Welke mogelijkheden zijn er voor maatwerk?

dec 2018 | in Nieuwsberichten

Er zijn meer mogelijkheden voor maatwerk dan u denkt. Klik hier om de mogelijkheden te zien.

Meld u aan voor onze trainingen!

dec 2018 | in Nieuwsberichten

Er is nog plaats op de volgende trainingen.

 • Rebel met een reden (start op 15 januari 2019)
 • Leergang transformatieve school, van straat- naar schoolcultuur (start 16 januari 2019)
 • Leren leren in het voortgezet onderwijs (start op 21 januari 2019)
 • Omgaan met verschillen (start op 22 januari 2019)
 • Oplossingsgerichte gesprekken over motivatie en schoolse vaardigheden (start 4 april 2019)

In deze brochure treft u de beschrijving aan van deze trainingen.

U kunt zich aanmelden via deze link.


1000 kansen voor 89 leerlingen

dec 2018 | in Nieuwsberichten

“Anders dan in het reguliere onderwijs krijgt een leerling op onze school wel 1000 kansen”, zeggen Jessica Kramer en Betty Smit van Het Werk! in Heerhugowaard. Maar hoe worden de leerlingen zelf ‘eigenaar’ van hun leerdoelen? Dat onderzoekt de VSO-school aan de hand van begeleide zelfevaluatie.

Lees verder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

jan 2019 | in Nieuwsberichten

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.

Klik hier voor meer informatie en een filmpje.

Minister Slob komt naar onze regio

jan 2019 | in Nieuwsberichten

Op 3 april komt minister Arie Slob naar onze regio. Tijdens dit bezoek gaan ouders, leerlingen, docenten, scholen, besturen en gemeenten met hem in gesprek over passend onderwijs. Wat gaat goed? Wat kan anders?

Met zijn aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil de minister werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen zelf passend onderwijs in hun eigen omgeving kunnen vormgeven.

Minister Slob bezoekt dit voorjaar in totaal zes regio’s: Oost-Groningen, Oosterschelde, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven/Helmond/De Kempen en Kennemerland.

De samenwerkingsverbanden po en vo van Kennemerland zijn momenteel bezig het programma inhoudelijk en organisatorisch voor te bereiden.

Online vertelpunt
Om zo veel mogelijk betrokkenen bij passend onderwijs in Nederland te bereiken, is door het ministerie een online vertelpunt ontwikkeld. Hierop kunnen leerlingen, ouders en professionals hun ervaringen delen over passend onderwijs.

www.vertelpunt.nl/ocw

Ambitietafel 11 april - De eerste 25 jaar van je leven: een uitdagende ontwikkelreis?

feb 2019 | in Nieuwsberichten


In de eerste 25 jaar leg je de basis voor de rest van je leven. Hoe kunnen opvang en onderwijs je in deze jaren een vliegende ontwikkelstart bieden? Wat heb jij nodig om het beste uit jezelf te kunnen halen? Wat doe je zelf? En wat hebben wij, kinderopvang en scholen, nodig om jouw reis tot een succes te maken?

Hoe kunnen we alle kinderen en jongeren in de regio Alkmaar het beste ontwikkelpad bieden?

Over deze vraag organiseert initiatiefnemer Forte Kinderopvang in samenwerking met Sovon, Jan Arentsz, Horizoncollege en ondernemer Epahs een ambitietafel in het kader van de Alkmaarse Onderwijs Agenda.

We nodigen van harte iedereen uit die met de ontwikkeling van kinderen en jongeren te maken heeft: leerkrachten, leerlingen, ouders, intern begeleiders, beleidsmakers en bestuurders.

Innovaties zijn nodig in de ontwikkelketen

We gaan kijken, luisteren, delen en doen! En we gaan op zoek naar nieuwe verbindingen tussen kinderopvang en onderwijs van basisonderwijs tot en met HBO. We gaan geschiedenis maken! Want dit gun je ieder kind!

Meer weten? Stel uw vraag via onderwijsagenda@alkmaar.nl.Terugblik slotbijeenkomst lerende netwerken

feb 2019 | in Nieuwsberichten

Op 31 januari organiseerden de drie samenwerkingsverbanden vo in de regio Noord-Holland Noord de slotbijeenkomst lerende netwerken. Een grote groep deelnemers van de lerende netwerken waren aanwezig.

In december 2018 is de eindrapportage opgemaakt na uitvoerig onderzoek, interviews en het verwerken van vragenlijsten. Dit is afgerond met de slotbijeenkomst.Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt welke lerende netwerken in de 3 subregio’s in Noord-Holland Noord actief zijn op het gebied van onderwijs in aansluiting met de arbeidsmarkt.

