Welke mogelijkheden zijn er voor maatwerk?

dec 2018 | in Nieuwsberichten

Er zijn meer mogelijkheden voor maatwerk dan u denkt. Klik hier om de mogelijkheden te zien.

Meld u aan voor onze trainingen!

dec 2018 | in Nieuwsberichten

Er is nog plaats op de volgende trainingen.

 • Rebel met een reden (start op 15 januari 2019)
 • Leergang transformatieve school, van straat- naar schoolcultuur (start 16 januari 2019)
 • Leren leren in het voortgezet onderwijs (start op 21 januari 2019)
 • Omgaan met verschillen (start op 22 januari 2019)
 • Oplossingsgerichte gesprekken over motivatie en schoolse vaardigheden (start 4 april 2019)

In deze brochure treft u de beschrijving aan van deze trainingen.

U kunt zich aanmelden via deze link.


1000 kansen voor 89 leerlingen

dec 2018 | in Nieuwsberichten

“Anders dan in het reguliere onderwijs krijgt een leerling op onze school wel 1000 kansen”, zeggen Jessica Kramer en Betty Smit van Het Werk! in Heerhugowaard. Maar hoe worden de leerlingen zelf ‘eigenaar’ van hun leerdoelen? Dat onderzoekt de VSO-school aan de hand van begeleide zelfevaluatie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

jan 2019 | in Nieuwsberichten

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.

Klik hier voor meer informatie en een filmpje.

Minister Slob komt naar onze regio

jan 2019 | in Nieuwsberichten

Op 3 april komt minister Arie Slob naar onze regio. Tijdens dit bezoek gaan ouders, leerlingen, docenten, scholen, besturen en gemeenten met hem in gesprek over passend onderwijs. Wat gaat goed? Wat kan anders?

Met zijn aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil de minister werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen zelf passend onderwijs in hun eigen omgeving kunnen vormgeven.

Minister Slob bezoekt dit voorjaar in totaal zes regio’s: Oost-Groningen, Oosterschelde, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven/Helmond/De Kempen en Kennemerland.

De samenwerkingsverbanden po en vo van Kennemerland zijn momenteel bezig het programma inhoudelijk en organisatorisch voor te bereiden.

Online vertelpunt
Om zo veel mogelijk betrokkenen bij passend onderwijs in Nederland te bereiken, is door het ministerie een online vertelpunt ontwikkeld. Hierop kunnen leerlingen, ouders en professionals hun ervaringen delen over passend onderwijs.

www.vertelpunt.nl/ocw

Ambitietafel 11 april - De eerste 25 jaar van je leven: een uitdagende ontwikkelreis?

feb 2019 | in Nieuwsberichten


In de eerste 25 jaar leg je de basis voor de rest van je leven. Hoe kunnen opvang en onderwijs je in deze jaren een vliegende ontwikkelstart bieden? Wat heb jij nodig om het beste uit jezelf te kunnen halen? Wat doe je zelf? En wat hebben wij, kinderopvang en scholen, nodig om jouw reis tot een succes te maken?

Hoe kunnen we alle kinderen en jongeren in de regio Alkmaar het beste ontwikkelpad bieden?

Over deze vraag organiseert initiatiefnemer Forte Kinderopvang in samenwerking met Sovon, Jan Arentsz, Horizoncollege en ondernemer Epahs een ambitietafel in het kader van de Alkmaarse Onderwijs Agenda.

We nodigen van harte iedereen uit die met de ontwikkeling van kinderen en jongeren te maken heeft: leerkrachten, leerlingen, ouders, intern begeleiders, beleidsmakers en bestuurders.

Innovaties zijn nodig in de ontwikkelketen

We gaan kijken, luisteren, delen en doen! En we gaan op zoek naar nieuwe verbindingen tussen kinderopvang en onderwijs van basisonderwijs tot en met HBO. We gaan geschiedenis maken! Want dit gun je ieder kind!

Meer weten? Stel uw vraag via onderwijsagenda@alkmaar.nl.Terugblik slotbijeenkomst lerende netwerken

feb 2019 | in Nieuwsberichten

Op 31 januari organiseerden de drie samenwerkingsverbanden vo in de regio Noord-Holland Noord de slotbijeenkomst lerende netwerken. Een grote groep deelnemers van de lerende netwerken waren aanwezig.

In december 2018 is de eindrapportage opgemaakt na uitvoerig onderzoek, interviews en het verwerken van vragenlijsten. Dit is afgerond met de slotbijeenkomst.Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt welke lerende netwerken in de 3 subregio’s in Noord-Holland Noord actief zijn op het gebied van onderwijs in aansluiting met de arbeidsmarkt.

Na een welkomstwoord van wethouder John Does, gemeente Heerhugowaard, werden de opbrengsten van het project JeugdWerkt! (RPAnhn) en de lerende netwerken gepresenteerd. Een belangrijke vraag is nu: “Hoe worden deze opbrengsten in de regio verspreid en hoe vindt voortgang en borging plaats?” Alle deelnemers en geïnteresseerden ontvingen de presentaties en de eindrapportage. Ook kwam het onderwerp AVG en privacy uitgebreid aan de orde. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

Bent u ook geïnteresseerd in de opbrengsten van deze lerende netwerken? Mail naar mkinneging@swvnk.nl.

Ambitietafel 28 februari - Je bent welkom

feb 2019 | in Nieuwsberichten

Ik ben bij de les, niet het verleden
Ik heet je welkom in het heden
Ik wil mijn kennis met je delen
en wil mijn horizon verbreden.

Over dit thema, 'je welkom voelen', wil het Horizoncollege graag kennis opdoen en delen met docenten VO en MBO, met studenten en ouders, en met organisaties die met jongeren werken. De vraag is:

"Hoe kunnen we de stappen naar MBO onderwijs zo inrichten dat de student zich welkom voelt, zin heeft om te beginnen en zich gezien en gehoord voelt? Welke informatie hebben we van elkaar nodig en hoe maken we kennis zonder oordelen?"

Over deze vraag organiseert het Horizoncollege op 28 februari a.s. een ambitietafel in het kader van de Alkmaarse Onderwijs Agenda.

Gastheer: Wim van Bokhorst

Programma:
1. Welkom door W.P. Zijlstra, locatiedirecteur Horizoncollege
2. Inspiratie 'Gastvrijheid' door Michael Bunink
3. Studenten aan het woord
4. Aan tafel met als thema's

 • Durf te dromen!
 • Hoe kom je binnen?
 • Alvast MBO
 • Hoe maken we onderwijs passend?
 • Leren door te doen
 • Leren op maat

Voor meer informatie: OnderwijsAgenda@alkmaar.nl .

Luister naar het verhaal van Gregory

feb 2019 | in Nieuwsberichten

In deze video vertelt Gregory waar hij tegenaan is gelopen en wat hij nodig heeft om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen.


Aanvragen subsidie gezonde school voor 18 april. Lees verder ...

mrt 2019 | in Nieuwsberichten


https://gallery.mailchimp.com/e45dba475da3b88f5e5872729/images/b8e22c36-6968-4f26-87b0-671cf3c9fe0f.pngOok dit jaar kunnen scholen weer subsidie en ondersteuning aanvragen om Gezonde School te worden. De aanvraag voor het Ondersteuningsaanbod moet tussen 4 maart en 18 april worden ingediend.

Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat uit € 3.000 per school plus maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een adviseur van de GGD. Er is budget voor maximaal 550 schoollocaties in primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Doel van het ondersteuningsaanbod is dat scholen meer aandacht gaan besteden aan gezondheid. Het is financieel mogelijk gemaakt door drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Ook in de voorgaande jaren was dit aanbod er en de belangstelling daarvoor is elk jaar groot. In 2018 hebben meer dan 900 scholen zich aangemeld. Die aanvragen konden niet allemaal gehonoreerd worden, maar nu is er dus een nieuwe ronde.

Meer informatie over criteria en planning

Minister Slob bezoekt onze regio

mrt 2019 | in Nieuwsberichten

Op 3 april bezoekt minister Arie Slob onze regio. Ruim 60 ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen en gemeenten vanuit de zes samenwerkingsverbanden in Kennemerland gaan met hem in gesprek.

