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, voorzitter
Nico ’t Hooft, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo West-Friesland
Gerard Oud, bestuurder Clusius College
Wiebe Terpstra, directeur Horizon College
Femke Blokker, beleidsadviseur RPA-NHN
Petra Taams, beleidsadviseur gemeente Hoorn
Willie van der Pijl, beleidsadviseur gemeente Alkmaar (tijdelijk)
Joki Harms, programmamanager VSV-steunpunt

Deze stuurgroep is opdrachtgever voor de projectleider en is ook sparringpartner.
De stuurgroep is tevens de schakel naar de SG VSV-NK en BO VSV-WF.

Opdracht
Om deze visie tot ontwikkeling te brengen, handen en voeten te geven, zijn wij op zoek naar een projectleider.

De projecteider Kansrijke Loopbanen ontwikkelt in samenspraak met partijen een concreet plan van aanpak voor de jaren 2020-2024 met daarin:
• Een voorstel voor het ontwikkelen van bestuurlijk draagvlak
• Een voorstel voor uitvoering van pilots MBO Arbeid
• Een voorstel voor uitvoering van de regionale tafels
• Een voorstel voor uitvoering van geïntegreerde routes
• Een structuur voor een stuurgroep en werkgroep(en)
• Een begroting
• Een voorstel voor de verbreding van het project naar de regio Kop van Noord-Holland

Profiel van een projectleider
• Ervaring met het leiden van projecten
• Affiniteit en ervaring met het onderwerp en een netwerk in de regio
• Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
• Overzichtsvorming en strategisch denken
• Resultaatgericht, oplossingsgericht
• Gevoel voor verhoudingen en daarmee de juiste wegen weten te vinden

Periode en ureninzet
De duur van het project is voorlopig vastgesteld van 1 september 2020 – 31 december 2021. Na 1 jaar zal een evaluatie plaatsvinden die de inzet voor de periode daarna zal bepalen.

Ureninzet is 8 uur per week.

Sollicitatie
U kunt uw sollicitatie richten aan Anne Veldt, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, via aveldt@swvnk.nl. De sluitingsdatum is 21 juni 2020. De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdagochtend 1 juli 2020.

Schooluitval bij nieuwkomers voorkomen met een ‘village’-aanpak

jun 2020 | in Nieuwsberichten

Samen met Lokaal 0, Stichting Groeimee en alle taalklassen in de regio, gaan we aan de slag om onderwijsprofessionals en jeugdcoaches te ondersteunen ten behoeve van het welbevinden van nieuwkomers.

It needs a village to raise a child
De cultuurtolken van Lokaal 0 gaan aan de slag met het door hen ontworpen village-concept. Ze brengen de verschillende leefwerelden (thuis, school, community) van leerlingen in kaart en analyseren de impact van deze leefwerelden op hun ontwikkeling. Zo leren we begrijpen waar gedrag vandaan komt, ontdekken we potentie, en bieden we de jongeren een positief perspectief.

Doel van het project

 • Het ontwikkelen van een (betere) zorgroute voor nieuwkomers
 • Deskundigheidbevordering van de professionals door het toepassen van cultuurvertolking
 • Professionaliseren van docenten, taalklas coördinatoren, ondersteuningscoördinatoren en ketenpartners.

Samenwerking
Onderwijs aan nieuwkomers gaat verder dan school alleen. We werken samen met projectleden van verschillende vo-scholen (PCC, De Viaan, Horizon College) en met de gemeente om een route aan te leggen ten behoeve van het welbevinden van nieuwkomers in de regio.

Kansen voor thuiszittende leerlingen

jun 2020 | in Nieuwsberichten

Onderwijs op afstand
Door de coronacrisis heeft er een digitale revolutie ‘onderwijs op afstand’ plaats gevonden in de afgelopen maanden. In hoog tempo en met heel veel inzet zijn alle scholen aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor alle leerlingen doorgang kon vinden. Zelfs schoolexamens werden op afstand afgenomen. Deze ontwikkeling maakte Irma de Wit, senior consulent passend onderwijs en projectleider thuiszittende leerlingen nieuwsgierig naar de vraag wat wij hiervan kunnen leren, vasthouden en gebruiken om nog meer maatwerk voor (dreigend) thuiszittende leerlingen te bieden.

Vragen
De volgende vragen zijn gesteld aan ondersteuningscoördinatoren, leerplichtambtenaren en het Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HIT).

 • Wat is er in deze coronaperiode ontwikkeld waar je trots op bent en waarvan jij kansen en mogelijkheden ziet om dat straks in te gaan zetten bij (dreigend) thuiszittende leerlingen?
 • Kun je concrete voorbeelden geven? Dit kan/mag van alles zijn. Een handige website, een zelf ontwikkelde tool, de ontdekking dat videobellen ook effectief kan zijn, etc.
 • Wat ga je vast houden en verder ontwikkelen?

Reacties
Alle respondenten waren het unaniem eens over de tijdwinst die er digitaal te behalen valt. MDO’s kunnen snel worden ingepland, waardoor acties voor leerlingen sneller worden ingezet. Bovendien biedt een digitaal MDO in sommige gevallen meer rust en veiligheid. Een leerling hoeft niet op school om tafel met een grote groep volwassenen, maar kan in een veilige thuisomgeving het gesprek aangaan. Het ‘lastiger kunnen invoelen van emoties’ werd door diverse respondenten als nadeel benoemd.

Het HIT gaf aan dat de digitale hulpmiddelen mogelijkheden bieden om op snelle en eenvoudige wijze contact met de leerling te houden. Maatwerk is hierbij de norm. Wat voor de ene leerling werkt, hoeft voor een andere leerling niet te gelden. Vind je videobellen eng, dan kan contact via WhatsApp ook. Het belangrijkste is dat je als leerling in beeld bent en blijft. Dat je gezien en gehoord wordt.

Vanuit de leerplichtambtenaren is veel waardering voor de snelle en adequate acties die vanuit de scholen zijn opgezet om het onderwijs op afstand op te zetten. Ook spreken de leerplichtambtenaren hun waardering uit voor het vso dat snel actief was voor met name de kwetsbare groep leerlingen. De vso scholen schakelden snel de hulp in van onder andere leerplichtambtenaren voor leerlingen die van de radar dreigden te verdwijnen. Telefonisch contact vanuit de leerplichtambtenaren met duidelijke afspraken was vaak al voldoende om in beweging te komen. No-escape monitoring noemde de betreffende leerplichtambtenaar dit en tijdwinst voor de toekomst. Er hoeft dus niet altijd een verzuimspreekuur plaats te vinden op het stadskantoor; een belletje is vaak al genoeg.

Hoe reageerden leerlingen op onderwijs op afstand?
Er onderscheidden zich grofweg twee groepen leerlingen in hun reactie naar plotseling volledig digitaal onderwijs op afstand:

 1. De leerlingen die opbloeien bij deze vorm van onderwijs. Vooral het wegvallen van stress en angst om naar school te gaan worden benoemd als positieve factoren. Dankbare ouders die hun kind aan het werk zien gaan en leerlingen die aangeven eindelijk geen uitzondering meer te zijn.
 2. De leerlingen die niet goed tot leren en werken komen en thuis onvoldoende ondersteuning en motivering ondervinden om dit zelfstandig uit te voeren. Veel scholen hebben dit ondervangen door een hybride vorm van onderwijs te creëren. Digitale lessen in combinatie met fysieke momenten op school.

Eén school gaf aan docenten extra taken te hebben gegeven voor deze groep leerlingen, waarbij 1 op 1 contact en 2 à 3 keer per week contact de norm was.

Vanuit de scholen is er ook veel waardering voor de enorme hoeveelheid online leermiddelen die in korte tijd ontwikkeld zijn. Dit maakte het voor scholen mogelijk om voor een vaste aanpak en structuur te kiezen.

Er is veel informatie over online-leren op internet te vinden. Zelfs zoveel dat je al snel de digitale weg kwijtraakt. De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan,2000) en transactional distancetheorie (Moore 1993) zijn helpend om orde in de hoeveelheid informatie te scheppen en handvatten voor de praktijk te genereren.

Zelfdeterminatietheorie
Deze theorie gaat uit van drie psychologische basisbehoeften van de mens; autonomie, competentie en relatie (verbondenheid). Wanneer aan deze behoeften is voldaan, zullen mensen meer gemotiveerd zijn voor de taak die zij moeten volbrengen.

Transactional distance theorie
De transactional distance theorie van Moore is een theorie die gaat over de psychologische en communicatieve ruimte tussen docent en leerling. De leeropbrengst bij afstandsonderwijs is afhankelijk van drie factoren: dialoog, structuur en autonomie. Alleen als deze factoren in balans zijn, leert een leerling op afstand effectief.

Kansen voor thuiszittende leerlingen
Wanneer we beide theorieën afzetten tegen de feedback van de ondersteuningscoördinatoren, leerplichtambtenaren en het Heliomare Interventieteam Thuiszitters zien we de volgende kansen voor thuiszittende leerlingen:

Relatie (verbondenheid)/dialoog
Binnen deze behoefte gaat het over gehoord en gezien worden. Het gevoel hebben dat je erbij hoort. Zorg te allen tijde dat de leerling die thuis zit het gevoel heeft dat hij/zij er nog steeds bij hoort en er toe doet, dat er contact is. Mooie voorbeeld is de feedback van het HIT dat op welke manier (ook in coronatijd) dan ook, het contact met de leerling op de eerste plaats heeft gezet. Ook de school die docenten extra taken heeft gegeven om 2 à 3 maal per week 1 op 1 contact met de jongeren te hebben, is een mooi voorbeeld van het behouden en verder uitdiepen van de relatie. Leerlingen geven aan dat ze in coronatijd er weer bij hoorden en geen uitzondering meer waren.

Uitdaging
De grootste uitdaging zit in het kunnen leveren van maatwerk en het vrij maken van tijd hiervoor. Het thuisschoolmaatjes project heeft een flink aantal vrijwilligers opgeleverd. Er zijn echter maar weinig aanmeldingen vanuit de scholen gekomen. Twijfel over de kwaliteit van de geleverde begeleiding was een veel gehoord argument om niet aan te melden.

In het verder uitwerken van het thuisschoolmaatjes project waarbij oog is voor de kwaliteit van de geleverde dienst zit een kans voor de thuiszittende leerling. Verder is het altijd goed om in je achterhoofd te houden dat relatie en contact essentieel zijn om de leerling binnenboord te houden. Een appje of mailtje om van je te laten horen kost relatief weinig tijd. Verder gaf de school met het 1 op 1 contact aan deze werkwijze verder te willen ontwikkelen en uit te diepen. Interessant om dit te volgen en/of aan te haken.

Tot slot is de no escape monitoring vanuit de leerplichtambtenaar ook een mooi voorbeeld om op een snelle manier leerlingen in kaart te hebben en contact te leggen.

Autonomie
Leerlingen voelen zich autonoom wanneer zij zelf kunnen bepalen aan welke taak zij op welk moment gaan werken. Van belang daarbij is dat zij weten en begrijpen waarom de taak belangrijk is. Binnen de groep van opbloeiers die gesproken zijn, was dit een belangrijke factor voor hun motivatie: “Ik kon zelf mijn dag indelen en bepalen wanneer ik aan de slag ging”. Met name leerlingen die om medische redenen minder energie hebben, geven aan het fijn te vinden niet al hun tijd en energie te moeten stoppen in het naar de school locatie te gaan. Voor het onderwijs de uitdaging om te onderzoeken welk maatwerk er mogelijk is en hybride onderwijs vorm te geven.

Structuur
Bij structuur draait het om de mate van flexibiliteit. In hoeverre kunnen doelen, opdrachten en toetsen die zijn vastgelegd aangepast worden om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerling? Een vraag waarover nagedacht moet worden. De reactie van een leerplichtambtenaar zegt in dit kader misschien genoeg:

“Ik kreeg daarover net een telefoontje van een moeder van 2 hoogbegaafde kinderen. De oudste is vastgelopen in het regulier onderwijs en is voorzien, na veel ellende, van een werkend maatwerkprogramma. De jongste zit in regulier basisonderwijs, waar onvoldoende ‘voeding’ gegeven wordt en aan het eind van een schooldag is hij zo moe dat er geen energie meer is voor andere, meer passende activiteiten. Moeder vroeg of een combi mogelijk is tussen deels onderwijs op school en deels onderwijs thuis. Nee dus. Niet als je nog niet bent vastgelopen. Zo triest. Terwijl de jongen compleet is opgebloeid in de weken thuis met onderwijs dat door moeder voor hem passend is gemaakt. Een verhaal voor de politiek, en ik heb moeder een aantal verwijzingen gegeven waarmee ze verder kan. Maar ook een oproep om bestaand onderwijs meer tegemoet te laten komen aan de behoeften van kinderen.”

Het testen en toetsen van leerlingen op afstand is nog een nieuw te ontdekken wereld, waarin alle scholen nu ervaring hebben opgedaan. Wat zijn hun ervaringen? Waar liepen zij tegen aan? En wat hebben zij nodig om dit verder te ontwikkelen?

Competentie
Deze behoefte gaat over de dingen doen waar je goed in bent en het benutten van talent. Het enorme aanbod van digitaal materiaal biedt creatieve kansen om hiermee aan de slag te gaan. Wat kun je naast het verplichte curriculum als leerling nog meer leren om je aanwezige talenten te benutten en verder uit te bouwen?

Handvatten en vragen
Deze eerste verkenning levert een aantal handvatten en evenzoveel vragen op die in de praktijk verder uitgewerkt kunnen worden. In deze enquête zijn bijvoorbeeld de jongeren zelf, hun ouders en de hulpverlening niet meegenomen. Wat zijn hun ervaringen en waar zien zij kansen voor thuiszittende leerlingen?

Irma hoopt dat dit artikel een eerste aanzet is voor het verder ontwikkelen van een aantal mooie zaken die wij tijdens de coronatijd ervaren en ontdekt hebben. Dat de ministers Slob en van Engelshoven ook nadenken over deze kansen werd deze week duidelijk door de kamerbrief die zij verstuurden. In deze brief geven zij aan te willen verkennen op welke manier je online lessen kunt gebruiken voor hybride onderwijs als structurele oplossing bij thuiszittende leerlingen. Dit in combinatie met fysiek onderwijs.

Bereikbaarheid samenwerkingsverband tijdens zomervakantie

jul 2020 | in Nieuwsberichten

In verband met de zomervakantie is het kantoor van het samenwerkingsverband gesloten van maandag 13 juli tot en met vrijdag 7 augustus.

De consulenten passend onderwijs zijn tot en met vrijdag 10 juli en vanaf woensdag 12 augustus telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 072 - 79 20 100. E-mail berichten worden tot en met vrijdag 10 juli en vanaf woensdag 12 augustus gelezen via loketpao@swvnk.nl

Save the date: 28 oktober 2020 - Conferentie POVO voor alle professionals rondom de overgang po-vo

jul 2020 | in Nieuwsberichten

Save the Date
28 oktober 2020
Conferentie POVO voor alle professionals rondom de overgang po-vo

Iedereen gemotiveerd
Ik kan het
Ik kan het zelf
Ik hoor erbij

Op 28 oktober 2020 organiseert de netwerkgroep 10-14 in samenwerking met samenwerkingsverband ppo-nk en samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland de tweejaarlijkse POVO-conferentie. De conferentie staat dit jaar in het kader van Motivatie om te leren. We zoomen specifiek in op de invloed van de overgang van het po naar het vo op de motivatie van leerlingen.

Motivatie is de motor die leidt tot leren. Hoe doe je dat, leerlingen motiveren? Hoe zorg je ervoor dat jongeren gemotiveerd raken en blijven om hun talenten te benutten? Om naar school te gaan, te leren, hun werk te doen? De een wil niets. De ander wil juist van alles tegelijk, maar kan maar niet kiezen. Jongeren zijn onderling heel verschillend.

Er zijn verschillende factoren die effect hebben op de motivatie van leerlingen, factoren waar de school invloed op kan uitoefenen. We kunnen kinderen en jongeren helpen om hun persoonlijke drijfveer te ontdekken. Wat vind je leuk om te doen? Wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in?

Een boeiend thema, dat naadloos aansluit bij onze zoektocht naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling en nieuwe wegen om samen te leren en samen te leven.

In de workshopronde willen we deze zoektocht naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling verder uitdiepen door initiatieven in onze regio te bespreken die de ontwikkeling in de leeftijd 10-14 ondersteunen. Samen staan we stil bij de uitdagingen waar we voor staan en waar we iets in kunnen betekenen en waarmee we onze leerlingen helpen ‘leerfit voor het vo’ te worden.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan kansen(on)gelijkheid, opstroom & afstroom, de invloed van social media, sport en bewegen in relatie tot structuur en de routes die doorlopen kunnen worden.

Op de conferentie in 2018 hebben we gemerkt dat ontmoeting de sleutel is voor een succesvolle afstemming tussen po en vo. Tijdens de conferentie wordt hier, naast een kort en aansprekend inhoudelijk programma, uitgebreid ruimte voor geboden.

Het globale programma

14.30 – 15.00 Inloop met koffie en thee

15.00 – 15.10 Opening

15.10 – 15.45 Keynote speech “Motivatie Binnenstebuiten”

15.45 – 16.45 Workshopronde

16.45 – 17.00 Centrale afsluiting

17.00 Borrel

In september 2020 ontvang je het definitieve workshopprogramma, waarna je je kunt inschrijven voor deze middag en een workshop naar keuze kunt aangeven.

Vanwege de maatregelen en onzekerheid rondom het corona-virus kan het zijn dat we na de zomervakantie moeten besluiten om de conferentie te verplaatsen. We zullen jullie hiervan dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Inschrijving voor digitale opfris-training TOP dossier op 14 september van 16.00-17.00 uur geopend!

aug 2020 | in Nieuwsberichten

We organiseren een digitale training TOP dossier voor nieuwe collega's en collega's die graag hun kennis willen opfrissen op maandag 14 september van 16.00 - 17.00 uur. Deze training wordt verzorgd door Saskia Kuijer.

Inhoud van de training

 • Uitgangspunten HGW als basis voor TOP dossier
 • Het proces in TOP dossier doorlopen
 • De belangrijkste soorten aanvragen: TVIA – TLV – CLEO – delen met anderen (swv-CLEO- HIT) en lastige aanvragen (zoals proces van aanvraag van een TLV voor jongere op CLEO)
 • Hoe je na afronding van een TOP dossier belangrijke informatie kunt meenemen naar een volgend TOP dossier
 • Hoe je proactief TOP dossier kunt invullen en hierover afspraken kunt maken met de consulent van jouw school

Aanmelden
Via deze link graag aanmelden.

Scholen mogen 'zorgarrangeur' inzetten

aug 2020 | in Nieuwsberichten

Vijftig scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, mogen vanaf schooljaar 2020-2021 gebruik maken van een ‘zorgarrangeur’. Deze deskundige biedt ondersteuning bij het ‘regelen van financiering, zodat leerlingen de juiste zorg en begeleiding krijgen tijdens de lessen of bij het naar school gaan’.

Scholen die van deze maatregel gebruik willen maken krijgen gedurende twee jaar ondersteuning. Dit is één van de drie maatregelen van de ministeries van OCW en VWS om de zorg tijdens onderwijstijd beter te organiseren. Kijk hier voor meer informatie en de aanmeldprocedure.

Handhaving leerplicht weer mogelijk

aug 2020 | in Nieuwsberichten

Vanaf dit schooljaar is handhaving van de leerplicht in het primair en voortgezet onderwijs weer mogelijk bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis blijven omdat zij of familieleden behoren tot de risicogroep, maar het aangeboden programma van school niet volgen.

In samenwerking met het ministerie van OCW heeft de vereniging van leerplichtambtenaren, Ingrado, een stappenplan opgesteld voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar. In dit stappenplan staat beschreven in welke situaties handhaving vanaf nu weer mogelijk is.

Uitgangspunt voor de zomervakantie was dat er niet handhavend werd opgetreden, tenzij na onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake was van luxe verzuim of absoluut verzuim. Er was geen handhaving voor kinderen met een kwetsbare gezondheid of als zij familieleden hebben met een kwetsbare gezondheid. Ook voor gezinnen waarbij angst voor het coronavirus een rol speelt werd er niet gehandhaafd op de leerplicht. Vanaf schooljaar 2020-2021 is handhaving weer volledig mogelijk.

De leerplichtambtenaar werkt volgens de MAS. Dit betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet. Dit geldt dus ook voor: kinderen of jongeren met een kwetsbare gezondheid, kinderen of jongeren met familieleden met een kwetsbare gezondheid, en ouders of leerlingen met corona-angst. Zij moeten het door de school aangeboden onderwijsprogramma (waarbij al dan niet sprake is van afstandsonderwijs als maatwerkoplossing) volgen.

Bron: Verus

Inschrijven voor thema-café "Maatwerk in onderwijs voor (hoog)begaafde jongeren" nog mogelijk - 1 oktober 2020

aug 2020 | in Nieuwsberichten

Welke mogelijkheden en wettelijke ruimte bestaan er voor maatwerk in onderwijs voor (hoog)begaafde jongeren? Deze en andere vragen worden beantwoord in het thema-café.

Klik hier voor aanmelding.

De training Hoogbegaafdheid start op 22 oktober. Hoe werkt en leert het hoogbegaafde brein?
Welke aanpassingen in onderwijs en begeleiding zijn van belang op school? In deze training wordt u meegenomen in de belevingswereld van een hoogbegaafde jongere. Voor meer informatie:

Klik hier voor aanmelding.

Versterking team consulenten passend onderwijs

sep 2020 | in Nieuwsberichten

Per 17 augustus is Ingrid Twaalfhoven gestart bij het samenwerkingsverband. In dit bericht stelt zij zich aan u voor.

Achtergrond
Na mijn studie Forensische orthopedagogiek heb ik 4,5 jaar als jeugdbeschermer bij Bureau jeugdzorg Amsterdam gewerkt. Ik wilde ook graag ervaren hoe het is om meer met de jongeren te werken en preventiever hulp te bieden. Als POH (praktijkondersteuner huisarts) voor kind en jeugd heb ik 4,5 jaar kinderen en jongeren behandeld met lichte psychische en-of sociale problematiek en kinderen en jongeren met complexe problematiek doorverwezen naar specialistische zorg.

Drijfveren
Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij De Spinaker. Werken binnen een dynamisch veld, met vele verschillende taken en waarin de leerling centraal staat is wat mij enorm aanspreekt. In de functie van consulent passend onderwijs komen deze punten allemaal samen en ik kijk er naar uit om bij te dragen aan sterke kinderen met een stevige toekomst.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via itwaalfhoven@swvnk.nl.

Akkoord voor M@ZL project in regio Alkmaar!

sep 2020 | in Nieuwsberichten

De gemeenten in de regio Alkmaar zijn akkoord met de uitrol van M@ZL op alle vo scholen in de regio Noord-Kennemerland. Het betreft een gefaseerde uitrol over een periode van 2 jaar. Ieder schooljaar wordt gestart met 10 scholen.

M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een effectieve methode voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij leerlingen. Ziekteverzuim is wat omvang betreft een groter probleem dan spijbelen zoals uit de cijfers blijkt. M@ZL brengt deze groep in beeld die met de juiste aandacht en begeleiding geholpen zijn.

Op 20 oktober vindt de digitale kick-off van het M@ZL project plaats, van 14.00 - 17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt de verdere uitwerking van de implementatie toegelicht. De uitnodiging voor medewerkers van de scholen volgt.

Wilt u zich alvast scholen in het voeren van verzuimgesprekken? Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Convenant gastleerlingschap/proefplaatsing

sep 2020 | in Nieuwsberichten

Soms kan het helpen om een leerling met een ondersteuningsbehoefte een nieuwe kans te geven op een andere school. In deze situatie maken scholen vaak afspraken over een proefplaatsing of gastleerlingschap. Onderstaand document helpt scholen om heldere afspraken met elkaar en met ouders en leerling te maken.

In het convenant gastleerlingschap is de belangrijke wet- en regelgeving verwerkt. Zo is er o.a. in verwerkt dat een proefplaatsing geldt voor maximaal 3 maanden. Daarna beslissen de scholen, ouders en leerling op welke school de leerling officieel ingeschreven wordt. Daarnaast is het belangrijk dat gedurende de proefplaatsing regelmatig evaluaties plaatsvinden (3 maal) en dat de proefplaatsing start met een helder OPP, waarin de behoeften van de leerling en de ondersteuning is uitgewerkt.

Meer informatie over achterliggende wet- en regelgeving vindt u terug in het document of via www.onderwijsgeschillen.nl (zoektermijn: proefplaatsing).

Download document convenant gastleerlingschap/proefplaatsing

Getuigschrift vso vervangen voor schooldiploma

sep 2020 | in Nieuwsberichten

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) heeft ingezet op een wetswijziging om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een bekroning verdienen op het einde van hun middelbare schooltijd. De regering heeft de reacties op dit wetsvoorstel afgewogen en besloten om in dit voorstel ook te regelen dat leerlingen in de vso profielen dagbesteding en arbeidsmarkt een schooldiploma zullen ontvangen. Dit is verwerkt door het toevoegen van een apart wetsartikel waarin wordt geregeld dat de leerlingen een schooldiploma met bijbehorend portfolio zullen krijgen als ze voldoen aan het reglement wat door de vso-school wordt opgesteld.

Voor wat betreft het civiel effect van het schooldiploma is in overleg met DUO onderzocht of het uitvoerbaar is om de schooldiploma’s pro en vso op te nemen in het diplomaregister. Hieruit is gebleken dat dit mogelijk is, maar de verwachting is dat dit zowel bij DUO als bij de scholen een te grote tijdsinvestering vraagt. Daarom heeft de regering besloten om het schooldiploma niet op te nemen in het diplomaregister.

Bron: nieuwsbericht LECSO

"Ik ben blij dat Laura met het idee voor de robot kwam"

sep 2020 | in Nieuwsberichten

Tess is een hardwerkende meid die kampt met jeugdreuma. Ze doet havo op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. In het voorexamenjaar trekken haar ouders aan de bel: het gaat niet goed met Tess. Ze is soms zo moe dat ze niet kan slapen. Laura Bal, voorheen ondersteuningscoördinator van deze school, klopt aan bij het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Die bekostigt de aanschaf van klassenrobot AV1. “Het maakte haar week rustiger, school putte haar niet meer uit”, aldus Laura. En Tess is blij – ze heeft inmiddels haar havo diploma op zak.

Laura Bal, was orthopedagoog en ondersteuningscoördinator op de Adriaan Roland Holstschool. “Ik stuur de trajectbegeleiders aan, die leerlingen begeleiden die extra zorg nodig hebben. Daarbij zijn mijn meest naaste collega’s – buiten de teamleiders op school – professionals als de J&G-coach, de leerplichtambtenaar en vooral de consulent van het samenwerkingsverband. Ze is voor mij de link naar heel veel kennis over zorginhoud en zorgproces, maar ook naar ondersteuning als een leerling vastloopt. Ze speelt een grote rol bij casussen waar het ingewikkeld wordt, er meerdere partijen betrokken zijn en er gezocht moet worden naar een alternatieve aanpak binnen of buiten de school. Fijn dat er dan iemand is die alle onderwijsplekken en behandelingen kent en de wegen ernaartoe.”

Klein wit poppetje
Laura ontmoette Tess toen zij vastliep op de school. “Ik heb jeugdreuma”, vertelt Tess. Ik wil graag alles kunnen, maar ik heb een fysieke beperking waardoor alles extra energie kost. De eerste jaren op de havo gingen nog wel. Maar de vermoeidheid werd steeds erger. Ik heb vaak opstartproblemen, mijn gewrichten willen in de ochtend niet. En aan het eind van de dag is de energie meestal op.”

Tess’ ouders trokken aan de bel na de eerste SE-week. “Tess was ontzettend moe en haar reuma speelde op”, vertelt Laura. “Dat was zorgelijk, ze had dat jaar nog veel opdrachten en twee SE-weken voor de boeg. Ik stelde voor klassenrobot AV1 in te zetten. Deze klassenrobot is vrij nieuw. Er was al een klassenmaatje van KPN, maar dat is een gigantisch apparaat. De AV1 is een klein wit poppetje met een groot hoofd. Het is een aandoenlijk ding. Dat helpt hoe de klas ermee omgaat. Twee, drie vriendinnen van Tess werden er verantwoordelijk voor. Ze zetten de robot op een tafel in de klas en het werd Tess.”

Lessen vanuit bed

De AV1 werkt simpel. De leerling kiest op welk apparaat ze hem wil gebruiken en daarmee wordt de AV1 gekoppeld. “Ik had contact via de iPad”, aldus Tess. “Ik zag en hoorde alles. Tegelijk vond ik het heel ik fijn dat mijn klasgenoten mij niet konden zien, ik was vaak te vermoeid om rechtop te zitten. Meestal volgde ik de lessen vanuit mijn bed. Door de AV1 kon ik de eerste of laatste lessen thuis volgen. Vriendinnen haalden de robot bij de receptie op en zetten hem in de klas op de juiste plek. Ze hebben het ook wel eens een hoedje opgezet en een sjaal omgedaan.”

Leerlingen die met de robot werken kunnen swipen en zo in iedere richting kijken. Verder kunnen ze meepraten en met emoticons laten zien wat ze voelen. “Als ik een vraag had, drukte ik op een knopje en dan ging het hoofd van het poppetje branden”, legt Tess uit. “Het was wel belangrijk dat docenten contact met me maakten. Bij de docenten die dat goed deden, haalde ik betere cijfers.”

Effect duidelijk
Het effect van de inzet van AV1 werd snel duidelijk. “We hebben een aantal keer samen met Tess, haar ouders en het samenwerkingsverband geëvalueerd”, aldus Laura. “Doel van de robot was te zorgen dat Tess’ energie beter op peil bleef. Dat was precies wat gebeurde. Tess voelde zich mentaal rustiger. Ze hoefde niet te stressen, omdat ze naar school moest. Dat was het fijnste resultaat.”

Nieuw programma vsv - Jij telt mee!

sep 2020 | in Nieuwsberichten

Het nieuwe programma vsv - Jij telt mee! is vastgesteld. Voor de komende jaren zijn financiële middelen beschikbaar om projecten uit te voeren die:

 • bijdragen aan het verminderen van vsv
 • uitgevallen jongeren terug naar school leiden of aan een baan helpen
 • jongeren zonder startkwalifcatie begeleiden bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt

Klik op de infographic voor meer informatie.

Heeft u interesse in het volledige programma vsv? Neem dan contact op met Mirjam Kinneging. Zij is bereikbaar via mkinneging@swvnk.nl.

Nog plekken beschikbaar voor de training Sociaal emotioneel functioneren op 8 oktober

sep 2020 | in Nieuwsberichten

Het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen vormt de basis voor de leerresultaten die zij halen. Nu in deze corona tijd van belang om hierbij stil te staan en aandacht aan te geven.

Aantal bijeenkomsten: 2
Data: 8 en 29 oktober
Tijdstip: 16.00 - 20.00 uur
Locatie: kantoor samenwerkingsverband, Hertog Aalbrechtweg 6, Alkmaar

Aanmelden via deze link

Rapport Kinderombudsman: Passend onderwijs is nog geen inclusief onderwijs

sep 2020 | in Nieuwsberichten

Kinderen zijn over het algemeen ‘best tevreden’ over de hulp die ze op school krijgen, maar zodra de hulpvraag complexer wordt, voldoet de ondersteuning en hulpverlening niet meer en hebben scholen niet altijd voldoende expertise, tijd en ruimte beschikbaar. Ook voelen de kinderen zich niet altijd gezien of gehoord. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Kinderombudsman naar passend onderwijs onder 184 kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

De Kinderombudsman doet vier suggesties voor verbetering van passend onderwijs:

 1. Er moet meer kennis worden opgebouwd door onderwijspersoneel (ook al tijdens de opleiding) over de problemen die kinderen hebben.
 2. Breng meer rust en structuur aan op school door kleinere klassen en meer docenten voor de klas. Zo is er ook meer tijd voor individuele aandacht.
 3. Het is belangrijk dat het voor kinderen, en hun ouders, duidelijk is hoe bepaalde beslissingen over de hulp genomen worden. Als bekend is waarom hulp soms niet mogelijk is, kan er samen met school gekeken worden naar wat dan wél mogelijk is.
 4. Scholen moeten beter in de gaten houden of de hulp die kinderen krijgen wel de juiste is. En ze moeten leren hoe ze dit kunnen meten.

Met dit rapport wordt ook de stem van de leerlingen gehoord bij de evaluatie passend onderwijs. De VO-raad steunt de wens van de Kinderombudsman om toe te werken naar inclusiever onderwijs. Daarbij kan nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs helpen én ondersteuning van jeugdhulpverlening via de gemeente. Zeker met het huidige lerarentekort zijn die vormen van samenwerking en ondersteuning nodig om aan de wensen van de leerlingen tegemoet te kunnen komen.

Klik hier voor het rapport van de Kinderombudsman: Passend onderwijs is nog geen inclusief onderwijs

Herinnering aanmelding M@ZL kick-off op 20 oktober

okt 2020 | in Nieuwsberichten

Het project M@ZL gaat op 20 oktober officieel van start! In de interactieve kick-off wordt u geïnformeerd over de stappen, rollen en verantwoordelijkheden binnen de M@ZL methodiek.
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor deze online bijeenkomst, dan vragen we u om dit zo spoedig mogelijk te doen. Heeft u dit wel al gedaan, dan hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Deelname is kosteloos en aanmelden* kan via: Direct aanmelden

* Uw persoonlijke gegevens (naam, functie, organisatie en e-mailadres) worden uitsluitend voor de organisatie van deze bijeenkomst gebruikt.

Programma

14.00 uur

Opening en welkom

14.10 uur

Plenair deel met tafelgasten

14.55 uur

Pauze

15.00 uur

Tafelgesprekken

15.45 uur

Plenaire afronding

16.30 uur

Afsluiting

Voor informatie klik op de afbeelding:

Aanmelden

Via de volgende link* graag uw deelname uiterlijk 7 oktober bevestigen: Direct aanmelden

* Uw persoonlijke gegevens (naam, functie, organisatie en e-mailadres) worden uitsluitend voor de organisatie van deze bijeenkomst gebruikt.

Praktische informatie

Datum

dinsdag 20 oktober 2020

Tijdstip

van 14.00 tot 16.30 uur

Deelname

de link voor deelname wordt uiterlijk 19 oktober aan u verzonden

Deelnemers

schoolleiders/directeuren, teamleiders, mentoren, ondersteuningscoördinatoren,
verzuimcoördinatoren, beleidmakers onderwijs en jeugd, leerplichtambtenaren, J&G coaches, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en consulenten passend onderwijs

Startonderzoek naar inclusiever onderwijs po en v(s)o

okt 2020 | in Nieuwsberichten

Praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs vraagt schoolbestuurders en -leiders uit primair en voortgezet onderwijs mee te werken aan een onderzoek naar scholen die al inclusiever onderwijs in de praktijk brengen of van plan zijn dat te doen.