Na een welkomstwoord van wethouder John Does, gemeente Heerhugowaard, werden de opbrengsten van het project JeugdWerkt! (RPAnhn) en de lerende netwerken gepresenteerd. Een belangrijke vraag is nu: “Hoe worden deze opbrengsten in de regio verspreid en hoe vindt voortgang en borging plaats?” Alle deelnemers en geïnteresseerden ontvingen de presentaties en de eindrapportage. Ook kwam het onderwerp AVG en privacy uitgebreid aan de orde. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

Bent u ook geïnteresseerd in de opbrengsten van deze lerende netwerken? Mail naar mkinneging@swvnk.nl.

Lees verder

Ambitietafel 28 februari - Je bent welkom

feb 2019 | in Nieuwsberichten

Ik ben bij de les, niet het verleden
Ik heet je welkom in het heden
Ik wil mijn kennis met je delen
en wil mijn horizon verbreden.

Over dit thema, 'je welkom voelen', wil het Horizoncollege graag kennis opdoen en delen met docenten VO en MBO, met studenten en ouders, en met organisaties die met jongeren werken. De vraag is:

"Hoe kunnen we de stappen naar MBO onderwijs zo inrichten dat de student zich welkom voelt, zin heeft om te beginnen en zich gezien en gehoord voelt? Welke informatie hebben we van elkaar nodig en hoe maken we kennis zonder oordelen?"

Over deze vraag organiseert het Horizoncollege op 28 februari a.s. een ambitietafel in het kader van de Alkmaarse Onderwijs Agenda.

Gastheer: Wim van Bokhorst

Programma:
1. Welkom door W.P. Zijlstra, locatiedirecteur Horizoncollege
2. Inspiratie 'Gastvrijheid' door Michael Bunink
3. Studenten aan het woord
4. Aan tafel met als thema's

 • Durf te dromen!
 • Hoe kom je binnen?
 • Alvast MBO
 • Hoe maken we onderwijs passend?
 • Leren door te doen
 • Leren op maat

Voor meer informatie: OnderwijsAgenda@alkmaar.nl .

Luister naar het verhaal van Gregory

feb 2019 | in Nieuwsberichten

In deze video vertelt Gregory waar hij tegenaan is gelopen en wat hij nodig heeft om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen.


Lees verder

Er is nog plaats op de training oplossingsgerichte gespreksvoering (start 4 april)

feb 2019 | in Nieuwsberichten

Wil jij weten hoe je op een effectieve manier met leerlingen kunt communiceren, zonder dat jij alleen degene bent die hard aan het werk is? Geef je dan snel op voor de training ‘oplossingsgerichte gespreksvoering over motivatie en schoolse vaardigheden’. Deze training wordt dit schooljaar wegens succes voor de tweede keer aangeboden op 4 en 18 april.

Tijdens deze training worden praktische handvatten aangereikt waarmee docenten, mentoren, trajectbegeleiders, etc. op een oplossingsgerichte manier in gesprek kunnen met leerlingen en ouders over schoolse vaardigheden (motivatie, huiswerkattitude, time management etc.) en ondersteunend gedrag.

Opgeven kan via de website van het SWV: https://www.swvnoord-kennemerland.nl/articles/382

Aanvragen subsidie gezonde school voor 18 april. Lees verder ...

mrt 2019 | in Nieuwsberichten


https://gallery.mailchimp.com/e45dba475da3b88f5e5872729/images/b8e22c36-6968-4f26-87b0-671cf3c9fe0f.pngOok dit jaar kunnen scholen weer subsidie en ondersteuning aanvragen om Gezonde School te worden. De aanvraag voor het Ondersteuningsaanbod moet tussen 4 maart en 18 april worden ingediend.

Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat uit € 3.000 per school plus maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een adviseur van de GGD. Er is budget voor maximaal 550 schoollocaties in primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Doel van het ondersteuningsaanbod is dat scholen meer aandacht gaan besteden aan gezondheid. Het is financieel mogelijk gemaakt door drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Ook in de voorgaande jaren was dit aanbod er en de belangstelling daarvoor is elk jaar groot. In 2018 hebben meer dan 900 scholen zich aangemeld. Die aanvragen konden niet allemaal gehonoreerd worden, maar nu is er dus een nieuwe ronde.

Meer informatie over criteria en planning

Minister Slob bezoekt onze regio

27 mrt | in Nieuwsberichten

Op 3 april bezoekt minister Arie Slob onze regio. Ruim 60 ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen en gemeenten vanuit de zes samenwerkingsverbanden in Kennemerland gaan met hem in gesprek.

Doel is om met elkaar passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Dat gebeurt door drie invalshoeken centraal te stellen:

 • Wat hebben de samenwerkingsverbanden nodig om ervoor te zorgen dat elk kind zich goed kan ontwikkelen en zijn talenten optimaal kan benutten?
 • Wat hebben de scholen nodig om ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat ze voor hun ontwikkeling en talenten nodig hebben?
 • Wat kan het ministerie doen? Wat hebben zij nodig om de regio’s in hun opdracht te versterken?