Doel is om met elkaar passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Dat gebeurt door drie invalshoeken centraal te stellen:

 • Wat hebben de samenwerkingsverbanden nodig om ervoor te zorgen dat elk kind zich goed kan ontwikkelen en zijn talenten optimaal kan benutten?
 • Wat hebben de scholen nodig om ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat ze voor hun ontwikkeling en talenten nodig hebben?
 • Wat kan het ministerie doen? Wat hebben zij nodig om de regio’s in hun opdracht te versterken?

Minister Slob bezoekt dit voorjaar in totaal zes regio’s: Oost-Groningen, Oosterschelde, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven/Helmond/De Kempen en Kennemerland.

Met zijn aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil de minister werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen zelf passend onderwijs in hun eigen omgeving kunnen vormgeven.

Ruimte voor de regio - informatie van het ministerie van OCW

mrt 2019 | in Nieuwsberichten

Waarom het experiment Ruimte voor de regio?
Met het experiment Ruimte voor de regio wordt ruimte geboden aan scholen om in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven geregionaliseerde beroepsopleidingen te ontwikkelen. Alle deelnemende scholen mogen hierbij zelf een deel van de opleiding inrichten op basis van de behoefte die er leeft in hun eigen regio.

Wat is het doel van het experiment?
Het doel is om te onderzoeken of de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbetert door op deze manier opleidingen te ontwikkelen. Daarbij zal worden gekeken of deze werkwijze het eigenaarschap over het onderwijs bij docenten en werkgevers in de regio vergroot én of het ten goede komt aan de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs.

Hoe zien de geregionaliseerde beroepsopleidingen er uit?
Het experiment Ruimte voor de regio biedt scholen de mogelijkheid om in afstemming met het (regionaal) bedrijfsleven en samen met docenten en studenten een deel van de opleiding regionaal in te richten. Opleidingen die binnen het experiment worden vormgegeven bestaan uit drie delen: een landelijk deel, een regionaal deel en eventueel een regionaal keuzedeel.

Wat is de planning van het experiment en hoe kunnen scholen deelnemen?
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de juridische basis vormt van het experiment is 18 januari gepubliceerd. Scholen kunnen (voor tranche 1 het liefst voor 1 april 2019) via DUO hun interesse melden voor deelname aan het experiment, en voor een bepaalde kwalificatie en aan de slag gaan met de ontwikkeling van de opleiding. Vanaf het studiejaar 2020-2021 kunnen scholen onderwijs gaan verzorgen in het kader van het experiment Ruimte voor de regio.

Let op: er zijn twee tranches, maar als in tranche 1 een geregionaliseerde beroepsopleiding is ontwikkeld voor een bestaande kwalificatie, is die kwalificatie uitgesloten voor tranche 2. Het kan dus - als er interesse is voor een kwalificatie - zaak zijn om je in de eerste tranche te melden voor de ontwikkeling van het landelijk deel, ook al wil je pas in de tweede tranche onderwijs gaan verzorgen.

Informatievoorziening en regiobijeenkomsten
Om te zorgen voor voldoende bekendheid en om scholen te informeren over het experiment is een website opgericht www.ruimtevoorderegio.nl en zal een aantal regiobijeenkomsten plaatsvinden (februari/maart). Hier hoort u alle belangrijke informatie over het experiment, met kansen en aandachtspunten. Zo wordt beoogd een stukje te helpen met de besluitvorming. Meer informatie over het experiment en de regiobijeenkomsten is te vinden op www.ruimtevoorderegio.nl.

Regeling gewoon doen

mrt 2019 | in Nieuwsberichten

In 2018 is VSV, in het kader van de aanpak VSV, gestart met de regeling Gewoon Doen. Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerk-aanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen de wal en het schip dreigt te vallen.

De evaluatie over het eerste jaar heeft VSV tevreden gesteld. Vanuit Noord-Kennemerland zijn er 26 aanvragen gedaan, waarvan 16 gehonoreerd zijn. Vanuit West-Friesland heeft VSV 13 aanvragen gekregen, waarvan 10 gehonoreerd zijn. Als aanvragen zijn afgewezen, is er wel een oplossing bereikt in ons netwerk.

VSV heeft daarmee jongeren een stap op weg kunnen helpen naar een startkwalificatie of een betekenisvolle plek op de arbeidsmarkt. En VSV heeft als samenwerkende partners elkaar beter weten te vinden. Ook dat is een meerwaarde geweest van de regeling Gewoon Doen.

Ook in de VSV begroting 2019 is er geld opgenomen om maatwerk mogelijk te maken voor jongeren. Maatwerk dat bijdraagt aan het voorkomen van schooluitval of het aan het werk helpen van jongeren.

VSV brengt de regeling graag opnieuw onder uw aandacht. Hier vindt u de regeling 'Gewoon Doen' met een aanvraagformulier.

Terugblik inspirerend regiogesprek passend onderwijs met minister Slob op 3 april

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Op 3 april kwamen zo’n 70 professionals, ouders, jongeren, schoolleiders en bestuurders vanuit de zes samenwerkingsverbanden po en vo in Kennemerland bijeen. Het was de vijfde bijeenkomst van de zes regiogesprekken die het ministerie organiseert. Doel van het gesprek was om concrete adviezen te verzamelen en zo passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Een inspirerende dag, waaraan ook minister Slob meedacht en meedeed.

Zeven thema’s
Het gesprek vond plaats vanuit zeven thema’s: leraar in de spilrol, de leerling en zijn toekomst, passend onderwijs op maat, ouders als partner, eigenaarschap van de leerling, inclusie en leerrecht. Elk thema werd ingeleid door een verhaal van een jongere of ouder over wat zij zelf hadden meegemaakt. Vanuit dat verhaal en eigen ervaringen konden deelnemers dromen over de ideale situatie. Vervolgens werd nagedacht over hoe we naar deze situatie konden komen. Wat moet er worden opgelost om een passende oplossing te realiseren?

Ontschotten
Bij alle thema’s bleek dat de deelnemers willen dat jongeren zich competent en gelukkig voelen, zich maximaal kunnen ontwikkelen en dat de ‘systemen’ dit faciliteren. Een groot deel van de oplossing zit in de samenwerking en verbinding tussen school, ouder en leerling. En daar is ‘ontschotting’ voor nodig. Niet alleen tussen onderwijs en zorg maar ook tussen primair en voortgezet onderwijs. Een ‘warme’ overdracht op alle overgangsmomenten is van betekenis.

Ook is het belangrijk dat leerkrachten zowel in – als extern een beroep kunnen doen op beschikbare expertise, waardoor er makkelijk geschakeld kan worden bij extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast ligt er volgens de deelnemers een rol bij de lerarenopleiding, waar meer aandacht mag komen voor ontwikkelgericht onderwijs en de pedagogische aanpak (vo).

Bouwen aan relaties
Minister Slob sprak zijn waardering uit voor de open manier waarop alle aanwezigen uit de regio met elkaar in gesprek gingen en zochten naar wat nodig is om passend onderwijs te versterken. Ook op landelijk niveau werken de ministeries van OCW en VWS samen om ervoor te zorgen dat kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat vergt een investering in onderlinge relaties en dat kost tijd. Hij herkende zich in de oproep van de regio om tijd en ruimte te krijgen om de samenwerking echt goed tot stand te laten komen. Het was een mooie bijeenkomst waarin veel ontmoetingen hebben plaatsgevonden. Het regiogesprek heeft niet alleen geleid tot goede oplossings-richtingen, maar ook tot een (nog) beter beeld van de regio Kennemerland en het werk wat wordt verricht voor sterke kinderen en een stevige toekomst.

Sfeerverslag regiogesprek

Publicatie in magazine 'van twaalf tot achttien'

apr 2019 | in Nieuwsberichten

In 2014 werd de Wet passend onderwijs effectief. Het doel van de wet? Alle kinderen dienen een plek te krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het sturende idee onder de wet: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs blijven, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Het belangrijkste
argument? Misschien wel de financiële onhoudbaarheid van het oude systeem. Waar staan we anno 2019? Over bekostiging en beleid.

Klik op de afbeelding om het artikel verder te lezen.