Het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) doet in opdracht van het praktijkplatform een startonderzoek naar scholen in het po en vo die op dit moment al inclusiever onderwijs hebben. Dit doen ze niet alleen om de startsituatie in kaart te brengen qua aard en omvang van inclusiever onderwijs in Nederland, maar ook om op te sporen welke zaken aandacht nodig hebben tijdens de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning van het inclusiever maken van het onderwijs.

De vragenlijst is bedoeld voor scholen die al inclusiever onderwijs in praktijk brengen, bezig zijn om het onderwijs inclusiever te maken of daar onlangs voor hebben gekozen. Ook als uw school zich niet aanmerkt als inclusief of inclusiever, maar wel steeds minder leerlingen naar gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen verwijst, kunt u de vragenlijst invullen. Meedoen kost ongeveer 20 minuten.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het ondersteuningsprogramma van praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs. Hiermee wordt het beschikbaar voor scholen/besturen en het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad.

Aanmelden voor 30 oktober
Als u wilt meewerken aan dit onderzoek, meld u dan voor 30 oktober aan via survey@ncoj.nl en vermeld in uw e-mail:

 • naam en adres van de school;
 • naam en e-mail van de contactpersoon van de school;
 • welk onderwijs wordt verzorgd (po of vo).

In november ontvangt de school de link naar de online vragenlijst.

Nog plaatsen beschikbaar voor de training 'Hoe voert u ziekteverzuimgesprekken' op 9 november!

okt 2020 | in Nieuwsberichten

In deze training leert u hoe u een verzuimgesprek met een ziekgemelde leerling kunt voeren. Centraal staat het oefenen van gesprekken met een trainingsacteur. De trainer, Evelien Katoen, is procesbegeleider en geeft, samen met de trainingsacteur, feedback op de manier van gespreksvoering van de deelnemers. De M@ZL methodiek wordt hierin gehanteerd.

Datum: 9 november 2020
Tijdstip: 16.00 uur - 20.00 uur

Voor aanmelden: klik hier.

Het project M@ZL is op 20 oktober officieel van start gegaan!

okt 2020 | in Nieuwsberichten

In de interactieve kick-off werden de deelnemers geïnformeerd over de stappen, rollen en verantwoordelijkheden binnen de M@ZL methodiek. Nét iets anders dan normaal ontmoetten we elkaar in een digitale zaal. Nieuw, spannend en niet te vergelijken met de energie van live. Maar absoluut een mooie conferentie.

Sluit u aan bij onze trainingen? Nog een paar plekken beschikbaar voor training Motivatie generatie Z jongeren en leergang Samenwerken onder spanning

nov 2020 | in Nieuwsberichten

Juist in deze corona-tijd vinden wij het belangrijk om met elkaar in contact te blijven en te blijven leren van en met elkaar. Dat doen we tegenwoordig online. Trainers en opleiders hebben hun training en aanbod getransformeerd naar een passend online aanbod. Zodat u inspiratie en kennis opdoet en uitwisselt met andere collega’s.

De trainingen zijn bestemd voor iedereen die actief is in het samenwerkingsverband, zoals ondersteunings- coördinatoren, trajectbegeleiders, docenten en mentoren. U vormt het hart van het onderwijs. Daarom investeren we in uw ontwikkeling.

Voor de komende training Motivatie bij generatie Z jongeren en de leergang Samenwerken onder spanning zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.

U bent van harte welkom om deel te nemen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden training Motivatie bij generatie Z jongeren

Aanmelden leergang Samenwerken onder spanning

Informatie:

De online training duurt nu van 16.00 tot 19.00 uur. De trainer heeft rond 17.30 uur een pauze van 15 à 20 minuten ingepland. U kunt ervoor kiezen om deze pauze te gebruiken om te eten.

Voor een overzicht van de overige trainingen klik hier.

Terugblik webinar ‘Motivatie Binnenstebuiten’ op 28 oktober

nov 2020 | in Nieuwsberichten

In een inspiratiesessie nam Rebecca Trouwee van Youngworks de deelnemers mee in de ins en outs van jong zijn, jongeren en motivatie.

Zij behandelde o.a. de motivatietest aan de hand van de zelfdeterminatie theorie. Zelfdeterminatie wil zeggen dat 3 de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid vervuld worden. Het vervullen vand deze behoeften versterkt het vertrouwen in jezelf en de eigen motivatie om te leren en te ontwikkelen?
Wat betekent dit voor u als professional? Hoe kunt u deze inzichten gebruiken om jongeren te activeren en te motiveren?

Downloads:
Motivatietest
10 tips 'hoe help je leerlingen gemotiveerd te raken'; om in te zetten in de dagelijkse praktijk.

Tijdens de presentatie werd gesproken over het programma 'cv der mislukkingen'. Met onderstaande link kunt u het programma bekijken: https://www.vpro.nl/programmas/cv-der-mislukkingen.html

Training motivatie bij generatie Z jongeren
Het samenwerkingsverband organiseert een training Motivatie bij generatie Z jongeren, start 12 november. Klik hier voor aanmelding en informatie.

Uitnodiging webinar Veilig naar school in coronatijd, 11 november van 15.30 tot 16.45 uur

nov 2020 | in Nieuwsberichten

De coronapandemie heeft een grote impact op ons allemaal. Als onderwijsinstelling heeft u er een lastige taak bij: zorgen dat uw school een coronaveilige haven blijft voor uw leerlingen en medewerkers. Dat betekent: goed omgaan met de coronaprotocollen, maar ook het welzijn van iedereen in uw organisatie bewaken. Hoe doe je dat?

Het allerbelangrijkste is natuurlijk het naleven van de coronarichtlijnen. Wij merken dat hierover soms nog verwarring is. Welk protocol geldt nu precies als een leerling of leerkracht besmet blijkt? Maar ook: wat is nou goede ventilatie en waarom is dit zo belangrijk?

Voor kinderen zijn de coronamaatregelen beperkt. Toch is ook hun wereld veranderd. Alle berichtgeving en maatregelen rondom corona kunnen bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten, leiden tot angst en stress. Hoe ga je daar als organisatie mee om? En wat doe je als een ouder zijn kind niet meer naar school durft te laten gaan en daardoor een hoog verzuim en mogelijke achterstanden ontstaan?

Op deze en meer vragen over een veilige school in coronatijd geven deskundigen van de GGD antwoord tijdens deze webinar.

Evaluatie passend onderwijs: minister stelt een stevige verbeteraanpak voor

nov 2020 | in Nieuwsberichten

Minister Slob: “Op heel veel plekken hebben we de afgelopen jaren echt stappen gezet naar meer passend onderwijs voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Maar nog niet overal gaat het zoals we willen. Daarom mogen leerlingen voortaan meepraten, wordt voor ouders duidelijker wat er mogelijk is en maken we voor leraren helder wat er van hen verwacht wordt en wat niet. Want we blijven knokken om iedere leerling passende ondersteuning te geven.”

Hoewel er op veel plekken al het nodige bereikt is en het ondersteuningsaanbod beter is geworden, zijn we nog lang niet overal waar we willen zijn, schrijft minister Slob over de evaluatie passend onderwijs aan de Tweede Kamer. De minister van Onderwijs stelt daarom een integraal pakket aan maatregelen voor, de zogenaamde verbeteraanpak, waarmee hij inzet op twee lijnen. Op de korte termijn moeten er verbeteringen komen in de uitvoering van passend onderwijs voor alle kinderen/jongeren. Daarnaast schetst hij een stip op de horizon richting inclusiever onderwijs.

De VO-raad steunt de doorontwikkeling van passend onderwijs via een verbeteraanpak, onder andere via het Steunpunt Passend Onderwijs, maar heeft wel zorgen over een aantal maatregelen. En heeft in aanloop naar de evaluatie samen met zijn leden en de PO-Raad de balans opgemaakt. Passend onderwijs is een grote stelselwijziging geweest. Het stelsel moet nu niet opnieuw helemaal worden omgevormd. De VO-raad ziet wel dat er op een aantal punten flinke stappen nodig zijn, zodat iedere leerling echt passend onderwijs krijgt aangeboden.

Verbeteraanpak passend onderwijs

De belangrijkste maatregelen uit de door OCW voorgestelde verbeteraanpak voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn:

 • (Mede)zeggenschap
  Minister Slob wil de betrokkenheid van medewerkers, ouders en leerlingen bij passend onderwijs verbeteren. Dit heeft ook gevolgen voor de medezeggenschap. Om de inspraak van onderwijzend personeel te verbeteren is een ondersteuningsprogramma voor medezeggenschap ingericht. De VO-raad vindt dat de nadruk moet liggen op het constructieve gesprek tussen school en MR over het ondersteuningsaanbod op school en de afstemming tussen scholen en besturen over het realiseren van een dekkend netwerk en passend aanbod voor alle kinderen in de regio. Ook krijgt de OPR instemmingsrecht op de meerjarenbegroting, die gekoppeld is aan het ondersteuningsplan dat ééns in de vier jaar wordt vastgesteld.

 • Een programma van eisen
  Er komt een programma van eisen voor schoolbesturen en hun samenwerkingsverbanden. Het doel van het programma is om duidelijk te maken welke opdrachten en taken schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben en een helder onderscheid te maken wie waarvoor verantwoordelijk is. De VO-raad vindt het niet passen in de decentralisatie-gedachte van passend onderwijs dat de verantwoordelijkheden landelijk worden ingekaderd. De situatie is daarvoor regionaal te verschillend en het blijft juist belangrijk dat maatwerk geboden kan blijven worden passend bij de expertise van scholen en besturen binnen een regio.

 • Zorgplicht
  Om zorgplicht beter te borgen worden ouders op alle mogelijke manieren vroegtijdig geïnformeerd over de zorgplicht van schoolbesturen. Dit is in lijn met de inbreng passend onderwijs van de raden. Zorgplicht is een belangrijk aspect van passend onderwijs.

 • Landelijke norm voor basisondersteuning
  De minister komt met de landelijke norm voor basisondersteuning tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De VO-raad denkt niet dat je met een landelijke norm voor basisondersteuning precies kan bepalen wat je van elke school en elke leraar mag verwachten. Iedere leerling, klas, leraar, school is tenslotte weer anders. De PO-Raad heeft in gesprekken met het ministerie van OCW steeds aangegeven dat het belangrijk is dat er voldoende ruimte is voor scholen en samenwerkingsverbanden om zelf te bepalen hoe de ondersteuningsstructuur en de basisondersteuning eruit komt te zien. Met de norm waar de minister nu voor kiest (de actualisering van het referentiekader uit 2013), blijft er wel ruimte voor scholen en samenwerkingsverbanden om afwegingen te maken die passen bij de scholen en de leerlingenpopulatie in de regio. De minister wil in 2021 een ambitieuze norm voor basisondersteuning ontwikkelen. De VO-raad wijst erop dat een ambitieuze norm ook financiële gevolgen heeft voor het bieden van de basisondersteuning.

 • Reserves samenwerkingsverbanden
  Samenwerkingsverbanden met een vermogen boven de signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie zijn verplicht zich hierover te verantwoorden, vanaf verslagjaar 2020. Als het bovenmatig eigen vermogen niet goed onderbouwd is, moet dit worden afgebouwd. De minister gaat hier actief op handhaven. De PO-Raad en de VO-raad onderschrijven dat samenwerkingsverbanden kritisch moeten kijken naar hun eigen vermogenspositie op basis van de signaleringswaarde en dat eventuele afbouw van het bovenmatig vermogen onderwerp van gesprek moet zijn en actief moet worden opgepakt binnen hun samenwerkingsverband. De PO-Raad vraagt echter ook aandacht voor zorgvuldig en beleidsrijk afbouwen van de reserves. Leerlingen zijn er niet bij gebaat als er onder hoge druk en zonder een duidelijk plan geld van het samenwerkingsverband naar scholen wordt overgemaakt. Dit hebben de PO-Raad en de VO-raad ook eerder onder de aandacht gebracht van de samenwerkingsverbanden in een brief.

 • Scherper toezicht van de Onderwijsinspectie
  De Inspectie gaat nadrukkelijker toezicht houden op passende ondersteuning in met name het regulier onderwijs, maar ook op de samenwerkingsverbanden.

 • Governance
  De minister schrijft dat het echt de bedoeling is dat ieder SWV binnen de komende twee jaar een onafhankelijk lid/voorzitter in het intern toezicht heeft. Na twee jaar wordt onderzocht wat de volgende stap in het intern toezicht moet zijn.

Samenwerking onderwijs en Jeugdzorg

Om de ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren echt te verbeteren, moet er meer ruimte komen voor een integrale visie en aanpak voor de jeugd. Dat bepleiten de PO-Raad, de VO-raad en het programma Mét Andere Ogen. Deze visie moet gericht zijn op brede ontwikkeling en gefaciliteerd worden vanuit verschillende domeinen en departementen. De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is cruciaal bij de doorontwikkeling van passend onderwijs, maar de praktijk ervaart te veel last van schotten die de samenwerking bemoeilijken. De ministeries van OCW en VWS benaderen deze sectoren te veel los van elkaar, terwijl integraal beleid geboden is.

Op weg naar inclusiever onderwijs

Minister Slob schrijft in de brief dat de komende vijftien jaar gewerkt wordt aan meer inclusie in het onderwijs. Er zijn scholen en samenwerkingsverbanden die toe zijn aan de volgende stap naar inclusie. De 11 inspiratieregio’s van het programma Mét Andere Ogen zijn hier een voorbeeld van. Ook inspirerend zijn de 6 samenwerkingsinitiatieven die zijn ontstaan tussen regulier en speciaal onderwijs. Met de ruimte die de minister biedt om te experimenteren met inclusie, kunnen deze initiatieven een volgende stap maken. Uit de gesprekken binnen de VO-raad is gebleken dat de wens naar inclusiever onderwijs breed gedeeld wordt. Het is van belang om met elkaar een helder stappenplan voor de komende vijf jaar op te stellen én te werken aan goede randvoorwaarden en het wegwerken van belemmerende wet- en regelgeving.

Download kamerbrief en beleidsnota minister Slob verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs

Bron: VO-raad

Zijn mijn leerlingen allemaal aanwezig?

nov 2020 | in Nieuwsberichten

HOE STIMULEER IK ALLE LEERLINGEN OM WEER OP SCHOOL TE KOMEN?


Op weeraanwezigopschool.nl vindt u betrouwbare informatie en antwoord op vragen die u kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren.

Klik op de onderstaande onderwerpen en vind de juiste informatie over leerlingen die niet uit zichzelf op school komen:

De partnerorganisaties van de thuiszitterstafel werken samen aan het bieden van betrouwbare informatie over het stimuleren van aanwezigheid van leerlingen. Deze aanpak is speciaal bedoeld voor de periode na de heropening van de scholen tijdens de coronacrisis.

Regeling Gewoon Doen

dec 2020 | in Nieuwsberichten

De regeling Gewoon Doen is sinds 2018 in het kader van de aanpak vsv beschikbaar. Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerk-aanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen wal en schip dreigt te vallen. Dit maatwerk draagt bij aan het voorkomen van schooluitval of het aan het werk helpen van jongeren.

Mentoren, trajectbegeleiders, hulpverleners of andere professionals, die jongeren begeleiden, kunnen een beroep doen op dit potje. Dat kan eenvoudig en snel. Voor de regio Noord-Kennemerland zijn 15 aanvragen ontvangen in 2020.

Klik hier voor de regeling Gewoon Doen en het aanvraagformulier.

Activiteiten in de kerstvakantie

dec 2020 | in Nieuwsberichten

De scholen zijn dicht. Tijdens de kerstvakantie kunnen jongeren elkaar ontmoeten via diverse activiteiten in de regio Alkmaar. Klik hier voor een overzicht. De jongerenwerkers zijn bereikbaar via de wijkcentra.

Hulp bij opgroeien en opvoeden per gemeente
Klik hier voor informatie in gemeente Alkmaar
Klik hier voor informatie in gemeente Bergen
Klik hier voor informatie in gemeente Heerhugowaard
Klik hier voor informatie in gemeente Heiloo
Klik hier voor informatie in gemeente Langedijk

GGD Hollands Noorden
Hoe zorgt u goed voor uw eigen gezondheid en die van uw gezin? Kik hier voor informatie van GGD Hollands Noorden.

Online zelfhulp
Bij sommige veelvoorkomende klachten kan online zelfhulp een oplossing bieden. Deze zelfhulp via internet werkt goed als klachten niet te ernstig zijn. Het is dan mogelijk klachten te verminderen en soms zelf volledig onder controle te krijgen. Klik hier.

Initiatieven en activiteiten voor jongeren tijdens de corona-periode in de regio Noord-Kennemerland

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Hieronder een overzicht:

De gemeente Alkmaar stelt budget beschikbaar voor activiteiten voor en door jongeren. Jeugd aan Zet is een landelijk initiatief om jongeren, die door de corona maatregelen weinig om handen hebben, iets extra te bieden.

De sportregisseurs van Alkmaar Sport organiseren dagelijkse activiteiten in de vorm van Winter Games in Alkmaar-Noord.

Artiance creëert in samenwerking met GGZ-nhn (divisie Triversum en HWP) en RCO De Hoofdzaak SPOT!. Een plek waar jongeren o.a. door middel van kunst kunnen werken aan hun herstel.

Atelier Hemke biedt jongeren een plekje (ook in de weekenden!) die gedwongen thuis zitten, vervroegde schoolverlaters zijn of om een andere reden een vorm van dagbesteding nodig hebben. Atelier Hemke is een winkel met atelier voor en door jongeren.

Op 2 maart 2021 start in Alkmaar weer een sportcarrousel voor jongeren en jongvolwassenen in kwetsbare posities in de leeftijd van 15-25 jaar. Bij de sportcarrousel van Sport-Z kunnen zij gedurende 10 weken samen met de sportleider in groepsverband diverse sporten uitproberen.

Jongeren kunnen gesteund worden door ervaringsdeskundigen van Jongerenteam De Hoofdzaak.

Vanuit de gemeente Alkmaar is er in het bijzonder aandacht voor jonge mantelzorgers, met name in de corona-periode.

Voor vragen voor ondersteuning en advies over werken, studeren, geldzaken of zorg(en) neem contact op met Jongerenpunt Check-in. Een samenwerking van Halte Werk, WNK, BUCH Werkorganisatie en RMC.

In de gemeente Heerhugowaard/Langedijk is Jc Kompleks open voor inloop voor jongeren op:
Dinsdag van 15:30 – 17:00 uur (meidenmiddag)
Woensdag van 15:00 – 17:00 uur
Donderdag van 17:00 – 19:00 uur
De jongeren dienen via Instagram of Facebook een berichtje te sturen voor aanmelding.

Voor een overzicht van activiteiten voor jongeren (t/m 17 jaar) in Heerhugowaard en Langedijk: Uitagenda jongeren Dijk en Waard

Klik hier voor handreiking van VO-raad 'Leerlingen ondersteunen bij mentale problemen'.

Activiteitenplan 2021

jan 2021 | in Nieuwsberichten

In 2021 zetten we de beweging naar inclusief onderwijs verder in. Inclusief onderwijs gaat over alle jongeren in onze regio als onderdeel van een inclusieve maatschappij. En professionals die de juiste ondersteuning krijgen om dit waar te maken. Het activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau doet om de beweging naar inclusief onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, te maken.

Klik hier voor het activiteitenplan. Voor een presentatie van het activiteitenplan klik hier. Voor mondelinge toelichting van het activiteitenplan klik op 'presentatiemodus' in PowerPoint.

Eindrapportage project 'Welbevinden nieuwkomers'

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Het project route nieuwkomers is in 2019 gestart om doorgaande ontwikkellijnen in onderwijs aan nieuwkomers jongeren te creëren. Routes op zich zijn niet voldoende; om tot ontwikkeling te komen is welbevinden cruciaal. In 2020 is in aanvulling hierop het project 'Welbevinden nieuwkomers jongeren' gestart.

De meeste jongeren beschikken over veerkracht. Echter voor een kleine groep is aanpassing lastiger, ze verzuimen of komen door verschillende redenen niet tot leren. Zij ervaren belemmeringen in het volgen van onderwijs.

Hoe kunnen we het welbevinden en veerkracht van deze jongeren vergroten?
Hoe kunnen we de signalen die zij geven betekenis geven?
Hoe kan het netwerk worden versterkt, zodat de vragen snel en goed worden opgepakt?

In de eindrapportage van het project 'Welbevinden nieuwkomers jongeren' leest u hierover.

De rapportage van Lokaal 0 bevat de aanbevelingen voor de regio Noord-Kennemerland. Deze zijn gebaseerd op de eindrapportage.

Informatie over de methodiek
Informatie over organisatie Lokaal 0

Vragen of meer informatie?
Neem contact op met Meta Streefland via mstreefland@swvnk.nl of via 072 - 792 01 00 of via de consulent van uw school.

Activiteiten voor jongeren in de zomervakantie

jun 2021 | in Nieuwsberichten

De zomervakantie gaat binnenkort beginnen. Dit betekent 6 weken lang geen school, geen wekker zetten, maar genieten van de zon en meedoen met toffe activiteiten. Zoals BMX'en, voetballen, basketballen, kickboksen, hockey, dansen, 6-kamp en nog veel meer. Hieronder een overzicht van de activiteiten voor jongeren.

 • Heb je zin om een theatervoorstelling of bijzondere kunstwerken te maken in vakantiesfeer?
  In de eerste vakantieweek van 12 t/m 16 juli organiseert Artiance Uit je Dak.

 • Doe mee aan het leukste jeugdkamp van Alkmaar van 10 - 17 juli: Jeugdzomerkamp Alkmaar 2021.
 • Klik hier voor een overzicht van andere zomer(sport)activiteiten en tips.

 • Wil je freerunnen, lasergamen. voetballen of meedoen aan de Archery Tag Summergames of aan andere sportactiviteiten of lekker chillen? Klik hier voor het zomerprogramma Alkmaar-Zuid van Aktief Alkmaar. Heb je vragen? Mail naar Nikita Rutte (n.rutte@alkmaarsport.nl) of bel haar op 06 - 43 04 09 90.

 • Doe jij ook mee aan de StreetWiseCup? Dit is een 5 tegen 5 voetbalcompetitie voor jongens en meisjes van 13 t/m 15 jaar, georganiseerd door de sportregisseur van Alkmaar Sport. Voor informatie en aanmelden, klik hier.

of scan de QR code

QR code doet het niet! Geen paniek! Het is online te vinden op de website van Cool kunst-en cultuur onder het kopje "Uitagenda jongeren" of door te googelen naar "Uitagenda jongeren Dijk & Waard". Heb je vragen, mail naar Stephan van der Linden: s.vanderlinden@wonenpluswelzijn.nl.

 • Ook in Bergen kan je meedoen aan een actief sportief en creatief zomerprogramma; van zomersportkamp tot kookworkshop. Alle informatie staat hier. Heb je vragen over deelname en eigen bijdrage, mail naar Eefke de Vos: e.devos@alkmaarsport.nl of Elles Kraakman: e.kraakman@alkmaarsport.nl.

 • Team Sportservice in Castricum organiseert in juli gratis zomerse activiteiten zoals surfen en suppen. Van 21 juni tot en met 31 augustus kun je ook veel sportieve activiteiten doen bij sportaanbieders uit Castricum, Akersloot en Limmen. Alle informatie staat op Noord-Holland Actief en daar kun je je ook inschrijven! Doe jij bijvoorbeeld mee aan dans of free runnen, of sport je mee tijdens de multi-sportdag?

 • Museum Kranenburgh in Bergen biedt een zomerprogramma, met diverse activiteiten:

 • Wil je je eigen robot bouwen of offline programmeren? Op het overzicht van de Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar kan je je inschrijven voor deze activiteiten. En andere activiteiten.
 • Lees je graag? VIa de app Boek 'n Trip kan je gratis e-books en luisterboeken lenen.
 • Vakantieprogramma voor kinderen en jongeren met een GGZ-indicatie Meer informatie of aanmelden? Klik hier: www.sport-z.org/vakantiefun

Trimesterrapportage 1 - 2021

jun 2021 | in Nieuwsberichten

Deze trimesterrapportage rapporteert over de uitvoering van het ondersteuningsplan 2019 - 2022 en het activiteitenplan 2021 in het eerste trimester: de periode januari tot en met april 2021.

Klik op de afbeelding om de rapportage te openen:

Jaarverslag 2020

jun 2021 | in Nieuwsberichten

In dit jaarverslag kijken we terug op hoe het samenwerkingsverband de beweging naar inclusiever onderwijs heeft ingezet. Door onze gezamenlijke activiteiten is een belangrijke bijdrage aan sterke kinderen, stevige toekomst geleverd.

Klik op de afbeelding om het jaarverslag te openen:

Terugblik bestuurlijke bijeenkomst ‘Van kwetsbare naar veerkrachtige jeugdigen’ op 19 mei

jun 2021 | in Nieuwsberichten

Op 19 mei vond een bijeenkomst plaats met bestuurders van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, kinderopvang en wethouders van gemeenten. Hierin is besproken hoe vanuit een gezamenlijke visie de veerkracht van onze jeugdigen (0-23 jaar) duurzaam versterkt kan worden.

De directe aanleiding voor deze bijeenkomst was de impact die de huidige gezondheidscrisis heeft op jeugdigen en de gelden die vrij gemaakt zijn voor onderwijs en gemeenten om deze impact te verzachten. Er is onderzocht waar de focus op moet liggen bij het inzetten van deze middelen.

Wouter Staal, professor kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Radboud Universiteit, en Rutger Kappe, lector studiesucces bij Hogeschool Inholland inspireerden de aanwezigen. Zij hebben samen met de bestuurders en wethouderss verkend hoe de huidige coronaperiode een beroep doet op de veerkracht van jeugdigen, wat nodig is om veerkracht te versterken en welke initiatieven/(systeem)interventies hieraan bijdragen.

Voor een compilatie van de bijeenkomst klikt u op de afbeelding:

Voor een download van de presentaties van Wouter Staal en Rutger Kappe klikt u op onderstaande links:
presentatie Veerkracht van Wouter Staal
presentatie Studentbetrokkenheid en welzijn van Rutger Kappe

In de bijeenkomst is door een groot aantal deelnemers benadrukt dat het gedachtengoed van Wouter en Rutger bijdraagt aan het versterken van de veerkracht van jeugdigen en dat het daarom waardevol is als dit breder in ons netwerk gedeeld wordt. We doen dan ook de uitnodiging de compilatie en presentaties te delen met collega’s voor wie dit relevant kan zijn.

Bestuurders van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, kinderopvang en wethouders van gemeenten hebben de handen ineen geslagen en werken gezamenlijk aan de veerkracht van jeugdigen. Hiertoe werkt een beleidsgroep een gezamenlijk veerkrachtpact uit. Dit komt terug op het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).

Wij zoeken versterking!

7 apr | in Nieuwsberichten

Interesse in de functie van consulent? Klik hier.

Interesse in de functie van orthopedagoog? Klik hier.

Handreiking om leerlingen te ondersteunen bij mentale problemen / gratis deelname webinar mentale gezondheid door Steven Pont op 3 februari

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Er zijn toenemende zorgen over de mentale gezondheid van leerlingen als gevolg van de coronacrisis. De crisis brengt veel jongeren onzekerheid, stress en spanningen. Hun sociale contacten, vrijheid en experimenteerruimte zijn sterk verminderd. En door de vernieuwde maatregelen die vanaf eind december gelden, moeten de meeste leerlingen ook het fysieke contact op school opnieuw missen. Veel leerlingen hebben op dit moment ook vanuit hun school iets extra’s nodig om overeind te blijven.

Naast de vaak beperkte groep kwetsbare leerlingen die op school meestal wel bekend is, is er een groeiende middengroep van leerlingen die het mentaal zwaar heeft. De school kan hierin al iets betekenen voor leerlingen door laagdrempelig gebruik te maken van al bestaande en vaak kosteloze tools. Er bestaat niet één specifieke aanpak die past bij alle scholen en leerlingen, maar er zijn verschillende manieren waarop scholen hun leerlingen kunnen ondersteunen bij mentale problemen. De VO-raad heeft in samenwerking met betrokken onderwijs-/zorgorganisaties een beknopte handreiking gemaakt die scholen hierbij kunnen gebruiken.

Klik hier voor de handreiking van de VO-raad en informatie/aanmelding webinar mentale gezondheid leerlingen voor alle professionals in vo door Steven Pont op 3 februari. Deelname is gratis.

Bereikbaarheid tijdens zomervakantie

jul 2021 | in Nieuwsberichten

In verband met de zomervakantie is het kantoor van het samenwerkingsverband gesloten van maandag 19 juli tot en met vrijdag 13 augustus.

De consulenten passend onderwijs zijn tot en met vrijdag 16 juli en vanaf woensdag 18 augustus telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 072 - 79 20 100.

Activiteiten voor jongeren in de voorjaarsvakantie

15 feb | in Nieuwsberichten

In de voorjaarsvakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland.

Hieronder een overzicht (per gemeente):

Alkmaar

 • Wil je lekker sporten (o.a. boksen, freerun clinics) of andere leuke dingen (zoals exit games) doen? Op deze website vind je informatie wat Alkmaar Sport, de Sportregisseurs, de diverse wijkcentra (check ook de facebooksites van de wijkcentra) en anderen allemaal organiseren: er zit vast iets voor jou bij!
 • Je bent van harte welkom bij de huiskamers van Straatgeluid Alkmaar. Klik hier voor informatie.

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH)

 • Op de website van Jongerenwerk vind je informatie over de verschillende jongerencentra en activiteiten per gemeente. Ook kun je informatie vinden over diverse thema’s en contact zoeken met de Jongerenwerkers.
 • Informatie over sportactiviteiten kun je per gemeente vinden op deze websites:
  Bergen
  Uitgeest
  Castricum
  Heiloo

Dijk en Waard

 • Op de Uitagenda jongeren Dijk en Waard staat een overzicht van activiteiten die georganiseerd worden, van FIFA-toernooien tot schaatsen en van Olympische Winterspelen tot rapstudio. Of heb je juist zin in een social Sunday/gamenight? Klik hier voor informatie en aanmelden.

Update project (hoog)begaafdheid - februari 2022

16 feb | in Nieuwsberichten

Naar aanleiding van verstrekking van een vierjarige subsidie door het ministerie van OCW is het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland eind 2019 een project gestart om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te versterken. Inmiddels zijn we ruim 2 jaar onderweg en beginnen mooie ontwikkelingen zich af te tekenen!

Expertgroep hoogbegaafdheid
Binnen het project werken we samen met/in een zogenaamde expertgroep waarin bijna alle scholen met havo en vwo afdeling en ook het voortgezet speciaal onderwijs vertegenwoordigd zijn met één of meerdere deelnemers. In de expertgroep stemmen we samen af welke activiteiten nodig zijn om ontwikkeling op de scholen op het thema (hoog)begaafdheid (verder) te stimuleren en leren we van en met elkaar. Meerdere expertgroep-leden dragen in kleinere werkgroepen bij aan de ontwikkeling en organisatie van verschillende professionaliseringsactiviteiten en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde jongeren.

Deskundigheidsbevordering
Vanuit het project bieden we een divers professionaliseringsaanbod aan; een training waar mensen van verschillende scholen zich voor kunnen aanmelden, in company mogelijkheden afgestemd op de behoeften van de school en een postacademische opleiding.

Negen mensen van zes verschillende scholen zijn in januari 2021 gestart met deze RITHA practitioner opleiding van de Radboud Universiteit die hen opleidt tot begaafdheidsspecialist. Op 18 maart 2022 vindt het laatste seminar van deze opleiding plaats Met hun opgebouwde kennis en kunde, helpen zij het onderwijs en de ondersteuning op hun scholen nog verder te versterken voor (hoog)begaafde leerlingen.

Op verzoek van een aantal scholen, hebben wij recentelijk een nieuw professionaliseringsaanbod ontwikkeld: praktische werksessies over compacten en verrijken voor vakdocenten. We starten deze maand met zowel een groepje docenten van verschillende scholen in het vakgebied ‘talen’ als een groepje in het vakgebied ‘zaakvakken’ (denk aan: aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie, etc.). Bij herhaling in het volgende schooljaar hopen we ook bèta docenten te verenigen. In deze werksessies leren docenten de praktische vertaalslag te maken van theorie naar praktijk: hoe kun je precies in jouw lessen voor jouw vakgebied rekening houden met en meer aansluiten bij de behoeften van (hoog)begaafde leerlingen?

Tussenevaluatie stand van zaken op de scholen
Binnen het project monitoren we de stand van zaken op de scholen. In het voorjaar van 2020 voerden we een zogenaamde ‘nulmeting’ uit en afgelopen najaar 2021 was het alweer tijd voor een tussenevaluatie. Opnieuw voerden we gesprekken op alle scholen en bespraken we aanwezige expertise binnen de school, aanbod én ambities met betrekking tot (hoog)begaafdheid. Bij een aantal scholen zien we duidelijke ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting, bij anderen is de ontwikkeling wat geremd door coronamaatregelen, maar bij allen is de ambitie onverminderd aanwezig. Door toenemende kennis onder het personeel op scholen, ontstaat meer (h)erkenning van leer- en persoonseigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen. Op sommige scholen worden zogenaamde HB cafés opgericht om de ontmoeting onderling te stimuleren, mogelijkheden voor differentiatie van lesaanbod nemen toe. Kortom, bewustwording leidt tot (de wil om) verandering (tot stand te brengen)! We hebben scholen geadviseerd hun aanbod en/of ambities op dit vlak op hun website te vermelden.

PO-VO overgang
Samen met het samenwerkingsverband po en scholen voor basisonderwijs maken we mooie stappen om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren in onze regio.

In de maanden januari en februari konden basisschoolleerkrachten en ouders van leerlingen uit groep 8 online presentaties bijwonen over dit onderwerp en werd geschetst welke mogelijkheden en ontwikkelingen er zijn in het voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland. Deze presentatie is hier terug te vinden.