Minister Slob bezoekt dit voorjaar in totaal zes regio’s: Oost-Groningen, Oosterschelde, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven/Helmond/De Kempen en Kennemerland.

Met zijn aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil de minister werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen zelf passend onderwijs in hun eigen omgeving kunnen vormgeven.

Ruimte voor de regio - informatie van het ministerie van OCW

mrt 2019 | in Nieuwsberichten

Waarom het experiment Ruimte voor de regio?
Met het experiment Ruimte voor de regio wordt ruimte geboden aan scholen om in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven geregionaliseerde beroepsopleidingen te ontwikkelen. Alle deelnemende scholen mogen hierbij zelf een deel van de opleiding inrichten op basis van de behoefte die er leeft in hun eigen regio.

Wat is het doel van het experiment?
Het doel is om te onderzoeken of de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbetert door op deze manier opleidingen te ontwikkelen. Daarbij zal worden gekeken of deze werkwijze het eigenaarschap over het onderwijs bij docenten en werkgevers in de regio vergroot én of het ten goede komt aan de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs.

Hoe zien de geregionaliseerde beroepsopleidingen er uit?
Het experiment Ruimte voor de regio biedt scholen de mogelijkheid om in afstemming met het (regionaal) bedrijfsleven en samen met docenten en studenten een deel van de opleiding regionaal in te richten. Opleidingen die binnen het experiment worden vormgegeven bestaan uit drie delen: een landelijk deel, een regionaal deel en eventueel een regionaal keuzedeel.

Wat is de planning van het experiment en hoe kunnen scholen deelnemen?
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de juridische basis vormt van het experiment is 18 januari gepubliceerd. Scholen kunnen (voor tranche 1 het liefst voor 1 april 2019) via DUO hun interesse melden voor deelname aan het experiment, en voor een bepaalde kwalificatie en aan de slag gaan met de ontwikkeling van de opleiding. Vanaf het studiejaar 2020-2021 kunnen scholen onderwijs gaan verzorgen in het kader van het experiment Ruimte voor de regio.

Let op: er zijn twee tranches, maar als in tranche 1 een geregionaliseerde beroepsopleiding is ontwikkeld voor een bestaande kwalificatie, is die kwalificatie uitgesloten voor tranche 2. Het kan dus - als er interesse is voor een kwalificatie - zaak zijn om je in de eerste tranche te melden voor de ontwikkeling van het landelijk deel, ook al wil je pas in de tweede tranche onderwijs gaan verzorgen.

Informatievoorziening en regiobijeenkomsten
Om te zorgen voor voldoende bekendheid en om scholen te informeren over het experiment is een website opgericht www.ruimtevoorderegio.nl en zal een aantal regiobijeenkomsten plaatsvinden (februari/maart). Hier hoort u alle belangrijke informatie over het experiment, met kansen en aandachtspunten. Zo wordt beoogd een stukje te helpen met de besluitvorming. Meer informatie over het experiment en de regiobijeenkomsten is te vinden op www.ruimtevoorderegio.nl.

Regeling gewoon doen

mrt 2019 | in Nieuwsberichten

In 2018 is VSV, in het kader van de aanpak VSV, gestart met de regeling Gewoon Doen. Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerk-aanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen de wal en het schip dreigt te vallen.

De evaluatie over het eerste jaar heeft VSV tevreden gesteld. Vanuit Noord-Kennemerland zijn er 26 aanvragen gedaan, waarvan 16 gehonoreerd zijn. Vanuit West-Friesland heeft VSV 13 aanvragen gekregen, waarvan 10 gehonoreerd zijn. Als aanvragen zijn afgewezen, is er wel een oplossing bereikt in ons netwerk.

VSV heeft daarmee jongeren een stap op weg kunnen helpen naar een startkwalificatie of een betekenisvolle plek op de arbeidsmarkt. En VSV heeft als samenwerkende partners elkaar beter weten te vinden. Ook dat is een meerwaarde geweest van de regeling Gewoon Doen.

Ook in de VSV begroting 2019 is er geld opgenomen om maatwerk mogelijk te maken voor jongeren. Maatwerk dat bijdraagt aan het voorkomen van schooluitval of het aan het werk helpen van jongeren.

VSV brengt de regeling graag opnieuw onder uw aandacht. Hier vindt u de regeling 'Gewoon Doen' met een aanvraagformulier.