Terugblik jaarlijkse themabijeenkomst expeditie onderzoek: weten wat werkt op 2 april

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Samen gaan we voor meer dan 16.000 sterke kinderen met een stevige toekomst. Dat is een ding wat zeker is. Maar hoe we dit precies kunnen bereiken, weten we (nog) niet. Iedere jongere, iedere ouder, iedere professional, ieder team, iedere organisatie en iedere situatie is namelijk anders. De bijeenkomst op 2 april stond in het teken van weten wat werkt. We hebben onderzocht met elkaar wat werkt. Op basis van verhalen van jongeren, ouders, onze eigen ervaringen, maar ook op basis van onderzoek. We hebben de rijkdom aan kennis, expertise en ervaringen in onze regio, maar ook op basis van wetenschap, benut.

Annemieke Mol Lous, lector passend onderwijs - Hogeschool Leiden, nam ons mee in de positieve psychologie en positief onderwijs. De kernvraag was: Hoe verhogen we het welbevinden van jongeren en professionals en wat weten we over welke invloed het welbevinden van professionals daarop heeft? Haar kernboodschap: Welbevinden kun je ‘leren’ en heeft positief effect op de ontwikkeling van jongeren op de lange termijn. Daarom is het belangrijk om hierin te blijven investeren. En dat kan je onder andere doen door je eigen welzijn als professional te koesteren.

Docent Esther Wokke, docent omgangskunde - De Spinaker, beaamde dit. Zij hield een pleidooi voor omgangskunde op iedere school. Zij weet als geen ander hoe belangrijk welbevinden is van jongeren en hoe belangrijk veiligheid is. Haar motto is: Wat heb je aan een diploma, als je als mens niet slaagt?


Daarna namen de deelnemers deel aan de volgende workshops / mini-masterclasses.
Klik op de naam van de workshop / mini-masterclasses voor de besproken informatie:


Centrale warme overdracht po-vo

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Al jaren wordt de overgang van leerlingen van het po naar het vo goed op elkaar afgestemd door de werkgroep po-vo Noord-Kennemerland. Nadat het idee van een centrale warme overdracht voor onze regio enkele jaren geleden is geboren, werd vanuit het ’veld’ steeds meer de wens geuit om de overdrachten te bundelen op één dag.

Eind vorig schooljaar is daarom een delegatie op bezoek geweest bij collega’s in Den Haag en is informatie ingewonnen in Almere. In beide regio’s is deze centraal georganiseerde wijze al lang een succes. Mede dankzij dit bezoek en het draagvlak binnen de werkgroep po-vo is een pilot opgezet voor (in eerste instantie) de scholen in de stad Alkmaar. De belangstelling om hieraan deel te nemen was groot: vrijwel alle scholen in Alkmaar wilden aan de pilot deelnemen. Een speciale voorlichtingsbijeenkomst werd georganiseerd waarin uitleg werd gegeven over de opzet. Vanuit de scholen werden ook tips en aandachtspunten meegegeven voor het organiseren van de eerste centrale warme overdracht in onze regio.

Op maandag 8 april vond deze eerste centrale warme overdracht in Alkmaar plaats. De overgang van zo’n 750 leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs werd dit keer centraal georganiseerd op het Jan Arentsz. In plaats van vele afspraken tussen basisscholen en vervolgonderwijs werd deze zogenaamde ‘warme overdracht’ dit keer op één middag gedaan. Zo kunnen de leerlingen zo goed mogelijk begeleid worden bij hun start van een nieuwe fase in hun onderwijsloopbaan,

Een spannend moment voor de werkgroep en vooral voor de roostermaker Mirjam. Kloppen de schema’s? Is alles goed aangeleverd? Zit iedereen op zijn plek en… gaat dit de voorspelde tijdswinst en werkdrukverlaging opleveren?

Mede door de zeer goede organisatie en ondersteuning van de gastschool, is deze opzet een groot succes gebleken!De vele positieve reacties geven de werkgroep vertrouwen om deze aanpak verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Verslag regiogesprek met minister Slob op april

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Op 3 april hebben we met jongeren, ouders en professionals nagedacht over de toekomst van passend onderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter? Het gesprek vond plaats vanuit zeven thema’s: leraar in de spilrol, de leerling en zijn toekomst, passend onderwijs op maat, ouders als partner, eigenaarschap van de leerling, inclusie en leerrecht.

Het was een mooie bijeenkomst waarin veel ontmoetingen hebben plaatsgevonden. Het uitgebreide verslag kunt u hier lezen.

Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Alle aanvragen dienen vóór dinsdag 2 juli, uiterlijk om 18.00 uur, te worden aangeleverd door de school, om nog voor de zomervakantie in behandeling te worden genomen.
Alle aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, kunnen helaas niet meer dit schooljaar in behandeling genomen.

Jeugdzorgplus en onderwijs

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Eind maart zijn er afspraken gemaakt tussen achttien betrokken gemeenten en vier samenwerkingsverbanden vo in Noord-Holland Noord over jeugdzorgplus en onderwijs voor de jeugdzorgplus instelling op de locatie Antonius in Bakkum.

Klik hier voor de betreffende communicatie.

Professionaliseringsaanbod 2019-2020 staat online - meld u aan!

mei 2019 | in Nieuwsberichten

Het samenwerkingsverband organiseert een interessant aanbod van trainingen voor u. Het geleerde is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. De trainingen zijn ontwikkeld voor docenten, mentoren en leden van de ondersteuningsteams.

Voor ondersteuningscoördinatoren en trajectbegeleiders organiseert het samenwerkingsverband komend schooljaar een tweetal uitdagende leergangen. In actieve bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan verschillende inhoudelijke onderwerpen gerelateerd aan de dagelijkse praktijk. Tussen de bijeenkomsten vinden intervisiemomenten plaats.

Klik hier voor informatie en aanmelding voor ons professionaliseringsaanbod en de leergangen.

Ambitietafel 20 juni - '10 tot 14' onderwijs; informatie en aanmelding

mei 2019 | in Nieuwsberichten

‘De overgang tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs’.

Een thema dat de gemoederen bij beleidsmakers in het onderwijs en bij docenten en schoolleiders al heel lang bezighoudt. Immers: we laten kinderen op 12 jaar de overstap van de basisschool naar de middelbare school maken, terwijl zij juist dan middenin de ‘tiener’ fase van 10 tot 14 jaar zitten.

Inzet van het staatsexamen voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte

mei 2019 | in Nieuwsberichten

Voor informatie over de inzet van het staatsexamen voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte als gevolg van een beperking of (chronische) ziekte, klikt u hier.

Herinnering: Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Alle aanvragen dienen vóór dinsdag 2 juli, uiterlijk om 18.00 uur, te worden aangeleverd door de school, om nog voor de zomervakantie in behandeling te worden genomen.
Alle aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, kunnen helaas niet meer dit schooljaar in behandeling genomen.

Informatie conferentie 'International network for school attendance'

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Hier treft u informatie aan over de internationale conferentie met het thema 'School absenteeism: A universal problem in need of local, national, and international solutions’. Deze wordt gehouden van 16 - 18 oktober in Oslo, Noorwegen. Klik hier voor het programma en aanmelding.

Samen met jongeren terugkijken op de JongerenTop NHN

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Hoe kunnen we samen betere kansen creëren voor jongeren op weg naar hun zelfstandigheid? Tijdens de JongerenTop NHN zijn oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in Noord-Holland Noord.

Helpen met een rugzak vol ervaring

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Wanneer jongeren een probleem hebben, missen ze vaak een maatje. Ze zoeken iemand waarin ze zichzelf herkennen, iemand van hun leeftijd die hun problemen écht begrijpt. Een groep jongeren met ervaringskennis zijn opgeleid, zodat zij hun levenservaring kunnen inzetten om andere jongeren in Alkmaar te helpen. Lees verder in onderstaand artikel:

Reflectiebijeenkomst: ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op 19 september 2019 in regio Utrecht een reflectiebijeenkomst voor schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders en leidinggevenden samenwerkingsverbanden waarin we met elkaar reflecteren op de vraag ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’.