Basisscholen en consulenten van het samenwerkingsverband primair onderwijs kunnen voor (hoog)begaafde basisschoolleerlingen waarover vragen bestaan en/of bij wie kwetsbaarheid wordt ervaren met betrekking tot een kansrijke overstap naar het voortgezet onderwijs, contact opnemen met Ingrid Twaalfhoven, consulent samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland via itwaalfhoven@swvnk.nl. Zij kan in een vroeg stadium meedenken over een passende onderwijsplek en/of -oplossing in het voortgezet onderwijs in onze regio. H

Samen met de netwerkgroep hoogbegaafdheid van ppo-nk, organiseren we in april 2022 twee bijeenkomsten (met gelijk programma) voor de HB coördinatoren van de werkgebieden en scholen voor primair onderwijs en de HB specialisten (en andere geïnteresseerden) van de scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Noord-Kennemerland. In deze bijeenkomsten willen we:

 • Inspireren met onder andere een keynote door Desirée Houkema
 • Bijdragen aan het creëren van kortere lijntjes over en weer
 • Afspraken maken over wat we concreet kunnen doen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs om voor (hoog)begaafde leerlingen een ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken.

Op dinsdag 5 april is de bijeenkomst in Heerhugowaard (14.30-17.30 uur op het Trinitas College Han Fortmann) en op maandag 11 april in Alkmaar (14.30-17.30 uur op het Stedelijk Dalton College Alkmaar). Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgt binnenkort.

Extra ondersteuning
Sommige (hoog)begaafde leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling en schoolgang. Dit kan worden verzorgd door iemand binnen de eigen school, bijvoorbeeld de hoogbegaafdheidsspecialist. Indien dit niet volstaat en/of behoeften intensiever blijken, kunnen scholen vanaf november 2021 een beroep doen op inzet vanuit het expertisecteam hoogbegaafdheid; een pilot van het samenwerkingsverband om te voorzien in aanvullende extra ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen die problematiek ervaren op het gebied van bijvoorbeeld perfectionisme, (faal)angst of motivatie. Vanuit het expertiseteam kunnen HB coaches leerlingen gedurende een bepaalde periode extra ondersteunen bij hun schoolgang en ook hun school en ouders betrekken bij een gezamenlijke aanpak. Meer informatie en aanmeldprocedure, vindt u hier terug.

Intensieve ondersteuning
Voor leerlingen met zowel kenmerken van (hoog)begaafdheid als kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen (zogenaamde dubbel bijzondere leerlingen), onderzoeken we in welke vorm we hen passend onderwijs kunnen bieden tot aan hun eindexamen. Speciaal voortgezet onderwijs (vso) in de eigen regio biedt geen vwo aan en de Trajectplusklas biedt als bovenschoolse voorziening havo/vwo aan voor leerlingen met intensieve ondersteuningsbehoefte tot en met het derde leerjaar (NB: is geen specifieke voorziening voor de doelgroep van (hoog)begaafde leerlingen). Aangezien het om een kleine groep leerlingen met zeer specifieke behoeften gaat, vraagt het veel zorgvuldigheid om tot een passende oplossing te komen. We hopen in een volgende update meer perspectief te kunnen schetsen over ontwikkelingen.

Samenwerking onderwijs-jeugd/gezinshulp
Het samenwerkingsverband streeft naar het verder optimaliseren van de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugd-/gezinshulp wanneer een (hoog)begaafde jeugdige zorg nodig heeft. In dit kader willen wij in het voorjaar 2022 een bijeenkomst organiseren waarin de HB specialisten van de po en vo scholen en de zorgaanbieders uit onze regio die jeugdhulp bieden aan (hoog)begaafde jeugdigen met elkaar in gesprek gaan om te verkennen hoe er door betere samenwerking nog meer kan worden bijgedragen aan ontwikkeling bij (hoog)begaafde jeugdigen en hun gezin. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgt binnenkort.

Download korte update project hoogbegaafdheid

Terugblik themabijeenkomst interprofessioneel samenwerken op 8 februari 2022

17 feb | in Nieuwsberichten

Tijdens de bijeenkomst Interprofessioneel samenwerken op 8 februari 2022 hebben Amber van Veen (gedragswetenschapper JGGZO-vo) en Maaike Mathot (preventiemedewerker JGGZ NHN) in gesprek met Meta Streefland ons meegenomen in hoe zij te werk gaan. Hoe ontrafelen zij complexe vragen en vinden zij oplossingen die soms verrassend eenvoudig blijken te zijn? Ook Nathalie Kamp (jongere en ervaringsdeskundige) deelde haar ervaringen. Wat was voor haar helpend? Wat was belemmerend? Wouter Staal (professor kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Radboud Universiteit) liet ons zien hoe we jongeren kunnen ondersteunen in het aanspreken van hun veerkracht.

Om het gesprek terug te zien, klikt u op onderstaande afbeelding:

Klik hier voor de factsheet met inzichten die direct toepasbaar zijn in gesprekken met jongeren. Dit is een compilatie uit de presentaties van Wouter Staal, Amber van Veen, Maaike Mathot en Nathalie Kamp.

Maaike Mathot sprak in haar presentatie over de video “Leven met de zwarte hond”. Deze animatie beschrijft het leven van iemand met een depressie in de vorm van een zwarte hond. Klik hier voor de link.

Nathalie Kamp deelde een korte film over SPOT! Interesse? Klik hier voor de link.

Heeft u vragen? Neem contact op met Meta Streefland via mstreefland@swvnk.nl.

Vacature Docent(e) NT2

sep 2021 | in Nieuwsberichten

CSG Jan Arentsz Alkmaar is voor de ISK-taalklassen in Alkmaar per direct op zoek naar een docent(e) NT2.

Interesse?
Voor meer informatie en solliciteren, klik hier.

Uitnodiging en aanmelding regionale bijeenkomsten overgang po-vo voor (hoog)begaafde leerlingen in Noord-Kennemerland

3 mrt | in Nieuwsberichten

De regionale bijeenkomsten over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen zijn gepland op:

 • dinsdag 5 april in Heerhugowaard
 • maandag 11 april in Alkmaar

Deze bijeenkomst is specifiek voor de HB specialisten van de vo scholen. Ook zijn geïnteresseerde collega's binnen scholen van harte welkom, bijvoorbeeld brugklascoördinatoren of -mentoren.

Voor het programma en aanvullende informatie klik hier.

Voor aanmelding:

Aanmelden voor bijeenkomst op 5 april in Heerhugowaard

Aanmelden voor bijeenkomst op 11 april in Alkmaar

We hopen veel geïnteresseerden in april te verwelkomen en zien uit naar een inspirerende en waardevolle bijeenkomst.

Aanmelding voor training Sociaal emotioneel leren op 16 en 30 september nog mogelijk!

sep 2021 | in Nieuwsberichten

Het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen staat in grote verbinding met de leerresultaten die zij halen. Maar wat houdt het sociaal functioneren eigenlijk in? Over welke competenties hebben we het dan? En hoe kunt u hier aandacht aan besteden als u de klas maar twee keer per week ziet? Dit staat in twee bijeenkomsten centraal, zodat u weet waar u in uw lessen op kunt letten en hoe u preventief op het sociaal emotioneel functioneren in kunt zetten, om ervoor te zorgen dat leerlingen zich lekker voelen in uw klas en goed tot leren kunnen komen.

Klik hier voor informatie en aanmeldlink.

Uitnodiging | Workshops JongerenTop NHN | 14 april 2022

9 mrt | in Nieuwsberichten

Donderdag 14 april 2022
van 13.30 - 16.30 uur
MFA De Kreek, Zwaag

De waardevolle stem van de jongeren

Hoe telt de stem van de jongeren in de ontwikkeling en
uitvoering van beleid in Noord-Holland Noord?

De JongerenTop NHN 2021 op 18 november 2021 gaf door tal van praktische voorbeelden een inkijk hoe jongerenparticipatie in Noord-Holland Noord leeft. Dat de stem van jongeren ertoe doet, werd door bestuurders zonder meer onderschreven. Zij leerden van jongeren, en jongeren leerden van bestuurders. Samen wordt een beter resultaat geboekt!

Op 14 april 2022 gaan wij aandacht besteden aan de inhoudelijke thema’s die onder jongeren leven. In workshops gaan we, jongeren en professionals, met elkaar in gesprek.

Programma:
Het programma van de JongerenTop NHN 2022 bestaat uit een kort plenair deel en twee workshoprondes. De workshops worden in co-creatie met jongeren voorbereid en gepresenteerd. U kunt zich aanmelden voor twee workshops. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

13.30 – 14.00 uur Inloop en registratie
14.00 – 14.15 uur Plenaire opening
14.30 – 16.30 uur Workshops (2 rondes)
16.30 – 17.30 uur Netwerkborrel


Workshops:
Tijdens de workshops nemen jongeren en professionals u mee in diverse thema’s. U neemt deel aan twee verschillende workshops. Per workshop is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers (vol=vol).


Informatie en aanmelden workshops:

1. 18 -/18+
De overgang naar volwassenheid is voor veel jongeren een turbulente fase. Ze krijgen te maken met veranderingen op lichamelijk, intellectueel en sociaal emotioneel gebied, worden verantwoordelijk voor hun eigen geld en moeten zelfstandig worden. Jongeren geven aan dat ze informatie willen ontvangen om zich op deze nieuwe fase goed voor te bereiden. Denk aan verzekeringen, toeslagen, financiën, belastingen et cetera.

Vaak is aandacht voor de grote problemen waar de overgang rond 18 toe kán leiden. De insteek van de workshop is om problemen te voorkomen: preventie. Voorkomen dat problemen rond 18 opspelen door jongeren tijdig voor te bereiden door hen te informeren.

Aanmelden

2. Gelijkheid en diversiteit (kunnen zijn wie je bent)
Iedere jongere is uniek en zou ruimte moeten krijgen om te zijn wie hij/zij is in alle aspecten. Het betreft culturele achtergrond, gender, diversiteit. Het is niet altijd makkelijk als je ‘anderszijn’ niet aansluit op wat ‘normaal’ is. Hoe jongeren de plek te geven die ze verdienen? Hun kansen kunnen afnemen bij non acceptatie. Het kan veel energie kosten hun plek te bevechten. Is er oog voor? Wat betekent dit voor individuele jongeren en wat betekent dit voor wie wij willen zijn als samenleving. Wat kan uw bijdrage hierin zijn?

Aanmelden

3. Veiligheid
Jongeren maken veel mee, omdat ze slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, mishandeld worden of te maken hebben met een vechtscheiding. De problematiek kan van grote invloed zijn op de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren, maar blijft voor de omgeving vaak verborgen. Hoe zorgen we voor een goede signalering, passende steun en samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Welke steun kunnen we verlenen?

Aanmelden

4. Welbevinden en mentale gezondheid
Het is niet altijd vanzelfsprekend om over welbevinden en mentale gezondheid te praten. Of over de druk die een jongere voelt om maatschappelijk mee te komen en te voldoen aan allerlei verwachtingen. Veel jongeren lopen rond met vragen. Zij voelen zich onvoldoende gehoord. Hoe kunnen we dat verbeteren? En welke rol kunnen jongeren zelf hierin nemen om dit bespreekbaar te maken? In een interactieve werksessie gaan we aan de slag met dit onderwerp.

Aanmelden

5. Verleiding en verslaving
Allerhande verleidingen die tot verslaving kunnen leiden zijn al vroeg toegankelijk voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld gamen en veel online zijn, nieuwe middelen (lachgas, 3-MMC) zijn makkelijk online verkrijgbaar. Groepsdruk, eenzaamheid, niet willen voelen, vluchten, onbewust zijn van verslavende werking, dit zijn onderliggende factoren die tot verslaving kunnen leiden. Is het te voorkomen dat kinderen en jongeren hiermee in aanraking komen? Nee. Dus hoe gaan we het gesprek aan met jongeren? Hoe spreken jongeren hier onderling over? Hoe maken we jongeren bewust van de behoefte die onder de verleiding en verslaving schuil gaat om ze zo weerbaarder te maken voor de verleidingen? En ook waar en hoe moeten we deze bewustwording organiseren, zodat het laagdrempelig is en aansluit?

Aanmelden

6. Age of Rage: gelijke kansen?
Een jonge vrouw op het toneel neemt ons mee naar haar situatie en omstandigheden die daartoe hebben geleid. Deze workshop gaat over ongelijke kansen en wat dat betekent voor jongeren. Het gaat over onderwijsontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot omgevingsfactoren als armoede, schulden, weinig steun van ouders, mantelzorgkinderen…. Is er voldoende steun om het ontwikkelingspotentieel van jongeren tot bloei te laten komen? Hoe gaan jongeren om met prestatiedruk en stress? Is het hoogste ook echt het beste? Hebben we genoeg oog voor gelijke kansen? En wat zou dit betekenen vanuit gemeente en onderwijsperspectief, vanuit zorg?

Aanmelden


JongerenTop NHN 2021
Voor terugblik en meer informatie: www.jongerentopnhn2021.nl


Voor wie en door wie?

Voor wie?
Jongeren geïnteresseerd in een van de thema’s, betrokken bij leerlingenraad, adviesraad of vanuit ervaringsdeskundigheid.
Wethouders van de commissies jeugd, onderwijs, participatie, WMO, werk en inkomen en zorg van de gemeenten in NHN.
Bestuurders, management en professionals van organisaties verantwoordelijk voor onderwijs, zorg, wonen en werk.
Bestuurders, leidinggevenden en professionals in het sociaal domein die werken met jongeren van 12-27 jaar.
Werkgevers in NHN.

Door wie?
Jongeren, gemeenten, RPAnhn, Parlan, MBO’s, HBO en samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Noord-Holland Noord.


Overzicht van buitenschoolse ondersteuning en activiteiten voor jongeren, ouders en professionals in de regio Noord-Kennemerland

sep 2021 | in Nieuwsberichten

Het overzicht van buitenschoolse ondersteuning en activiteiten voor jongeren, ouders en professionals is up-to-date en wordt wekelijks bijgewerkt. Klik hier voor het overzicht.

Resultaten uitvraag overgang po-vo

14 mrt | in Nieuwsberichten

Het Steunpunt passend onderwijs heeft een uitvraag gedaan naar de rol van samenwerkingsverbanden bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Voor de verwerking van de resultaten van deze uitvraag, klik hier.

‘Het is nu de kunst steeds meer preventief te gaan werken’ - interview met Irma de Wit

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Het interview met Irma de Wit, projectleider schoolaanwezigheid, is gepubliceerd in Present! Een online magazine over preventie en aanpak van schoolverzuim.

Klik hier om het volledige interview te lezen.

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft in samenwerking met onder meer het NJi het initiatief genomen voor het uitbrengen van Present!. Hierin vindt u een introductie op het RtI-model en wordt aan de hand van vijf mooie voorbeelden zichtbaar gemaakt welke interventies zoal ingezet kunnen worden om thuiszitten te voorkomen.

Voor het magazine klik hier.

Uitnodiging bijeenkomst onderwijs-jeugdhulp (hoog)begaafde jeugdigen op 12 mei

14 mrt | in Nieuwsberichten

De projectgroep onderwijs-jeugdhulp Hoogbegaafdheid nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst samenwerking onderwijs-jeugdhulp regio Alkmaar m.b.t. (hoog)begaafde jeugdigen op 12 mei.

Voor wie?

 • Aanbieders van jeugdhulp met specialisatie en/of aanbod '(hoog)begaafdheid' in regio Noord-Kennemerland.
 • HB specialisten van de scholen voor voortgezet onderwijs binnen samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland en leden van de regionale expertgroep hoogbegaafdheid vo.
 • HB specialisten van de basisscholen en regionale werkgebieden binnen samenwerkingsverband PPO-NK en leden van de netwerkgroep hoogbegaafdheid po.

Klik hier voor de uitnodiging en aanmeldlink.

League of Legends

15 mrt | in Nieuwsberichten

Het verhaal van Javey over zijn game verslaving

In opdracht van samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland schreef Bas Schepers van Heldenbureau het verhaal ‘League of Legends’ over Javey. Het lukte hem even niet op school. Javey had tijd en ruimte nodig om te onderzoeken hoe dat kwam. Er speelde veel in zijn jonge leven.

Gelukkig was hij welkom op het centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen (CLEO). Samen met Bert ging Javey op zoek naar de juiste route voor hem.

In ‘League of Legends’ volgt u de reis die Javey heeft gemaakt, welke draken hij ontmoette en wie hem hielpen op momenten dat de tegenslag te groot leek.

League of Legends

Op zijn gemak
‘Heb je enig idee waarom Bert gevraagd heeft jouw verhaal aan mij te vertellen?’

‘Nee. Eerlijk gezegd niet, maar ik vind het wel leuk om te doen.’

‘Waarom ben je naar CLEO gegaan?, vraag ik aan Javey.

‘Dat is een lang verhaal.’

Javey lacht en wrijft in zijn handen. Hij lijkt zich, hier in het kantoor van CLEO, op zijn gemak te voelen. Bert is er ook. Onopvallend achter zijn bureau. Javey en ik zitten aan de grote tafel in het midden van de ruimte.

‘Ik zat in 3 havo, maar ik ging niet meer naar school. Ik speelde de hele dag League of Legends. Ken je dat?

‘Nee, vertel.’

‘Het is een online game. Als je inlogt vorm je een team met andere spelers. Samen strijd je tegen een ander team. Ik was vrij goed en speelde op een gegeven moment van tien uur ’s ochtends tot na middernacht. Ik at mijn ontbijt voor het scherm.’

Verbaasd kijk ik hem aan.

‘Waarom? Dit gebeurde toch niet van de een op de andere dag?’

Javey laat geen pauze vallen en vertelt verder.

‘Mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf was. Ik woonde bij mijn moeder tot mijn veertiende. We hadden vaak ruzie. Ik kreeg steeds pijn in mijn buik en ging dan niet school. Ik besef pas sinds kort dat de buikpijn kwam door de ruzies met mijn moeder. Toen wist ik dat niet. Omdat ik steeds vaker niet naar school ging, miste ik een aantal toetsen en was mijn cijferlijst niet best. De drempel om naar school te gaan werd steeds hoger’

‘En toen ging je gamen?’

‘Ja, ik was inmiddels bij mijn vader gaan wonen. Mijn moeder zag ik nog wel regelmatig. Mijn vader had er niet veel moeite mee dat ik achter mijn beeldscherm zat. Omdat ik bijna niet meer naar school ging zat ik de hele dag te gamen. Als ik speelde voelde ik geen buikpijn en vergat ik de eerdere ruzies met mijn moeder.

‘Weet je wat ook een probleem was? Ik speelde dus hele dagen. Ik werd daardoor steeds beter in League of Legends. Ik werd dus beloond voor de vele uren dat ik gamede.

Zorgen
Javey vertelt dat, tot zijn eigen verbazing, hij aan het einde van het schooljaar te horen kreeg dat hij over mocht naar 4 havo. School wilde hem stimuleren. Javey zou intelligent genoeg zijn om het te redden in 4 havo. Of dat zou lukken was natuurlijk de vraag. Eerst was er de zomervakantie voor Javey.

‘In de vakantie ging ik door met gamen, maar sprak met mijzelf af dat ik na de vakantie weer naar school zou gaan. Ik had er ook wel weer zin in op dat moment.’

De vakantie liep ten einde en het werd ‘vijf voor twaalf’. Zou Javey de draad weer oppakken en naar school gaan?

‘De laatste week van de zomervakantie bleek ik een draaiing van mijn teelbal te hebben. Ik ben met spoed geopereerd en kon acht weken niet naar school. Ik miste dus de start van het nieuwe jaar. Ik probeerde wel weer naar school te gaan. De buikpijn en schaamte voor mijn operatie hielden mij tegen. Ik haakte dan af. Ik drukte mijn telefoon uit, ging naar mijn slaapkamer en zette de computer aan. De buikpijn verdween dan.’

School was dit keer op haar hoede. Kim, de ondersteuningscoördinator van school, nam contact op met Javey. Ze maakte zich zorgen en wilde met Javey in gesprek. Samen gingen ze om tafel en maakten een plan om hem weer in de lessen te krijgen. Hij zou beginnen met elke dag een uur naar school.

‘Ik weet niet of ik bewust de boel manipuleerde, maar ik deed of ik heel bereidwillig was. Eigenlijk zag ik het totaal niet zitten om weer naar school te gaan. Ik knikte wel ja, maar ik dacht nee. Ik wilde alleen nog maar gamen. Nu weet ik dat ik voor Kim mijn angsten wilde verbergen. Het idee in een klas met vreemde leerlingen te komen kon ik niet aan.’

Bloot geven
Ondertussen sluit Bert aan bij ons aan tafel. Hij heeft meegeluisterd en is onder de indruk van de openheid van Javey.

‘Ik had stiekem wel gehoopt, maar toch knap dat je je zo bloot geeft.’

Dit is voor Javey een teken om door te gaan. Hij vertelt dat niemand van zijn vrienden wist dat het slecht met hem ging. Hij vertelde hen niet over zijn buikpijnen, angsten en chaos in zijn hoofd. Hij werd bang om überhaupt nog iemand tegen te komen.

‘Mijn overbuurvrouw knipte altijd mijn haar. Zij verhuisde. Ik moest een andere kapper zoeken. Dat durfde ik niet. Mijn overbuurvrouw sprak geen Nederlands en met haar hoefde ik niet te praten. Ik voelde mij bij haar veilig. Een kapper in de stad gaat vragen stellen. Daar was ik bang voor.’

Ik ben toch ook nog benieuwd naar zijn afspraak met Kim en vraag Javey ernaar.

‘Oh ja. Ik trok de stoute schoenen aan. Ik had mij, ondanks de chaos in mijn hoofd, klaar gemaakt om een uur naar school te gaan. Wat denk je? Valt dat uur uit. Dat bedenk je toch niet.’

De schaterlach van Bert galmt door de ruimte.

Javey zelf bedacht op dat moment dat het zo moest zijn. Hij vond de wereld van League of Legends beter bij hem passen en ging verder met de hele dag gamen. Kim wachtte echter niet af en nam contact op met de Opvoedpoli. Zij wilde kijken of de Opvoedpoli iets kon betekenen in de ruzies die Javey nog steeds met zijn moeder had.

Er volgden gesprekken met de Opvoedpoli en zijn moeder. Ook kreeg Javey cognitieve gedragstherapie. Dit vooral om hem te leren met zijn angsten om te gaan. Volgens de behandelaar zorgden de angsten voor de buikpijn en de chaos in zijn hoofd. Eén keer per week ging Javey naar therapie. Voor de rest van de week was hij thuis…..aan het gamen.

De gesprekken tussen Javey en zijn moeder leverden niet veel op, maar de cognitieve gedragstherapie leek aan te slaan. Het ging wat beter met Javey. Hij ging weer wennen op school en de therapie werd gestopt. Een paar dagen later kwamen de angsten weer terug. De stap om een uur naar school te gaan was verder weg dan ooit. Javey kroop weer de hele dag achter zijn computer.

Veilig
Kim keek in de spiegel, moest eerlijk zijn en gaf aan dat zij het ook even niet meer wist. Ze vroeg zich hardop af of CLEO iets voor Javey zou zijn en besprek dit met hem.

‘Wat was je eerste gedachte bij CLEO?’, vraag ik hem.

‘Ik weet het niet meer precies, maar ik vond het eigenlijk wel chill. Er werd gezegd dat ik rustig kon beginnen en dat ik wat later op de ochtend zou mogen starten. Ik had namelijk mijn dag- en nachtritme aardig omgedraaid. In mijn eigen tempo mocht ik dan aan mijn vakken voor school werken.’

Ondanks deze aantrekkelijke voorwaarden liep het anders. De dag dat Javey zou beginnen op CLEO verscheen hij, net als de volgende drie weken, niet.

Bert, zijn vaste begeleider van CLEO, belde hem elke ochtend. Hij had al snel het patroon van Javey in de gaten. Als hij hem in de middag of avond sprak nam Javey zich oprecht voor om de volgende dag te komen. De volgende ochtend bleek de stap te groot om te komen. Javey haakte dan af.

‘Het klinkt misschien raar, maar toch had ik vertrouwen in deze jongen. Elke dag nam ik contact met hem op. Ik vroeg hoe het met hem was en liet hem blijken dat hij altijd welkom was op CLEO’

Er ontstond een band tussen de twee. Javey geeft aan dat hij zich veilig voelde bij Bert en liet aan hem zelfs soms iets los over de angsten waar hij last van had. Na drie weken lukte het. Javey kwam naar CLEO. Langzaam bouwde hij met Bert aan structuur in zijn dagen.

‘Ik vond het enorm spannend. Ik was veel ouder dan de andere leerlingen.’

Bert had al snel in de gaten dat Javey makkelijk havo aan kon. Samen puzzelden ze regelmatig aan ingewikkelde wiskundesommen. Het vertrouwen tussen hen groeide verder. Om te voorkomen dat hij teveel zou missen op school ging Javey zelfs eerder dan afgesproken ook weer naar school.

Oplossingen
‘Was je gestopt met gamen?’, vraag ik hem

‘Nee, dat niet. Ik werd zelfs zo goed dat ik werd gevraagd voor semi-pro teams. Dat was dus wel link. Ik wist dat teveel gamen slecht voor mijn school was, maar dan merk je dat je echt goed bent in League of Legends.’

Javey was zelfs zo goed dat hij werd gevraagd om mee te doen met een wedstrijd in Engeland. Hij speelde daar voor een volle zaal met duizenden mensen en zat letterlijk in het middelpunt van de belangstelling.

‘Weet je wat raar is? Ik was toen helemaal niet zenuwachtig en had geen last van buikpijn of chaos in mijn hoofd. Ik voelde mij helemaal op mijn gemak in een vreemd land op een groot podium.’

Na het avontuur in Engeland sloot Javey aan bij zijn klas op school en CLEO verdween naar de achtergrond. Bert hield wel een lijntje open. Hij belde of appte regelmatig met Javey. De deur stond altijd open bij CLEO, mocht het niet gaan zoals Javey wilde. Dat was de boodschap van Bert.

‘Wat vond je prettig aan je weken op CLEO?’, vraag ik hem.

‘Ik voelde mij gelijk thuis bij Bert en de andere docenten. Elke keer keken ze naar mogelijkheden om mij weer aan te laten haken op school. Bert daagde mij uit om zelf na te denken over de oplossingen. Maar hij dwong mij niet. Hij had goed gezien dat dwingen bij mij niet werkt.’

Bert vertelt dat Javey stil was in de klas en bij de activiteiten, maar dat hij alle informatie en indrukken opzoog als een spons. Hij zag alles wat er gebeurde en voelde de sfeer haarfijn aan. Wel merkte hij dat Javey de neiging had om keuzes en huiswerk voor zich uit te schuiven. Hij had vooral veiligheid nodig.

Deur open
Toch ging het weer mis op school. Hij was net weer gestart in 4 havo toen, als een donderslag bij heldere hemel, de chaos in zijn hoofd terug kwam. Ook de ruzies met zijn moeder waren nog niet voorbij. Het oude patroon kwam terug. Buikpijn, stress en angsten hielden hem weg van school. Hij kroop weer achter League of Legends. School aarzelde niet en riep medewerkers van de Opvoedpoli, CLEO en de ouders van Javey bij elkaar. Samen met Javey gingen ze in gesprek over zijn klachten en wat de beste vervolgstap zou zijn.

Bert was duidelijk. De deur staat altijd open voor Javey. Al snel was de keuze gemaakt. Javey zou opnieuw aansluiten bij het programma van CLEO. Javey was op dat moment oprecht blij. Hij kende Bert goed en voelde zich veilig en vertrouwd bij hem en CLEO.

‘Ik ben welgeteld 1 dag geweest. Ik liep de klas binnen en schrok. Allemaal nieuwe leerlingen. Het klikte niet. Ik zei er echter niks over tegen Bert of andere begeleiders. Ik deed net of het goed ging, maar ik wist wel beter.’

Dag 2 kwam er niet, maar ook nu hield Bert contact. Hij bleef Javey bellen en appjes sturen. Javey is hier achteraf Bert zeer dankbaar voor.

Steun
‘Het ging in die periode echt heel slecht met mij en ik wilde er zelfs niet meer zijn.’

‘Heb je het dan over zelfdoding, Javey?’

Ik schrik zelf van mijn vraag, maar Javey lijkt niet van slag. Hij vertelt rustig verder.

‘Ja, maar het bleven alleen gedachten die plotseling opkwamen en waarvan ik eigenlijk wel wist dat ik het niet wilde. Wel een hele zwarte periode voor mij. Ik had geen grip op mijn gedachten. Ik was nog onder behandeling bij de Opvoedpoli, maar daar wisselde vaak mijn behandelaar.

Ik merkte dat ik dat lastig vond. Bij CLEO had ik vaste gezichten gezien en ik was stiekem blij met de berichtjes die Bert nog steeds stuurde.’

Javey woonde nog bij zijn vader en hij was weer veel aan het gamen. Nu hij niet meer naar CLEO ging koos zijn vader voor een radicalere aanpak. Op een morgen trok hij Javey letterlijk uit bed en stuurde hem naar school. Zijn vader vond dit verschrikkelijk en dit werkte niet. Zijn vader koos weer voor zijn oude aanpak - kinderen bepalen zelf wat ze willen -. Javey had nog wel de ingeving om via de huisarts een gesprek met de Praktijkondersteuner huisartsenzorg te regelen. In vier gesprekken keek zij met Javey welke behandeling of begeleiding nog mogelijk was. Het werd Triversum. Een GGZ instelling gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychiatrie.

Er was echter één probleem. Javey werd bijna achttien en de wachttijd bij Triversum was destijds een half jaar. Boek gesloten.

‘Ik bleef gamen en thuis zitten. Ik benoemde een keer dat ik wel wilde werken. Ik vond dit echter doodeng. Mijn moeder had een sollicitatiegesprek geregeld bij een supermarkt waar mijn broer ook werkte. Ik werd aangenomen. De spanning van deze nieuwe omgeving kon ik mentaal niet aan. Ik was de tweede dag ziek en de derde dag kwam ik te laat. Einde verhaal bij de supermarkt.’

Bert vertelt mij ondertussen dat hij nog wel contact hield.

‘Ik wist dat Javey niet vertelt wat er in hem om gaat. Dan lijkt het soms goed te gaan, terwijl dat niet zo is.’ Ook had Javey ondersteuning gekregen van Leviaan. Zij begeleiden ambulant jongeren met psychische problemen en gaan bijvoorbeeld mee naar gesprekken met behandelaars, woningbouwverenigingen of school.’ Ik was blij dat Javey in ieder geval nog deze steun had.’

Was Javey nu terug bij af? Hij ging namelijk niet naar school, speelde weer de hele dag League of Legends en hij begon zichzelf pijn te doen. Niet zichtbaar, want hij wilde niet dat iemand het zou merken. Ook de gedachten over zelfmoord kwamen terug.

Indruk
Door het ziekmelden en spijbelen kwam zelfs de leerplichtambtenaar om de hoek kijken. Misschien dat dit de druppel was, want Javey besefte dat het zo niet verder kon. Samen met Marlies van Leviaan bereidde hij een gesprek voor met CLEO, zijn ouders en de Opvoedpoli. Javey wist dat een terugkeer naar zijn oude school geen optie was. Voor het gesprek had Javey zelf een plan gemaakt. Zijn idee? Startend op CLEO wilde hij langzaam weer werken aan een terugkeer naar school.

Bert legt zijn handen op tafel en Javey en ik kijken zijn kant op.

‘Tijdens het overleg was ik onder de indruk van Javey. Hij had zelf een plan gemaakt om binnen acht weken weer naar school te gaan. Dit keer op het Jan Arentsz. Een school met meer structuur dan zijn oude school. Ik kreeg een mail van Javey met zijn plan. Ik las het twee keer. Waar had hij dit vandaan gehaald? Het plan zat goed in elkaar, hij maakte concreet tot op het uur wat hij elke dag moest doen en welke hulp hij van wie nodig had. In zijn plan gaf Javey aan dat hij wilde beginnen op CLEO. Hij was van harte welkom!’

Het plan werd werkelijkheid en Javey begon voor de derde keer op CLEO.

‘Hoe ging het deze keer?’

‘Er waren weer nieuwe leerlingen, maar wat ik prettig vond waren de bekende gezichten in de begeleiding’, vertelt Javey.

Leerpunt
Er kwam echter een nieuwe draak op het pad van Javey. Om te mogen starten op het Jan Arentsz had hij een overgangsbewijs nodig van 3 havo naar 4 havo. Geen probleem zou je denken. Wel dus. Niemand wist waar het was, soms was hij er ineens en dan was hij weer verdwenen. Uiteindelijk had Javey geen document in zijn mailbox wat het overgangsbewijs was. Dit zorgde ervoor dat hij niet kon starten met zijn proefdag op het Jan Arentsz.

Bert is openhartig.

‘Achteraf gezien is deze situatie wel een leerpunt voor mij en mijn collega’s. Hadden we Javey hier niet meer in kunnen begeleiden en ondersteunen? Die vraag stel ik mijzelf nu wel.’

Javey reageert op de opmerking van Bert en ziet het anders. Hij neemt het Bert of zijn collega’s helemaal niet kwalijk. Gelukkig bleef Javey welkom op CLEO en samen met Bert zocht hij naar andere oplossingen.

De thuissituatie bleef ook een struikelblok voor Javey. Doordat hij bij zijn vader woonde had hij minder ruzie met zijn moeder. Maar ook bij zijn vader kon Javey niet aarden. Bert had in de gaten dat wat zijn moeder teveel had, namelijk directheid, zijn vader miste.

Oprechte interesse
Het verhaal van Javey bleef ook Bert puzzelen en hij kwam in aanraking met ‘Wij zijn BROER’. Een organisatie met ervaringsdeskundigen die Javey zouden kunnen helpen met zijn game verslaving.

Zou dat wat voor Javey zijn?

Javey ontkende in die tijd dat hij verslaafd was aan gamen, maar met een mooie anekdote vertelt hij dat hij dat echt wel was.

‘Mijn moeder kreeg een nieuwe vriend. Zij bood aan om bij hen in te trekken. Toen ik hoorde dat er geen goede wifi in zijn huis was, heb ik bedankt. Dat was echt een no go. Ik kon dan geen League of Legends spelen.’

Bert besprak de mogelijkheid van ‘Wij zijn BROER’ met Javey. Samen gingen ze naar een kennismakingsgesprek met Dennis. Javey had gelijk een goed gevoel, aangezien Dennis een ervaringsdeskundige was. Samen met de aanwezigheid van Bert gaf dit hem vertrouwen.

Het tweede gesprek met een andere medewerkster was echter minder succesvol. Javey mocht tijdens zijn verblijf geen computer op zijn kamer. Dat was voor hem onbespreekbaar. Na ingrijpen van Bert en Dennis werd de computer toegestaan.

‘Dat was gewoon oprechte interesse van Bert. Echt heel fijn.’