Terugblik inspirerend regiogesprek passend onderwijs met minister Slob op 3 april

9 apr | in Nieuwsberichten

Op 3 april kwamen zo’n 70 professionals, ouders, jongeren, schoolleiders en bestuurders vanuit de zes samenwerkingsverbanden po en vo in Kennemerland bijeen. Het was de vijfde bijeenkomst van de zes regiogesprekken die het ministerie organiseert. Doel van het gesprek was om concrete adviezen te verzamelen en zo passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Een inspirerende dag, waaraan ook minister Slob meedacht en meedeed.

Zeven thema’s
Het gesprek vond plaats vanuit zeven thema’s: leraar in de spilrol, de leerling en zijn toekomst, passend onderwijs op maat, ouders als partner, eigenaarschap van de leerling, inclusie en leerrecht. Elk thema werd ingeleid door een verhaal van een jongere of ouder over wat zij zelf hadden meegemaakt. Vanuit dat verhaal en eigen ervaringen konden deelnemers dromen over de ideale situatie. Vervolgens werd nagedacht over hoe we naar deze situatie konden komen. Wat moet er worden opgelost om een passende oplossing te realiseren?

Ontschotten
Bij alle thema’s bleek dat de deelnemers willen dat jongeren zich competent en gelukkig voelen, zich maximaal kunnen ontwikkelen en dat de ‘systemen’ dit faciliteren. Een groot deel van de oplossing zit in de samenwerking en verbinding tussen school, ouder en leerling. En daar is ‘ontschotting’ voor nodig. Niet alleen tussen onderwijs en zorg maar ook tussen primair en voortgezet onderwijs. Een ‘warme’ overdracht op alle overgangsmomenten is van betekenis.

Ook is het belangrijk dat leerkrachten zowel in – als extern een beroep kunnen doen op beschikbare expertise, waardoor er makkelijk geschakeld kan worden bij extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast ligt er volgens de deelnemers een rol bij de lerarenopleiding, waar meer aandacht mag komen voor ontwikkelgericht onderwijs en de pedagogische aanpak (vo).

Bouwen aan relaties
Minister Slob sprak zijn waardering uit voor de open manier waarop alle aanwezigen uit de regio met elkaar in gesprek gingen en zochten naar wat nodig is om passend onderwijs te versterken. Ook op landelijk niveau werken de ministeries van OCW en VWS samen om ervoor te zorgen dat kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat vergt een investering in onderlinge relaties en dat kost tijd. Hij herkende zich in de oproep van de regio om tijd en ruimte te krijgen om de samenwerking echt goed tot stand te laten komen. Het was een mooie bijeenkomst waarin veel ontmoetingen hebben plaatsgevonden. Het regiogesprek heeft niet alleen geleid tot goede oplossings-richtingen, maar ook tot een (nog) beter beeld van de regio Kennemerland en het werk wat wordt verricht voor sterke kinderen en een stevige toekomst.

Terugblik jaarlijkse themabijeenkomst expeditie onderzoek: weten wat werkt op 2 april

15 apr | in Nieuwsberichten

Samen gaan we voor meer dan 16.000 sterke kinderen met een stevige toekomst. Dat is een ding wat zeker is. Maar hoe we dit precies kunnen bereiken, weten we (nog) niet. Iedere jongere, iedere ouder, iedere professional, ieder team, iedere organisatie en iedere situatie is namelijk anders. De bijeenkomst op 2 april stond in het teken van weten wat werkt. We hebben onderzocht met elkaar wat werkt. Op basis van verhalen van jongeren, ouders, onze eigen ervaringen, maar ook op basis van onderzoek. We hebben de rijkdom aan kennis, expertise en ervaringen in onze regio, maar ook op basis van wetenschap, benut.

Annemieke Mol Lous, lector passend onderwijs - Hogeschool Leiden, nam ons mee in de positieve psychologie en positief onderwijs. De kernvraag was: Hoe verhogen we het welbevinden van jongeren en professionals en wat weten we over welke invloed het welbevinden van professionals daarop heeft? Haar kernboodschap: Welbevinden kun je ‘leren’ en heeft positief effect op de ontwikkeling van jongeren op de lange termijn. Daarom is het belangrijk om hierin te blijven investeren. En dat kan je onder andere doen door je eigen welzijn als professional te koesteren.

Docent Esther Wokke, docent omgangskunde - De Spinaker, beaamde dit. Zij hield een pleidooi voor omgangskunde op iedere school. Zij weet als geen ander hoe belangrijk welbevinden is van jongeren en hoe belangrijk veiligheid is. Haar motto is: Wat heb je aan een diploma, als je als mens niet slaagt?


Daarna namen de deelnemers deel aan de volgende workshops / mini-masterclasses.
Klik op de naam van de workshop / mini-masterclasses voor de besproken informatie:


Centrale warme overdracht po-vo

16 apr | in Nieuwsberichten

Al jaren wordt de overgang van leerlingen van het po naar het vo goed op elkaar afgestemd door de werkgroep po-vo Noord-Kennemerland. Nadat het idee van een centrale warme overdracht voor onze regio enkele jaren geleden is geboren, werd vanuit het ’veld’ steeds meer de wens geuit om de overdrachten te bundelen op één dag.