We reflecteren aan de hand van twee inhoudelijke lijnen: 1) de visie op ons onderwijs: hoe kijken we naar de leerling en hoe richten we het onderwijs in? 2) het versterken van de belangrijkste kracht van passend onderwijs – samenwerking: hoe versterken we de samenwerking op de verschillende niveaus?

Voor meer informatie, klik hier.

Vmbo en mbo: combineren of integreren?

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Op 28 november 2019 vindt in Nijkerk de 3e landelijke vmbo-mbo conferentie plaats. Dit is het grootste evenement voor het beroepsonderwijs in 2019. Het vmbo en mbo vertegenwoordigen samen de kracht en de pracht van ons Nederlands beroepsonderwijs.

De conferentie gaat over de consequenties van het landelijk beleid ‘Sterk beroepsonderwijs’. Er wordt ingezet op doorlopende leerroutes in alle regio’s. Dat betekent ook dat iedereen moet gaan nadenken over bijvoorbeeld doorstroomdossiers en gemeenschappelijke docententeams. En het gaat niet alleen over niveau 1 en 2 maar nu ook over mbo 3 en 4. De kernvraag daarbij is, hoe we dan gaan samenwerken: wordt het combineren of integreren?

In de bijgevoegde flyer vindt u onder de knop “informatie” alles over deze conferentie.

Nieuwe locatie CLEO

jul 2019 | in Nieuwsberichten

Afgelopen schooljaar heeft onze bovenschoolse voorziening de nodige veranderingen ondergaan. Een nieuwe naam, vergroting van het aanbod, versterkte samenwerking met externen en de opzet van het preventieteam.
Hier past een nieuwe locatie bij. CLEO gaat verhuizen!

Met ingang van het nieuwe schooljaar vestigt CLEO zich aan de Kofschipstraat 10a in Alkmaar. Een mooie locatie met meer ruimte en een eigen opgang. Alsook een plein en een tuin.

Het CLEO ligt nog steeds op geringe afstand van het station Alkmaar Noord en is goed bereikbaar met het OV.

Zodra alle verhuisperikelen achter de rug zijn, volgt een uitnodiging voor een Open Huis.

Een succesvolle overstap naar het mbo

jun 2019 | in Nieuwsberichten

Vol enthousiasme zijn medewerkers van het Clusius College, Van der Meij College, Johannes Bosco College, PCC Oosterhout en De Viaan onlangs gestart met het project transfercoaches. Door dit project willen we bereiken dat leerlingen met wat extra hulp goed aankomen op hun nieuwe mbo opleiding. Het betreft de mbo opleidingen van niveau 2 tot en met 4. We werken hierin samen met de regio West-Friesland. We zorgen zo samen voor een prettige start.

Voor wie?
60 leerlingen in deze twee regio’s krijgen deze ondersteuning in de laatste periode van hun vo tijd tot en met hun eerste periode op het mbo. Vaak gaat het om leerlingen die wat extra hulp krijgen omdat hun eigen netwerk deze hulp onvoldoende kan bieden en zij het zelfstandig minder goed redden. Zij vinden de overstap spannend en voor hen is het ingewikkeld om alles zelf te plannen en te organiseren. Daarbij vinden deze leerlingen het lastig om hulp te vragen of worden ze teveel overspoeld door alle nieuwe informatie.

Door wie?
De professionals/coaches van de vo school begeleiden deze leerlingen, ook tijdens de eerste periode in de mbo school. Vaak gaat het om de trajectbegeleider, ondersteuningscoördinator, decaan of mentor.

Er nemen drie locaties van het Horizon College deel; Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn. Het Clusius College Hoorn neemt ook deel aan dit project. Op elke locatie is een vast aanspreekpunt voor de transfercoaches.

Eerste terugkoppeling
Op 27 mei vond de eerste uitwisseling tussen alle professionals plaats. Enthousiast werd er gereageerd op het project en de activiteiten. De coaches geven aan dat ze de afgelopen maanden studenten ondersteund hebben bij de inschrijving, intake, studiekeuze en het bespreken van de brieven en e-mails. De komende periode staat in het teken van de regelzaken zoals boeken en ov. Ook dat de ouders van deze studenten geven aan dat ze het prettig vinden dat er een vertrouwd persoon betrokken blijft bij hun jongere. Een mooi resultaat!

In de eerste periode van de start van de nieuwe opleiding blijven de coaches bereikbaar voor de jongeren en zorgen zij voor een goede kennismaking met de mentor en de klas. Tot de kerstvakantie blijven zij in beeld, zodat een goede en warme overdracht plaatsvindt.

Meer informatie
Projectleider van het project is Viola Vlietstra. Zij is de projectleider voor beide regio’s. Contactpersoon van het samenwerkingsverband in Noord Kennemerland is Mirjam Kinneging.
Voor vragen: mkinneging@swvnk.nl.

Start met de Transformatieve School op 3 vo scholen

jul 2019 | in Nieuwsberichten

Drie scholen, De Viaan, het Van der Meij College en het Jan Arentsz starten in september op hun school met het programma de Transformatieve School.

Socioloog Iliass El Hadioui, onderzoeker en docent, heeft directies en teamleiders van verschillende vo scholen in onze regio geïnspireerd en meegenomen in de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. Anders gezegd; “straatcultuur die in toenemende mate de schoolcultuur binnendringt”. Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? Iliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School, waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school.

In de eerste helft van 2019 hebben drie goed bezochte masterclasses ‘de Transformatieve School’ plaatsgevonden. Hierin stond het leren van en met elkaar centraal. Onderzoek, theorie en de eigen praktijk werden verbonden. Drie scholen hebben opdrachten en onderzoeken in de eigen school na iedere masterclass uitgevoerd.


Directeuren Maud Croes, Jan Willem Heemstra en Eric van den Berg zijn geïnspireerd geraakt door de theoretische onderbouwing, het onderzoek en de interventies die de basis vormen van het programma.

Na de zomervakantie wordt een leergemeenschap gestart waarin directeuren en teamleiders van en met elkaar leren: De schoolleider in de Transformatieve School.

CLEO is verhuisd!

aug 2019 | in Nieuwsberichten

Met ingang van het nieuwe schooljaar is CLEO gevestigd aan de Kofschipstraat 10a in Alkmaar. Een mooie locatie met meer ruimte en een eigen opgang. Alsook een plein en een tuin.

Het CLEO ligt nog steeds op geringe afstand van het station Alkmaar Noord en is goed bereikbaar met het OV.

De uitnodiging voor een Open Huis volgt.

Vacature senior consulent passend onderwijs

apr 2019 | in Nieuwsberichten

Het team passend onderwijs van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland ondersteunt en versterkt professionals op de scholen bij onze gezamenlijke opdracht om een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen in de regio. We doen dit vanuit onze bedoeling ‘sterke kinderen, stevige toekomst’.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij een

senior consulent passend onderwijs (0,7 – 0,8 fte)

Klik hier voor de functiebeschrijving.

Als senior consulent passend onderwijs functioneer je zelfstandig, vanuit eigen leiderschap en verantwoordelijkheid, binnen het consulententeam. Je vult elkaar aan, versterkt het team en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit. Je werkt nauw samen met professionals op de scholen en externe professionals in de regio. Als consulent ben je eigenaar van een of meerdere projecten/expertisegebieden.

Wat zoeken wij?
Wij zoeken bij voorkeur een ervaren gedragswetenschapper (of aantoonbaar vergelijkbare opleiding en niveau). Naast passende werkervaring breng je bovenal senioriteit, energie, enthousiasme en flexibiliteit mee. Bij voorkeur ook een specialisme binnen passend onderwijs.

Wat bieden wij?

 • Een zelfstandige functie in een continue lerende organisatie waar veel ruimte is voor ontwikkeling en reflectie.
 • Een tijdelijke vacature voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling vindt plaats in schaal 11 van de cao vo.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan het profiel?
Mail dan je motivatiebrief en cv ter attentie van Eline Louw, adviseur P&O, naar elouw@swvnk.nl. Ook voor meer informatie over de functie kun je met haar contact opnemen.

Gelijke Kansen Agenda

jul 2019 | in Nieuwsberichten

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Op 27 juni ondertekende wethouder Elly Konijn-Vermaas de Gelijke Kansen Agenda, waarin staat hoe de gemeente Alkmaar en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de komende twee jaar gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs stimuleren.