Vertrouwen
Net als bij zijn overgangsbewijs van 3 havo naar 4 havo doemde er weer een bureaucratische draak op. De verzekering van Javey bleek een probleem te zijn. Hierdoor kon hij pas drie weken later instromen bij ‘Wij zijn BROER’.

Maar?

Hij had iets om naar uit te kijken en Javey boekte een grote overwinning op zichzelf. Met Bert op de achtergrond belde Javey zelf naar de verzekeringsmaatschappij. Alle angsten in zijn hoofd laaiden weer op. Dit leek een kleine stap, maar voor Javey en Bert was dit een grote overwinning. Javey ging nu niet meer dagelijks naar CLEO, maar onderhield wel contact met Bert.

Javey begon aan zijn behandeling bij ‘Wij zijn BROER’.

‘Net voor ik begon aan mijn behandeling bij ‘Wij zijn BROER’ kreeg ik nog een aanbieding van een goed team om semiprofessioneel League of Legends te gaan spelen. Echter koos ik voor ‘Wij zijn BROER’. De suïcidale gedachten namen zo toe dat ik enorm bang werd. De angst voor de dood was heel groot bij mij. Ik wist dat ik nu voor mijzelf moest kiezen.’

‘Ik heb altijd in hem geloofd en dat hij deze stappen heeft gezet bevestigd het voor mij’, vertelt Bert. Javey is nog steeds altijd welkom bij mij en ik werk volgens het principe elke dag een nieuwe kans. Dus als het een keer weer minder gaat, zoeken we naar een oplossing en niet naar een oordeel.

Geen oordeel
‘Wat is je het meest bijgebleven van CLEO?’

‘Ze hebben geduld met mij gehad, niet geoordeeld en ze zijn, samen met mij, blijven puzzelen naar een oplossing. Tegen jongeren die gebruik gaan maken van ….. zou ik willen zeggen; ga niet mee in het gedrag van anderen. Je komt bij CLEO voor jezelf en niet voor anderen.’

‘Ik heb nog een laatste vraag Javey. Mag dat?’

Hij knikt.

‘Speel je nu nog wel League of Legends?’

Javey en Bert beginnen te lachen.

‘Wij zijn BROER is daar heel duidelijk in. Zij adviseren om helemaal niet meer te gamen. Zij kunnen het mij echter niet verbieden. Dus om eerlijk te zijn speel ik af en toe nog. Ik noem dat zelf gecontroleerd gebruik.’

Ik glimlach en besef mij dat deze jongen inmiddels een legende in zijn eigen League is geworden. Ik knik naar Bert en begrijp helemaal waarom hij Javey heeft gevraagd zijn verhaal te vertellen.

Hoe is het nu met Javey?
Javey woont nu in Utrecht. Hij volgt in Hilversum de audiovisuele opleiding aan het ROC van Amsterdam. Hij sport veel en onthoudt zich al een lange tijd van gamen, alcohol en drugs. Hij zit vol energie. Dit is niet vanzelf gegaan. Na zijn dagbehandeling bij ‘Wij zijn BROER’ ging hij nog elke dag naar bijeenkomsten voor verslaving.

Hier leerde hij zichzelf kennen, kreeg hij inzichten tot zijn valkuilen en karaktergebreken en ook leerde hij omgaan met zijn angsten en andere problemen. Vooral het praten met lotgenoten heeft hem goed gedaan. Ook is ondertussen de band met zijn ouders, familie en vrienden weer helemaal hersteld.

Hij was blij met elke kleine stap die hij maakte. Zo fietste hij op een dag naar zijn nieuwe werk met twee hulpverleners. Eenmaal aangekomen kreeg hij een paniekaanval en is hij naar huis gegaan. Toch voelde het als een overwinning dat hij wel was gegaan. Normaal zou hij namelijk zijn telefoon uit hebben gezet en weer in bed zijn gedoken.

Ook had hij een hulpvraag gesteld, namelijk of hij een gesprekje kon krijgen met de persoon die hem ging inwerken. Zijn werkgever zag zijn angsten en besloot hierin mee te gaan. Vervolgens kwam er een gesprek met Daan waarin Javey alle angsten kon uitspreken. Ook werd hij de hele week ingewerkt door Daan. Dit zorgde voor rust. Dit voorbeeld laat zien dat Javey de afgelopen jaren heeft geleerd hulp te vragen in plaats van te vluchten in het gamen.

Sinds kort voelt Javey geen angsten meer om naar een winkel te gaan, werk te zoeken en nieuwe dingen te ontdekken en te doen. Bijvoorbeeld alleen naar de sportschool. League of Legends past niet meer in zijn leven.

Uitnodiging en aanmelding ambitietafel 'Allemaal anders' in Alkmaar op 5 april, van 15.00 - 17.00 uur

17 mrt | in Nieuwsberichten

Ambitietafel Allemaal anders – over diversiteit en inclusie

dinsdag 5 april 2022 van 15.30 tot 17.00 uur

Grote Zaal Podium Victorie, Pettemerstraat 5 in Alkmaar

Aanmelden: stuur een mail naar onderwijsagenda@alkmaar.nl

Op 5 april a.s. staat het thema diversiteit en inclusie centraal op de ambitietafel ‘Allemaal anders’. De ambitietafel wordt voorbereid door SOVON en het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland in samenwerking met de gemeente Alkmaar.

Spreker tijdens deze interactieve bijeenkomst is Ram S. Ramsahai over de vraag: ‘Wat is diversiteit eigenlijk en hoe ziet dat eruit?’
Ram S. Ramsahai is een internationaal bekend deskundige op het gebied van diversiteit, inclusie en talent-ontwikkeling. Hij was 20 jaar docent en bestuurder in het onderwijs. Daarnaast heeft hij in zijn latere werk vele onderwijsbesturen, directeuren en docenten getraind.

Daarna vindt het gesprek aan tafel plaats met docenten, schoolleiders en leerlingen uit het voortgezet onderwijs onder leiding van gespreksleider Ruud Davris:

‘Waar loop je op school in de praktijk tegen aan?
Welke aanpak is effectief?
Wat mag nog meer aandacht krijgen?
Welke inzichten kunnen we mee terugnemen de school in?’

Programma
15.00 uur Inloop
15.30 uur Opening door gastheer en presentator Ruud Davris
15.35 uur Presentatie spreker Ram S. Ramsahai
16.00 uur Interactief deel met

 • Interviews met schoolleiders
 • Praktijkervaringen van (oud) leerlingen
 • Reacties van bestuurders

16.50 Reactie en tips van Ram S. Ramsahai
17.00 Afsluiting

Aanmelden: stuur een mail naar onderwijsagenda@alkmaar.nl

Gratis webinar 'Suïcidaal in tijden van corona' op 15 februari, van 14.30 - 16.30 uur

feb 2021 | in Nieuwsberichten

Stichting Groeimee organiseert op 15 februari een webinar 'Suïcidaal in tijden van corona'.

Door de coronacrisis zijn er steeds meer jongeren depressief en erger nog, suïcidaal. De suïcidelijn 0900-0113 is drukker bezet dan ooit.

Wil jij meer weten over suïcidaliteit bij jongeren in tijden van corona? Wil jij weten wat jij kan doen?
In de webinar wordt besproken:

- Het puberbrein in coronatijd
- Het suïcidale proces
- Tips om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen
- Wat jij kan doen als jeugdprofessional

Uiteraard is er tijdens en na de webinar ruimte voor vragen.

Praktische informatie
Datum: maandag 15 februari 2021
Tijdstip: 14.30 uur tot 16.30 uur (inloop vanaf 14.15 u)
Locatie: online via MS Teams

De webinar wordt verzorgd door Jelko van Riet, trainer bij Stichting Groeimee en deskundige op het gebied van suïcide preventie.

Voor meer informatie, neem contact op via: info@stichtinggroeimee.nl

Voor aanmelding klik hier: Stichting Groeimee

Let op: Je ontvangt na inschrijving een automatisch gegenereerd bericht vanuit Groeimee ter bevestiging van je inschrijving. Hierin wordt vermeld dat je een factuur ontvangt. Dit kun je negeren aangezien deelname aan deze webinar gratis is.

Trainer Jelko van Riet

Jelko van Riet

Sinds 2014 is Jelko werkzaam in het sociaal domein. Hij heeft lang gewerkt als sociaal werker als generalist in een wijkteam met specialisatie gezinsproblematiek. Daarnaast verzorgde hij al trainingen aan professionals.

Jelko zijn passie en expertise ligt bij de doelgroep pubers en (jong)volwassenen. Met name suïcidepreventie, huiselijk geweld en kindermishandeling behoren tot zijn specialisme.

In 2020 is Jelko begonnen bij Stichting Groeimee. Naast dat hij werkt als trainer, is hij Jeugd- en Gezinscoach bij Stichting Groeimee.

Interview met wethouder Elly Konijn over de Gelijke Kansen Agenda

sep 2021 | in Nieuwsberichten

Wethouder Elly Konijn heeft meegewerkt aan een interview over de Gelijke Kansen Agenda voor Clique Magazine, een bijlage van Elsevier Weekblad. Klik hier om het interview te lezen.

Praktijkkaart Van thuis weer naar school

sep 2021 | in Nieuwsberichten

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW vraagt scholen dan ook gebruik te maken van de mogelijkheden die het NPO biedt voor deze kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW heeft het NJi en Ingrado gevraagd om ter ondersteuning hiervan een praktijkkaart op te stellen.

Om leerlingen weer volledig te laten deelnemen aan het onderwijs zijn vaak kleine stapjes nodig. Net zoals schoolverzuim een proces is dat vaak sluipend verloopt, is terugkeren naar school ook een proces dat vaak een langere tijd vraagt en niet in één keer slaagt. De praktijkkaart Van thuis weer naar school biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs.

Klik hier voor de praktijkkaart. Op pagina 16 staat het interview met Sanne Kruijer over de regionale samenwerking voor thuiszittende leerlingen in regio Alkmaar.

Week van Inclusief Onderwijs 27 september - 1 oktober 2021

sep 2021 | in Nieuwsberichten

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed onderwijs genieten. Ook de leerlingen met een chronische aandoening en met gedrags- of leerproblemen die extra zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben. Daarom organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs van 27 september tot en met 1 oktober 2021. Klik hier voor informatie en aanmelding voor workshops.

Regeling Gewoon doen

sep 2021 | in Nieuwsberichten

Sinds 2018 is er de regeling Gewoon Doen, in het kader van de aanpak VSV. Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerkaanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen de wal en het schip dreigt te vallen. Dit maatwerk draagt bij aan het voorkomen van schooluitval of het aan het werk helpen van jongeren.

Mentoren, trajectbegeleiders, hulpverleners of andere professionals, die jongeren begeleiden, kunnen een beroep doen op dit potje. Dat kan eenvoudig en snel! Vanuit Noord-Kennemerland zijn in 2020 15 aanvragen ontvangen. Voor 2021 zijn er tot nu toe 11 aanvragen ingediend.

Wilt u een aanvraag doen?
Klik hier voor informatie en het aanvraagformulier.

Aanmelden is nog mogelijk voor de regionale bijeenkomsten overgang po-vo voor (hoog)begaafde leerlingen in Noord-Kennemerland

22 mrt | in Nieuwsberichten

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen

Uitnodiging voor twee bijeenkomsten voor HB specialisten

van po en vo in Noord-Kennemerland

Dinsdag 5 april in Heerhugowaard op het Han Fortmann College van 14.30 uur - 17.30 uur

of

Maandag 11 april in Alkmaar op het Stedelijk Dalton College Alkmaar van 14.30 uur - 17.30 uur

Aanleiding
In de samenwerkingsverbanden in onze regio - PPO-NK en vo Noord-Kennemerland – wordt vanuit een vierjarig subsidieproject stevig ingezet op het versterken van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het po en vo. Een belangrijke gezamenlijke doelstelling betreft het versterken van de samenwerking en afstemming tussen po en vo voor de doelgroep van (hoog)begaafde leerlingen. Met deze bijeenkomsten willen wij graag hier samen een mooie stap inzetten. Door elkaar te ontmoeten, te inspireren en ervaring en kennis uit te wisselen.

Programma bijeenkomst

Vanaf 14.30 uur Inloop

15.00 – 15.10 uur Welkom door Anna Lont en Fraukje Selen, projectleiders HB van het VO en PO

15.10 – 16.05 uur Keynote door Desirée Houkema

16.05 – 16.15 uur Pauze / inloop bij de tafelgesprekken

16.15 – 17.15 uur Tafelgesprekken – we gaan in kleine groepen uiteen om van gedachten te wisselen over
zowel het belang als de kansen voor een doorgaande ontwikkeling voor (hoog)begaafde
leerlingen

17.15 – 17.30 uur Centrale afsluiting

Keynote Desirée Houkema
Tijdens de bijeenkomst neemt Desirée Houkema ons mee in de rijke innerlijke belevingswereld van (hoog)begaafde leerlingen.

Desirée is managing director bij het National Talent Centre (NTCN). Daarnaast werkt ze vanuit haar passie voor begaafdheid, talentontwikkeling, creativiteit en persoonlijke groei als trainer, coach, spreker en sparring partner in haar eigen praktijk (Hoog)begaafdheid In-Zicht. Zij is ECHA Specialist in Gifted Education en psycholoog en als technisch cognitiewetenschapper afgestudeerd in de Kunstmatige Intelligentie.

Desirée benadrukt sterk het belang van de sociale en emotionele ontwikkeling en van het creëren van mogelijkheden waarin de (hoog)begaafde leerlingen écht gezien worden en zichzelf (durven te laten) zien. Zij neemt in haar keynote de ervaringen van jongeren en hun ouders mee en deelt deze met ons:

“Belangrijke overgangen, zoals die van po naar vo, zijn vaak kritieke levensgebeurtenissen.

Dit geldt voor veel kinderen, maar inzicht in hoe dit nog intenser ervaren kan worden en de extra risico’s die hiermee gepaard gaan wanneer begaafdheid daarbij een rol speelt, laat het belang van aandacht voor dit thema zien.

Vanzelfsprekend is een gelijkwaardige en constructieve samenwerking met kind/jongere, ouders, scholen in po en vo en andere belangrijke betrokkenen essentieel.”

Na het plenaire deel gaan we in kleine groepen uiteen en nodigen we u uit om aan de hand van diverse vragen met collega’s uit het po en het vo van gedachten te wisselen over zowel het belang als de kansen voor een doorgaande ontwikkeling voor (hoog)begaafde leerlingen. In deze groepen staan ontmoeting en het opdoen van inspiratie centraal. De opbrengst van de gesprekken worden benut voor het versterken van de samenwerking en overgang po-vo in onze regio. Uw deelname is belangrijk!

Praktische informatie
De bijeenkomst wordt op twee verschillende dagen aangeboden; voor de scholen uit Heerhugowaard, Langedijk en omgeving op 5 april 2022 en voor de scholen uit Alkmaar, Bergen en Heiloo op 11 april 2022.

Aanmelden graag via deze links:

Aanmelden voor bijeenkomst op 5 april in Heerhugowaard

Aanmelden voor bijeenkomst op 11 april in Alkmaar

NB: kunt u niet op de datum in uw werkgebied, kunt u ook aansluiten bij de bijeenkomst in/voor het andere werkgebied. Ook kunt u beide bijeenkomsten bezoeken, indien beide werkgebieden voor u relevant zijn.

Geef u snel op want het aantal plaatsen is beperkt.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de expertgroep HB VO en de netwerkgroep HB PO Anna Lont en Fraukje Selen.

Uitnodiging en aanmelding online presentatie nieuwe wet inburgering op 10 mei van 15.00 - 16.00 uur

22 mrt | in Nieuwsberichten

U bent van harte uitgenodigd voor de online presentatie nieuwe wet inburgering op dinsdag 10 mei van 15.00 - 16.00 uur.

Hierin wordt de nieuwe wet inburgering voor het voorgezet onderwijs en mbo uitgelegd.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aprins@alkmaar.nl met vermelding "Aanmelding bijeenkomst" in het onderwerp. De presentatie wordt opgenomen.

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Reminder: Uitnodiging en aanmelding workshops JongerenTop NHN op 14 april 2022

23 mrt | in Nieuwsberichten

Heeft u zich al aangemeld voor een van de workshops?

Donderdag 14 april 2022
van 13.30 - 16.30 uur
MFA De Kreek, Zwaag

Misschien is de eerdere uitnodiging aan uw aandacht ontsnapt. Uiteraard wilt u de workshops JongerenTop niet missen, daarom brengen we deze uitnodiging opnieuw onder uw aandacht.
Heeft u zich al aangemeld? Dan hoeft u dit niet nogmaals te doen. We ontmoeten u graag op 14 april.

Op 14 april 2022 gaan wij aandacht besteden aan de inhoudelijke thema’s die onder jongeren leven. In workshops gaan we, jongeren en professionals, met elkaar in gesprek.

Programma:
Het programma van de JongerenTop NHN 2022 bestaat uit een kort plenair deel en twee workshoprondes. De workshops worden in co-creatie met jongeren voorbereid en gepresenteerd. U kunt zich aanmelden voor twee workshops. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

13.30 – 14.00 uur Inloop en registratie
14.00 – 14.15 uur Plenaire opening
14.30 – 16.30 uur Workshops (2 rondes)
16.30 – 17.30 uur Netwerkborrel

Workshops:
Tijdens de workshops nemen jongeren en professionals u mee in diverse thema’s. U neemt deel aan twee verschillende workshops. Per workshop is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers (vol=vol).

Informatie en aanmelden workshops:

1. 18 -/18+
De overgang naar volwassenheid is voor veel jongeren een turbulente fase. Ze krijgen te maken met veranderingen op lichamelijk, intellectueel en sociaal emotioneel gebied, worden verantwoordelijk voor hun eigen geld en moeten zelfstandig worden. Jongeren geven aan dat ze informatie willen ontvangen om zich op deze nieuwe fase goed voor te bereiden. Denk aan verzekeringen, toeslagen, financiën, belastingen et cetera.
Vaak is aandacht voor de grote problemen waar de overgang rond 18 toe kán leiden. De insteek van de workshop is om problemen te voorkomen: preventie. Voorkomen dat problemen rond 18 opspelen door jongeren tijdig voor te bereiden door hen te informeren.

Aanmelden

2. Gelijkheid en diversiteit (kunnen zijn wie je bent)
Iedere jongere is uniek en zou ruimte moeten krijgen om te zijn wie hij/zij is in alle aspecten. Het betreft culturele achtergrond, gender, diversiteit. Het is niet altijd makkelijk als je ‘anderszijn’ niet aansluit op wat ‘normaal’ is. Hoe jongeren de plek te geven die ze verdienen? Hun kansen kunnen afnemen bij non acceptatie. Het kan veel energie kosten hun plek te bevechten. Is er oog voor? Wat betekent dit voor individuele jongeren en wat betekent dit voor wie wij willen zijn als samenleving. Wat kan uw bijdrage hierin zijn?

Aanmelden

3. Veiligheid
Jongeren maken veel mee, omdat ze slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, mishandeld worden of te maken hebben met een vechtscheiding. De problematiek kan van grote invloed zijn op de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren, maar blijft voor de omgeving vaak verborgen. Hoe zorgen we voor een goede signalering, passende steun en samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Welke steun kunnen we verlenen?

Aanmelden

4. Welbevinden en mentale gezondheid
Het is niet altijd vanzelfsprekend om over welbevinden en mentale gezondheid te praten. Of over de druk die een jongere voelt om maatschappelijk mee te komen en te voldoen aan allerlei verwachtingen. Veel jongeren lopen rond met vragen. Zij voelen zich onvoldoende gehoord. Hoe kunnen we dat verbeteren? En welke rol kunnen jongeren zelf hierin nemen om dit bespreekbaar te maken? In een interactieve werksessie gaan we aan de slag met dit onderwerp.

Aanmelden

5. Verleiding en verslaving
Allerhande verleidingen die tot verslaving kunnen leiden zijn al vroeg toegankelijk voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld gamen en veel online zijn, nieuwe middelen (lachgas, 3-MMC) zijn makkelijk online verkrijgbaar. Groepsdruk, eenzaamheid, niet willen voelen, vluchten, onbewust zijn van verslavende werking, dit zijn onderliggende factoren die tot verslaving kunnen leiden. Is het te voorkomen dat kinderen en jongeren hiermee in aanraking komen? Nee. Dus hoe gaan we het gesprek aan met jongeren? Hoe spreken jongeren hier onderling over? Hoe maken we jongeren bewust van de behoefte die onder de verleiding en verslaving schuil gaat om ze zo weerbaarder te maken voor de verleidingen? En ook waar en hoe moeten we deze bewustwording organiseren, zodat het laagdrempelig is en aansluit?

Aanmelden

6. Age of Rage: gelijke kansen?
Een jonge vrouw op het toneel neemt ons mee naar haar situatie en omstandigheden die daartoe hebben geleid. Deze workshop gaat over ongelijke kansen en wat dat betekent voor jongeren. Het gaat over onderwijsontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot omgevingsfactoren als armoede, schulden, weinig steun van ouders, mantelzorgkinderen…. Is er voldoende steun om het ontwikkelingspotentieel van jongeren tot bloei te laten komen? Hoe gaan jongeren om met prestatiedruk en stress? Is het hoogste ook echt het beste? Hebben we genoeg oog voor gelijke kansen? En wat zou dit betekenen vanuit gemeente en onderwijsperspectief, vanuit zorg?

Aanmelden

JongerenTop NHN 2021
Voor terugblik en meer informatie: www.jongerentopnhn2021.nl

Voor wie en door wie?

Voor wie?
Jongeren geïnteresseerd in een van de thema’s, betrokken bij leerlingenraad, adviesraad of vanuit ervaringsdeskundigheid.
Wethouders van de commissies jeugd, onderwijs, participatie, WMO, werk en inkomen en zorg van de gemeenten in NHN.
Bestuurders, management en professionals van organisaties verantwoordelijk voor onderwijs, zorg, wonen en werk.
Bestuurders, leidinggevenden en professionals in het sociaal domein die werken met jongeren van 12-27 jaar.
Werkgevers in NHN.

Door wie?
Jongeren, gemeenten, RPAnhn, Parlan, MBO’s, HBO en samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Noord-Holland Noord.

Feestelijke diplomering RITHA studenten op 18 maart

24 mrt | in Nieuwsberichten

Vrijdag 18 maart was een dag met een gouden randje!

Zeventien onderwijsprofessionals uit het voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland ontvingen hun diploma van de Radboud International Training on High Ability (RITHA). Deze postacademische opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid heeft nationaal én internationaal een sterke reputatie en leidt tot het ECHA Certificaat (European Council for High Ability).

Deze opleiding is één van de activiteiten die vanuit de subsidieregeling ‘passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo’ door de samenwerkingsverbanden vo Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland georganiseerd is. Met als doel de professionalisering op scholen een sterke impuls te geven.

De hoogbegaafdheidsdeskundigen leveren zo een belangrijke bijdrage aan de (door)ontwikkeling van hun scholen met expertise, aanbod en ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen. Daarbij vormen zij – na een jaar lang intensief samen optrekken - een onderling stevig netwerk op dit thema. Wij zijn ontzettend trots op de prestatie die zij hebben geleverd en feliciteren hen en hun scholen met deze mijlpijl!

Uitnodiging en aanmelding ambitietafel 'Allemaal anders' in Alkmaar op 30 november, van 15.30 - 17.30 uur

okt 2021 | in Nieuwsberichten

Op 30 november staat het thema diversiteit en inclusie centraal op de ambitietafel ‘Allemaal anders’,
van 15.30 - 17.30 uur in de aula van het Stedelijk Dalton College in Alkmaar.

De interactieve bijeenkomst start met een inspirerende spreker over de vraag: ‘Wat is diversiteit eigenlijk en hoe ziet dat eruit?’ Daarna vindt het gesprek aan tafel plaats met docenten, schoolleiders en leerlingen uit het voortgezet onderwijs onder leiding van gespreksleider Ruud Davris: ‘Waar loop je op school in de praktijk tegen aan? Welke aanpak is effectief? Wat mag nog meer aandacht krijgen? Welke inzichten kunnen we mee terugnemen de school in?

De ambitietafel wordt voorbereid door het SOVON en het Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland in samenwerking met de gemeente Alkmaar.

Klik hier voor de aanmeldlink.

HB coach gezocht!

28 mrt | in Nieuwsberichten

Dit schooljaar is het samenwerkingsverband een pilot gestart met een bovenschools expertise centrum hoogbegaafdheid. Vanuit dit HB team wordt coachende ondersteuning aan individuele leerlingen en hun scholen geboden.

Het gaat om (hoog)begaafde leerlingen met intensieve ondersteuningsbehoefte. Leerlingen die belemmeringen in hun schoolgang en ontwikkeling ervaren en waarbij de ondersteuningsmogelijkheden van de school niet afdoende blijken om deze te verminderen of op te lossen. De HB coach biedt tijdelijk extra ondersteuning door de leerling individueel te begeleiden en korte lijnen met school en ouders te onderhouden, waardoor zowel aan versterking van leerling als diens school en gezin wordt gewerkt.

Helaas is één van de twee HB coaches uitgevallen, waardoor nu voor meerdere leerlingen de coaching stil is komen te liggen. We zijn dus met spoed op zoek naar een vervangende HB coach die deze betekenisvolle taak wil oppakken. Het gaat om inval voor in ieder geval 1 dag per week. Duur van deze periode is nader te bepalen.

Wie zoeken we?

Hieronder een profielschets:

 • Je hebt ervaring met het begeleiden c.q. coachen van (hoog)begaafde jongeren met een ondersteuningsbehoefte;
 • Je hebt (opbouwende) kennis op het gebied van hoogbegaafdheid en passend onderwijs aan hoogbegaafde jongeren. In ieder geval kennis van: onderpresteren, aan begaafdheid gerelateerde problematiek, verschillende leerlingprofielen en onderwijsinterventies;
 • Je beschikt over sterke pedagogische en interpersoonlijke vaardigheden. Je bent in staat contacten met leerlingen, scholen en ouders op positieve, heldere, krachtige wijze aan te gaan en te onderhouden. Hierbij ben je je bewust van je positie als samenwerkingspartner van school, leerling en ouders in opdracht van het samenwerkingsverband;
 • Je bent in staat concrete handelingsadviezen over te dragen aan docenten, het ondersteuningsteam en ouders;
 • Je beschikt over een rijbewijs en auto om de verschillende scholen in Alkmaar, Heerhugowaard en Bergen te bereiken.

Samengevat:

Wat: een begeleider/coach/docent gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.
Voor: tijdelijke inval voor tenminste 1, mogelijk 2 dagen per week in HB expertise centrum van SWV VO Noord-Kennemerland
Waar: Alkmaar en omgeving
Wanneer: Het liefst per direct beschikbaar.
Duur: precieze duur van de inval is nog onbekend en kan in overleg.

Meer informatie over het HB expertise centrum, is via deze link te vinden.

Interesse of vragen?
Heb je interesse of meer vragen, neem contact op met Anna Lont-Zuidema, coördinator hoogbegaafdheid samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland via alont@swvnk.nl of 06 - 58 888 018.

Onderwijs aan Oekraïense jongeren

28 mrt | in Nieuwsberichten

Op dit moment zijn de voortgezet onderwijs scholen, het samenwerkingsverband en gemeenten in overleg over onderwijs aan Oekraïense jongeren. Hieronder treft u relevante informatie.

Voor informatie vanuit de Rijksoverheid en veelgestelde vragen over onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne klik hier.

Kijk op de website van LOWAN voor de meest actuele informatie over onderwijs aan Oekraïense kinderen. Het inrichten van het onderwijs voor Oekraïense kinderen, de intake, middelen en materialen, traumasensitief lesgeven, financiën, webinars en dergelijke. Ook de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt informatie.

Voor vragen aan het samenwerkingsverband kunt u terecht bij Meta Streefland via mstreefland@swvnk.nl.

Activiteiten voor jongeren in de voorjaarsvakantie

feb 2021 | in Nieuwsberichten

Tijdens de voorjaarsvakantie kunnen jongeren elkaar ontmoeten via diverse activiteiten in de regio Noord-Kennemerland. Klik hier voor een overzicht.

Vacature Programmamanager “Jij telt mee!”, aanpak VSV/JIKP 2021-2024

feb 2021 | in Nieuwsberichten

Voor de uitvoering van het Regionaal Programma “Jij telt mee!”, aanpak VSV/JIKP 2021-2024 zijn wij per 1 juni 2021 op zoek voor de duur van het programma naar een

Programmamanager (0,8 fte, schaal 12)

In Noord-Kennemerland en West-Friesland werken de gemeenten en de onderwijsinstellingen samen om het percentage jongeren dat zonder starkwalificatie van school gaat (VSV-ers) te verlagen. Als jongeren toch zonder diploma van school gaan richten we ons erop dat ze aan het werk gaan ofwel terug naar school. We hebben hiervoor streefcijfers vastgesteld. En tenslotte werken we samen om de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) te verbeteren.

Om deze doelen te realiseren is goede samenwerking tussen praktijkonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, de samenwerkingsverbanden vo, mbo-scholen en gemeenten van groot belang. Deze samenwerking is in de afgelopen jaren versterkt en uitgebreid ook in de richting van de (jeugd)zorg en partijen op het terrein van de arbeidsmarkt. In de komende jaren willen we de goede samenwerking voortzetten en verder ontwikkelen, zodat we gezamenlijk zoeken naar kansen voor jongeren om een goede plek op de arbeidsmarkt te vinden. Want: iedere jongere telt mee!

Het Ministerie van OCW ondersteunt deze samenwerking met financiële middelen, die iedere 4 jaar worden aangevraagd.

De contactschool en contactgemeente zijn samen, namens de samenwerkingspartners, opdrachtgever voor de uitvoering van het Regionaal Programma. Voor de uitvoering van het programma hebben de samenwerkende partijen een regionale projectorganisatie opgezet, het Steunpunt VSV. Dit VSV steunpunt bestaat uit de programmamanager en een programma-ondersteuner. De programmamanager werkt in opdracht van de contactschool en de contactgemeente.

Het Steunpunt VSV is ingericht als onderdeel van de contactschool en coördineert de uitvoering van de taken van de contactgemeente en de contactschool. Het steunpunt initieert het overleg op bestuurlijk en operationeel niveau, onderhoudt de contacten tussen de contactgemeenten en de contactschool en informeert de samenwerkingspartners over de uitvoering van het Regionaal Programma “Jij telt mee!”. Daarnaast beheert en verantwoordt het steunpunt de regionale subsidie.

Het Horizon College is als contactschool de formele werkgever van de medewerkers van het Steunpunt VSV. In verband met pensionering van de huidige programmamanager zijn we op zoek naar een opvolger.

Verantwoordelijkheid

 • Het totaal van het programma en behalen van de geformuleerde doelen, volgens de opgestelde programmalijnen. Deze behelzen projecten over het verzorgen van onderwijs aan jongeren in kwetsbare posities, het begeleiden en vormgeven van extra voorzieningen om hen met een diploma van school te laten gaan en het organiseren van steunsystemen in de regio om hen zo goed mogelijk aan het werk te laten gaan;
 • Het voorwaarden scheppen en in werking stellen van het programma in samenwerking met betrokken partijen;
 • Het informeren en verantwoording afleggen aan de stuurgroepen in West Friesland en Noord Kennemerland, in betrokkenheid met accountmanagement van OCW.

Functie-eisen

 • Ervaren programmamanager met WO werk- en denkniveau;
 • Sterk in netwerken, neemt ervaring hierin mee in onderwijs- of bestuurlijke context (openbaar bestuur);
 • Verbinder;
 • Ondernemend, durft verder te kijken dan de opdracht alleen.

Taken

 • Voorbereiden en organiseren van de bestuurlijk overleggen (Stuurgroep VSV/JIKP Noord-Kennemerland en Stuurgroep West-Friesland), en het geven van adviezen aan bestuurders van de samenwerkende partners;
 • Overleg voeren met beleidsadviseurs en RMC-coördinatoren van de centrumgemeenten (Alkmaar en Hoorn);
 • Contact onderhouden met de accountmanager van het ministerie van OCW;
 • Inhoudelijke ondersteuning bieden aan de partners bij de uitvoering van de projecten;
 • Voorzitten van diverse groepen binnen de VSV-projectorganisatie;
 • Monitoren en evalueren van de projecten;
 • Schrijven van rapportages, analyses en adviezen in samenwerking met de beleidsadviseur(s) en RMC-coördinatoren;
 • Financieel (mede) bewaken en afhandelen van de subsidiemiddelen en projecten.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid: onverkort op basis van de afgesproken kaders gericht blijven op het te bereiken doel, ondanks eventuele tegenslag en/of afleiding;
 • Zelfstandigheid: autonoom oppakken en uitvoeren van werkzaamheden;
 • Analytisch vermogen: in staat zijn om een situatie, proces of probleem te ontleden en de herkomst en samenhang van verschillende componenten te begrijpen;
 • Rol- en omgevingsbewustzijn: sensitiviteit voor de bestuurlijke en politieke verhoudingen. Ontwikkelen en bestendigen van de relaties en allianties in de regio. Deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke en correcte taal verwoorden, afgestemd op de lezer/hoorder.

Inlichtingen
De heer Wiebe Terpstra, directeur Techniek, Entree en Anderstaligen, Horizon College, w.terpstra@horizoncollege.nl, 06 - 30 047 850

Mevrouw Joki Harms, programmamanager VSV/JIKP, j.harms@horizoncollege.nl, 06 - 18 300 064

Sollicitatie
Heeft u interesse? Dan zien we uw sollicitatie vóór 15 maart tegemoet via sollicitaties@horizoncollege.nl.

Download vacaturetekst Programmamanager

Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA - 7 juni 2022

29 mrt | in Nieuwsberichten

Namens de Commissie van Toewijzing brengen we de deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA onder uw aandacht.

Voor po en vo: alle aanvragen die uiterlijk dinsdag 7 juni 2022, 16.00 uur zijn aangeleverd door de school en ontvankelijk zijn verklaard door de secretaris van de Commissie van Toewijzing worden nog voor de zomervakantie in behandeling genomen. Hierdoor kunnen we de leerling en zijn/haar ouder(s) voor de vakantie duidelijkheid geven. Alle aanvragen die na bovenstaande datum worden aangeleverd, kunnen helaas dit schooljaar niet meer in behandeling worden genomen.

Tip: check voor het indienen of het dossier “ontvankelijk” (compleet) is. Klik hier voor de checklist voor de voorwaarden van een ontvankelijk dossier.