Eind vorig schooljaar is daarom een delegatie op bezoek geweest bij collega’s in Den Haag en is informatie ingewonnen in Almere. In beide regio’s is deze centraal georganiseerde wijze al lang een succes. Mede dankzij dit bezoek en het draagvlak binnen de werkgroep po-vo is een pilot opgezet voor (in eerste instantie) de scholen in de stad Alkmaar. De belangstelling om hieraan deel te nemen was groot: vrijwel alle scholen in Alkmaar wilden aan de pilot deelnemen. Een speciale voorlichtingsbijeenkomst werd georganiseerd waarin uitleg werd gegeven over de opzet. Vanuit de scholen werden ook tips en aandachtspunten meegegeven voor het organiseren van de eerste centrale warme overdracht in onze regio.

Op maandag 8 april vond deze eerste centrale warme overdracht in Alkmaar plaats. De overgang van zo’n 750 leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs werd dit keer centraal georganiseerd op het Jan Arentsz. In plaats van vele afspraken tussen basisscholen en vervolgonderwijs werd deze zogenaamde ‘warme overdracht’ dit keer op één middag gedaan. Zo kunnen de leerlingen zo goed mogelijk begeleid worden bij hun start van een nieuwe fase in hun onderwijsloopbaan,

Een spannend moment voor de werkgroep en vooral voor de roostermaker Mirjam. Kloppen de schema’s? Is alles goed aangeleverd? Zit iedereen op zijn plek en… gaat dit de voorspelde tijdswinst en werkdrukverlaging opleveren?

Mede door de zeer goede organisatie en ondersteuning van de gastschool, is deze opzet een groot succes gebleken!De vele positieve reacties geven de werkgroep vertrouwen om deze aanpak verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Publicatie in magazine 'van twaalf tot achttien'

16 apr | in Nieuwsberichten

In 2014 werd de Wet passend onderwijs effectief. Het doel van de wet? Alle kinderen dienen een plek te krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het sturende idee onder de wet: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs blijven, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Het belangrijkste
argument? Misschien wel de financiële onhoudbaarheid van het oude systeem. Waar staan we anno 2019? Over bekostiging en beleid.

Klik op de afbeelding om het artikel verder te lezen.


Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

17 apr | in Nieuwsberichten

Alle aanvragen dienen vóór dinsdag 2 juli, uiterlijk om 18.00 uur, te worden aangeleverd door de school, om nog voor de zomervakantie in behandeling te worden genomen.
Alle aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, kunnen helaas niet meer dit schooljaar in behandeling genomen.

Jeugdzorgplus en onderwijs

17 apr | in Nieuwsberichten

Eind maart zijn er afspraken gemaakt tussen achttien betrokken gemeenten en vier samenwerkingsverbanden vo in Noord-Holland Noord over jeugdzorgplus en onderwijs voor de jeugdzorgplus instelling op de locatie Antonius in Bakkum.

Klik hier voor de betreffende communicatie.

Verslag regiogesprek met minister Slob op april

17 apr | in Nieuwsberichten

Op 3 april hebben we met jongeren, ouders en professionals nagedacht over de toekomst van passend onderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter? Het gesprek vond plaats vanuit zeven thema’s: leraar in de spilrol, de leerling en zijn toekomst, passend onderwijs op maat, ouders als partner, eigenaarschap van de leerling, inclusie en leerrecht.

Het was een mooie bijeenkomst waarin veel ontmoetingen hebben plaatsgevonden. Het uitgebreide verslag kunt u hier lezen.

Ambitietafel 20 juni - '10 tot 14' onderwijs; informatie en aanmelding

15 mei | in Nieuwsberichten

‘De overgang tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs’.

Een thema dat de gemoederen bij beleidsmakers in het onderwijs en bij docenten en schoolleiders al heel lang bezighoudt. Immers: we laten kinderen op 12 jaar de overstap van de basisschool naar de middelbare school maken, terwijl zij juist dan middenin de ‘tiener’ fase van 10 tot 14 jaar zitten.

Lees verder

Inzet van het staatsexamen voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte

21 mei | in Nieuwsberichten

Voor informatie over de inzet van het staatsexamen voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte als gevolg van een beperking of (chronische) ziekte, klikt u hier.

Professionaliseringsaanbod 2019-2020 staat online - meld u aan!

23 mei | in Nieuwsberichten

Het samenwerkingsverband organiseert een interessant aanbod van trainingen voor u. Het geleerde is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. De trainingen zijn ontwikkeld voor docenten, mentoren en leden van de ondersteuningsteams.