“Elk kind moet mee kunnen doen. Daarom biedt Alkmaar kinderen, jongeren én hun ouders ruimte, mogelijkheden en ondersteuning om zich te ontwikkelen, te ontdekken en te leren. De Gelijke Kansen Agenda biedt deze mogelijkheid voor optimale leerkansen voor de toekomst.”

Wethouder Elly Konijn-Vermaas


Met het tekenen van de Gelijke Kansen Agenda maakt de gemeente Alkmaar het mogelijk dat scholen in Alkmaar subsidie kunnen aanvragen voor interventies gericht op ‘Professionalisering’ en ‘Soepele Overgangen’ en wordt verdere kennisopbouw en kennisdeling gestimuleerd.

Talenten
Het is belangrijk dat talenten van alle kinderen en jongeren optimaal benut worden. Dat is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van onze samenleving. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Het schoolsucces van kinderen moet alleen afhankelijk zijn van hun talenten, capaciteiten en inzet en niet van het inkomen of het opleidingsniveau van hun ouders.

Samenwerking
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt in het Programma Gelijke Kansen samen met gemeenten, scholen en de leefomgeving van kinderen. De gemeente Alkmaar en het Ministerie van OCW zien mogelijkheden om elkaar te versterken in het streven naar talentontwikkeling voor alle kinderen. De gezamenlijke doelen en werkafspraken zijn in de Gelijke Kansen Agenda vastgelegd.

Thema’s
De thema’s waarop de gemeente Alkmaar en het Ministerie samenwerken zijn ‘Professionalisering’ en ‘Soepele Overgangen’. Met deze thema's is de gemeente Alkmaar al aan de slag samen met onderwijs en opvang, onder meer door de ambitietafels die het afgelopen schooljaar in het kader van de Alkmaarse Onderwijsagenda zijn georganiseerd. Thema’s waren onder meer ‘Het jonge kind: de overgang van opvang naar basisonderwijs’ en ’10 – 14 jaar’. Ruim 400 professionals uit opvang en onderwijs en ouders en leerlingen hebben de afgelopen periode aan in totaal vijf ambitietafels inspiratie opgedaan, kennis gedeeld en ideeën opgedaan.

Op de foto, van links naar rechts:

Jan Zijp (Ronduit), Astrid Ottenheym (Samenwerkingsverband po), René Rigter (SOVON), wethouder Elly Konijn-Vermaas (gemeente Alkmaar), Rob de Haan (wethouder Castricum), Anne Veldt (samenwerkingsverband vo), Gerard Oud (Clusius College). Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Bron: www.gemeentealkmaar.nl

Wij zetten in op Taal!

sep 2019 | in Nieuwsberichten | 1 reactie

Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privésituatie als op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan.

Op 12 september heeft Anne Veldt, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, het Taalakkoord ondertekend.

Wij, partners van het Taalakkoord, zien elke dag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in voor taal. Zo kunnen werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier werken en bovendien actiever meedoen in de samenleving.

Waarom heeft het samenwerkingsverband zich aan het Taalakkoord verbonden?
Ons doel is dat ieder kind zich sterk voelt en een stevige toekomst heeft. Investeren in taalvaardigheid vergroot kansen voor jongeren om hun talenten optimaal te kunnen benutten. Daarnaast wil het samenwerkingsverband informatie voor ouders en jongeren toegankelijk maken op de website.

Wat doet het samenwerkingsverband om invulling te geven aan het Taalakkoord?
Het samenwerkingsverband biedt jongeren met een taalachterstand extra mogelijkheden om deze achterstand in te lopen en vaardiger te worden in taal. Dit doen we door extra middelen beschikbaar te stellen aan scholen, hiermee bieden scholen een “versterkte leerroute” aan leerlingen met een taalachterstand. Het samenwerkingsverband monitort de inzet en effectiviteit van “de versterkte leerroute”, zodat we van en met elkaar leren. Daarnaast wordt samen met het MBO en de Gemeente onderzocht wat er nodig is om transitie tussen VO en MBO minder kwetsbaar te maken voor deze doelgroep. We organiseren met elkaar stevige routes voor leerlingen met een taalachterstand.
In ons leerlandschap wordt op diverse manieren aandacht besteedt aan kennisontwikkeling van taalvaardigheid voor nieuwkomers leerlingen. Bijvoorbeeld door onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden en een trainingsaanbod voor docenten. Daarnaast verbeteren we de informatie over passend onderwijs aan ouders en jongeren op onze website.

Wat wil het samenwerkingsverband bereiken met deze activiteiten?
Jongeren krijgen de gelegenheid om vaardiger te worden in taal en krijgen hierbij ondersteuning. Jongeren geven zelf aan waar zij het meest bij gebaat zijn, dit versterkt hun gevoel van autonomie en competentie. Met het versterken van taalvaardigheid worden talenten van jongeren beter benut. Het vergroot ook de kans op doorstroom naar onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten en de participatie in de samenleving. Met een toegankelijke en begrijpelijk informatie voor ouders en jongeren wil het samenwerkingsverband de informatie voor alle ouders en jongeren begrijpelijk en leesbaar maken.

Ambassadeursrol
Naast het uitvoeren van onze eigen acties gaan wij aan de slag om zichtbaarheid te geven aan het Taalakkoord en andere bedrijven te enthousiasmeren voor het Taalakkoord. Hoe groter het aantal bedrijven en branches dat actief laat zien achter de doelstellingen van het Taalakkoord te staan en er naar te handelen, des te sterker de boodschap. Door ervaringen en verhalen te delen met anderen en als voorbeeld te dienen voor bedrijven die nog niet Nederlands op de werkvloer voor hun werknemers faciliteren.TOP dossier 2.0 live en afsluiting Bizway

sep 2019 | in Nieuwsberichten

Op 27 augustus is TOP dossier 2.0 feestelijk in gebruik genomen. De digitale werkomgeving voor consulenten en de Commissie van Toewijzing is efficiënter ingericht. Voor de scholen is de doorontwikkeling nu ingezet.

Door de invoering van TOP dossier 2.0 is de digitale werkomgeving van Bizway gesloten. Scholen kunnen hier geen gebruik meer van maken.

Voor meer informatie over het gebruik van TOP dossier en het indienen van dossiers klik hier.

Miniconferentie Intermezzo op het Murmellius gymnasium op 18 november van 16.00-18.00 uur

sep 2019 | in Nieuwsberichten

Dit schooljaar is het Murmellius gestart met Intermezzo: een schooljaar voor leerlingen die klaar zijn op de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. Na een jaar van voorbereidingen heeft het Murmellius inmiddels een paar maanden praktijkervaring opgedaan en deelt hun kennis en ervaringen graag met u. Bent u nieuwsgierig naar Intermezzo? Klik hier voor het programma.

Een stevige basis voor het regulier voortgezet havo of vwo-onderwijs

okt 2019 | in Nieuwsberichten

We kennen allemaal die jongeren die nog niet alle vaardigheden beheersen om goed te functioneren in het voortgezet onderwijs. Met pijn in ons hart zien we ze de overstap van po naar vo maken, maar daar dan toch afstromen, zelfvertrouwen verliezen, van school moeten gaan of zelfs uitvallen. Deze jongeren hebben intensievere begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak nodig, eerst leren in een kleine groep te functioneren en hun vaardigheden op sociaal gebied te versterken. Daarnaast hebben ze het nodig om vaardigheden ten aanzien van bijvoorbeeld leren, plannen en organiseren te ontwikkelen. Voor leerlingen op havo en vwo niveau zijn er nu binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland meerdere mogelijkheden om zich voor te bereiden en de stap (terug) naar een reguliere havo of vwo-klas te kunnen maken:

Op 2 oktober hebben deze voorzieningen zich gepresenteerd op het samenwerkingsverband. We kijken terug op een geslaagde middag, waar veel informatie gehaald en gebracht werd.

Regeling Gewoon Doen 2019

sep 2019 | in Nieuwsberichten

Sinds 2018 is vanuit het Regionaal Standpunt VSV de regeling Gewoon Doen ontwikkeld, in het kader van de aanpak VSV. Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerk-aanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen de wal en het schip dreigt te vallen. Dit maatwerk draagt bij aan het voorkomen van schooluitval of het aan het werk helpen van jongeren.