Voor po: daarnaast vragen we de medewerkers uit het primair onderwijs om uiterlijk 13 mei 2022 na te gaan of ieder kind uit groep 8 een passende plek heeft in het vo/vso en daar ingeschreven is. Mocht dit nog niet zo zijn, dan dient u de consulent po zo snel mogelijk te benaderen. Hij/zij kan de school, in overleg met het voortgezet onderwijs/de consulent vo, ondersteunen bij het vinden van een passende plek. Hiermee voorkomen we dat kinderen kort voor de zomervakantie toch geen passende plek blijken te hebben.

Heeft u over het bovenstaande nog vragen, neem dan contact op met de consulent van uw school.

Nationaal Programma Onderwijs

mrt 2021 | in Nieuwsberichten

De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden in het onderwijs weg te werken. Het kabinet geeft de komende 2,5 jaar een forse financiële impuls aan het onderwijs geeft om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het is een erkenning voor de grote opgaven waar het onderwijs zich voor gesteld ziet.

School kan aanpak afstemmen op leerlingen
Het Nationaal Programma biedt scholen de gelegenheid om op basis van de eigen situatie keuzes te maken in de maatregelen. Op die manier kan de school de aanpak afstemmen op de eigen leerlingpopulatie. Van scholen wordt verwacht dat ze de komende maand in beeld brengen hoe de leerlingen er op hun school voor staan, waarbij ze in het nieuwe schooljaar kunnen starten met gerichte interventies om hier aan te werken.

De komende maanden wordt het programma verder geconcretiseerd. Hierbij is het belangrijk dat de vraag en behoeften van de leerlingen centraal staat.

Download kamerbrief

Leergang trajectbegeleiders en professionaliseringsaanbod schooljaar 2021-2022

mrt 2021 | in Nieuwsberichten

Binnenkort start de leergang voor Trajectbegeleiders. Er zijn 4 bijeenkomsten in het schooljaar gepland. Deze worden verzorgd door Mirella van Minderhout (bureau Mind) in samenwerking met Ingrid Kroezen.

Na iedere bijeenkomst vindt een intervisie plaats. Dit onder begeleiding van een intervisiebegeleider die goed op de hoogte is van de thema’s in de Leergang en de dagelijkse praktijk op een school.

Op 13 april organiseren we een digitale bijeenkomst, van 14.00 tot uiterlijk 16.30 uur. In deze bijeenkomst wordt informatie gedeeld over de leergang. Tevens wordt gedeeld wat zich afspeelt op de werkvloer en worden ervaringen uitgewisseld. Samen denken we na wat nodig is voor een succesvolle start van de Leergang Trajectbegeleiders.

Voor aanmelding klik hier.

Momenteel wordt het nieuwe professionaliseringsaanbod voor schooljaar 2021-2022 samengesteld. Zodra de informatie gereed is, wordt deze gedeeld.

Online masterclass met Iliass El Hadioui op 29 maart: Hoe begeleiden we jongeren uit het coronatijdperk naar een kansrijke toekomst?

mrt 2021 | in Nieuwsberichten

Het leven van jongeren is sterk veranderd als gevolg van covid-19. Dit heeft gevolgen voor hun welbevinden en ontwikkeling. Onderwijs gaat over duurzaam ontwikkelen, rijpen, om het vergaren van leervaardigheden voor de rest van je leven. Het gaat over gezond zijn, samen leren, veerkracht en weerbaarheid.

Hoe bieden we als professional perspectief aan jongeren in onze regio?

Onderwijssocioloog Iliass El Hadioui verzorgt op 29 maart een online masterclass, waarin hij bruggen slaat tussen wetenschap en de huidige praktijk. Zoals hij zegt: “corona heeft kansenongelijkheid een duidelijk gezicht gegeven”. Iliass deelt praktische handvatten om jongeren te begeleiden naar een kansrijke toekomst. Na het plenaire gedeelte bespreken we met elkaar wat we als professionals kunnen doen om de jongeren in onze regio perspectief te bieden. Daarbij staat verbinding en samenwerking centraal.

Waar

online (streaming)

Wanneer

maandag 29 maart, van 14.00 tot 16.30 uur

Wie

schoolbestuurders, wethouders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, docenten, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleidmakers onderwijs en jeugd, leerplichtambtenaren, J&G coaches, jeugdhulpprofessionals en consulenten passend onderwijs

Aanmeld-link

Direct aanmelden – na aanmelding volgt t.z.t. het programma met deelnamelink

Spreker
Iliass El Hadioui is socioloog. Hij doceert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en onderzoekt vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam hoe leerlingen met minder bagage van huis uit – Iliass noemt dat ‘kapitaal’ – de schoolladder beklimmen. Hij is grondlegger van De Transformatieve School. Tevens is Iliass lid van de academische raad van het samenwerkingsverband.

Voorproefje? Klik op onderstaande afbeelding voor een interview met Iliass El Hadioui.

Activiteiten voor jongeren in de herfstvakantie in de regio Noord-Kennemerland

okt 2021 | in Nieuwsberichten

In de herfstvakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland:

Alkmaar

 • Speel jij Fortnite? De sportregisseur van Alkmaar Zuid organiseert Sportnite in de herfstvakantie. Sportnite is Fortnite spelen 'in het echt', met nerfguns en trefballen. Kosten € 2,50. Locatie: sportcomplex Oosterhout, Vondelstraat, Alkmaar. Meld je hier aan.
 • Ook kun je in de herfstvakantie bij verschillende sportverenigingen proeflessen volgen, zoals judo lessen, zeilen, circuittraining, kickboksen en voetbal. Klik hier welke proeflessen waar te volgen zijn.

Heerhugowaard en Langedijk

 • Op de Uitagenda jongeren Dijk en Waard staat een overzicht van activiteiten die in Heerhugowaard en Langedijk georganiseerd worden.
 • Zaterdag 23 oktober is het griezelen geblazen tijdens The Halloween Event in het Waarderhout. Jongeren worden kunnen tussen 19.00 en 23.00 uur op griezeltocht door het bos. Alleen de begeleider heeft een lamp...

  Tijdens de tocht van ongeveer 45 minuten schrik je je gegarandeerd een hoedje van verschillende spannende acts. Het evenement duurt van 19.00 tot 23.00 uur. Tickets kosten aan de deur € 5 en in de voorverkoop € 4,50 . Ze zijn te reserveren via www.thehalloweenevent.nl. Voor meer informatie klik hier.

 • Bij Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard is het vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober griezelen geblazen! Tijdens deze eerste editie van het Halloween Weekend wordt de theaterzaal van Cool omgetoverd tot spannend spookhuis, hou je je hart vast tijdens bloedstollend enge films of moet je weten te ontsnappen aan de ‘bewoners’ van het verlaten huis tijdens de escapetour…
 • Op 20 oktober organiseren spelers van FC Marlène een zaalvoetbalclinic in sporthal Zuid. Tijdens deze clinic komen allerlei aspecten van voetbal voorbij. Klik hier voor meer informatie.

Update project (hoog)begaafheid

mrt 2021 | in Nieuwsberichten

In januari 2020 is het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland een project gestart naar aanleiding van verstrekking van een vierjarige subsidie door het ministerie van OCW om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te versterken. Ruim een jaar later is het tijd de balans op te maken en te reflecteren op de eerste opbrengsten en ontwikkelingen die in gang zijn gezet.

Expertgroep hoogbegaafdheid
In het verleden was vanuit het samenwerkingsverband reeds een netwerkgroep hoogbegaafdheid geïnitieerd. Dit vanuit de bedoeling kennisdeling en expertiseontwikkeling rondom het thema (hoog)begaafdheid te stimuleren. In schooljaar 2019-2020 is deze groep doorontwikkeld naar een zogenaamde expertgroep. Deze groep werkt actief mee en samen rondom het realiseren van diverse projectdoelstellingen. Bijna alle scholen met havo en vwo afdeling zijn in deze groep vertegenwoordigd met één of twee deelnemers. Deze expertleden hebben dikwijls ook een (beoogde) spilfunctie binnen hun eigen school met betrekking tot (hoog)begaafdheid. Zo kunnen zij belangrijke kennis en ervaringen inbrengen en tegelijk terugbrengen naar hun eigen school. Als gevolg van de corona maatregelen is de groep minder bijeen gekomen dan gepland. In schooljaar 2019-2020 vond in februari de kick-off nog live plaats, daarna moesten bijeenkomsten helaas worden geannuleerd. Wel heeft de projectleider in het voorjaar een gesprek met elke school apart gevoerd om samen goed door te nemen wat op dat moment de stand van zaken was op de school ten aanzien van kennis, aanbod en begeleiding voor (hoog)begaafde leerlingen. Deze ‘nulmeting’ benut elke school om de eigen koers verder uit te stippelen. Dit schooljaar komt de expertgroep weer bijeen, vooralsnog online.

Deskundigheidsbevordering
Meer kennis leidt tot een beter begrip van (de behoeften van) (hoog)begaafde leerlingen, tot scherpere signalering, meer afgestemd onderwijs en een adequatere begeleiding. Vanuit het project is in samenwerking met het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid (LICH) en Bureau Talent een divers scholingsaanbod voor docententeams beschikbaar gesteld. Diverse scholen maken hier reeds gebruik van en ook in de komende schooljaren is dit mogelijk. We hopen dat hiermee zowel visie als praktische knowhow van veel docenten, mentoren, ondersteuningscoördinatoren en begeleiders groeien en hierdoor de ontwikkelkansen voor vele leerlingen sterk toenemen.

Praktisch meedenken
Vanaf de start van het project heeft het samenwerkingsverband de projectleider gevraagd ook als inhoudelijk deskundige beschikbaar te zijn voor alle scholen. In de vorm van consultatie of deelname aan multidisciplinair overleg (MDO) wordt meegedacht wanneer de ontwikkeling van een (vermoedelijk) (hoog)begaafde leerling op school niet soepel verloopt of stagneert. Belangrijkste doel van deze inzet betreft het verder versterken en uitbouwen van de kennis en mogelijkheden van alle scholen, zodat niet alleen de betreffende leerling, maar ook andere (toekomstige) leerlingen hiervan profiteren.

Specialistenopleiding
Naast bovengenoemde vormen van leren, zijn er ook tien mensen van verschillende scholen die in januari 2021 zijn gestart met een intense post academische studie die hen opleidt tot begaafdheidsspecialist. Het samenwerkingsverband beoogt dat in 2022 de meeste scholen (met havo/vwo afdeling) beschikken over minimaal één specialist hoogbegaafdheid. Zij kunnen binnen hun school op meerdere niveaus meedenken over en -werken aan passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Denk aan begeleiden van zowel leerlingen als docenten en toezien op (borging en evaluatie van) begaafdheidsbeleid. De opleiding wordt verzorgd door de Radboud Universiteit Nijmegen.

Overgang po-vo
Samen met het samenwerkingsverband po en de scholen voor basisonderwijs onderzoeken wij hoe wij het onderwijs in onze regio nog beter kunnen laten aansluiten voor de doelgroep van (hoog)begaafde leerlingen bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. In januari 2021 hebben de expertgroep hoogbegaafdheid vo en de netwerkgroep hoogbegaafdheid po zich samen gebogen over een inventarisatie van ervaringen, successen en knelpunten. Op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd die op dit moment verder worden uitgewerkt en-gevoerd. Meer hierover in een latere nieuwsbrief. Eén van de eerste opbrengsten is dat een consulent van het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs is ‘geïnstalleerd’ om mee te denken over (hoog)begaafde basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) waarover vragen bestaan en bij wie kwetsbaarheid wordt ervaren met betrekking tot een kansrijke overstap naar het voortgezet onderwijs.

Extra ondersteuning
Sommige (hoog)begaafde leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling en schoolgang, bijvoorbeeld op het gebied van leren leren of faalangst. Dit kan worden verzorgd door de eigen school. Nog niet alle scholen hebben hiervoor op dit moment reeds de benodigde expertise en/of ondersteuningsstructuur. Vanuit het project zijn wij bezig met het formuleren van concrete aanbevelingen om hierin een impuls te kunnen bieden. Ook onderzoeken we de huidige (on)mogelijkheden voor leerlingen met intensieve ondersteuningsbehoefte van meer structurele aard; leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen.

Samenwerking onderwijs-jeugd/gezinshulp
Het samenwerkingsverband streeft naar het verder optimaliseren van de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugd-gezinshulp wanneer een (hoog)begaafde jongere zorg nodig heeft. Voorgenomen projectactiviteiten in 2021 betreffen een gesprek met de jeugddeskundigen van de gemeenten, een inventarisatie onder en aanvullend overleg met diverse zorgaanbieders in onze regio en de organisatie van een tweejaarlijks overleg met alle partners (onderwijs, jeugddeskundigen, leerplichtambtenaren en zorgaanbieders). Belangrijkste doelstellingen betreffen het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op (hoog)begaafdheid en het optimaliseren van de onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen rondom (hoog)begaafde jongeren.

Meer informatie

Meld u aan voor de training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

okt 2021 | in Nieuwsberichten

Een aandachtsfunctionaris is essentieel voor een effectieve van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit Geweld hoort nergens thuis wordt eenmalig de training tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling. Bent u of uw collega hierin geïnteresseerd? Schrijf u dan nu in!

Uit een inventarisatie blijkt dat er op dit moment niet bij alle organisaties in Noord-Holland Noord voldoende geschoolde aandachtsfunctionarissen aanwezig zijn. Om het gebruik van en kennis over de meldcode de komende jaren te bevorderen en te borgen is er de mogelijkheid om de driedaagse opleiding tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling te volgen.

Wat is een aandachtsfunctionaris?
Een aandachtsfunctionaris is door middel van de training extra geschoold op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling. Hij/zij is een gesprekspartner voor collega’s die een geval van huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling vermoeden. Een aandachtsfunctionaris brengt de meldcode onder de aandacht bij collega’s op de werkvloer en van beleid.

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld
Tijdens de training is er aandacht voor de meldcode, het implementeren en borgen van de meldcode binnen de organisaties en u leert collega’s te informeren en te adviseren over het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling. U leert over het juridisch kader rondom de meldcode, hoe u gesprekken over dit gevoelige onderwerp kunt voeren en hoe u collega’s kunt begeleiden bij vermoedens van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en/of kindermishandeling.

Kosten training
De training tot aandachtsfunctionaris wordt bekostigd vanuit het project ‘Geweld hoort nergens thuis Noord Holland Noord’. Om de kennis te borgen, blijkt het belangrijk om als aandachtsfunctionaris regelmatig bijscholing te volgen. Daarnaast is het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere aandachtsfunctionarissen. Het lidmaatschap van de LVAK voorziet in beide. Daarom wordt gevraagd aan uw organisatie om voor in elk geval 2 jaar lid te worden van de LVAK.

Training aandachtsfunctionaris door LVAK € 675,- betaald door Geweld hoort nergens thuis
Twee jaar lidmaatschap LVAK à € 265,- per jaar€ 530,-
Totaal aan kosten voor de eigen organisatie per deelnemer € 530,-

Wanneer zijn de trainingen?
Er worden meerdere trainingen georganiseerd. De training zal op meerdere locaties worden gegeven, u mag in elke regio inschrijven.

Inschrijven
Wil je gebruik maken van dit aanbod, schrijf u in via deze link.
Er geldt een maximum van 3 personen per organisatie en vol = vol.

Vragen?
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact op nemen met Cynthia Kaak, projectleider meldcode, via ckaak@alkmaar.nl.

Aankondiging vertrek directeur-bestuurder

mrt 2021 | in Nieuwsberichten

Anne Veldt heeft aangekondigd dat zij na acht jaar afscheid neemt van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband is in die tijd uitgegroeid van een voorzichtige start up in de complexe praktijk van het passend onderwijs tot een toegankelijke netwerkorganisatie. Anne kijkt dan ook terug op een inspirerende periode.

“Natuurlijk omdat ik heb kunnen bijdragen aan een kansrijke toekomst voor jongeren. En omdat ik in dit werkveld veel professionals ben tegengekomen die zich hiervoor met hart en ziel inzetten. Mensen die op zoek zijn naar nieuwe inzichten en methoden om net dat stapje extra te doen. Samen met het team en de scholen hebben we de afgelopen jaren gebouwd aan een krachtig en sterk netwerk. Dat geeft mij vertrouwen in de toekomst van het samenwerkingsverband en de jongeren voor wie wij ons inzetten.”

Anne vertrekt aan het einde van het kalenderjaar. Het werving- en selectietraject voor de nieuwe directeur-bestuurder is inmiddels gestart.

Pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ wordt met een extra jaar verlengd (tot 29 oktober 2022)

okt 2021 | in Nieuwsberichten

Tot 29 oktober 2022 kunnen onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo gebruik blijven maken van EBSCO Education Source. De afgelopen twee jaar hebben ruim 17.000 mensen zich aangemeld om van deze wetenschappelijke database gebruik te maken. De ruim 1 miljoen vrij toegankelijke artikelen kunnen onderwijsprofessionals gebruiken om de onderwijspraktijk evidence-informed te versterken.

Het onderwijs werkt al jaren aan verschillende uitdagingen, waaronder het groeiende lerarentekort. De opgaves van de pandemie en de twee schoolsluitingen komen daar bovenop. Het verkleinen van onderwijsachterstanden, het wegwerken van leervertraging door de schoolsluitingen en de instroom en doorstroom van leerlingen zijn onderwerpen waarbij inzicht uit wetenschappelijk onderzoek waardevol kan zijn. EBSCO Education Source omvat publicaties op deze en vele andere onderwerpen en kan ondersteunen bij het ‘evidence-informed’ of ‘kennisgedreven’ werken.

Voor aanmelden en meer informatie, klik hier.

Tegen het einde van het tweede pilotjaar hebben de initiatiefnemers van de pilot 'Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties' tientallen berichten van gebruikers ontvangen met vragen over de mogelijke verlenging van de pilot. Frank Wijnhoven, onderwijskundig leider aan het VISTA College in Sittard was één van hen: "De afgelopen jaren was de database erg behulpzaam in het mbo-onderwijs. De database helpt veel collega’s in hun zoektocht naar achtergrondinformatie. Ook zijn er leerlingen die naar het hbo willen die de database gebruiken om te oefenen met het zoeken naar literatuur.”

Gerard Baars, directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO): “De vele berichten uit het onderwijsveld hebben de waarde van de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ nogmaals onderstreept. Het NRO en de KB hebben daarom besloten nog een extra pilotjaar te financieren tot en met eind oktober 2022. Dit sluit goed aan bij de missie van het NRO om met kennis uit onderzoek de onderwijspraktijk te versterken.”

Over de initiatiefnemers
De pilot is een initiatief van het NRO, KB de nationale bibliotheek, de PO-Raad, VO-raad en de MBO Raad. Hiermee willen zij het onderwijsveld faciliteren hun onderwijs ‘evidence-informed’ te verrijken. Het eerste jaar van de pilot was een van de concrete activiteiten uit de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’. De initiatiefnemers zullen zich blijven inzetten om onderwijsprofessionals op een duurzame manier toegang te bieden tot wetenschappelijke literatuur.

Voor aanmelden en meer informatie, klik hier.

Bron: VO-raad

Start pilot expertiseteam hoogbegaafdheid samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

okt 2021 | in Nieuwsberichten

In het kader van de landelijke subsidieregeling passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo, investeert samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland in het uitbreiden van bovenschools ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde jongeren met intensieve ondersteuningsvraag. Hiertoe start samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland een bovenschools expertisecentrum/-team hoogbegaafdheid. Vanuit dit HB team wordt coachende ondersteuning aan individuele leerlingen en hun scholen geboden.

Doelgroep ondersteuningsaanbod
(Hoog)begaafde leerlingen met intensieve ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen ervaren belemmeringen in hun schoolgang en ontwikkeling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school blijken niet afdoende om deze te verminderen of op te lossen. Deze belemmeringen kunnen zowel samenhangen met omgevingsfactoren als met persoonlijke factoren. Met betrekking tot de omgeving kan er sprake zijn van een mismatch tussen de behoeften van de jongere en de kenmerken van gezin, school en/of sociale groep. Op het persoonlijke vlak kan het gaan om bijvoorbeeld:

 • Hardnekkige problemen met de zelfstandigheid en taakaanpak als gevolg van zwakker ontwikkelde leer- en werkstrategieën c.q. executieve vaardigheden en/of onvoldoende doorzettingsvermogen en motivatie;
 • Problemen op sociaal vlak: de leerling voelt zich onbegrepen, eenzaam en/of ervaart problemen met betrekking tot aansluiting met klasgenoten;
 • Problemen op emotioneel vlak:
  • de leerling ontwikkelt negatieve faalangst; vermijdt nieuwe leeractiviteiten uit angst om te mislukken en/of de doelen worden door de leerling te hoog gekozen, zodat falen hieraan toegeschreven kan worden;
  • Het zelfbeeld van de leerling staat onder druk, de leerling heeft minderwaardigheidsgevoelens vanuit een gevoel van ‘anders zijn’.
 • Te veel aangepast gedrag (bijv. aangepast, succesvolle type, onderduikende type) of te weinig aangepast gedrag (bijv. uitdagend, creatieve type; Betts & Neihart (1988; 2010). Dit laatste kan ook in reactie op verveling ontstaan (reactief).

Criteria voor aanmelding

 1. Gesignaleerde (kenmerken van) (hoog)begaafdheid bij leerling (op basis van diagnostisch onderzoek of eigen signalering);
 2. Leerling heeft aantoonbare extra ondersteuningsbehoefte (zie beschrijving doelgroep). School heeft inspanningen gepleegd om tegemoet te komen aan deze extra ondersteuningsbehoefte en heeft effecten hiervan geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de effecten onvoldoende zijn en dat er meer ondersteuning nodig is dan school vanuit de eigen ondersteuning kan bieden;
 3. Vaststelling van zowel criterium 1 als 2 geschiedt in een MDO met de consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband én een HB specialist (i/o) van de eigen school en/of van het samenwerkingsverband;
 4. Ook is in een MDO vastgesteld dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling (nu) niet past bij de trajectplusklas of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

NB: voor leerlingen van de trajectplusklas (of andere bovenschoolse voorzieningen) of het VSO kan dit ondersteuningsarrangement overigens wél worden aangevraagd.

Doel ondersteuningsarrangement

 • Versterken van welbevinden, zelfinzicht, -acceptatie en/of -sturing van de leerling;
 • Versterken van de ondersteuningsmogelijkheden van de school (door middel van kennisoverdracht, afstemming met school en mogelijk soms ook ‘coaching on the job’).

Inhoud ondersteuningsarrangement
Persoonlijke coaching aan de leerling op het gebied van psycho-educatie (jezelf beter leren kennen, accepteren en/of aansturen), leren-leren, motivatie en/of gedrag. De coaching vindt in principe plaats op de eigen school. De coach verzorgt daarnaast terugkoppeling aan ouder(s) en school. Dit laatste bij voorkeur met korte lijn en in rechtstreeks contact met bijvoorbeeld de mentor, docent(en) en/of trajectbegeleider van de school. Op deze manier kan school (en ouder(s)) nauw aansluiten bij de in de coaching behandelde thematiek hetgeen bijdraagt aan betere ontwikkel- en groeikansen voor de jongere.

Aanmeldingsprocedure
Beslissingen omtrent aanmelding worden in een multidisciplinair overleg (MDO) op school besproken met leerling, ouder(s), de consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband én een HB specialist (i/o) van de eigen school en/of van het samenwerkingsverband. Indien alle partijen van mening zijn dat dit ondersteuningsaanbod passend is (a.d.h.v. toetsing aan criteria), meldt de consulent aan bij de coördinator hoogbegaafdheid van het samenwerkingsverband (Anna Lont-Zuidema, alont@swvnk.nl). Zij verzorgt de koppeling met de HB coach en monitort alle aanmeldingen.

Monitoren en evalueren
Dit ondersteuningsarrangement kent geen minimale of maximale duur, maar is tijdelijk van aard. Uitgangspunt is het versterken van de leerling en de school, zodanig dat de leerling (weer) kan profiteren van passend onderwijs en passende ondersteuning op de eigen school.

De coaching vindt plaats op basis van persoonlijke doelen. De coach en jongere monitoren de voortgang en groei met betrekking tot deze doelen. De coach verzorgt tussentijds afstemming met ouder(s)/verzorger(s) en sleutelfiguren binnen de school (in ieder geval ondersteuningscoördinator en HB specialist van de school). Dit gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van de jongere.

Na 12 weken – of eerder indien coaching eerder wordt afgerond - maakt de coach een voortgangs- en evaluatieverslag welke met de jongere, ouder(s), school en de HB coördinator van het samenwerkingsverband wordt gedeeld, waarin ook wordt beschreven of voortzetting van de coaching nodig is of dat het kan worden afgesloten. Indien de coaching nog niet kan worden afgesloten na 12 weken, verzorgt de coach vervolgens elke 4 tot 6 weken een terugkoppeling aan ouder(s), school en de HB coördinator van het samenwerkingsverband.

Na afronding van een coaching ondersteuningsarrangement vindt na 12 weken een ‘follow-up’ plaats. De HB coach neemt contact op met de leerling, school en ouder(s)/verzorger(s) om te bespreken hoe het gaat en of doorgemaakte groei voldoende duurzaam blijkt. NB: indien opnieuw wordt overwogen coaching op te starten, dient altijd de aanmeldprocedure opnieuw te worden doorlopen.

Indien de HB coach gedurende de coaching bemerkt dat de aard van de problematiek vraagt om andere vormen van hulpverlening, bijvoorbeeld therapie bij (vermoeden van) psychische klachten of verwerking van trauma, zal zij de coaching beëindigen en hierover adviseren aan de jongere, ouder(s)/verzorger(s) en school.

Data online informatiebijeenkomsten Centrale Warme Overdracht (CWO)

okt 2021 | in Nieuwsberichten

De online informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voordocenten, directeuren/teamleiders en ondersteuningscoördinatoren. De bijeenkomsten worden gehouden op:

24 januari van 15.30 tot 17.30 uur

27 januari van 15.30 tot 17.30 uur

Meer info volgt t.z.t.

‘Beperk je tot de hoofdlijnen en laat de uitvoering aan het veld’

mrt 2021 | in Nieuwsberichten

Noord-Kennemerland is één van de 11 inspiratieregio’s van het programma Met Andere Ogen. Het doel van dit programma is het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd zodat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Inspiratieregio’s ontmoeten elkaar om van elkaar te leren en te inspireren.

Inspiratieregio’s Foodvalley (acht gemeenten in de Gelderse Vallei) en Noord-Kennemerland (zeven gemeenten rondom Alkmaar) ontmoetten elkaar in januari 2021 op een digitale uitwisselingsbijeenkomst over datagestuurd werken en leidende principes en gezamenlijke afspraken. Anne Veldt, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, en Pieter van Dijk, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Barneveld-Veenendaal, delen de uitkomsten en inzichten:

'Beperk je tot de hoofdlijnen en laat de uitvoering over aan het veld'

Foodvalley had behoefte aan meerjarige afspraken om de termijnen van de politieke besluitvorming, meestal in cycli van vier jaar, gelijk te laten lopen met de termijnen van passend onderwijs. Noord-Kennemerland is al verder in de ontwikkeling van parallelle cycli van het Jeugdbeleid (van gemeenten) en Ondersteuningsplannen (waarmee passend onderwijs werkt). Noord-Kennemerland lukte het niet goed om de eigen data vanuit het onderwijs te koppelen aan data van de gemeenten. Omdat Foodvalley daarin al verder is, wilde Noord-Kennemerland graag weten hoe ze het daar hebben aangepakt.

Bestuurlijke urgentie
‘Wat ons geholpen heeft,’ vertelt Pieter van Dijk, ‘is dat vanuit het OOGO de bestuurlijke vraag op tafel kwam wat de transitie ons precies heeft opgeleverd. Omdat het een wethouder was die de vraag stelde, was er ineens een bestuurlijke urgentie om de vraag beantwoord te krijgen. We hebben een convenant gesloten om alles juridisch goed te regelen, en zijn aan de slag gegaan. Ook al werken gemeenten vaak met verschillende systemen, toch is het in de praktijk goed mogelijk deze aan elkaar te koppelen als iedereen dat wil.’

Gedeelde visie
In Noord-Kennemerland is het gelukt om in de hele regio afspraken te maken over de inzet van jeugdhulp in het onderwijs dat in alle zeven gemeentecolleges is vastgesteld. ‘We voorkomen hiermee dat na de verkiezingen en de komst van een nieuwe wethouder alles eerst weer en jaar stilligt, of er ineens een nieuw beleid ontwikkeld gaat worden’, zegt Anne Veldt. ‘We zijn begonnen met een gedeelde visie, waar iedereen achter staat. Vervolgens hebben de we de visie vertaald in een uitvoeringsplan: wat willen we bereiken? We hebben ook vastgelegd waar we het over eens zijn, en waar nog verder overleg voor nodig is – bijvoorbeeld over een verdergaande ontwikkeling van de inclusiegedachte. Er ligt nu een plan dat door alle gemeenten gedragen wordt.

Verhalen achter de cijfers
De behoefte aan informatie, aan data, in dit soort processen is groot. Anne Veldt bepleit daarbij een bredere inzet en definitie van data, om ook de context van ontwikkelingen te begrijpen, de verhalen achter de cijfers. ‘Als bezuinigen het doel is, werken wij niet mee, heb ik steeds gezegd. Het doel van informatie verzamelen moet zijn om gezamenlijk de context te begrijpen, en betere keuzes te kunnen maken. Gezamenlijk optrekken is daarin heel belangrijk, zeker bij grote, ingrijpende besluiten. Die kun je pas nemen als je de juiste data hebt verzameld, met elkaar hebt gedeeld, en getoetst hebt aan de gedeelde visie.

Lerend vermogen van de overheid
Waar beide bestuurders zorgen over hebben, is het lerend vermogen van de overheid: met elkaar in gesprek gaan, elkaar informeren, en op basis daarvan keuzes maken. ‘Nog te vaak wordt er aan de bovenkant iets bedacht dat vervolgens over het land wordt uitgerold. Andersom zou beter zijn: leren van de mensen in de praktijk, en bij hen de informatie verzamelen die nodig is om de juiste keuzes te kunnen maken.’ Anne Veldt en Pieter van Dijk hopen dat de overheid zich meer onderdeel gaat voelen van een groot netwerk waarin alles met elkaar samenhangt, en waarin iedereen elkaar nodig heeft. ‘De overheid zou zich moeten beperken tot het vaststellen van de criteria, de doelstellingen. Het veld bedenkt vervolgens de oplossingen. Je kunt niet als een schoolmeester van bovenaf allerlei gedetailleerde regeltjes opleggen. Dat is het oude denken. Beperk je tot de hoofdlijnen en laat de uitvoering aan het veld.

Van jeugdzorg naar arbeidsmarkt
Wat nodig is, zijn geen van bovenaf opgelegde 25 maatregelen voor verbetering van passend onderwijs, of 8,5 miljard die over het onderwijs uitgestort wordt met gedetailleerde voorschriften waar het geld aan moet worden besteed, maar een positieve perspectiefverandering die ruimte geeft aan het veld. Pieter van Dijk heeft wel een suggestie om dit voor elkaar te krijgen: verschuif de blik van de jeugdzorgregio’s naar de arbeidsmarktregio’s. ‘Die bestaan al en hebben een sterke verbinding met de regio. Daar werken we echt aan kansengelijkheid, over de grenzen van diploma’s heen. We kijken dan meer naar kansen, minder naar problemen. We werken aan het perspectief van een kind dat iets wil leren, zich ontwikkelen wil. Wat is daarvoor nodig en welke hulp heeft het kind daarbij nodig? Dat is een andere benadering dan denken in problemen en oplossingen.’

DIt interview is gepubliceerd in de tweede Midterm van Met Andere Ogen. Deze midterm bevat de geleerde lessen uit de Meta Andere Ogen-praktijk, beleid en wetenschap.

Interesse in deze Midterm? Klik hier.

Voor meer informatie over het programma Met Andere Ogen, klik hier.

GGD Hollands Noorden organiseert op 20 april voor ouders een online bijeenkomst ‘Je puber in coronatijd. Wat kun je doen?’

mrt 2021 | in Nieuwsberichten

Het leven van jongeren is anders door de coronatijd. Ze missen school, sport, hun vrienden en kunnen niet de dingen doen die in deze levensfase belangrijk voor ze zijn. Dat kan vragen of zorgen geven.

Tijdens deze online bijeenkomst gaat Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog en opvoedcoach) in op de invloed van de coronatijd op pubers/jongeren. U krijgt antwoord op vragen zoals: Wat betekent deze tijd voor jongeren? Wat hebben jongeren nodig? Hoe kunt u als ouder uw kind ondersteunen? Maar ook: Welke gevolgen heeft deze tijd op de ontwikkeling van jongeren nu en later?

Datum, tijd, locatie, kosten, trainer en aanmelden

Datum: Dinsdag 20 april 2021

Tijd: 20.00-21.15 uur

Kosten: Kosteloos

Trainer: Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, opvoedcoach en bekend van het tv-programma De Opvoeders en columns.

Aanmelden: Ouders kunnen zich aanmelden via Online bijenkomst 'Je puber in coronatijd. Wat kun je doen?' op 20 april of klik hier.

De avond vindt online plaats. Er is een maximum aan het aantal deelnemers dus graag snel opgeven.

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten in de regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland en de GGD Hollands Noorden.

Handreiking voor schoolanalyse Nationaal Programma Onderwijs

apr 2021 | in Nieuwsberichten

Het ministerie van OCW heeft een handreiking gemaakt die scholen kan helpen bij de analyse in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Het stappenplan kan door scholen gebruikt worden om inzichtelijk te maken wat op school- en leerlingniveau nodig is. Het sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen.

Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Van scholen wordt verwacht dat zij een analyse maken van wat op leerling- en schoolniveau nodig is, om op basis daarvan een schoolprogramma te kunnen ontwikkelen. Scholen hebben veel ruimte in hoe ze deze analyse vormgeven. Zij kunnen daarbij gebruik maken van het stappenplan, maar moeten dat niet; het gaat om een handreiking.

Voor download van het stappenplan bij de schoolscan klik hier.

Update project individuele onderwijszorgtrajectenPLUS augustus 2020 - maart 2021

apr 2021 | in Nieuwsberichten

De 18 gemeenten NHN, JeugdzorgPlus Horizon, Ronduit Onderwijs en de vier samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Midden-Kennemerland, Noord-Kennemerland, West-Friesland, Kop van Noord-Holland) maken zich samen sterk voor het inrichten en realiseren van de best passende ondersteuning voor jongeren die in de regio uitstromen uit de gesloten jeugdzorginstelling van Horizon, Antonius in Bakkum.

Welke stappen zijn er in dit project genomen, wat is er bereikt in de periode augustus 2020 - maart 2021?