Voor ondersteuningscoördinatoren en trajectbegeleiders organiseert het samenwerkingsverband komend schooljaar een tweetal uitdagende leergangen. In actieve bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan verschillende inhoudelijke onderwerpen gerelateerd aan de dagelijkse praktijk. Tussen de bijeenkomsten vinden intervisiemomenten plaats.

Klik hier voor informatie en aanmelding voor ons professionaliseringsaanbod en de leergangen.

Informatie conferentie 'International network for school attendance'

3 jun | in Nieuwsberichten

Hier treft u informatie aan over de internationale conferentie met het thema 'School absenteeism: A universal problem in need of local, national, and international solutions’. Deze wordt gehouden van 16 - 18 oktober in Oslo, Noorwegen. Klik hier voor het programma en aanmelding.

Samen met jongeren terugkijken op de JongerenTop NHN

11 jun | in Nieuwsberichten

Hoe kunnen we samen betere kansen creëren voor jongeren op weg naar hun zelfstandigheid? Tijdens de JongerenTop NHN zijn oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in Noord-Holland Noord.

Lees verder

Herinnering: Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

13 jun | in Nieuwsberichten

Alle aanvragen dienen vóór dinsdag 2 juli, uiterlijk om 18.00 uur, te worden aangeleverd door de school, om nog voor de zomervakantie in behandeling te worden genomen.
Alle aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, kunnen helaas niet meer dit schooljaar in behandeling genomen.

Reflectiebijeenkomst: ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’

17 jun | in Nieuwsberichten

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op 19 september 2019 in regio Utrecht een reflectiebijeenkomst voor schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders en leidinggevenden samenwerkingsverbanden waarin we met elkaar reflecteren op de vraag ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’.

We reflecteren aan de hand van twee inhoudelijke lijnen: 1) de visie op ons onderwijs: hoe kijken we naar de leerling en hoe richten we het onderwijs in? 2) het versterken van de belangrijkste kracht van passend onderwijs – samenwerking: hoe versterken we de samenwerking op de verschillende niveaus?

Voor meer informatie, klik hier.

Vmbo en mbo: combineren of integreren?

17 jun | in Nieuwsberichten

Op 28 november 2019 vindt in Nijkerk de 3e landelijke vmbo-mbo conferentie plaats. Dit is het grootste evenement voor het beroepsonderwijs in 2019. Het vmbo en mbo vertegenwoordigen samen de kracht en de pracht van ons Nederlands beroepsonderwijs.

De conferentie gaat over de consequenties van het landelijk beleid ‘Sterk beroepsonderwijs’. Er wordt ingezet op doorlopende leerroutes in alle regio’s. Dat betekent ook dat iedereen moet gaan nadenken over bijvoorbeeld doorstroomdossiers en gemeenschappelijke docententeams. En het gaat niet alleen over niveau 1 en 2 maar nu ook over mbo 3 en 4. De kernvraag daarbij is, hoe we dan gaan samenwerken: wordt het combineren of integreren?

In de bijgevoegde flyer vindt u onder de knop “informatie” alles over deze conferentie.

Helpen met een rugzak vol ervaring

18 jun | in Nieuwsberichten

Wanneer jongeren een probleem hebben, missen ze vaak een maatje. Ze zoeken iemand waarin ze zichzelf herkennen, iemand van hun leeftijd die hun problemen écht begrijpt. Een groep jongeren met ervaringskennis zijn opgeleid, zodat zij hun levenservaring kunnen inzetten om andere jongeren in Alkmaar te helpen. Lees verder in onderstaand artikel:

Een succesvolle overstap naar het mbo

25 jun | in Nieuwsberichten

Vol enthousiasme zijn medewerkers van het Clusius College, Van der Meij College, Johannes Bosco College, PCC Oosterhout en De Viaan onlangs gestart met het project transfercoaches. Door dit project willen we bereiken dat leerlingen met wat extra hulp goed aankomen op hun nieuwe mbo opleiding. Het betreft de mbo opleidingen van niveau 2 tot en met 4. We werken hierin samen met de regio West-Friesland. We zorgen zo samen voor een prettige start.

Voor wie?
60 leerlingen in deze twee regio’s krijgen deze ondersteuning in de laatste periode van hun vo tijd tot en met hun eerste periode op het mbo. Vaak gaat het om leerlingen die wat extra hulp krijgen omdat hun eigen netwerk deze hulp onvoldoende kan bieden en zij het zelfstandig minder goed redden. Zij vinden de overstap spannend en voor hen is het ingewikkeld om alles zelf te plannen en te organiseren. Daarbij vinden deze leerlingen het lastig om hulp te vragen of worden ze teveel overspoeld door alle nieuwe informatie.

Door wie?
De professionals/coaches van de vo school begeleiden deze leerlingen, ook tijdens de eerste periode in de mbo school. Vaak gaat het om de trajectbegeleider, ondersteuningscoördinator, decaan of mentor.