Mentoren, trajectbegeleiders, hulpverleners of andere professionals, die jongeren begeleiden, kunnen een beroep doen op dit potje. Dat kan eenvoudig en snel. In Noord-Kennemerland zijn dit jaar tot nu toe 13 aanvragen ontvangen.

Klik hier voor de regeling ‘Gewoon Doen”, met een aanvraagformulier.

Vavo voor 17-jarigen en de rol van RMC

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Sinds dit studiejaar is het mogelijk gemaakt dat ook 17-jarigen die niet meer staan ingeschreven op een VO-school, mits zij in het betreffende studiejaar 18 worden, kunnen worden doorverwezen naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Klik hier voor aanvullende informatie.

Po-vo documenten 2019-2020

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is. Daarom hebben de schoolbesturen in de regio Noord-Kennemerland afspraken gemaakt over hoe we deze overstap in goede banen kunnen leiden. Klik hier voor een overzicht van de afspraken en bijbehorende documenten

Bijeenkomst Kwaliteitskompas 16 januari 2020, van 13.00 - 17.00 uur

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Zichtbaar maken welke impact we hebben

Het beeld van passend onderwijs heeft vele kanten en perspectieven. We weten dat we in onze regio belangrijke stappen hebben gezet. Tegelijkertijd zien we dat de publieke opinie zeer kritisch is over passend onderwijs. Dit stelt ons voor een uitdaging: Hoe maken we zichtbaar welke successen we in onze regio behalen en welke ontwikkelingen nog nodig zijn? Hoe vinden we de balans tussen de noodzakelijke verantwoording en de dynamiek in de dagelijkse praktijk?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met het kwaliteitskompas. Dit is een hulpmiddel om zichtbaar te maken in hoeverre we de juiste dingen doen om onze ambitie sterke kinderen, stevige toekomst te bereiken. Voor onszelf en voor de buitenwereld. Uw ervaring en expertise hebben we hierbij hard nodig, want eenvoudig is het niet.

Een greep uit de onderwerpen
Geluk of welbevinden als outcome. Lukt het om jongeren (nog) gelukkiger en sterker te maken?

De leerling is onze toetssteen. Hoe zetten we activiteiten in die er voor de leerlingen toe doen?

Zorgplicht. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren hier nooit de dupe van zijn?

Ontwikkelagenda’s. Hoe leren we van de vernieuwing en verdere ontwikkeling van passend onderwijs?

Tellen en/of vertellen. Wat is de meest belangrijke verandering die onze activiteiten teweeg hebben gebracht?

Voor wie?
Schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, consulenten.

Locatie
Kantoor swvnk, Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

Wij verzoeken u deze datum en tijdstip alvast in uw agenda te noteren. De uitnodiging volgt op een later moment.

Annulering themabijeenkomst 5 november

okt 2019 | in Nieuwsberichten

We hebben besloten de themabijeenkomst op 5 november te annuleren omdat het tegelijkertijd de Dag voor de Leerlingondersteuning is. De eerstvolgende themabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 december. Nadere informatie volgt.

Interventies

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Soms lukt het even niet op school, voor de leerling, maar ook bijvoorbeeld voor de betrokken docent. Er zijn verschillende initiatieven die ingezet kunnen worden om hier verandering in te brengen. Dit zijn bestaande interventies. Wat is er mogelijk?

Centrum voor Creatief Leren en Ontwikkelen (CLEO)

Bij het CLEO krijgen leerlingen tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De medewerkers van het CLEO bieden leerlingen zo veel mogelijk het onderwijsprogramma van de eigen school, op hun eigen niveau en tempo. Daarnaast helpen zij leerlingen om hun schoolse en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Vanuit het CLEO kan ook een beroep gedaan worden op andere vorm van hulp, zoals maatschappelijk werk, jeugdhulp, jeugd-GGZ of zorg.

CLEO preventieteam
Wist u ook al dat het CLEO een preventieteam heeft? Het preventieteam kan ingezet worden als school een onderwijsgerelateerde vraag heeft op leerlingniveau, groepsniveau, teamniveau. De coach vanuit het preventieteam bepaalt na een intake samen met de school de aanpak. Het preventieteam werkt niet alleen met jongeren maar biedt vooral ook advies, voorlichting, observaties in de groep, aan docenten (trajectbegeleiders) of een klas.

Aanmelding kan in eerste instantie geanonimiseerd worden gemaild door de ondersteuningscoördinator - na overleg met de J&G coach en consulent passend onderwijs - via cleo@swvnk.nl. In deze aanvraag vermeldt u het volgende:

 • beschrijving hulpvraag (van school, ouders en/of jongere);
 • wat zijn de verwachtingen van het preventieteam?;
 • wat is er al gedaan/ingezet?;
 • is er hulpverlening betrokken? Zo ja, welke?

Binnen een week wordt contact opgenomen door de coördinatoren preventieteam CLEO – JGGZ vo (Kelly Duijn & Lisa Tigelaar) om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer nodig, dient er vervolgens een toestemmingsverklaring door ouders te worden ondertekend.

Voor vragen over het preventieteam en wat zij mogelijk voor u zouden kunnen betekenen, kunt u ook telefonisch contact opnemen via 072-564 56 94.

Voor meer informatie over het CLEO klik hier.

JGGZ vo-team
Het JGGZ vo-team kan ingezet worden om de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met complexe (psychiatrische) problematiek in kaart te brengen, wanneer er sprake is van een stagnatie in de leerontwikkeling of (dreigende) schooluitval. Dit, door het geven van kortdurende handelingsgerichte ondersteuning/adviezen aan leerling, ouders en/of school. Wanneer nodig, vindt er verwijzing naar intensievere diagnostiek en/of behandeling plaats. Belangrijk is de afstemming met de J&G coach, de consulent passend onderwijs en andere betrokken hulpverleners en/of school.

Aanmelding kan in eerste instantie geanonimiseerd worden gemaild door de ondersteuningscoördinator - na overleg met de J&G-coach en consulent passend onderwijs - via cleo@swvnk.nl. In deze aanvraag vermeldt u het volgende :

 • beschrijving hulpvraag (van school, ouders en/of jongere);
 • wat zijn de verwachtingen van het JGGZ vo-team?;
 • wat is er al gedaan/ingezet?;
 • is er hulpverlening betrokken? Zo ja, welke?

Binnen een week wordt contact opgenomen door de coördinatoren van het preventieteam CLEO – JGGZ vo (Kelly Duijn & Lisa Tigelaar) om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer nodig, dient er vervolgens een toestemmingsverklaring door ouders te worden ondertekend.

Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HIT)
HIT richt zich op kwetsbare leerlingen uit het voortgezet onderwijs die om welke reden dan ook (langdurig) thuis zijn komen te zitten. In hun situatie zit (nog) onvoldoende beweging om de stap naar een vorm van onderwijs te kunnen maken. Het doel van het interventieteam is beweging te bewerkstelligen zodat de leerling naar eigen mogelijkheden weer kan leren, ontwikkelen en meedoen. Op het moment dat het interventieteam wordt ingezet is (vaak) nog niet helder hoe een ondersteuningstraject er uit kan gaan zien en is nog niet (altijd) duidelijk wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn. Het is de taak van het interventieteam om dit in kaart te brengen en een plan van aanpak hiervoor op te stellen. Dit gaat in samenspraak en overleg met de leerling, ouders, hulpverlening en de school waar de leerling staat ingeschreven.

Een mogelijke aanmelding voor het HIT start altijd bij de ondersteuningscoördinator, die deze met de consulent passend onderwijs bespreekt. Een aanmelding voor het HIT verloopt via TOP dossier.

De Transformatieve School biedt een kapstok voor ideeën

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Hervorming van de schoolcultuur met de Transformatieve School
Op scholen leeft een sterke behoefte om aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen. “Dat aansluiten is een nobele zaak, maar het gaat om de diepere stap van het vergroten van het emotionele eigenaarschap van leerlingen en professionals wat betreft de cultuur op school”, stelt programmaleider Iliass El Hadioui. El Hadioui is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Vrije Universiteit in Amsterdam en is lid van de Onderwijsraad. Hij ontwikkelde met zijn team en docententeams op po, vo en mbo-niveau het professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Doel van dit programma is docenten en schoolleiders te leren hoe om te gaan met diversiteit en botsende codes tussen thuis, school en de peer group van leerlingen. 40 schoolleiders in Alkmaar volgden de leergang.