Klik hier voor de update.

Internetconsultatie Experiment Onderwijszorgarrangementen van start

nov 2021 | in Nieuwsberichten

Van 1 november tot 1 december 2021 kunt u meedoen aan de internetconsultatie over het Experiment Onderwijszorgarrangementen. Het doel van het experiment is onderwijszorginitiatieven meer ruimte geven voor maatwerk zodat kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte weer tot ontwikkeling kunnen komen.

Klik hier voor meer informatie en meepraten.

Bron: programma Zorg voor de Jeugd

Opbrengst en opname online masterclass met Iliass El Hadioui op 29 maart

apr 2021 | in Nieuwsberichten

Hoe begeleiden we jongeren uit het coronatijdperk naar een kansrijke toekomst?

Tijdens de masterclass - die mede mogelijk gemaakt is door de Gelijke Kansen Alliantie - heeft Iliass El Hadioui in gesprek met Maud Croes, directeur praktijkscholen Focus en De Viaan en Meta Streefland, senior consulent passend onderwijs samenwerkingsverband, toegelicht wat professionals kunnen doen om het verschil te maken voor jongeren.

Klik op de afbeelding om de masterclass terug te zien.

Na de masterclass gingen professionals uit het onderwijs, de sport- en cultuursector, jongerenwerkers, preventiemedewerkers, jeugdhulpverleners, ouders, beleidsmedewerkers, bestuurders, wethouders en vele anderen met elkaar in gesprek hoe we jongeren in onze regio perspectief kunnen bieden. Klik hier voor de opbrengst van de dialoog in de subgroepen.

We kijken terug op een succesvolle en inspirerende middag. Deze bijeenkomst is een opmaat naar een regionaal veerkrachtplan voor jongeren. De komende tijd volgen diverse gesprekken met scholen, schoolbesturen, gemeenten en partners zodat stapsgewijs toegewerkt wordt naar een veerkrachtplan. Het plan wordt in mei bekrachtigd.

JongerenTop NHN 2021 gewijzigd naar livestream op 18 november, van 13.00 - 14.30 uur

nov 2021 | in Nieuwsberichten

Datum: Donderdag 18 november 2021
Tijd: 13.00 – 14.30 uur (inloggen mogelijk vanaf 12.45 uur)
Locatie: Livestream vanuit Theater de Kampanje, Den Helder

De waardevolle stem van de jongeren

Tijdens de JongerenTop NHN 2021 staat jongerenparticipatie centraal. Hoe betrekken we jongeren structureel bij ontwikkelingen en beleid? Welke resultaten zijn er geboekt op de thema’s van de vorige JongerenTop NHN in 2018? Hoe creëren we samen kansen voor jongeren? Hoe kunnen we dit borgen en wat zijn de vervolgstappen?

In verband met het oplopende aantal corona-besmettingen is besloten om de JongerenTop NHN 2021 op 18 november a.s. in een andere vorm door te laten gaan.

De fysieke bijeenkomst wordt vervangen door een livestream. Het plenaire deel van het programma zal online te volgen zijn.
Hierin komen jongeren en bestuurders aan het woord. Zij delen hun ervaringen met jongerenparticipatie op school, in de jeugdhulp en in de gemeente. De workshops worden verplaatst naar een later, nader te bepalen moment.

Start livestream 13.00 – 14.30 uur (inloggen mogelijk vanaf 12.45 uur)

Link naar livestream

MAO - eindterm 2021 - Van programma naar transitienetwerk

nov 2021 | in Nieuwsberichten

Eindterm Met Andere Ogen Doen!

Een pas op de plaats na de eerste programmaperiode van Met Andere Ogen I én inzicht in de bouwstenen voor het vervolg. Het essay dat Richard Stuivenberg heeft geschreven over de Met Andere Ogen Doen Dag, heeft de titel gekregen: De blik is gekanteld. Als dat betekent dat we ruimte hebben gemaakt om met andere ogen te kijken en te doen, dan klopt dat. We hebben ook het inzicht dat anders samenwerken tussen onderwijs, zorg en jeugd domein en met ouders en kinderen, een transitie is. We volgen de betekenis van transitie, zoals die binnen de transitiewetenschap is gedefinieerd: een fundamentele omslag in de structuur, cultuur en werkwijze van een maatschappelijk systeem. In transities stuurt iedereen. Er is niet één overheid die de transitie beïnvloedt, maar verschillende maatschappelijke partijen oefenen in netwerken invloed uit: ons MAO netwerk, partners uit het hele ecosysteem van onderwijs, zorg en jeugd rond het kind en ouders.

In dit netwerk zijn koplopers en bij transities is het van belang koplopers te betrekken. Koplopers zijn mensen die over de schaduw van hun eigen organisatie heen kijken op zoek naar samenwerking, verbinding en kruisbestuiving. Kenmerkend is initiatief, snel reageren, een positieve instelling, ergens voor staan, en niet de standaard paden bewandelen. Koplopers zijn mensen met geheel eigen opvattingen over toekomstige ontwikkelingen in hun werkgebied. Ze denken anders dan anderen, onconventioneel en ‘out of the box’. Deze mensen zijn niet ‘lastig’, maar juist zeer waardevol voor het ontwikkelen van een andere manier van denken. MAO biedt aan plek aan deze koplopers om hun vernieuwende, frisse en kritische blik te uiten en te versterken. Zo krijgen koplopers het gevoel dat ze er niet alleen voor staan en kunnen ze samen een kritische massa vormen. Een mooie illustratie is de omschrijving die het MAO inspiratienetwerk zichzelf geeft: ‘Platform van een levend en elkaar versterkend netwerk dat voorbij gaat aan individuele/lokale belangen en standpunten en waarbij de bedoeling van MAO niet onderhandelbaar is.‘

Bij een transitie hoort leren en doen, experimenteren en van daaruit het systeem te beïnvloeden. Een transitie heeft ook tijd nodig, eerder tien dan vijf jaar. Onderweg om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om de ontwikkelkansen van kinderen als vertrekpunt te nemen in de inclusieve -en interprofessioneel samenwerking met kinderen, ouders en professionals.

Veel inspiratie met het lezen, leren en doen!
Het Programmabureau Met Andere Ogen

www.aanpakmetandereogen.nl

Lees hier de hele publicatie

BELANGRIJKE MEDEDELING! JongerenTop NHN 2021 gewijzigd naar livestream

nov 2021 | in Nieuwsberichten

Datum: Donderdag 18 november 2021
Tijd: 13.00 – 14.30 uur (inloggen mogelijk vanaf 12.45 uur)
Locatie: Livestream vanuit Theater de Kampanje, Den Helder

BELANGRIJKE MEDEDELING

Bent u ook bij de JongerenTop NHN 2021 op donderdag 18 november over jongerenparticipatie op school, in de jeugdhulp en in de gemeente?

Het plenaire deel van het programma is online te volgen, van 13.00 - 14.30 uur (inloggen mogelijk vanaf 12.45 uur).

Link naar de livestream

“Aandacht voor de mens”

nov 2021 | in Nieuwsberichten

Gijs’ eerste indruk van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland was gelijk goed. “Al bij mijn sollicitatiegesprek met de adviescommissie merkte ik dat ik tegenover een zeer professionele organisatie zat. En bij mijn eerste werkdag viel mij direct het fijne en vriendelijke klimaat op. Het samenwerkingsverband heeft aandacht voor de mens.” Die aandacht is voor Gijs van de Beek het uitgangspunt, aandacht voor de jongeren en hun ouders. “Maar”, zo onderstreept de nieuwe directeur-bestuurder, “aandacht voor professionals op de scholen die dagelijks met de jongeren werken, is net zo belangrijk.”

Toen Gijs de vacature van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland zag, was hij gelijk enthousiast. “Ik heb bij meerdere samenwerkingsverbanden gewerkt. De collega’s van dit samenwerkingsverband hebben een voorbeeldfunctie in het land. Ze zijn betrokken bij meerdere overleggen, zoals met de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er zijn in dit samenwerkingsverband mooie initiatieven ontwikkeld, zoals onder andere route nieuwkomers, proeftuin schoolaanwezigheid, transfercoach vo-mbo. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om met deze groep ondernemende professionals aan de slag te gaan. Vanaf de eerste dag ben ik hartelijk ontvangen. Wat mij opviel is dat alle medewerkers graag voor het samenwerkingsverband werken. Ze zijn betrokken en ambitieus. Het is gewoon een prettige organisatie.”

Werken in een netwerk
Gijs is gepokt en gemazeld in het onderwijs. Zijn hart ligt daarbij van meet af aan bij jongeren die het wat lastiger hebben. “Ik heb altijd gewerkt voor jongeren met een ondersteuningsvraag. Na de pedagogische academie ben ik gestart als docent van een MLK-school. In de avonduren studeerde ik orthopedagogiek. Later deed ik ervaring op bij een school voor praktijkonderwijs en werkte ik een tijd bij onderwijsadviesbureau KPC Groep. Ook daar was ik vooral actief in de divisie voortgezet onderwijs. Ik heb me altijd voor deze jongeren ingezet, om te zorgen dat ze een goede plek krijgen in de maatschappij.”

Met deze ervaring paste Gijs goed in de samenwerkingsverbanden die met de wet op passend onderwijs in 2014 werden opgericht. Zo werkte hij voor samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe en voor het samenwerkingsverband in Deventer. “Werken in een netwerk heb ik altijd belangrijk gevonden. In een samenwerkingsverband ben je niet een directeur die zegt hoe het moet gaan, je bent afhankelijk van de partners die in het netwerk zitten, zoals gemeenten, jeugdzorg, GGD, J&G coaches en leerplichtambtenaren en natuurlijk het onderwijs. Dat is niet altijd makkelijk. Iedere partner heeft zijn eigen jargon, eigen wetten en visie. Toch, als iedereen de doelstelling heeft voor jongeren met een extra ondersteuningsvraag een passende plek te vinden, dan heb je een gezamenlijke ambitie en kun je de agenda gelijktrekken. Zo heb ik altijd gewerkt.”

Brede blik
Gijs heeft daarbij de rol van de samenwerkingsverbanden in acht jaar steeds meer zien verbreden. “Dat heeft te maken met de decentralisatie van het sociaal domein. Gemeenten moesten meer gaan samenwerken met GGD, jeugdhulp en onderwijs. Dat is het netwerk dat gecreëerd moest worden. De meerwaarde is dat de samenwerkingsverbanden zich mee ontwikkelden. Ze zijn niet alleen bezig met onderwijs, maar breder met alle aspecten waar jongeren mee te maken hebben: vrije tijd, sport, gezin, de wijk. De omgeving van de jongere is vele malen groter dan alleen de klas. Een krachtig interprofessioneel netwerk is een voorwaarde om iedere jongere een stevige toekomst te kunnen bieden. De samenwerkingsverbanden zijn dan ook steeds breder gaan werken. Dat heeft de kwaliteit van ons werk versterkt.”

En zo wil Gijs ook binnen het samenwerkingsverband de kwaliteit nog verder versterken. “De consulenten hebben daarbij een belangrijke rol. Hun toegevoegde waarde schuilt in het observeren en zien wat we kunnen doen, bijvoorbeeld door een project op te starten als ‘Van praktijkonderwijs naar arbeid’. Zij hebben die brede blik. De multidisciplinaire overleggen waarbij de consulenten aansluiten, zijn bijzonder belangrijk. Deze overleggen zijn heel leerlinggericht. De jongere op welk niveau dan ook moet kunnen meepraten, samen met de ouders. Dat doen de consulenten enorm goed. Zij hebben overzicht en kennen alle mogelijkheden.”

Mentoren en docenten als spil
Naast jongeren en ouders wil Gijs expliciet aandacht hebben voor mentoren en docenten. “De mentoren en docenten hebben dagelijks te maken met twintig tot dertig jongeren in de adolescentiefase. Dat is niet makkelijk. We moeten oog hebben voor dat stukje. Mentoren en docenten zijn de spil. Samen met de professionals van de ondersteuningsteams vormen zij het hart van het onderwijs. Dagelijks geven zij jongeren de kans om te leren en zich te ontwikkelen. Daarom biedt het samenwerkingsverband specifiek ondersteuning aan deze groep. Iedereen die eromheen loopt, ook mensen zoals ik, moet van toegevoegde waarde zijn op wat er op school gebeurt.”

En Gijs heeft nog meer ambities voor het samenwerkingsverband. Verder vorm geven aan de verbinding van onderwijs en zorg, het verder versterken van veerkracht van jongeren, vorm geven aan duurzaamheid en inclusie. Mijn passie ligt bij de jongeren die ondersteuning nodig hebben. Zij mogen in alle opzichten vertrouwen krijgen en een passende plek in de maatschappij. Een werkplek of dagbestedingsplek, met of zonder diploma, dat maakt niet uit – als het maar past: sterke kinderen met een stevige toekomst.”

Heel bottom-up
Veel vertrouwen heeft Gijs daarbij in het team van het samenwerkingsverband. “Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland werkt heel bottom-up. Ik ben ervan overtuigd dat dat werkt. We moeten ons telkens afvragen: Als we dat doen, is het dan goed voor de jongere? Dat geldt ook voor beleid. Bij elke beleidsverandering moeten we nagaan welke consequenties die heeft voor de jongeren. Ik zie dat hier echt gebeuren. We werken hier met hart voor de jongeren. Op die manier wil ik het werk voortzetten met mijn collega’s.”

Informatie thema-cafés Onbegrepen gedrag leren begrijpen en Autisme bij meisjes - nieuwe data! Aanmelden is nog mogelijk.

nov 2021 | in Nieuwsberichten

Voor het thema-café Onbegrepen gedrag leren begrijpen op 22 november is het maximum aantal deelnemers bereikt! Er is een tweede bijeenkomst gepland op 8 december 2021 van 16.00 tot 20.00 uur. Het thema-café vindt live op het kantoor van het samenwerkingsverband plaats. U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst op 8 december.

Voor het thema-café Autisme bij meisjes op 10 februari 2022 is het maximum aantal deelnemers bereikt!
Heeft u interesse in deelname?
U kunt zich aanmelden; bij voldoende interesse plannen wij graag een tweede datum in.

Aanmelden kan via de link in de brochure.

Praktijkkaart duurzaam investeren in welbevinden

nov 2021 | in Nieuwsberichten

Deze praktijkkaart is opgesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, om scholen te helpen bij het werken aan welbevinden in tijden van en na corona. In deze kaart is uitgewerkt hoe scholen (met hun partners) op de lange termijn en op een duurzame manier kunnen werken aan welbevinden in een schoolbrede aanpak.
Regio Noord-Kennemerland wordt als goed voorbeeld genoemd!

Nieuwe pagina TOP dossier

nov 2020 | in Nieuwsberichten

De TOP dossier pagina is aangepast!

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u via TOP dossier ondersteunings- en TLV aanvragen kunt indienen. U vindt hier alle handleidingen, tips en trics & (!) korte instructievideo’s.

Heeft u vragen of suggesties over de informatie op de TOP dossier pagina's? Wij horen ze graag! U kunt een mail sturen aan secretariaat@swvnk.nl.

Verrassend Passend: 10 voorbeelden van intensieve samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs

nov 2020 | in Nieuwsberichten

De nieuwe special Verrassend Passend van het Steunpunt Passend Onderwijs biedt inspirerende voorbeelden van intensieve samenwerking en integratie tussen regulier en speciaal onderwijs.
Klik hier voor de special.

Activiteiten voor jongeren en ondersteuning voor ouders in de meivakantie

apr 2021 | in Nieuwsberichten

Tijdens de meivakantie kunnen jongeren elkaar ontmoeten via diverse activiteiten in de regio Alkmaar. Klik hier voor een overzicht. De jongerenwerkers zijn bereikbaar via de wijkcentra.

Hulp bij opgroeien en opvoeden per gemeente
Klik hier voor informatie in gemeente Alkmaar
Klik hier voor informatie in gemeente Bergen
Klik hier voor informatie in gemeente Heerhugowaard
Klik hier voor informatie in gemeente Heiloo
Klik hier voor informatie in gemeente Langedijk

GGD Hollands Noorden
Hoe zorgt u goed voor uw eigen gezondheid en die van uw gezin? Kik hier voor informatie van GGD Hollands Noorden.

Online zelfhulp
Bij sommige veelvoorkomende klachten kan online zelfhulp een oplossing bieden. Deze zelfhulp via internet werkt goed als klachten niet te ernstig zijn. Het is dan mogelijk klachten te verminderen en soms zelf volledig onder controle te krijgen. Klik hier.

Terugblik JongerenTop NHN 2021

2 dec | in Nieuwsberichten

De JongerenTop NHN 2021 op 18 november jl. gaf door tal van praktische voorbeelden een inkijk hoe jongerenparticipatie in Noord-Holland Noord leeft. Dat de stem van jongeren ertoe doet, werd door bestuurders zonder meer onderschreven. Zij leerden van jongeren, en jongeren leerden van bestuurders. Samen wordt een beter resultaat geboekt! Hoe?

Kijk de livestream terug:

Binnenkort ontvangt u een publicatie over de JongerenTop met aanvullende informatie en interviews.

Presentatie Staat van het Onderwijs op 13 april en 11 mei

11 apr | in Nieuwsberichten

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit en organiseert een bijbehorend congres. De Staat van het Onderwijs 2022 vindt plaats op 13 april en 11 mei.

Presentatie op 13 april
Op woensdag 13 april wordt de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd en vervolgens overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De presentatie is rond het middaguur live online te volgen en ook later terug te kijken. Vanaf dat moment is de Staat van het Onderwijs te downloaden. Op 13 april ’s middags wordt de inhoud nader toegelicht in een reeks webinars.

Download Staat van het Onderwijs

Onderwijsestafette
Tussen 13 april en 11 mei is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden. Op de website van de Inspectie worden alle uitkomsten van de estafette gepresenteerd.

Werkconferentie op 11 mei
Op woensdag 11 mei volgt een - fysieke - werkconferentie, waarbij de Inspectie op zoek gaat naar wat werkt. Dit wordt gedaan door de oplossingen die in de estafette zijn gepresenteerd nader te exploreren met input van zowel wetenschappers als professionals uit de praktijk; leerkrachten en docenten, schoolleiders en bestuurders.

Meer informatie volgt
Blijft u graag op de hoogte van de publicatie en informatie over de livestream van de publicatie, de webinars, de onderwijsestafette en de werkconferentie? Meld u dan aan via het aanmeldformulier en ontvang per e-mail een notificatie.

Route Nieuwkomers

nov 2020 | in Nieuwsberichten

Dit jaar is in het project Route Nieuwkomers gewerkt aan doorlopende 'routes' (leerlijnen) voor nieuwkomende leerlingen in taalklassen naar vervolgonderwijs (of arbeid).

Het project Route Nieuwkomers wordt gefinancierd vanuit VSV en heeft als doel om het talent van elke nieuwkomende leerling maximaal te benutten, zodat zij een (zoveel als mogelijk) zelfstandig bestaan op kunnen bouwen in Nederland.

Eén van de resultaten van dit project zijn de roadmaps, die de routes inzichtelijk maken en laten zien welke afspraken in de regio Noord Kennemerland zijn gemaakt voor de doorstroom van deze doelgroep.

Voor meer informatie en de roadmaps klik hier.

Uitnodiging en aanmelding Talkshow Urban onderwijs - Gelijke Kansen in Alkmaar op 28 mei

mei 2021 | in Nieuwsberichten

Talkshow Urban Onderwijs – Gelijke Kansen komt naar Alkmaar

Op vrijdag 28 mei a.s. wordt tussen 15.30 en 17.00 uur de Talkshow ‘Gelijke Kansen in Alkmaar’ opgenomen en live uitgezonden vanuit het Petrus Canisius College in Alkmaar. Gastheer is Abdelkader Benali. De talkshow is onderdeel van een serie en wordt geproduceerd in opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de talkshow wordt zichtbaar gemaakt hoe gemeente en onderwijs samenwerken om gelijke kansen voor kinderen en jongeren te versterken. Naast wethouder E.C. Konijn-Vermaas bestaan de tafelgasten uit ouders, leerlingen, leerkrachten, docenten en bestuurders uit het basis en voortgezet onderwijs. Het gesprek gaat onder meer over de rol van ouders en docenten en laat goede voorbeelden zien van projecten die een soepele overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs bevorderen. De stem van de jongere wordt tijdens een intermezzo, waarbij jongeren die nieuw in Nederland zijn komen wonen, vertellen wat hun dromen zijn.

Aanmelden
Kosteloos aanmelden voor het programma kan hier. Het programma is ook na afloop nog te zien via YouTube.

Meer informatie
Meer informatie over de serie talkshows op www.urbanonderwijs.nl.

Gelijke Kansen – verdiepen wat werkt

13 apr | in Nieuwsberichten

Gemeente Alkmaar, schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs in de regio Alkmaar zetten in de periode 2021-2024 hun samenwerking voort met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van de samenwerking, die is vastgelegd in een Gelijke Kansen Agenda, is kansengelijkheid te bevorderen en talent maximaal te ontwikkelen.

Wethouder onderwijs E.C. Konijn-Vermaas:
“We hebben met elkaar één doel, de toekomst, de gelijke kansen van het kind, want daar doen we het voor. Ik vind het belangrijk dat gelijke kansen voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarin zijn we met elkaar goed op weg.”

Het accent in de Gelijke Kansen Aanpak ligt op activiteiten binnen de thema’s professionalisering en soepele overgangen. Dit gebeurt door het aanbieden van de training Wegwijs in het Gedrag voor het basisonderwijs en Masterclasses van het cultuurprogramma Transformatieve school voor professionals die nauw samenwerken met het voortgezet onderwijs zoals jeugd- en gezinscoaches, jeugdverpleegkundigen en jongerenwerkers.

Wegwijs in het gedrag van kinderen
Deze training is ontwikkeld om leerkrachten vanuit meerdere perspectieven naar leerlinggedrag te leren kijken, waardoor er niet alleen naar het kind wordt gekeken maar ook de context waarin het kind opgroeit en leert.

Quotes van deelnemers aan de training:

“Gedrag heeft mij altijd getriggerd. Wat maakt dat mensen of kinderen bepaalde dingen doen? Hoe komt het dat ze vandaag anders reageren dan morgen? Daar zit een oorzaak achter.”

“Je maakt kennis met andere perspectieven, krijgt een andere blik op gedrag en verandert je mindset. Ik merk op school (en thuis) dat ik andere vragen stel en op nieuwe manieren probeer te luisteren. Zonder oordeel. Open. In alle situatie, en vooral de lastige, stel ik mezelf de vraag: wat heeft een kind, een collega, een ouder nu écht nodig?”

Transformatieve school
Het cultuurprogramma biedt docententeams handvatten om een positief schoolklimaat te creëren en leerlingen te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Quotes van deelnemers aan de masterclasses:

“We merken dat de leerlingenpopulatie verandert en dat leerlingen op identiteitsvlak bezig zijn om verbinding te maken tussen hun buitenschoolse identiteit en de verwachting in de binnenschoolse setting. Hoe ga je als docent om met botsende sociale codes en verwachtingen? Hier ligt de focus op.”

“De hervorming van de schoolcultuur start altijd met de hervorming van je eigen mindset. We zetten in op de lange termijn want daar gaat cultuurverandering altijd over. Hoe kunnen we gezamenlijk de cultuur binnen onze school vormgeven?”

Activiteiten voor jongeren in de meivakantie in de regio Noord-Kennemerland

13 apr | in Nieuwsberichten

In de meivakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland.

Hieronder een overzicht (per gemeente):

Alkmaar

 • Meidensportmiddagen op maandag 25 april in Alkmaar Oost en op dinsdag 26 april in Alkmaar West. Doe mee aan 3 gave clinics. Elke clinic duurt een uur en de volgende sporten komen voorbij: dans, voetbal en zelfverdediging. Kosten zijn € 1,00 (betalen met Alkmaar Pas is mogelijk!)

 • Expeditie Games
  Doe vrijdag 29 april mee aan de ‘Expeditie Games’ in, om en nabij Sportcomplex Oosterhout in Alkmaar (Vondelstraat 35). Gebaseerd op het bekende tv programma Expeditie Robinson beleef je een mooi, sportief avontuur. Op het programma staan uiteraard heel diverse individuele en samenwerkingsproeven. Voor iedereen van 10-12, 13-17 en 18-30 jaar. Meld je nu aan (€ 2,50 p.p.) via www.alkmaaractief.nl.

VakantiePRET voor jongeren met een beperking

Deze meivakantie organiseert Stichting Sport-Z een sportieve ochtend en middag voor jongeren met een beperking. Vrijdag 29 april kunnen zijn meedoen aan een sportinstuif (10.00-12.30 uur) in sportcomplex De Meent in Alkmaar. Naast de instuif met luchtkussens en spelletjes staan er clinics basketbal en trampolinespringen op het programma. Woensdag 4 mei (13.00-15.30 uur) staat er een gevarieerd Outdoor programma in de startblokken bij Outdoorpark Alkmaar. Zowel de hindernissen, teambuildingspellen als het boogschieten komen hier aan bod. De kosten bedragen € 5,- per deelnemer, aanmelden kan via www.sport-z.org/vakantiepret. Voor informatie kan je contact opnemen met Thomas Botman, via t.botman@sport-z.org of 06 - 25 326 288.

 • Op het kunstgrasveld aan de Cornelis Begastraat kan je maandagmiddag 25 april en 2 mei een gratis voetbalclinic volgen. Voor meer informatie kijk op de website van Alkmaar Sport.

 • Er zijn ook diverse sportverenigingen die (veelal gratis) proeflessen en activiteiten aanbieden in de meivakantie. Kijk voor het aanbod op www.alkmaaractief.nl. Zo is er onder andere de keuze uit de sporten (mini) PingPong, judo, schermen, twirl, pencat silat, fit kids, ijshockey, zwaardvechten, crossfit, SupFit, shorttrack, dans en zeilen. Op deze website vind je bovendien het meest actuele overzicht aan activiteiten van de sportregisseurs, én hier kunnen de kinderen zich ook aanmelden en betalen. Men kan ook betalen met het tegoed op de AlkmaarPas, hiervoor neem je contact op met de organisator van het evenement waar je aan mee wilt doen.

 • Je bent van harte welkom bij de huiskamers van Straatgeluid Alkmaar. Klik hier voor informatie.
 • Voor overige activiteiten kijk op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin.

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH)

 • Op de website van Jongerenwerk vind je informatie over de verschillende jongerencentra en activiteiten per gemeente. Ook kun je informatie vinden over diverse thema’s en contact zoeken met de Jongerenwerkers.
 • Informatie over sportactiviteiten kun je per gemeente vinden op deze websites:
  Bergen
  Uitgeest
  Castricum
  Heiloo

Dijk en Waard

 • Op de Uitagenda jongeren Dijk en Waard staat een overzicht van activiteiten die georganiseerd worden. Of heb je juist zin in een social Sunday/gamenight? Klik hier voor informatie en aanmelden.

Terugblik bijeenkomst Expeditie Ondersteuningsplan 2023-2026 op donderdag 31 maart 2022

19 apr | in Nieuwsberichten

Wat moeten het samenwerkingsverband, de scholen en andere partners doen om de beweging naar inclusiever onderwijs te maken? Om die vraag te helpen beantwoorden, gingen op 31 maart 2022 bijna 100 onderwijsprofessionals, ouders, jongeren en andere partners met elkaar in gesprek om het ondersteuningsplan 2023-2026 vorm te geven.

Klik hier of op onderstaande afbeelding om de inzichten te downloaden.

Nog plaatsen beschikbaar voor de online mentor training M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ op 8 december

nov 2020 | in Nieuwsberichten

Voor inschrijving kan je terecht op https://ggdhollandsnoorden.opleidingsportaal.nl/ onder het kopje “Professionals”

De online mentortraining: M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’

Een ziekteverzuimgesprek voeren is niet altijd makkelijk. Soms tref je een leerling die weinig loslaat, een nonchalante houding heeft of rebelleert of een ouder die argwanend is, zich aangevallen of machteloos voelt. Aangezien jij het eerste contact hebt met de (ouders van de) ziek gemelde leerling.

In de M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ krijg jij doeltreffende handvatten en wordt er ervaringsgericht geoefend om op een authentieke en effectieve manier een gesprek met een ziekgemelde leerling en/of diens ouders te kunnen voeren.

Inhoud van de training
o Welkom, korte kennismaking, introductie programma;
o Doel van M@ZL + het stappenplan;
o Dialoog met deelnemers over ziekteverzuim;
o Inzicht- en gesprekstool: de interpretatieladder;
o Oefenen met open vragen;
o Oefenen in actief luisteren: LSD Luisteren, Samenvatten en Doorvragen;
o Casuïstiek inventariseren: Kan een gesprek zijn die al heeft plaatsgevonden en waarvan men niet tevreden was over het resultaat of een nog te houden gesprek waar men tegenop ziet of met specifiek lastig gedrag van ouder en of leerling;
o Praktijksituaties oefenen met acteur/trainer.

Voorbeelden van lastig gedrag voor mentoren kunnen zijn:

• De ontkennende leerling (iedereen is toch wel een keertje ziek);
• De spraakwaterval waar je moeilijk tussen komt;
• Sociaal wenselijk gedrag van leerling (ja zeggen, nee doen);
• De vijandige ouder (“Dus u vindt dat ik het niet goed doe als ouder?”);
• De gemakzuchtige ouder (“Ach, hij heeft toch goede cijfers?”);
• De pedagogische machteloze ouder (“Ik heb het gezegd, maar hij luistert niet.”);
• De ouder die de hand boven het hoofd van de leerling houdt;
• De gesloten leerling, die niet veel los laat.

Resultaat van de training
Aan het einde van de workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’:
• weet de mentor dat het doel is om vroegtijdig belangstelling te tonen voor de ziekgemelde leerling en er achter te komen wat de ondersteuningsbehoefte is;
• weet de mentor/zorgbegeleider hoe hij/zij de leerling door kan verwijzen naar de jeugdarts;
• heeft de mentor/zorgbegeleider geoefend met handvatten voor het voeren van een effectief ziekteverzuimgesprek.

Duur van de training
1 dagdeel, circa 4 uur.

Aanmelding
Voor inschrijving kan je terecht op https://ggdhollandsnoorden.opleidingsportaal.nl/ onder het kopje “Professionals”.

Viering 5-jarig bestaan Expertise Centrum Arbeid!

nov 2020 | in Nieuwsberichten

In 2015 is het Expertise Centrum Arbeid (ECA) vanuit de scholen gestart om ondersteuning aan leerlingen in kwetsbare posities in de regio Noord-Kennemerland te bieden als zij vanuit hun school uitstromen. Op 26 november vierden zij het 5-jarig bestaan.

Wat doet het ECA?
Het is ECA is een netwerkgroep van professionals van de scholen. Dit zijn scholen voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de entree-opleidingen van het mbo. Zij werken samen om hun leerlingen goed te kunnen begeleiden als zij uitstromen naar werk, vervolgonderwijs en dagbesteding. Regelzaken, voorbereiding en begeleiding naar een werkgever of zorgorganisatie en het aanleren van stage/arbeids- en werknemersvaardigheden zijn belangrijke onderwerpen ter voorbereiding op de overstap.

Het ECA werkt samen met de gemeenten. Samen zorgen zij ervoor dat de leerlingen met een ‘warme’ overdracht op de juiste plek terecht komen. Ook samenwerking met werkgevers is van groot belang; zij bieden jongeren stage- of werkplekken.

De deelnemende scholen zijn de praktijkscholen Focus in Heerhugowaard en De Viaan in Alkmaar, voortgezet speciaal onderwijs scholen Heliomare College Alkmaar, de vestigingen van De Spinaker in Heerhugowaard en Alkmaar, Horizon College in Alkmaar en Heerhugowaard en Clusius College in Alkmaar.

Door de succesvolle samenwerking maken leerlingen van deze scholen op de juiste manier en onder de beste voorwaarden de overstap en valt er niemand buiten boord. Zo zorgt het ECA voor een kansrijke toekomst voor jongeren!

Op de foto de leden van het ECA.

Gastlessen op scholen door Jongerenteam De Hoofdzaak

dec 2020 | in Nieuwsberichten

Wie is het jongerenteam?
Het jongerenteam bestaat uit jongeren tussen de 17-27 jaar die een scala aan ervaringen hebben met hindernissen in het leven. Zij zijn hier sterker uit gekomen. Bij De Hoofdzaak hebben de jongeren geleerd om hun levenslessen in te zetten als ervaringsdeskundige om zo anderen te inspireren.

“Ik heb het idee dat eindelijk iemand me begrijpt,
ik voel me nu niet meer zo alleen.
De jongeren laten zien dat herstel mogelijk is.”

Waarom het jongerenteam?
Verhalen van de jongeren bieden hoop aan andere jongeren die het moeilijk hebben. Hiermee laten ze een voorbeeld van herstel zien. Eenzaamheid en schaamte verminderen, taboes kunnen bespreekbaar worden gemaakt. De verhalen zijn leerzaam voor jongeren op school, in de hulpverlening, maar ook voor ouders en professionals.

“In de 23 jaar dat ik les geef op deze school heb ik nog nooit zo’n bijzondere gastles gehad,
het heeft me geraakt, dit kwam door de oprechte verhalen van de ervaringsdeskundigen.”

Wat doet het Jongerenteam?
• Herstelverhaal delen en in gesprek gaan met jongeren in de hulpverlening.
• Een luisterend oor bieden en ondersteunen van individuele jongeren.
• Gastlessen en voorlichting op scholen geven.
• Adviseren van professionals bij het afstemmen van hun zorg of diensten op de behoeften van jongeren.

“Een ervaringsdeskundige vertelde over hoe moeilijk ze de scheiding van haar ouders vond,
dit gaf mij als leerkracht ook de mogelijkheid om te vertellen hoe lastig het is als gescheiden moeder
om je kinderen niet het gezin te kunnen geven wat ik hen wel wilde geven.”

Informatie en aanvragen
Inzet van het Jongerenteam is gratis voor jongeren en organisaties in Alkmaar, door de steun van de gemeente Alkmaar en de vrijwillige inzet van de jongeren. Aanvragen verlopen via De Hoofdzaak, bij Annieke Kaptein via: a.kaptein@rcodehoofdzaak.org of 06-44356229. Aanvragen voor scholen buiten Alkmaar kunnen natuurlijk ook gedaan worden bij Annieke Kaptein.

Informatie over gastlessen mentale gezondheid

Aanmelden is nog mogelijk voor de online presentatie nieuwe wet inburgering op 10 mei van 15.00 - 16.00 uur

20 apr | in Nieuwsberichten

U bent van harte uitgenodigd voor de online presentatie nieuwe wet inburgering op dinsdag 10 mei van 15.00 - 16.00 uur.