Er nemen drie locaties van het Horizon College deel; Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn. Het Clusius College Hoorn neemt ook deel aan dit project. Op elke locatie is een vast aanspreekpunt voor de transfercoaches.

Eerste terugkoppeling
Op 27 mei vond de eerste uitwisseling tussen alle professionals plaats. Enthousiast werd er gereageerd op het project en de activiteiten. De coaches geven aan dat ze de afgelopen maanden studenten ondersteund hebben bij de inschrijving, intake, studiekeuze en het bespreken van de brieven en e-mails. De komende periode staat in het teken van de regelzaken zoals boeken en ov. Ook dat de ouders van deze studenten geven aan dat ze het prettig vinden dat er een vertrouwd persoon betrokken blijft bij hun jongere. Een mooi resultaat!

In de eerste periode van de start van de nieuwe opleiding blijven de coaches bereikbaar voor de jongeren en zorgen zij voor een goede kennismaking met de mentor en de klas. Tot de kerstvakantie blijven zij in beeld, zodat een goede en warme overdracht plaatsvindt.

Meer informatie
Projectleider van het project is Viola Vlietstra. Zij is de projectleider voor beide regio’s. Contactpersoon van het samenwerkingsverband in Noord Kennemerland is Mirjam Kinneging.
Voor vragen: mkinneging@swvnk.nl.

Start met de Transformatieve School op 3 vo scholen

1 jul | in Nieuwsberichten

Drie scholen, De Viaan, het Van der Meij College en het Jan Arentsz starten in september op hun school met het programma de Transformatieve School.

Socioloog Iliass El Hadioui, onderzoeker en docent, heeft directies en teamleiders van verschillende vo scholen in onze regio geïnspireerd en meegenomen in de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. Anders gezegd; “straatcultuur die in toenemende mate de schoolcultuur binnendringt”. Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? Iliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School, waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school.

In de eerste helft van 2019 hebben drie goed bezochte masterclasses ‘de Transformatieve School’ plaatsgevonden. Hierin stond het leren van en met elkaar centraal. Onderzoek, theorie en de eigen praktijk werden verbonden. Drie scholen hebben opdrachten en onderzoeken in de eigen school na iedere masterclass uitgevoerd.


Directeuren Maud Croes, Jan Willem Heemstra en Eric van den Berg zijn geïnspireerd geraakt door de theoretische onderbouwing, het onderzoek en de interventies die de basis vormen van het programma.

Na de zomervakantie wordt een leergemeenschap gestart waarin directeuren en teamleiders van en met elkaar leren: De schoolleider in de Transformatieve School.

Nieuwe locatie CLEO

1 jul | in Nieuwsberichten

Afgelopen schooljaar heeft onze bovenschoolse voorziening de nodige veranderingen ondergaan. Een nieuwe naam, vergroting van het aanbod, versterkte samenwerking met externen en de opzet van het preventieteam.
Hier past een nieuwe locatie bij. CLEO gaat verhuizen!

Met ingang van het nieuwe schooljaar vestigt CLEO zich aan de Kofschipstraat 10a in Alkmaar. Een mooie locatie met meer ruimte en een eigen opgang. Alsook een plein en een tuin.

Het CLEO ligt nog steeds op geringe afstand van het station Alkmaar Noord en is goed bereikbaar met het OV.

Zodra alle verhuisperikelen achter de rug zijn, volgt een uitnodiging voor een Open Huis.

Vacature senior consulent passend onderwijs

11 apr | in Nieuwsberichten

Het team passend onderwijs van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland ondersteunt en versterkt professionals op de scholen bij onze gezamenlijke opdracht om een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen in de regio. We doen dit vanuit onze bedoeling ‘sterke kinderen, stevige toekomst’.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij een

senior consulent passend onderwijs (0,7 – 0,8 fte)

Klik hier voor de functiebeschrijving.

Als senior consulent passend onderwijs functioneer je zelfstandig, vanuit eigen leiderschap en verantwoordelijkheid, binnen het consulententeam. Je vult elkaar aan, versterkt het team en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit. Je werkt nauw samen met professionals op de scholen en externe professionals in de regio. Als consulent ben je eigenaar van een of meerdere projecten/expertisegebieden.

Wat zoeken wij?
Wij zoeken bij voorkeur een ervaren gedragswetenschapper (of aantoonbaar vergelijkbare opleiding en niveau). Naast passende werkervaring breng je bovenal senioriteit, energie, enthousiasme en flexibiliteit mee. Bij voorkeur ook een specialisme binnen passend onderwijs.

Wat bieden wij?