“Stel je voor dat je school een theater is”, begint El Hadioui. “Je klaslokaal is het podium, de docent is de ‘acteur’ en de leerlingen zijn het publiek. Hoe zorg je ervoor dat je voorstelling aankomt bij de leerlingen? Daarvoor moet het hele team, inclusief degenen die ondersteuning bieden in de coulissen-ruimte, ervoor zorgen dat het stuk aansluit bij het leven van de leerlingen, ook het leven thuis en in de peergroup. Dat stuk zou je kunnen beschouwen als de schoolcultuur.”

Tijdens de leergang van De Transformatieve School hebben Alkmaarse schoolleiders nagedacht en gepraat over het belang van een veranderende schoolcultuur in de stedelijke omgeving. “De schoolleiders merken dat de leerlingenpopulatie verandert en dat leerlingen op identiteitsvlak bezig zijn om verbinding te maken tussen hun buitenschoolse identiteit en de verwachting in de binnenschoolse setting”, aldus El Hadioui. “Botsende sociale codes en verwachtingen. Hoe gaat een docent daarmee om? En hoe kun je als schoolleiding je docenten begeleiden en diepgang bieden? Daar hebben we tijdens de masterclasses voor schoolleiders op gefocust.”

Diversiteit inzetten
El Hadioui ziet het als de taak van de schoolleider de dynamiek binnen het professionele team te sturen en samen met hen de schoolcultuur vorm te geven. “Daarbij wordt verwacht van een schoolleider dat hij of zij bij de diepere lagen van de mens achter de professional komt, zich kan ‘invoelen’ in de sociale pijn van de professional die zich niet altijd gehoord, gezien of erkend voelt. Soms weten professionals niet hoe ze zich moeten verhouden tot de veranderende buitenwereld die de school in komt. Als schoolleider kun je dit soort processen niet zomaar parkeren. Het vraagt een transformatie van de mindset van de mensen waarmee je werkt. Iedere professional brengt daarbij iets anders mee de school in. Dit is soms lastig, maar brengt ook een heleboel moois met zich mee.”

Schoolleiders worden gevraagd met hun teams na te denken over hoe je diversiteit kunt inzetten en het proces van cultuurverandering kunt vormgeven. “Dit kost tijd en energie en vraagt om een open en eerlijk gesprek. Dat open gesprek begon al in de masterclasses. De schoolleiders bespraken situaties waarmee zij in hun school te maken hebben. De bereidheid om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren was groot.”

Tussen de uitersten
In de bijeenkomsten met de schoolleiders besprak El Hadioui twee mogelijke reflexen bij een cultuurverandering. “De reactie van een school op de veranderende cultuur kan soms erg permissief of juist erg restrictief zijn. Bij een sterk permissieve reflex zijn professionals soms onzeker over het gemeenschappelijk normatief kader op school en heerst er soms te weinig rust voor leerlingen om te kunnen klimmen op de schoolladder. Dit geeft kans op ongelijkheid. Juist wanneer leerlingen vanuit de buitenschoolse situatie weinig tot geen middelen hebben om te leren, is het op school belangrijk om een gemeenschappelijk normatief kader te hebben zodat juist die leerlingen tot leren komen die afhankelijker zijn van de lessen op school.”

Bij een sterk restrictieve reflex wapent een school zich vaak tegen buitenschoolse invloeden. “De school legt de nadruk op regels en surveillance, om een veilige omgeving te creëren. Zo’n aanpak werkt alleen op de korte termijn. Op de lange termijn organiseer je een vorm van sociale pijn, omdat er geen natuurlijke omschakeling is tussen de binnen- en buitenschoolse leefwereld. De school is geen museum waarin een schoolcultuur voor altijd vastligt. We moeten onszelf en de leerlingen voorbereiden op de dag van morgen.”

El Hadioui pleit voor een professionele mindset die tussen de twee uiterste reflexen in ligt. “Begin met benoemen wat je als school wilt behouden. Het gaat niet om het veranderen om te veranderen, het gaat niet om behouden om te behouden. Het gaat erom dat je duidelijkheid creëert over welke aspecten van de schoolcultuur je sterk vindt en welke je wilt toevoegen om te kunnen bereiken wat je als school wilt bereiken. Deze transformatieve insteek is gericht op een trouw blijven aan de eigen hogere doelen en een voortdurende gerichtheid op wat leerlingen doet klimmen op de schoolladder. En iedere hervorming, iedere transformatie van de cultuur op school begint bij het definiëren van wat je juist wilt behouden. De eerste stap is te erkennen en openlijk te bevestigen met het team op school wat het waard is te behouden. ”

Impuls om te groeien
“Professionals in steden zoals Alkmaar zijn vaak heel betrokken bij hun school en hun leerlingen”, vervolgt hij. “Maar het thema van de veranderde schoolcultuur is best complex. Op veel van de scholen zie je dat tweederde van de leerlingen goed gedijt in de bestaande context en structuur. Eénderde van de leerlingen heeft interventies nodig. Dat vraagt om veranderingen zodat alle leerlingen kunnen groeien. De leerlingen die al konden groeien, moeten dit blijven doen. De leerlingen die stil stonden, moeten een impuls krijgen. In wezen werk je hier het ‘Matheus-effect’ tegen zoals sociologen dit zijn gaan noemen. ”

El Hadioui denkt dat schoolleiders in alle veiligheid met andere schoolleiders moeten durven verkennen waar de ruimte zit tussen de permissieve en de restrictieve reflex. “Er is geen handboek waarin de perfecte manier voor alle contexten beschreven staat; er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Vast staat dat je altijd kunt hervormen. Zolang openheid en eerlijkheid centraal staan, kun je samen een heel eind komen.”

Kapstok voor ideeën
Tijdens de masterclasses bleek dat er op de scholen al veel creatieve ideeën bestaan om zich te verhouden tot de botsende codes tussen de binnen- en de buitenschoolse setting. De filosofie van De Transformatieve School biedt een kapstok waaraan de ideeën opgehangen kunnen worden. “De hervorming van de schoolcultuur start altijd met de hervorming van je eigen mindset. Zet in op de lange termijn want daar gaat cultuurverandering altijd over. Kijk samen met je teams hoe je de schoolcultuur vorm kunt gaan geven. Dat zijn diepe mentale processen.”

Context
Het programma De Transformatieve School is ontwikkeld in grootstedelijke omgevingen. Onlangs hebben 35 po, vo en mbo-scholen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Tilburg die werken met het programma zich verenigd in de Community Urban Education in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW en de vier gemeenten. Middels een action based insteek werken het team van El Hadioui en Alkmaarse schoolleiders en docententeams aan een hervorming van het programma naar middelgrote steden in een Alkmaarse leergemeenschap.

Transfercoaches: ‘Een belangrijk steuntje in de rug’

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Het in maart 2019 gestarte project transfercoaches zorgt ervoor dat leerlingen een succesvollere overstap van het vmbo naar het mbo maken. Halverwege oktober was het voor de betrokkenen tijd om de balans op de maken en de opgedane ervaring en kennis met elkaar te delen.

De transfercoach
“Ik heb mijn vijf leerlingen geholpen met de aanvraag van hun DigiD en het bestellen van de juiste boeken. Dat was voor die meiden best een klus”, zei één van de dertien transfercoaches van regio Noord-Kennemerland en West-Friesland, die aanwezig waren tijdens de evaluatiebijeenkomst.


De transfercoach is meestal een docent van de vmbo-school van de leerling, die hem of haar in de voorbereiding én tijdens het eerste deel van de mbo-opleiding handvatten biedt om de overgang soepeler te laten verlopen. Zoals dus administratieve rompslomp, maar ook hulp bij intakegesprekken en het zichtbaar maken van de ondersteuningsbehoefte. Het project is gestart naar voorbeeld van onderwijsinstellingen in Brabant. In deze regio is het project succesvol gebleken.