Hierin wordt de nieuwe wet inburgering voor het voorgezet onderwijs en mbo uitgelegd.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aprins@alkmaar.nl met vermelding "Aanmelding bijeenkomst" in het onderwerp. De presentatie wordt opgenomen.

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Subsidie voor schoolontwikkeling beschikbaar - aanvragen mogelijk tot en met 15 januari

dec 2020 | in Nieuwsberichten

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Vaak zijn er onder schoolleiders en leraren genoeg ideeën hoe het onderwijs op hun school beter of handiger kan, maar ontbreken tijd, middelen of draagvlak voor de uitwerking ervan. Zeker nu in coronatijd. OCW stelt daarom met de subsidieregeling Schoolkracht 5 miljoen euro beschikbaar voor schoolontwikkeling in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Met deze subsidieregeling wil OCW schoolleiders en leraren ondersteunen, zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven. Deze regeling sluit aan bij de beleidsreactie op het rapport van McKinsey waarin is aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling versterkt zal worden. De VO-raad is niet betrokken bij de totstandkoming van deze subsidie, maar is blij met het extra beschikbare geld voor schoolontwikkeling.

Subsidieregeling Schoolkracht

 • Per school kan er maximaal 30.000 euro voor één vestiging aangevraagd worden. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen.
 • De subsidie moet worden besteed van maart 2021 tot en met augustus 2022.
 • Als er meer aanvragen voor subsidies binnenkomen dan er beschikbaar zijn, worden de aanvragen per sector (po of vo) via loting gerangschikt. De subsidie wordt op basis daarvan toegekend tot het beschikbare bedrag is bereikt.
 • Er kan subsidie worden aangevraagd voor personele en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn.

Aanvraag subsidie
De aanvraagtermijn is kort: aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 15 januari 2021. De aanvraag moet voorzien zijn van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

 • verbeteren onderwijskwaliteit;
 • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
 • kansen(on)gelijkheid;
 • digitalisering.

Alle informatie over het aanvragen van de subsidie Schoolkracht en de formulieren die u hiervoor moet invullen zijn te vinden op de website van DUS-I.

Download vragen en antwoorden Schoolkracht

Bron: VO-raad

INSA Conferentie 2022 - Making Waves to Advance School Attendance

21 apr | in Nieuwsberichten

The International Network for School Attendance (INSA) organiseert een conferentie over schoolaanwezigheid van 5 - 7 oktober 2022 met het thema: Making waves to school attendance. De bijenkomst vindt plaats in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.

Wilt u meer over deze conferentie weten, klik hier. U kunt zich hier ook inschrijven.

Heeft u zich ingeschreven en wilt u zelf ook onderdeel zijn van 'the waves'? Via deze link leest u wat de mogelijkheden zijn om een 'abstract' in te dienen.

Download uitnodiging

Update project individuele onderwijszorgtrajectenPLUS

dec 2020 | in Nieuwsberichten

De instelling voor jeugdzorgplus Antonius in Bakkum vangt jongeren in geslotenheid op voor gemiddeld 3 maanden. Samen met Ronduit Onderwijs wordt in deze gesloten periode een integraal onderwijs/dagprogramma aangeboden. In de periode daarna blijft Horizon hulp verlenen.

Op dit moment wordt, in opdracht van de 18 gemeenten Noord-Holland Noord en de vier samenwerkingsverbanden (Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Midden-Kennemerland en Noord-Kennemerland, door Horizon en Ronduit hard gewerkt om onderwijszorgtrajecten in te richten voor de periode van uitstroom.

De consulenten passend onderwijs van de samenwerkingsverbanden zijn hierbij betrokken en vormen ook een belangrijke schakel in de verschillende fases rondom het traject van de jongere (instroom, verblijf en uitstroom).

Klik hier voor de update van het project.

Activiteiten voor jongeren in de kerstvakantie in de regio Noord-Kennemerland

14 dec | in Nieuwsberichten

In de kerstvakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland:

Alkmaar

 • Je bent van harte welkom bij de huiskamers van Straatgeluid Alkmaar. Klik hier voor informatie.

 • De sportregisseurs van Alkmaar Sport organiseren diverse gratis buitenactiviteiten. Onder andere freerun clinics, levend winter stratego, winter bootcamps, voetbalclinics voor meiden, een voetbalmiddag en kickbokstraining buiten. Alle informatie (wat, waar, wanneer, kosten) staat op www.alkmaaractief.nl. Ook kun je je hier inschrijven voor de activiteiten.

 • Voor jongeren met een beperking wordt op 28 december VakantiePRET georganiseerd door Sport-Z. Klik hier voor informatie en aanmelden.

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH)

 • Op de website van Jongerenwerk vind je informatie over de verschillende jongerencentra en activiteiten per gemeente. Ook kun je informatie vinden over diverse thema’s en contact zoeken met de Jongerenwerkers.
 • Informatie over sportactiviteiten kun je per gemeente vinden op deze websites:
  Bergen
  Uitgeest
  Castricum
  Heiloo

Heerhugowaard en Langedijk

 • MET jongerenwerk HHW organiseert diverse activiteiten:
  - inloop Kompleks op woensdag van 15.00 – 17.00 uur, op donderdag van 19.00 – 21.00 uur, op vrijdag van 15.00 – 17.00 uur en verder op afspraak bij Rapstudio;
  - zaalvoetbal op vrijdag;
  - op iedere laatste zondag van de maand de social sunday/gamenight. Deze vindt hopelijk ook nog in december plaats. In ieder geval op zondag 30 januari 2022.

M@ZL training 'Het voeren van verzuimgesprekken' door GGD in 2021

dec 2020 | in Nieuwsberichten

De GGD biedt in het kader van M@zl trainingen aan voor alle betrokkenen binnen de school. Denk hieraan aan de mentoren, verzuimcoördinatoren, ondersteuningscoördinatoren en administratief medewerkers die gesprekken voeren met ouders en leerlingen.

In de afgelopen periode heeft de GGD al een aantal trainingen verzorgd. Ook in 2021 bieden zij de training “het voeren van verzuimgesprekken” aan.

Hierin proberen zij gesprekstechnieken te verbeteren en geven zij advies en handvatten voor het voeren van deze gesprekken. Dit gaat in samenwerking met een ervaren acteur die ook de gesprekken en casussen gaat oefenen met de deelnemers. Deze training bestaat uit 1 dagdeel en kan op jullie school gegeven worden. Mits dit natuurlijk met de huidige corona maatregelingen te realiseren is. Anders kunnen zij dit ook online aanbieden. De groepsgrootte mag uit maximaal 12 deelnemers bestaan. Bent u geïnteresseerd over de training op uw school, neem dan contact op mberg@ggdhn.nl.

De mentortraining: M@ZL-workshop “het voeren van verzuimgesprekken”
Een ziekteverzuimgesprek voeren is niet altijd makkelijk. Soms treft u een leerling die weinig loslaat, een nonchalante houding heeft of rebelleert of een ouder die argwanend is, zich aangevallen of machteloos voelt. Aangezien u het eerste contact heeft met de (ouders van de) ziek gemelde leerling.

In de M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ krijgt u doeltreffende handvatten en wordt er ervaringsgericht geoefend om op een authentieke en effectieve manier een gesprek met een ziekgemelde leerling en/of diens ouders te kunnen voeren.

Inhoud van de training

o Welkom, korte kennismaking, introductie programma
o Doel van M@ZL + het stappenplan
o Dialoog met deelnemers over ziekteverzuim
o Inzicht- en gesprekstool: de interpretatieladder
o Oefenen met open vragen
o Oefenen in actief luisteren: LSD Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
o Casuïstiek inventariseren:

Kan een gesprek zijn die al heeft plaatsgevonden en waarvan men niet tevreden was over het resultaat of een nog te houden gesprek waar men tegenop ziet of met specifiek lastig gedrag van ouder en of leerling

o Praktijksituaties oefenen met acteur/trainer

Voorbeelden van lastig gedrag voor mentoren kunnen zijn:
• De ontkennende leerling (iedereen is toch wel een keertje ziek)
• De spraakwaterval waar u moeilijk tussen komt
• Sociaal wenselijk gedrag van leerling (ja zeggen, nee doen)
• De vijandige ouder (“Dus u vindt dat ik het niet goed doe als ouder?”)
• De gemakzuchtige ouder (“Ach, hij heeft toch goede cijfers?”)
• De pedagogische machteloze ouder (“Ik heb het gezegd, maar hij luistert niet.”)
• De ouder die de hand boven het hoofd van de leerling houdt
• De gesloten leerling, die niet veel los laat

Het resultaat van de training
Aan het einde van de workshop “het voeren van verzuimgesprekken”:
• weet de mentor dat het doel is om vroegtijdig belangstelling te tonen voor de ziekgemelde leerling en er
achter te komen wat de ondersteuningsbehoefte is
• weet de mentor/zorgbegeleider hoe hij/zij de leerling door kan verwijzen naar de jeugdarts
• heeft de mentor/zorgbegeleider geoefend met handvatten voor het voeren van een effectief
ziekteverzuimgesprek.

Ook zal er weer een “train de trainer” training plaatsvinden op 8 en 22 maart. Deze training bestaat uit 2 dagen (4 dagdelen). Vooralsnog online vanwege de huidige corona maatregelen.

In deze training leert u hoe u de training “het voeren van verzuimgesprekken” kunt geven binnen uw school. U kunt zich hiervoor aanmelden via Opleidingen (opleidingsportaal.nl).

“Train de trainer M@zl”
De aanleiding Verzuim is een omvangrijk probleem in het voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs. De belangrijkste redenen voor ziekmelding door leerlingen blijken psychische en lichamelijke klachten te zijn.

Hier liggen vaak problemen aan ten grondslag zoals een onrustige thuissituatie, stress of leren motivatieproblemen. Leerlingen die frequent of langdurig van school verzuimen met ziekte als reden, zijn lang niet altijd (ernstig) ziek; er kunnen ook andere redenen zijn, die leiden tot een ziekmelding.

M@ZL is een landelijk erkende interventie, die door scholen en de jeugdgezondheidszorg is ontwikkeld. Binnen M@ZL werken de school en de jeugdarts samen om, vanuit een gezamenlijke zorg en ieder vanuit zijn eigen rol, de juiste begeleiding voor de ziekgemelde leerling te realiseren.

De rol van de mentor/studieloopbaanbegeleider is heel belangrijk bij de uitvoering van M@ZL, aangezien zij het eerste contact hebben met de (ouders van de) ziek gemelde leerling.

Uit ervaring blijkt dat zij vaak worstelen hoe ze het gesprek over ziekteverzuim het best kunnen voeren. Tijdens de M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ leren mentoren hoe ze een gesprek met een ziekgemelde leerling en diens ouders kunnen voeren.

Deze Train de trainer M@ZL stelt u in staat om als workshopbegeleider de M@ZL workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ voor mentoren te verzorgen. Medewerkers van de jeugdgezondheidszorg, de gemeenten of het onderwijs (samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland) worden getraind om als workshopbegeleider de M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ te kunnen verzorgen voor mentoren.

Na het volgen van de training is de deelnemer:
● op de hoogte van hoe en waarom de M@ZL-methodiek werkt, hoe deze aansluit bij de huidige wettelijke kaders en
wat de rollen zijn van de school, jeugdarts en leerplicht;
● toegerust om scholen te motiveren en te ondersteunen in het toepassen van de M@ZL-methodiek en hen adviseren
met betrekking tot ziekteverzuim van hun leerlingen;
● in staat om als workshopbegeleider de M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ aan mentoren te
geven.

Ook andere professionals, die op scholen voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, met jongeren en/of hun ouders in gesprek gaan n.a.v. ziekteverzuim kunnen deelnemen aan deze workshop. Denk aan verzuimcoördinator of maatschappelijk werkende op een school.

Globaal programma
De training bestaat uit twee dagen (vier dagdelen). De trainingsdagen zijn standaard van: 9.30 -16.30 uur (lunchpauze van 12.30 uur tot 13.30 uur)

Dagdeel 1: Het hoe en waarom van M@ZL
Als begeleider van de workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ bent u een belangrijke ambassadeur van de M@ZL-methodiek. U kunt uitleggen wat M@ZL is en omgaan met eventuele weerstand die bij mentoren speelt. Daarom krijgt u uitleg over de M@ZL methodiek en verkent u uw eigen visie op ziekteverzuim. Welke theorieën en welk gedachtegoed liggen ten grondslag aan M@ZL? Hoe ziet het stappenplan eruit en welke attitudes passen hierbij? Maar ook: wie vervult welke rol en welke rol vervult de mentor? Tijdens deze ochtend staan we daarom ook stil bij de samenwerking.

Dagdeel 2: Communicatieve vaardigheden bij het voeren van verzuimgesprekken
Tijdens de M@ZL-workshop leren mentoren hoe zij een effectief ziekteverzuimgesprek kunnen voeren. Hiervoor hebben zij de juiste basishouding en communicatieve vaardigheden nodig. Als workshopbegeleider dient u samen met de trainingsacteur hierop inhoudelijk te kunnen sturen. Tijdens dit dagdeel schetst de trainer hiervoor het theoretische kader. Dit is gebaseerd op een aantal basisprincipes van Motiverende Gespreksvoering (grondleggers Miller & Rollnick). Daarnaast bespreekt de trainer de belangrijkste communicatieve vaardigheden waarop u als workshopleider feedback kunt geven.

Dagdeel 3: M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ organiseren en uitvoeren
Bij het organiseren en uitvoeren van een M@ZL-workshop komt best wel wat kijken. De trainer doorloopt tijdens dit dagdeel het programma van de workshop en bespreekt wat belangrijk is met betrekking tot organisatie, voorbereiding, samenwerking en uitvoering. Met betrekking tot de uitvoering is er specifiek aandacht voor verschillende soorten gedrag dat u van de mentoren kunt verwachten en hoe daar mee om te gaan. Denk hierbij aan mentoren met twijfels over de M@ZL methodiek of mentoren die het moeilijk vinden om te oefenen met een trainingsacteur.

Dagdeel 4: M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ in de praktijk
Tijdens dit laatste dagdeel ervaart u aan den lijve de workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’’. De trainer geeft samen met een trainingsacteur de workshop en u bent samen met uw medecursisten deelnemer van deze workshop. Als toekomstige workshopbegeleiders gaat u dus zélf verzuimgesprekken oefenen met de trainingsacteur. Hierdoor snijdt het mes aan meerdere kanten.

Werkwijze en studiebelasting
Naast kennisoverdracht bestaat de Train de trainer M@ZL voor een groot deel uit oefenen met praktijksituaties. Aan de hand van reële en zelf ingebrachte casuïstiek wordt met interactieve werkvormen getraind. Een trainingsacteur wordt ingezet om het leerrendement te vergroten.

Voor aanmelding, klik hier

Herinnering deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA - 7 juni 2022

16 mei | in Nieuwsberichten

Namens de Commissie van Toewijzing brengen we de deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA onder uw aandacht.

Voor po en vo: alle aanvragen die uiterlijk dinsdag 7 juni 2022, 16.00 uur zijn aangeleverd door de school en ontvankelijk zijn verklaard door de secretaris van de Commissie van Toewijzing worden nog voor de zomervakantie in behandeling genomen. Hierdoor kunnen we de leerling en zijn/haar ouder(s) voor de vakantie duidelijkheid geven. Alle aanvragen die na bovenstaande datum worden aangeleverd, kunnen helaas dit schooljaar niet meer in behandeling worden genomen.

Tip: check voor het indienen of het dossier “ontvankelijk” (compleet) is. Klik hier voor de checklist voor de voorwaarden van een ontvankelijk dossier.

Voor po: daarnaast vragen we de medewerkers uit het primair onderwijs om uiterlijk 13 mei 2022 na te gaan of ieder kind uit groep 8 een passende plek heeft in het vo/vso en daar ingeschreven is. Mocht dit nog niet zo zijn, dan dient u de consulent po zo snel mogelijk te benaderen. Hij/zij kan de school, in overleg met het voortgezet onderwijs/de consulent vo, ondersteunen bij het vinden van een passende plek. Hiermee voorkomen we dat kinderen kort voor de zomervakantie toch geen passende plek blijken te hebben.

Heeft u over het bovenstaande nog vragen, neem dan contact op met de consulent van uw school.

Aanmelding nog mogelijk voor het online thema-café Maatwerk in onderwijs voor (hoog)begaafde jongeren, op 25 januari

dec 2020 | in Nieuwsberichten

Voor aanmelding, klik hier.

Datum: 25 januari 2021
Tijdstip: van 16.00 - circa 18.00 uur, via Zoom

Terugblik ambitietafel 'Allemaal anders' op 5 april

17 mei | in Nieuwsberichten

Op 5 april werd de ambitietafel ‘Allemaal anders’ gehouden over diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs. Deze ambitietafel is georganiseerd door SOVON en het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland in samenwerking met de gemeente Alkmaar.

Van de bijeenkomst is een film gemaakt; de film is ingedeeld in ‘chapters’ zodat u gemakkelijk het onderdeel kunt vinden dat u wilt bekijken.

Een samenvatting van de lezing van de heer Ramsahai kunt u hier downloaden.

Verlenging TLV's VSO gedurende covid-19 (heraanmeldingen TLV VSO)

mei 2021 | in Nieuwsberichten

We willen het vso graag tegemoet komen door de administratieve last voor het aanvragen van een heraanmelding zo veel mogelijk te beperken.

Daarom is in april 2020 de volgende werkwijze met vso scholen afgesproken. Deze aangepaste werkwijze geldt alleen voor heraanmeldingen gedurende covid-19.

De werkwijze voor heraanmeldingen is als volgt:

 • VSO scholen bespreken de heraanmeldingen met de consulent passend onderwijs van de school.
 • De school dient vervolgens via TOP dossier een aanvraag in:
  • De school deelt de laatste versie van het OPP of TOP dossier in. Dit is een bestaand document van de school. Deze mag bij een heraanmelding in corona tijd dus ouder zijn dan 3 maanden, maar niet ouder dan één jaar.
  • De school toont aan dat ouders het eens zijn met de aanvraag. Dit kan door toevoeging van een toestemmingsformulier, recent gespreksverslag, een evaluatieverslag of een e-mail van ouders. Hiermee voorkomen we dat achteraf toch blijkt dat ouders het niet eens zijn met de aanvraag.
  • De school dient de aanvraag in en vult daartoe de toolbox als volgt in:

Veld

Omschrijving

Toelaatbaarheid of TLV

Kies niet ‘eerste aanpak’, maar verlenging.

Gewenste start- en einddatum

Vul de gewenste start- en einddatum in.

De einddatum bij een VSO aanvraag is altijd 31-07-20.. met een minimale looptijd van één jaar.

Waarom (max. 100 woorden)

Geef de hoofdreden voor de ondersteuningsaanvraag in max. 100 woorden weer.

 1. Wel/geen overeenstemming met ouders en leerling.
 2. Reden verlenging: xx, xx, xx

Hoofddoel (max. 100 woorden)

Geef het hoofddoel van de ondersteuningsaanvraag weer inclusief beoogd perspectief.

Verlenging VSO, zodat de leerling leerjaar x, x en x kan volgen in het vso.

Terugkeerperspectief (max. 100 woorden)

Geef het perspectief van de leerling weer:

Interne entree opleiding en/of arbeid en/of dagbesteding en/of symbiosetraject met vmbo en/of diploma in vso

Indien u een aanvraag doet voor 2 jaar, dan mag het ook op bovengenoemde wijze.

Professionaliseringsaanbod (hoog)begaafdheid - werksessies Compacten en Verrijken voor vakdocenten

16 dec | in Nieuwsberichten

Aanleiding
Op alle scholen in samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland wordt gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen met begaafdheidskenmerken; leerlingen met diepgaand begrips- en denkvermogen. Voor deze leerlingen is regulier leeraanbod niet altijd passend, bijvoorbeeld doordat leerstappen te klein zijn, het voor hen teveel oefening en/of herhaling bevat of te weinig een beroep doet op hogere denkvaardigheden. Dit kan leiden tot demotivatie en onderpresteren.

Vanuit het project (hoog)begaafdheid zijn in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met veel scholen. Er wordt aangegeven dat docenten steeds meer kennis hebben over de eigenschappen en behoeften van (hoog)begaafde leerlingen, maar nog onvoldoende weten hoe ze hun onderwijs kunnen aanpassen voor deze doelgroep leerlingen.

Aanbod
Hieruit is het idee ontstaan om praktische werksessies voor vakdocenten te organiseren, waarin zij leren hoe ze in hun onderwijs beter kunnen differentiëren, zodat leerlingen die sneller door de stof kunnen en/of meer uitdaging nodig hebben, beter bediend kunnen worden. Een belangrijk nevendoel van deze werksessies is dat vakdocenten van verschillende scholen samenkomen en zo van en met elkaar leren.

We bieden de werksessies aan voor drie leergebieden:

 • Talen
 • bètavakken
 • zaakvakken

Voor elk leergebied worden 3 bijeenkomsten/werksessies van 2 uur georganiseerd voor maximaal 20 deelnemers.

Bijeenkomst 1: Compacten

Tijdens bijeenkomst 1 zal eerst enige theorie besproken worden: wat is compacten? Waarom is het nodig? Hoe doe je het? Hierbij staan we ook stil bij de verschillende behoeftes van leerlingen en dus bij het onderwerp differentiatie. Vervolgens gaan docenten aan het werk met hun eigen lesmethode. Ze passen de theorie toe door een stuk lesmateriaal te compacten en/of bekijken hun gecompacte programma kritisch en verbeteren het. We bespreken de keuzes die de docenten gemaakt hebben. Tot slot geven we nog een aantal aandachtspunten mee met betrekking tot dit onderwerp.

Data en tijden bijeenkomst 1:
Leergebied Talen 16 februari 2022
Leergebied Zaakvakken 28 februari 2022
Leergebied bèta 1 maart 2022

De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

Bijeenkomst 2: Verrijken
Tijdens bijeenkomst 2 worden nut en noodzaak van verrijking besproken. Docenten krijgen inzicht in de criteria waaraan goed verrijkingsmateriaal voldoet. Docenten krijgen daarnaast zicht op de metacognitieve en denkvaardigheden die leerlingen kunnen ontwikkelen door het werken aan verrijkingsopdrachten. Vervolgens maken docenten een start met het ontwikkelen van verrijkingsopdrachten en/of beoordelen van verrijkingsopdrachten.

Data en tijden bijeenkomst 2:
Leergebied Talen 14 maart 2022
Leergebied Zaakvakken 4 april 2022
Leergebied bèta 7 april 2022

De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

Bijeenkomst 3: Reflectie
Bijeenkomst 3 vindt een aantal maanden later plaats. De docenten hebben gewerkt met hun gecompacte programma's en met hun verrijkingsmateriaal. Tijdens deze bijeenkomst wisselen we ervaringen uit, bespreken we vragen naar aanleiding van de ervaringen en krijgen docenten advies voor het vervolg. Tot slot kijken we terug op de leerdoelen van de docenten. Zijn deze behaald? Welke leervragen liggen er nog? Hoe kijken de docenten terug op de werksessies?

Data en tijden bijeenkomst 3:
Leergebied Talen 18 mei 2022
Leergebied Zaakvakken 23 mei 2022
Leergebied bèta 30 mei 2022

De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

LET OP: De werksessies willen wij live organiseren! Ofwel op kantoor van het samenwerkingsverband in Alkmaar, ofwel op één van de scholen. Mochten de coronamaatregelen dit te zijner tijd niet toestaan, worden de bijeenkomsten uitgesteld (en vinden dus niet online plaats).

Deze werksessies worden verzorgd door Lineke van Tricht van Bureau Talent samen met Anna Lont-Zuidema, coördinator (hoog)begaafdheid swv vo Noord-Kennemerland.

Belangrijk m.b.t. aanmelding:

 • Bespreek wie van je school en sectie deelneemt. Wij vinden het belangrijk dat opgedane kennis en vaardigheid optimaal wordt gedeeld en geborgd binnen de eigen school. Het verdient de voorkeur om per leergebied 2 docenten per school te laten deelnemen;
 • Wij verwachten van docenten dat zij al kennis hebben van (hoog)begaafdheid. In deze werksessies maken we een praktische vervolgstap: het ontwikkelen en/of bijstellen van programma’s op maat en uitdagend verrijkingsmateriaal;
 • Studiebelasting: naast het bijwonen van de 3 bijeenkomsten zullen deelnemers 6 à 10 uur nodig hebben voor het lezen van literatuur en uitvoeren van opdrachten. De totale studiebelasting bedraagt dus 12-16 uur.

Aanmelden
Aanmelden voor bijeenkomsten leergebied talen (16 februari, 14 maart, 18 mei). De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor bijeenkomsten leergebied zaakvakken (28 februari, 4 april, 23 mei). De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor bijeenkomsten leergebied bèta (1 maart, 7 april, 30 mei). De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

Vragen
Voor verdere vragen over dit aanbod, neem contact op met coördinator (hoog)begaafdheid swv vo Noord-Kennemerland Anna Lont-Zuidema via alont@swvnk.nl.

Download informatie

Link naar pagina (Hoog)begaafde jongeren

Help jij jongeren deze saaie corona maanden door?

jan 2021 | in Nieuwsberichten

De gemeente Alkmaar stelt budget beschikbaar voor activiteiten voor en door jongeren in het kader van ‘Jeugd aan Zet winter editie’.

Jeugd aan Zet is een landelijk initiatief om jongeren, die door de corona maatregelen weinig om handen hebben, iets extra te bieden. In Alkmaar wil de gemeente dat jongeren betrokken zijn bij het plan en bij het realiseren van de activiteit. Heb je een idee maar weet je niet hoe je dit kunt realiseren, neem dan contact op met Niek Fransen via nfransen@alkmaar.nl of 06 - 39 368 073.

Wanneer komt een plan in aanmerking voor de vergoeding?

• De activiteiten zijn bedoeld voor Alkmaarse jongeren en kunnen uitgevoerd worden in de periode van december 2020 tot en met begin maart 2021
• Jongeren zijn betrokken bij het realiseren van de activiteit
• De activiteit kan worden uitgevoerd binnen de richtlijnen van het RIVM
• Er is een beknopt plan op basis van een format van de gemeente
• Per plan (activiteit of serie activiteiten) kan maximaal € 2.000,- worden aangevraagd. Het budget wordt ingezet voor activiteiten kosten (dus niet voor inzet van uren) Na goedkeuring kan een plan direct worden gerealiseerd.

Neem met ideeën, vragen of een format voor een aanvraag (beknopt: maximaal 2 A4) contact op met Niek Fransen via nfransen@alkmaar.nl of 06 - 39 368 073.

Lancering menukaart met effectieve interventies Nationaal Programma Onderwijs door ministerie van OCW

mei 2021 | in Nieuwsberichten

Het ministerie van OCW heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs de zogenaamde ‘menukaart’ gelanceerd: een lijst met mogelijke interventies die scholen kunnen inzetten om de vertragingen die leerlingen als gevolg van de coronacrisis hebben opgelopen, weg te werken. De interventies op de menukaart zijn wetenschappelijk onderbouwd en (aannemelijk) effectief gebleken.

Download menukaart
Klik hier voor de menukaart.

Het ministerie heeft zich voor de menukaart laten inspireren door de toolkit van de Education Endowment Foundation in Engeland.

Menukaart biedt keuzeruimte
De menukaart is breed samengesteld; de lijst bevat zowel interventies gericht op het inhalen van cognitieve vertragingen als interventies die zijn gericht op de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen. Ook zijn er interventies gericht op het stimuleren van de zogenoemde executieve vaardigheden, zoals plannen en samenwerken. Binnen deze interventies is er volop ruimte voor scholen voor een eigen concretisering.

Het is de bedoeling dat scholen - aansluitend bij de analyse die zij maken over de vertragingen die leerlingen hebben opgelopen in hun ontwikkeling - de middelen die beschikbaar komen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs inzetten voor een of meerdere interventies op deze menukaart. Scholen kunnen op die manier ‘op maat’ hun eigen keuzemenu samenstellen. Ook kunnen scholen ervoor kiezen om de middelen gezamenlijk in te zetten voor een interventie die met meerdere scholen wordt georganiseerd, mits hiervoor draagvlak is bij de afzonderlijke medezeggenschapsraden.

Impuls aan kennisgedreven werken
De VO-raad ziet de menukaart als instrument dat een impuls kan geven aan het kennisgedreven werken in de sector en daarmee een bijdrage kan leveren aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Daarvoor is het nodig dat de menukaart een dynamisch instrument is dat verder ontwikkeld en ‘verrijkt’ wordt met aanbevelingen voor de (Nederlandse) praktijk. Het gaat er niet alleen om dat we weten dat de interventies bewezen effectief zijn, het is ook van belang dat duidelijk wordt ‘hoe’ de interventies in de praktijk goed werken.

De VO-raad heeft inbreng geleverd bij de totstandkoming van de menukaart. Een van de belangrijke aandachtspunten is dat de menukaart op dit moment nog te weinig herkenbaar is voor alle onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs, zoals het praktijkonderwijs of de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo. Het ministerie heeft dit erkend en aangegeven dat dit samen met de sector wordt opgepakt. Zo komen er concrete handreikingen voor het inlopen van vertraging bij de beroepsgerichte vakken, LOB en de overgang van vo naar mbo.

De wens bij scholen is groot om zoveel mogelijk in te zetten op duurzame verbeteringen van het onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs betekent weliswaar een forse investering in het onderwijs, maar is incidenteel en kent daarmee zijn beperkingen. Het stelt scholen vooral in staat om de gevolgen van corona voor leerlingen op te vangen. Een echte kwaliteitssprong in het onderwijs vraagt structurele aandacht en -investeringen. Hierover gaat de VO-raad in gesprek met een nieuw kabinet.

Informatie & inspiratie
Het ministerie heeft het voornemen om webinars te organiseren over de menukaart. Ook de VO-raad zal de komende tijd inspiratiebijeenkomsten organiseren over het werken met de interventies op de menukaart.

Ook het OMT Onderwijs Adviezen ontwikkelt - op basis van wetenschappelijk onderzoek - toegankelijke adviezen over een kansrijke toepassing van de interventies.

Het programma Voortgezet Leren van de VO-raad biedt verder op haar website een overzicht per interventie van de vertaling naar de praktijk. U vindt hier praktijkvoorbeelden en podcasts ter inspiratie, maar ook mogelijke tools en relevante bijeenkomsten.

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs en de beschikbare ondersteuning.

(bron: VO-raad)

Aandacht voor jonge mantelzorgers tijdens de corona-periode

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Vanuit de gemeente Alkmaar is er in het bijzonder aandacht voor jonge mantelzorgers, met name in de corona- periode.

Jonge mantelzorgers
Eén op de vijf kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar is jonge mantelzorger. Hij of zij heeft thuis te maken met zorg, bijvoorbeeld voor een ouder, broer of zus die chronisch ziek is, een (verstandelijke) beperking heeft of een psychische aandoening. De huidige onzekere coronaperiode kan leiden tot extra belasting van de jonge mantelzorgers.

De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat er extra aandacht is voor deze doelgroep. Er zijn daarom afspraken gemaakt tussen betrokkenen uit het onderwijs, de Wmo en Centra voor Jeugd en Gezin: Indien nodig krijgen jonge mantelzorgers, net als kwetsbare kinderen, de mogelijkheid om naar school te gaan en/of ontvangen zij extra ondersteuning bij thuisonderwijs. De beoordeling daarvan ligt bij het onderwijs, de kinderopvangorganisatie of de zorgprofessional.

Meer informatie en tips
Het Mantelzorgcentrum biedt kosteloze ondersteuning aan jonge mantelzorgers en zijn daarnaast sparring partner voor sociaalprofessionals en onderwijsprofessionals. Heb je een vraag of wil je een mantelzorger rechtstreeks doorverwijzen, neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum.

Algemene contactgegevens: http://www.mantelzorgcentrum.nl/contact
Link naar pagina voor jonge mantelzorgers: https://www.mantelzorgcentrum.nl/jmz
Link naar kennisdossier van Movisie: www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-ondersteuning-jonge-mantelzorgers

Download factsheet jonge mantelzorgers

Publicatie van het NJi over de effecten van corona op jongeren. Herkenbaar?

mei 2021 | in Nieuwsberichten

Het NJi heeft een analyse gemaakt van onderzoeken naar effecten corona voor de jeugd in de periode maart 2020- maart 2021. Klik hier voor informatie en publicatie van deze analyse.

Publicatie JongerenTop NHN 2021

20 dec | in Nieuwsberichten

De JongerenTop NHN 2021 op 18 november 2021 gaf door tal van praktische voorbeelden een inkijk hoe jongerenparticipatie in Noord-Holland Noord leeft. Dat de stem van jongeren ertoe doet, werd door bestuurders zonder meer onderschreven. Zij leerden van jongeren, en jongeren leerden van bestuurders. Samen wordt een beter resultaat geboekt!

Afbeelding JongerenTop NHN 2021.JPG

De JongerenTop, de betrokkenheid van de jongeren, inspireert ons om door te gaan om jongeren op tal van manieren blijvend te betrekken bij alle activiteiten die met en voor hen georganiseerd worden. Of het nu in de gemeente, op school, bij een hulp- of sportorganisatie is, klein of groot, overal doet de inbreng en creativiteit van jongeren ertoe.

Klik op de afbeelding voor de publicatie over de JongerenTop met aanvullende informatie en interviews en de livestream van de JongerenTop NHN 2021.

Voor meer informatie, klik hier.

Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021 primair en voortgezet onderwijs

20 dec | in Nieuwsberichten

De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De rapportage geeft de voortgang weer op de 25 maatregelen, die in 2020 zijn aangekondigd, om nog meer leerlingen zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen geven in het primair en voortgezet onderwijs.

Ondanks de soms moeilijke omstandigheden, is er voortgang geboekt en is er een basis gelegd om de komende jaren passend onderwijs verder te verbeteren.

Download hier de voortgangsrapportage.

Professionaliseringsaanbod voor schooljaar 2021-2022 staat online. Aanmelden is al mogelijk!

mei 2021 | in Nieuwsberichten

Het professionaliseringsaanbod is erop gericht dat professionals nog beter en doelgerichter in de behoeften van jongeren kunnen voorzien en elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk.

Voor het schooljaar 2021-2022 ligt de focus op welbevinden van leerlingen, het begrijpen van gedrag en de samenwerking met ouders.

Het aanbod bestaat uit:

• Thema-cafés: bijeenkomsten over een specifiek thema.

• Trainingen: maximaal 3 sessies; verdiepend, pragmatisch, opdrachten in de praktijk.

• Leergang: intensief ontwikkeltraject van 6 bijeenkomsten.