 • Een zelfstandige functie in een continue lerende organisatie waar veel ruimte is voor ontwikkeling en reflectie.
 • Een tijdelijke vacature voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling vindt plaats in schaal 11 van de cao vo.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan het profiel?
Mail dan je motivatiebrief en cv ter attentie van Eline Louw, adviseur P&O, naar elouw@swvnk.nl. Ook voor meer informatie over de functie kun je met haar contact opnemen.

Gelijke Kansen Agenda

9 jul | in Nieuwsberichten

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Op 27 juni ondertekende wethouder Elly Konijn-Vermaas de Gelijke Kansen Agenda, waarin staat hoe de gemeente Alkmaar en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de komende twee jaar gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs stimuleren.


“Elk kind moet mee kunnen doen. Daarom biedt Alkmaar kinderen, jongeren én hun ouders ruimte, mogelijkheden en ondersteuning om zich te ontwikkelen, te ontdekken en te leren. De Gelijke Kansen Agenda biedt deze mogelijkheid voor optimale leerkansen voor de toekomst.”

Wethouder Elly Konijn-Vermaas


Met het tekenen van de Gelijke Kansen Agenda maakt de gemeente Alkmaar het mogelijk dat scholen in Alkmaar subsidie kunnen aanvragen voor interventies gericht op ‘Professionalisering’ en ‘Soepele Overgangen’ en wordt verdere kennisopbouw en kennisdeling gestimuleerd.

Talenten
Het is belangrijk dat talenten van alle kinderen en jongeren optimaal benut worden. Dat is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van onze samenleving. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Het schoolsucces van kinderen moet alleen afhankelijk zijn van hun talenten, capaciteiten en inzet en niet van het inkomen of het opleidingsniveau van hun ouders.

Samenwerking
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt in het Programma Gelijke Kansen samen met gemeenten, scholen en de leefomgeving van kinderen. De gemeente Alkmaar en het Ministerie van OCW zien mogelijkheden om elkaar te versterken in het streven naar talentontwikkeling voor alle kinderen. De gezamenlijke doelen en werkafspraken zijn in de Gelijke Kansen Agenda vastgelegd.

Thema’s
De thema’s waarop de gemeente Alkmaar en het Ministerie samenwerken zijn ‘Professionalisering’ en ‘Soepele Overgangen’. Met deze thema's is de gemeente Alkmaar al aan de slag samen met onderwijs en opvang, onder meer door de ambitietafels die het afgelopen schooljaar in het kader van de Alkmaarse Onderwijsagenda zijn georganiseerd. Thema’s waren onder meer ‘Het jonge kind: de overgang van opvang naar basisonderwijs’ en ’10 – 14 jaar’. Ruim 400 professionals uit opvang en onderwijs en ouders en leerlingen hebben de afgelopen periode aan in totaal vijf ambitietafels inspiratie opgedaan, kennis gedeeld en ideeën opgedaan.

Op de foto, van links naar rechts:

Jan Zijp (Ronduit), Astrid Ottenheym (Samenwerkingsverband po), René Rigter (SOVON), wethouder Elly Konijn-Vermaas (gemeente Alkmaar), Rob de Haan (wethouder Castricum), Anne Veldt (samenwerkingsverband vo), Gerard Oud (Clusius College). Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Bron: www.gemeentealkmaar.nl

CLEO is verhuisd!

27 aug | in Nieuwsberichten

Met ingang van het nieuwe schooljaar is CLEO gevestigd aan de Kofschipstraat 10a in Alkmaar. Een mooie locatie met meer ruimte en een eigen opgang. Alsook een plein en een tuin.

Het CLEO ligt nog steeds op geringe afstand van het station Alkmaar Noord en is goed bereikbaar met het OV.

De uitnodiging voor een Open Huis volgt.

TOP dossier 2.0 live en afsluiting Bizway

6 sep | in Nieuwsberichten

Op 27 augustus is TOP dossier 2.0 feestelijk in gebruik genomen. De digitale werkomgeving voor consulenten en de Commissie van Toewijzing is efficiënter ingericht. Voor de scholen is de doorontwikkeling nu ingezet.

Door de invoering van TOP dossier 2.0 is de digitale werkomgeving van Bizway gesloten. Scholen kunnen hier geen gebruik meer van maken.

Voor meer informatie over het gebruik van TOP dossier en het indienen van dossiers klik hier.

Miniconferentie Intermezzo op het Murmellius gymnasium op 18 november van 16.00-18.00 uur

19 sep | in Nieuwsberichten

Dit schooljaar is het Murmellius gestart met Intermezzo: een schooljaar voor leerlingen die klaar zijn op de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. Na een jaar van voorbereidingen heeft het Murmellius inmiddels een paar maanden praktijkervaring opgedaan en deelt hun kennis en ervaringen graag met u. Bent u nieuwsgierig naar Intermezzo? Klik hier voor het programma.

Lees meer in het archief

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.