Klik op de afbeelding voor de brochure met het aanbod en de aanmelding. Klik hier voor de pagina professionalisering.

Het samenwerkingsverband faciliteert naast het bovenschoolse aanbod ook incompany trainingen. U kunt hierbij o.a. gebruik maken van de trainingen in de brochure. Voor meer informatie neemt u contact op met de consulent van uw school.

De Grow It!-app helpt jongeren tijdens de corona-periode

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Juist in de levensfase waarin sociale interactie centraal staat krijgen jongeren door de corona-periode te maken met eenzaamheid, stress en onzekerheid. Grow It! is een app die jongeren helpt om met de huidige situatie om te gaan. Dankzij een subsidie vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek is de Grow It!-app nu beschikbaar voor alle jongeren in Nederland.

Grow It! is ontwikkeld met het doel om inzicht te krijgen in de emoties van de jongeren en hen te helpen met de huidige situatie om te gaan. Elke dag ontvangen de jongeren via de app op vijf willekeurige momenten een korte vragenlijst met vragen over hun slaap, beweging, emoties, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress. Ook doen ze mee aan opdrachten, zogeheten challenges. De opdrachten helpen de jongeren gevoelens te delen of een activiteit te ontplooien. Uit de eerste bevindingen blijkt dat 54% van de deelnemers vaker nadacht over hoe ze zich voelden.

Ken jij een jongere waarbij de Grow It!- app kan helpen? De app is gratis te downloaden. Lees er meer over op de website van Grow it!

Overzicht financiële regelingen onderwijs

mei 2021 | in Nieuwsberichten

De VO-raad heeft na het eerder samengestelde overzicht van financiële corona-middelen en het Nationaal Programma Onderwijs, nu ook een overzicht gemaakt van niet-corona gerelateerde financiële regelingen die nu actief zijn (of onlangs actief waren). De VO-raad hoopt hiermee dat scholen het maximale uit de extra middelen kunnen halen en deze in samenhang weten te benutten.

Download overzicht financiële regelingen onderwijs

Under construction
De komende weken werkt de VO-raad aan dit overzicht om alle beschikbare financiële regelingen in kaart te brengen. Met nadruk gaat het nu om een overzicht dat ‘under construction’ is. Een overzicht is niet ‘zomaar’ te maken. En voor alle regelingen geldt: Lijkt het interessant en van toepassing voor uw school, verdiep u dan in de inhoud. Uiteraard kan de VO-raad desgevraagd hierbij assisteren.

Leeswijzer:
U zult in het overzicht een oranje of groen vlak zien. Oranje betekent dat de regeling actief is maar er geen aanvraag (meer) gedaan kan worden. Groen betekent dat er nog een aanvraagmoment actief is of in de toekomst (nog een keer) aankomt. Bij een gecombineerd blok is een deel actief maar geen aanvraag meer mogelijk terwijl er nog wel een nieuw aanvraagmoment in de toekomst ligt.

Download corona gerelateerde regelingen

Bron: VO-raad

Verlenging TLV's VSO gedurende covid-19 (heraanmeldingen TLV VSO) tot en met 31 juli 2022

21 dec | in Nieuwsberichten

We willen het vso graag tegemoet komen door de administratieve last voor het aanvragen van een heraanmelding zo veel mogelijk te beperken.

Daarom is in april 2020 de volgende werkwijze met vso scholen afgesproken. Deze aangepaste werkwijze geldt alleen voor heraanmeldingen gedurende covid-19.

Deze verlenging is geldig tot en met 31 juli 2022.

De werkwijze voor heraanmeldingen is als volgt:

 • VSO scholen bespreken de heraanmeldingen met de consulent passend onderwijs van de school.
 • De school dient vervolgens via TOP dossier een aanvraag in:
  • De school deelt de laatste versie van het OPP of TOP dossier in. Dit is een bestaand document van de school. Deze mag bij een heraanmelding in corona tijd dus ouder zijn dan 3 maanden, maar niet ouder dan één jaar.
  • De school toont aan dat ouders het eens zijn met de aanvraag. Dit kan door toevoeging van een toestemmingsformulier, recent gespreksverslag, een evaluatieverslag of een e-mail van ouders. Hiermee voorkomen we dat achteraf toch blijkt dat ouders het niet eens zijn met de aanvraag.
  • De school dient de aanvraag in en vult daartoe de toolbox als volgt in:

Veld

Omschrijving

Toelaatbaarheid of TLV

Kies niet ‘eerste aanpak’, maar verlenging.

Gewenste start- en einddatum

Vul de gewenste start- en einddatum in.

De einddatum bij een VSO aanvraag is altijd 31-07-20.. met een minimale looptijd van één jaar.

Waarom (max. 100 woorden)

Geef de hoofdreden voor de ondersteuningsaanvraag in max. 100 woorden weer.

 1. Wel/geen overeenstemming met ouders en leerling.
 2. Reden verlenging: xx, xx, xx

Hoofddoel (max. 100 woorden)

Geef het hoofddoel van de ondersteuningsaanvraag weer inclusief beoogd perspectief.

Verlenging VSO, zodat de leerling leerjaar x, x en x kan volgen in het vso.

Terugkeerperspectief (max. 100 woorden)

Geef het perspectief van de leerling weer:

Interne entree opleiding en/of arbeid en/of dagbesteding en/of symbiosetraject met vmbo en/of diploma in vso

Indien u een aanvraag doet voor 2 jaar, dan mag het ook op bovengenoemde wijze.

Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA - 15 juni 2021

mei 2021 | in Nieuwsberichten

Alle aanvragen die uiterlijk dinsdag 15 juni 2021, 17.00 uur, zijn aangeleverd door de school en ontvankelijk zijn verklaard door de secretaris van de Commissie van Toewijzing, worden nog voor de zomervakantie in behandeling genomen.

Klik hier voor de checklist voor de voorwaarden van een ontvankelijk dossier.

Alle aanvragen die na bovenstaande datum worden aangeleverd, kunnen helaas dit schooljaar niet meer in behandeling worden genomen.

Activiteitenplan 2022

23 dec | in Nieuwsberichten

Het activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau van het samenwerkingsverband doet om de beweging naar inclusiever onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, te maken. Klik hier voor het activiteitenplan.

ANNULERING Bijeenkomsten po-vo overgang hoogbegaafde leerlingen in Noord-Kennemerland op 17 en 20 januari 2022

23 dec | in Nieuwsberichten

Helaas hebben wij moeten besluiten de bijeenkomsten op 17 en 20 januari 2022 over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te annuleren. Het is, gezien de huidige corona-maatregelen en restricties, niet aannemelijk dat in januari fysieke bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. De werkgroep die deze bijeenkomsten organiseert, overlegt hierover op 24 januari. Hopelijk is er dan meer perspectief en kunnen nieuwe data gepland worden. Informatie hierover volgt.

Gelijke kansen in diverse klassen

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Kijktip
Vlak voor de huidige lockdown, waarin er opnieuw geen fysiek onderwijs wordt gegeven, waren de eerste afleveringen van de documentaireserie Klassen zien. In deze documentaire zijn de verschillende gezichten van kansenongelijkheid te zien en wat voor effect scholen hierop kunnen hebben. De serie is een aanrader: Klassen - NPO Start.

Gelijke kansen?
Voor de coronacrisis vormden ongelijke kansen in het onderwijs al een probleem, maar die verschillen zijn nu groter geworden. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben meer last van de coronacrisis. Zij krijgen vanuit huis minder begeleiding bij het thuisonderwijs, hebben vaak niet de fysieke ruimte om rustig aan de online les deel te nemen of het huiswerk te maken en binnen het gezin zijn er meer (financiële) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Deze leerlingen voelen zich vaak niet begrepen en worden buitengesloten binnen onze samenleving en op school.

Transformatieve school
Iliass El Hadioui, socioloog en docent aan de Erasmus Universiteit heeft samen met zijn team docent-coaches/onderzoekers de Transformatieve School Methode ontwikkeld. Dit is een cultuurveranderings- en professionaliseringstraject voor stedelijke onderwijslocaties waarin docenten worden geprofessionaliseerd in het managen van de groepsdynamiek in hun klas.

“Er ontstaat een emotionele bluetooth met de leerlingen”

Masterclasses
Ook de regio Noord-Kennemerland is doordrongen van de belangrijke rol die het onderwijs heeft in de bestrijding van kansenongelijkheid en van de gevolgen van de coronacrisis voor onze leerlingen in een kwetsbare situatie. In 2019 heeft het samenwerkingsverband drie masterclasses over het programma De Transformatieve School aan schoolleiders aangeboden. Na deze masterclasses hebben drie scholen (praktijkschool De Viaan, het Van der Meij College en het Jan Arentsz) aangegeven graag verder te gaan met het programma. Deze scholen zijn in september 2019 gefaseerd gestart met het basisprogramma.

Voortgang
Op dit moment bevinden deze scholen zich ieder in een andere fase binnen het programma. Toch wordt nu al breed onderschreven dat de methodiek en de taal van de Transformatieve school in de vezels van de docenten en de school is doorgedrongen. De drie scholen gaan de Transformatieve school, en zeker de onderlinge klassenbezoeken, een blijvende plaats in de organisatie geven. De self-efficacy van docenten en de collective-efficacy van het team staat hierbij centraal.

“De methodiek en de taal van de Transformatieve School is in de vezels doorgedrongen”

De Viaan is als eerste gestart en heeft het basisprogramma na de zomervakantie vervolgd met het verdiepingsprogramma. Al werkend gaat het team samen met de directie aan de slag met een verdieping van de gezamenlijke cultuurverandering, waarbij onderzocht wordt wat nodig is om dit binnen de school te bestendigen. Met als uitgangspunt dat iedereen betrokken is bij het gehele ontwikkelproces.

“We willen de Transformatieve School een blijvende plek geven in de schoolorganisatie”

Leergemeenschap
Voor de schoolleiders en afdelingsleiders is een leergemeenschap gevormd, waarin samen met Iliass El Hadioui gereflecteerd wordt op de data, de ontwikkelingen en de gevolgen van corona op kansengelijkheid. Het gedeelde kader, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek, is van meerwaarde voor de scholen en voor het samenwerkingsverband.

De projectorganisatie heeft inmiddels contact gezocht met het ministerie van OCW met als doel het ministerie mee te nemen in ‘het verhaal’ van onze regio en randvoorwaarden te scheppen voor inbedding en een blijvende lerende beweging, ook op de lange termijn.

Informatie
Wilt u meer weten over het programma van de Transformatieve School en wat dit voor uw school kan betekenen? Neem contact op met Meta Streefland via secretariaat@swvnk.nl.

Samenvatting uitkomsten Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugd

mei 2021 | in Nieuwsberichten

Onlangs is de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugd van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) uitgezet onder onderwijs- en zorgprofessionals in de regio Noord-Kennemerland. De antwoorden van deze professionals geven een beeld van de kwaliteit van de samenwerking. Ook zijn er concrete voorbeelden en verbeteringen aangegeven.

De resultaten en bevindingen van de monitor vormen een belangrijke informatiebron voor o.a. beleidsmedewerkers en bestuurders/wethouders om de aansluiting onderwijs jeugd verder te verbeteren. De uitkomsten worden besproken in diverse overleggen.

Voor de samenvatting van de uitkomsten van deze monitor klik hier.

Jongerenwerk Dijk & Waard

18 jan | in Nieuwsberichten

Op YouTube staat een filmpje over Jongerenwerk Dijk & Waard. Hierin wordt uitgelegd wat Jongerenwerk Dijk & Waard doet en wat zij voor jongeren kunnen betekenen. Leuk om te kijken!

Uitnodiging bijeenkomst Expeditie Ondersteuningsplan 2023-2026 op donderdag 31 maart 2022

20 jan | in Nieuwsberichten

Expeditie ondersteuningsplan - donderdag 31 maart 2022, van 09:00 tot 12:30 uur

Wij (de scholen, het team van het samenwerkingsverband en onze partners) hebben de eer om te zorgen dat 15.000 jongeren zich ontwikkelen. Wat we doen is goed voor de jongere, ouders, scholen en de samenleving. Met elkaar versterken we onze jongeren, zodat ze in staat zijn om met anderen te leren, leven en werken. Nu en straks, thuis, op school en in de samenleving.

Samen met u gaan we onze bedoeling ‘sterke kinderen, stevige toekomst’ opnieuw onderstrepen en verder vormgeven in het ondersteuningsplan 2023-2026. Welke vragen stellen jongeren nu aan ons? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren op zichzelf vertrouwen en hun eigen weg kunnen vinden? Hoe zorgen we voor een gezond leef- en leerklimaat? Hoe maken we gezamenlijk de beweging naar inclusiever onderwijs? En wat is hiervoor nodig?

Uw kennis en ervaring is belangrijk en nemen we graag mee in het ondersteuningsplan 2023-2026.

Meepraten en een bijdrage leveren aan het ondersteuningsplan?
Meld u aan voor de bijeenkomst op donderdag 31 maart van 09:00 tot 12:30 uur via deze aanmeldlink.

Voor wie
Jongeren, ouders, docenten, mentoren, teamleiders, schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, wethouders, beleidmakers onderwijs en jeugd, leerplichtambtenaren, J&G coaches, professionals jeugdhulp, jeugdartsen en -verpleegkundigen, controllers en consulenten passend onderwijs.

Locatie

Podium Victorie, Pettemerstraat 5, Alkmaar

SPOT!

Schooladvies PO-raad

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Het schooladvies was nog nooit zo belangrijk
Geef kwetsbare kinderen het voordeel van de twijfel! De PO-raad roept samen met AVS, Lerarencollectief en andere partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op deze groep 8-leerlingen dit jaar kansrijk te adviseren.

De coronacrisis dreigt nadrukkelijk negatieve effecten te hebben voor groep 8. Het schooladvies is meer dan ooit bepalend voor de toekomst van deze kinderen nu de eindtoets zijn rol als kansenvergroter minder goed kan pakken.

Voor onze leerlingen was het afgelopen jaar uitzonderlijk, niet in de laatste plaats doordat zij twee keer geconfronteerd werden met een langere periode van scholensluiting. Onderwijs op afstand heeft positieve en negatieve effecten voor kinderen. Eerste onderzoeken van DUO, Cito en Oxford laten zien dat juist kinderen in kwetsbare situaties extra getroffen worden.

30% schooladviezen wordt heroverwogen
Vóór 1 maart geven scholen hun advies aan groep 8-leerlingen. Is hun resultaat op de eindtoets daarna hoger, dan moet de school het advies heroverwegen. Dat gold bijvoorbeeld voor ruim 30% van de adviezen in 2018. En in 2019 voor 41% van de adviezen (deze stijging is deels verklaarbaar doordat alle eindtoetsen vanaf dat jaar werkten met brede toetsadviezen. Een schooladvies vmbo-kb moet bij een toetsadvies vmbo-kb/vmbo gl-tl bijvoorbeeld ook heroverwogen worden). In normale jaren krijgt bijna 10% van de leerlingen daadwerkelijk een bijgesteld schooladvies (dat geldt voor 23% van de heroverwegingen en 10% van het totale aantal leerlingen).

Hoewel de inzet van alle verantwoordelijke partijen erop gericht is dat de eindtoets dit jaar wel wordt afgenomen, kan die mogelijk in 2021 zijn rol als kansenvergroter minder goed pakken. Niet elk kind zal dit jaar optimaal zijn potentieel kunnen laten zien op de eindtoets, en dat geldt nadrukkelijk voor wie thuis niet de juist ondersteuning kan krijgen.

Kwetsbaar kind krijgt lager advies
De cijfers bevestigen dit: Vorig jaar vielen de schooladviezen als gevolg van het wegvallen van de eindtoets gemiddeld genomen lager uit dan in voorgaande jaren. Het zorgelijke is dat die daling met name leerlingen betrof met een hogere kans op onderwijsachterstand en leerlingen die in minder stedelijke gebieden wonen: de kinderen die in normale jaren vaker het recht hebben op een heroverweging van het schooladvies.

Maak nú het verschil
"Het voorkomen van kansenongelijkheid is voor de PO-Raad een topprioriteit”, zegt vicevoorzitter Anko van Hoepen. "We zien dat de coronacrisis al bestaande problemen en uitdagingen sterker aan het licht brengt. Problemen waarmee jonge kinderen, leerlingen, ouders, studenten, leraren, schoolleiders en bestuurders zich dagelijks geconfronteerd zien en waar groot onderhoud aan het onderwijssysteem voor nodig is. De vroege selectie in ons onderwijs bijvoorbeeld, daar moeten we echt vanaf.

We maken ons grote zorgen over de meest kwetsbaren, die nu nog meer op achterstand komen te staan. De al bestaande kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen kunnen we niet in één keer dichten. Maar we roepen het primair onderwijs op juist dit jaar kansrijk te adviseren en het voortgezet onderwijs om kansrijk te plaatsen en selectie uit te stellen met bijvoorbeeld brede brugklassen. Maak nú het verschil voor de leerling voor wie het er nú toe doet!”

Dit is het moment voor scholen om nog eens tegen het licht te houden of hun advies passend is, wetende dat de eindtoets zijn rol als kansenvergroter mogelijk niet zal pakken. Twijfel je? Hoopte je voor dit kind in een kansarme situatie op bevestiging in bijvoorbeeld een toets? Geef het het voordeel van de twijfel. Want een toets gaat dat dit jaar waarschijnlijk voor deze leerling niet doen.
Bij deze oproep aan het primair onderwijs, hoort ook comfort voor het VO om deze kansrijke adviezen op te volgen, wetende dat het niet persé een gegeven is dat de achterstanden door het vo weggewerkt kunnen worden.

Houd je advies tegen het licht
In Vensters PO kunnen scholen en besturen zien welke adviezen ze normaalgesproken moeten heroverwegen, dit kan helpend zijn bij het bepalen voor welke adviezen extra aandacht moet zijn. Hoe je deze gegevens kunt inzien, leggen we je hier uit.

Verder is er een Handreiking Schooladvisering die scholen kan helpen hun adviseringsproces onder de loep te nemen. Binnenkort komen er ook handige tutorials van deze handreiking beschikbaar, die maakt het LerarenCollectief samen met het ministerie van OCW en de PO-Raad voor leraren en andere onderwijsprofessionals.

Download infographic

Bron: PO-raad

Steun VO-raad
De VO-raad steunt de oproep van de PO-Raad om kwetsbare leerlingen het voordeel van de twijfel te geven bij het schooladvies. Klik hier voor informatie.

Aanmelding voor trainingen en thema-cafés in september nog mogelijk!

jun 2021 | in Nieuwsberichten

Deze trainingen en het thema-café zijn erop gericht dat professionals nog beter en doelgerichter in de behoeften van jongeren kunnen voorzien en elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk.

Klik op de afbeelding voor de brochure met het aanbod en aanmelding.

Klik hier voor de pagina professionalisering.

Vlog regionaal VSV programma “Jij telt mee!”

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Met geld van het ministerie van OCW werken gemeenten, voortgezet onderwijs, en MBO samen om te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan. En we werken samen om ervoor te zorgen dat jongeren een goede start maken op de arbeidsmarkt. Want iedere jongere telt mee!

Het VSV programma "Jij telt mee!" wordt ingezet in de regio Alkmaar en West-Friesland in samenwerking met het onderwijs. Dit programma bestaat uit verschillende projecten die worden ingezet om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Klik op de afbeelding om de vlog te bekijken:

Aanmelding nog mogelijk voor twee online thema-cafés: TOP dossier en AVG, op 2 maart

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Aanmelding thema-café TOP dossier - slimmer samen werken

Datum: 2 maart 2021, van 15.30 - max. 17.00 uur

Deze praktijkgerichte online bijeenkomst gaat over hoe met minder bereikt kan worden en gaat in op de belangrijkste thema's rondom TOP dossier.

Aanmelding thema-café AVG "Dat mag niet meer van de AVG ... of toch wel?"

Datum: 2 maart 2021, van 17.30 - max. 19.00 uur

In deze online bijeenkomst wordt uitgelegd hoe binnen de regio AVG-proof samengewerkt kan worden.

Update project hoogbegaafdheid - schooljaar 2020-2021

jun 2021 | in Nieuwsberichten

Naar aanleiding van verstrekking van een vierjarige subsidie door het ministerie van OCW s het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland een project gestart om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te versterken. Aan het einde van dit schooljaar is het opnieuw tijd de balans op te maken met betrekking tot alle ontwikkelingen binnen het project hoogbegaafdheid.

Expertgroep hoogbegaafdheid
Bijna alle scholen met havo en vwo afdeling (HAG scholen) zijn in deze groep vertegenwoordigd met één of meerdere deelnemers. De leden hebben vaak ook een uitvoerende en/of (beoogde) spilfunctie binnen hun eigen school met betrekking tot (hoog)begaafdheid en velen van hen volgen de RITHA specialistenopleiding. De expertgroep is dit schooljaar driemaal online bijeengekomen; in november 2020, maart en juni 2021. Tijdens deze bijeenkomsten worden projectactiviteiten besproken, wisselen we met elkaar uit over de stand van zaken op elke school en bespreken we inhoudelijke thema’s, zoals begaafdheidsbeleid en versnellen. Deze onderlinge uitwisseling en kennisdeling leidt tot uitbreidende knowhow en mogelijkheden op alle betrokken scholen. Een hele mooie ontwikkeling!

Deskundigheidsbevordering
In dit schooljaar hebben vier scholen gebruik gemaakt van een incompany scholingsaanbod (hoog)begaafdheid via het samenwerkingsverband. Door de lockdown als gevolg van het coronavirus heeft de uitvoering op diverse scholen vertraging opgelopen en zal in het nieuwe schooljaar worden opgestart of hervat. Ook in het komende schooljaar zullen een aantal nieuwe scholen gebruik gaan maken van een incompany training.

Negen mensen van zes verschillende scholen zijn in januari gestart met de RITHA HB specialistenopleiding; een intense post-academische studie die hen opleidt tot begaafdheidsspecialist. Er wordt veel van hen gevraagd, maar de meerwaarde van de opleiding wordt nu al sterk ervaren door de deelnemers.

Via de consult functie vanuit het samenwerkingsverband waarbij de inhoudelijk HB deskundige mee kan denken met de scholen over manieren waarop zij (nog beter) kunnen afstemmen op de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen, wordt deze meerwaarde ook al opgemerkt. De mogelijkheden van scholen en de kwaliteit van begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen nemen zichtbaar toe! Veel scholen maken gebruik van de ondersteuning door de HB deskundige, ook het vso en het CLEO. Er wordt niet alleen in MDO’s meegedacht, maar soms ook geobserveerd en/of direct gespard met begeleiders van (hoog)begaafde leerlingen, zodat dichtbij de dagelijkse praktijk kan worden aangesloten.

Vervolg op nulmeting
Aan het einde van schooljaar 2019-2020 voerde de projectcoördinator met bijna alle HAG scholen een gesprek om de stand van zaken op de betreffende school in kaart te brengen met betrekking tot passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. De scholen ontvingen naar aanleiding hiervan een persoonlijke analyse met aanbevelingen voor verdere ontwikkeling. Verder is op basis van deze gesprekken een regionaal overzicht gemaakt, zodat zowel de expertgroep als het samenwerkingsverband goed zicht heeft op welke mogelijkheden en ervaring op welke school aanwezig is. Zo kunnen we optimaal van elkaars knowhow gebruik maken. In de eerste maanden van het nieuwe schooljaar 2021-2022 willen we, nu we halverwege de looptijd van dit project zijn, als vervolg op de zogenaamde ‘nulmeting’ opnieuw een gesprek met elke school voeren. In dit gesprek willen we terugblikken, reflecteren op de huidige situatie en voortuitkijken; wat zijn de ervaringen en mogelijkheden van de scholen met en voor hun (hoog)begaafde leerlingen, wat zijn hun ambities en wat is nodig om deze te realiseren?

Po-vo overgang
Samen met het samenwerkingsverband po en scholen voor basisonderwijs maken we mooie stappen om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren in onze regio. Er heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden over wat voor deze doelgroep leerlingen van belang is bij hun overgang, welke risicofactoren we voor hen herkennen en wat beide onderwijssoorten kunnen doen om hierin zowel preventief als curatief te ondersteunen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen we een concreet advies uitbrengen aan de netwerkgroep 10-14 over het aanpassen/-vullen van het formulier voor de warme overdracht, zodat deze nog kan worden opgenomen in de procedure voor 2021-2022.

Basisscholen en consulenten po kunnen voor (hoog)begaafde basisschoolleerlingen waarover vragen bestaan en/of bij wie kwetsbaarheid wordt ervaren met betrekking tot een kansrijke overstap naar het voortgezet onderwijs, contact opnemen met Ingrid Twaalfhoven, consulent samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Zij kan in een vroeg stadium meedenken over een passende onderwijsplek en/of -oplossing in het voortgezet onderwijs in onze regio. Haar contactgegevens zijn terug te vinden deze pagina op de website.

Samen met de netwerkgroep hoogbegaafdheid van samenwerkingsverband passend primair Onderwijs Noord-Kennemerland, organiseren we in januari 2022 twee bijeenkomsten voor de HB coördinatoren van de werkgebieden en scholen po en de HB specialisten van de vo scholen uit de regio Noord-Kennemerland. Een bijeenkomst vindt plaats in Heerhugowaard en één in Alkmaar. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar te leren kennen, kennis te delen en ervaringen te bespreken. Op deze manier beogen we betere afstemming op en samenwerking met elkaar te stimuleren.

Extra ondersteuning
Sommige (hoog)begaafde leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling en/of schoolgang, bijvoorbeeld op het gebied van leren leren, faalangst of zelfbeeld. Deze ondersteuning kan worden verzorgd door de eigen school. Echter, soms is dit niet genoeg en/of heeft de school nog niet de benodigde expertise en/of ondersteuningsstructuur voor dergelijke coachende begeleiding. Daarom willen we vanuit het project een pilot starten waarin we deze extra ondersteuning voor leerlingen die dit aantoonbaar nodig hebben faciliteren. We houden u hierover op de hoogte.

Intensieve ondersteuning
Voor leerlingen met zowel kenmerken van (hoog)begaafdheid als kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen (zogenaamde dubbel bijzondere leerlingen), onderzoeken we in welke vorm we hen passend onderwijs kunnen bieden tot aan hun eindexamen. Speciaal voortgezet onderwijs (vso) in de eigen regio biedt geen vwo aan en de Trajectplusklas biedt als bovenschoolse voorziening havo/vwo aan voor leerlingen met intensieve ondersteuningsbehoefte tot en met het derde leerjaar. Aangezien het om een zeer kleine groep leerlingen met zeer specifieke behoeften gaat, vraagt het veel zorgvuldigheid om tot een passend advies te komen. Ook hierover volgend schooljaar meer.

Samenwerking onderwijs-jeugd/gezinshulp
Het samenwerkingsverband streeft naar het verder optimaliseren van de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugd/gezinshulp wanneer een (hoog)begaafde jongere zorg nodig heeft. Er is contact gelegd met de J&G coaches en met de jeugddeskundigen van de gemeenten. Samen hebben we inmiddels goed zicht op de jeugd- en gezinshulp aanbieders in onze regio met specifiek aanbod voor en/of expertise op het gebied van (hoog)begaafdheid. Wij zouden in het schooljaar 2021-2022 graag in gesprek gaan met zowel HB specialisten van de vo scholen en deze zorgaanbieders om te verkennen hoe er door betere samenwerking nog meer kan worden bijgedragen aan ontwikkeling bij (hoog)begaafde jongeren en hun gezin.

Hulp gevraagd voor inventarisatie extra, intensieve ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen

jan 2021 | in Nieuwsberichten

Sterke basisondersteuning op scholen in de regio vormt het vertrekpunt om een dekkend netwerk voor alle leerlingen te realiseren. De leden van de netwerkgroep ‘vo leerlingen met hoog cognitief potentieel (havo/vwo) en intensieve ondersteuningsbehoeften’ reflecteert op de mogelijkheden voor wat betreft extra, intensieve ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen. Vaak worden dit ook wel dubbel bijzondere leerlingen genoemd.

Voor deze inventarisatie is uw hulp nodig! Wilt u deze vragenlijst uiterlijk 3 februari a.s. invullen? Dit kost circa 10 minuten van uw tijd en levert voor de netwerkgroep waardevolle informatie op:

 • Hoe groot is deze groep leerlingen?
 • Waar liggen de ondersteuningsbehoeften?
 • Wat betekent dit voor het verdere uit te zetten beleid?

Werkt u op een vmbo afdeling van een school? De netwerkgroep vraagt u nadrukkelijk de vragenlijst in te vullen. De leden hebben het vermoeden dat ook hier leerlingen zijn met het profiel (hoog)begaafheid.

Ook roepen we collega’s van de VMBO-afdelingen nadrukkelijk op om de vragenlijst in te vullen, omdat wij vermoeden dat daar wellicht ook leerlingen zijn die aan het profiel voldoen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Vacature Coördinator Route Nieuwkomers regio Noord-Kennemerland

jun 2021 | in Nieuwsberichten

Voor het voortzetten van de activiteiten en de doorontwikkeling van het project Route Nieuwkomers wordt per 1 september voor de duur van een jaar een Coördinator Route nieuwkomers gezocht.

Als Coördinator Route nieuwkomers
- voer je regie, faciliteer en begeleid je de regionale en integrale samenwerking tussen onderwijs en gemeenten (en daarbinnen) omtrent de schoolgaande nieuwkomers binnen het VO en MBO in Noord-Kennemerland;

- organiseer je uitstroomtafels ten behoeve van gecoördineerde uitstroom (warme overdracht) en voorkomen van voortijdig schoolverlaten van nieuwkomende jongeren.

Tevens ben je voorzitter van het Regionaal Overleg Nieuwkomers (RON) ten behoeve van de regionale, integrale samenwerking op uitvoerend niveau rondom jonge nieuwkomers. Je bereidt dit overleg voor, ziet toe op het naleven van de gemaakte afspraken en het oplossen van vraagstukken die zich aandienen;

- Organiseren, voorbereiden en het aanleveren van stukken aan de Stuurgroep Route Nieuwkomers ten behoeve van de besluitvorming rondom jonge nieuwkomers is ook onderdeel van de functie. Daarin zie je toe op het naleven van afspraken en oplossen van vraagstukken die zich aandienen naar aanleiding van deze vergadering;

- Je levert overzichten van aantallen nieuwkomers en analyseert de cijfers. Dit betekent het opvragen van gegevens en verwerken in overzichten, analyse maken en deze met betrokkenen toetsen (in het RON);

- Monitoren van de aansluiting ondersteuningsstructuren op de doelgroep binnen het onderwijs (ondersteunings-coördinatoren, inzet J&G coaches);

- Overige onderdelen van de functie zijn het signaleren van ontwikkelingen, anticiperen op veranderingen, inbreng leveren in (bestaande)overleggen, beantwoorden van vragen het overdragen van kennis.

Kwaliteit en competenties
Je bent een netwerker pur sang, die heel goed zelfstandig en onafhankelijk kan werken. Je legt makkelijk verbindingen en bent goed in het houden van overzicht. Op passende wijze weet je mensen aan te spreken en in beweging te krijgen, zodat resultaten behaald worden. Je hebt kennis van gemeentelijke organisaties én ervaring met het onderwijs (VO/MBO). Je bent communicatief sterk: je voert een gesprek net zo makkelijk met een docent als met een bestuurder.

Team
De functie is belegd bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie van de Unit Onderwijs. Je hebt te maken met drie opdrachtgevers, dit zijn het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, het Horizon College en de Gemeente Alkmaar (RMC).

Ja! dit is mijn baan
Mail dan jouw motivatie en CV voor 2 juli 2021 aan Selina van Holsteijn via SvanHolsteijn@alkmaar.nl. De sollicitatiegesprekken vinden op 5 juli in de middag plaats.

Heb je nog vragen, neem dan voor inhoudelijke vragen contact op met Anouk Prins, projectleider Route Nieuwkomers via 06-41046424. En voor procedurele vragen met Selina van Holsteijn, RMC-Coördinator via 06-11042152

Het is een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar. De vacature wordt ook uitgezet bij het Horizon College en de Gemeente Alkmaar.

Trainingen aandachtsfunctionarissen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

jun 2021 | in Nieuwsberichten

Een aandachtsfunctionaris is essentieel voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Vanuit Geweld hoort nergens thuis wordt daarom eenmalig de training tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling ondersteunt.

Uit een inventarisatie blijkt dat er op dit moment niet bij alle organisaties in Noord-Holland Noord voldoende geschoolde aandachtsfunctionarissen aanwezig zijn. Om het gebruik van en kennis over de meldcode de komende jaren te bevorderen en te borgen biedt gemeente Alkmaar de mogelijkheid om de driedaagse opleiding tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling te volgen.

Wat is een aandachtsfunctionaris?
Een aandachtsfunctionaris is door middel van de training extra geschoold op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling. Hij/zij is een gesprekspartner voor collega’s die een geval van huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling vermoeden. Een aandachtsfunctionaris brengt de meldcode onder de aandacht bij collega’s op de werkvloer en van beleid.

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld
Tijdens de training is er aandacht voor de meldcode, het implementeren en borgen van de meldcode binnen de organisaties en je leert collega’s te informeren en adviseren over het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling. U leert over het juridisch kader rondom de meldcode, hoe u gesprekken over dit gevoelige onderwerp kunt voeren en hoe u collega’s kunt begeleiden bij vermoedens van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en/of kindermishandeling.

Bekostiging training
De training tot aandachtsfunctionaris wordt bekostigd vanuit het project ‘Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord’. Om de kennis te borgen, blijkt het belangrijk om als aandachtsfunctionaris regelmatig bijscholing te volgen. Daarnaast is het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere aandachtsfunctionarissen. Het lidmaatschap van de LVAK voorziet hierin. Daarom vragen we jouw organisatie om voor in elk geval 2 jaar lid te worden van de LVAK.

Kosten:

Training aandachtsfunctionaris door LVAK € 675,- betaald door Geweld hoort nergens thuis
Twee jaar lidmaatschap LVAK à €265,- € 530,- totale kosten voor uw organisatie

Wanneer zijn de trainingen?
Er worden meerdere trainingen georganiseerd vanaf eind augustus 2021. De training zal op meerdere locaties worden gegeven, u kunt zich in elke regio inschrijven. Hierbij worden de corona-maatregelen in acht genomen en zullen de bepalingen van de overheid worden opgevolgd. Zie onderstaande link voor de data.

Inschrijven kan via deze link. (max. 3 personen per organisatie en vol = vol).

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met Cynthia Kaak, projectleider meldcode, via ckaak@alkmaar.nl of 06-10 071 032.