Zo was een transfercoach voor de zomer meegegaan naar het intakegesprek voor de nieuwe school van zijn leerling. “Hij was geschikt voor de opleiding, maar kon zichzelf moeilijk verkopen. Het was waardevol om het steuntje in de rug te zijn.” Ook hebben ouders van leerlingen aangegeven het prettig te vinden dat een aantal taken uit handen worden genomen. Ook is kennis opgedaan die bij andere werkzaamheden kunnen worden toegepast. “Ik weet nu veel meer over het mbo”, zei iemand van een van de vmbo-scholen. “Dat kan ik goed bij mijn andere taken gebruiken.”

Welke scholen doen mee?
In de regio Noord-Kennemerland doen Het Van der Meij College, Johannes Bosco College, PCC Oosterhout, Clusius College locatie Alkmaar en Heerhugowaard en De Viaan mee in het project. In de regio West-Friesland doen de volgende scholen mee: Clusius College locatie Hoorn en Grootebroek, Atlas College SG Newton, OSG West-Friesland, Martinuscollege, RSG Enkhuizen en Tabor College d’Ampte. De deelnemende mbo scholen zijn het Clusius College locatie Hoorn en het Horizon College locaties Heerhugowaard, Alkmaar en Hoorn. Het project transfercoaches wordt mogelijk gemaakt door het regionaal steunpunt VSV. Zij vinden het belangrijk dat de scholen binnen het voortgezet onderwijs en het mbo hierin gezamenlijk optrekken om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

Ervaringen tot nu toe
Op 17 oktober bespraken onder leiding van projectleider Viola Vlietstra de transfercoaches hun ervaringen met de leerlingen tot nu toe. Enkele reacties: ‘Veel geleerd, waardevolle begeleiding en een nodig steuntje in de rug’. Aanbevelingen om dit project voor de leerlingen en alle betrokken effectiever te maken, waren er ook. “Er zijn al veel mensen betrokken bij de zorg voor de leerling, dus soms voelde ik me bezwaard om de zoveelste man te zijn die aanschuift”, aldus een transfercoach. Het krijgen van een zakelijke telefoon om leerlingen te bereiken – zonder dus een privé telefoonnummer te hoeven geven – was ook een belangrijke tip. “Je bereikt die leerlingen tegenwoordig gewoon alleen nog via whatsapp.”

Tips & tops

De aanwezigen verzamelden ook een aantal tips & tops. Dit maakte overzichtelijk welke zaken de afgelopen maanden goed zijn gegaan en welke bij de start van de volgende groep beter kunnen. Zo mag de doelgroep van het traject breder, kan de samenwerking hier en daar beter en mag er meer flexibiliteit in de procestijd. Sommige leerlingen hebben namelijk nét wat langer begeleiding nodig, waar anderen op eigen voet verder kunnen gaan. Al deze tips & tops worden meegenomen in het evaluatierapport.

Hoe nu verder?
Het was een leerzame bijeenkomst en de projectgroep gaat nadenken over hoe dit traject voor volgend jaar voor leerlingen en alle betrokkenen nog beter vormgegeven kan worden. Belangrijk resultaat: “De leerlingen zeiden het fijn te vinden dat, als ze dat nodig hadden, ik er was om ze te helpen.” De transfercoaches hebben samen met het mbo gezorgd voor een soepele overgang!

Aanpak Met andere ogen

okt 2019 | in Nieuwsberichten

Noord-Kennemerland is gekozen tot 1 van de 11 inspiratieregio’s binnen het landelijk programma “Met andere ogen”. Dit programma is gericht op het versterken van onderwijs met jeugdhulp. Belangrijk onderdeel is de leeromgeving binnen en tussen regio’s vanuit Noord-Kennemerland. We brengen kennis in over jongerenparticipatie, gezamenlijke professionalisering voor scholen en partners, ervaring met aanbesteding Jeugdzorgplus en samenwerking met wetenschappers. We zien uit naar een interessante kennisuitwisseling met de andere inspiratieregio’s. Op 31 oktober is de landelijke aftrap van “Met andere ogen”. Klik hier voor meer informatie.

www.aanpakmetandereogen.nl

Een mooi voorbeeld van passend onderwijs

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Het Jan Arentsz Langedijk heeft samen met de jongere, zijn ouders, het docententeam, OBD, het HIT-team en het samenwerkingsverband gezocht naar een passende oplossing en heeft die ook gevonden. Klik hier voor het interview wat geplaatst is in het Noordhollands Dagblad van 9 november.

Ondersteuning voor scholen bij realiseren goed onderwijs-zorgaanbod

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Op de korte en langere termijn wordt een aantal maatregelen genomen die het makkelijker moeten maken voor scholen om – in samenwerking met zorgpartijen en gemeenten – tot een goed onderwijs- en zorgaanbod binnen de onderwijstijd te komen voor leerlingen met een (complexe) zorgvraag. Dit kondigden de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) op 30 oktober aan in een brief aan de Tweede Kamer. Doel is dat deze leerlingen zo onderwijs kunnen (blijven) volgen en zo ook de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie.

Extra TOP dossier training op 2 december van 14.00 - 16.30 uur

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Wegens grote belangstelling wordt naast de TOP dossier training van 18 november een tweede training georganiseerd op maandag 2 december van 14.00 - 16.30 uur. De scholing wordt verzorgd door Saskia Kuijer van Appsassist en vindt plaats op het kantoor van het samenwerkingsverband.

Tijdens de scholing komen de volgende zaken aan de orde:

- Nieuwe functionaliteiten TOP dossier
- TLV-aanvraag
- OPPlight
- Tips en tricks
- Doorontwikkeling TOP dossier

Na afloop van de scholing weet je o.a. hoe je met externe partijen kunt samenwerken in TOP dossier, hoe je een ondersteuningsaanvraag kunt wijzigen, hoe een schooljaar overgang verloopt en hoe je TOP dossier binnen je school efficiënt en eenvoudig (OPPlight) kunt inzetten.

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers, via onderstaande aanmeldknop kun je je opgeven voor 2 december.

Direct aanmelden

Je persoonlijke gegevens (naam, functie, school/organisatie en e-mailadres) worden uitsluitend voor de organisatie van deze scholingsbijeenkomst gebruikt.

Week tegen Kindermishandeling 2019: Leren van elkaar

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één teveel.

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem, daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. We vragen hen hun verhaal te delen en halen inspiratie uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Klik hier voor meer informatie.

Augeo Academy traint professionals om kindermishandeling sneller te kunnen herkennen en aan te pakken. Klik hier voor de online training.

Sfeerverslag bijeenkomst onderwijs aan nieuwkomers

nov 2019 | in Nieuwsberichten

“Ik wil graag architect worden. Ik voel dat het ook voor mij mogelijk is om mijn droom waar te maken!

Zeven jongeren van het Stedelijk Dalton College en het PCC namen deel aan de bijeenkomst onderwijs aan nieuwkomers op 15 oktober. Als ervaringsdeskundigen konden zij heel goed verwoorden hoe we beter kunnen aansluiten op de toekomst die zij voor ogen hebben. Belangrijk is dat we écht naar hen luisteren en nieuwsgierig zijn naar hun verhaal. “Juist de brug overgaan naar de ander, zodat we beiden voelen: ik zie je, ik wil je ontmoeten.”
Als deze relatie eenmaal is gelegd, kunnen we vanuit ons menszijn professioneel het juiste doen.

Keynote Dolf Hautvast lichtte toe dat onderwijs een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van nieuwkomers en/of anderstaligen. Het is de sleutel voor deze jongeren om zich te wortelen in een nieuw land, de taal en de cultuur te leren kennen en hun weg te vinden in de maatschappij.

Onderwijs is nog veelal aanbodgericht en sluit onvoldoende aan op de behoeften van deze jongeren. Talentontwikkeling vraagt specifiek onze aandacht. Hoe komen we van ‘opvangen in de taalklas’ naar ‘ontvangen in het onderwijs’? Wat vraagt dat van ons allen? Hoe benut je kansen en talenten van nieuwkomers leerlingen of leerlingen met een taalachterstand in het onderwijs? Welke succeservaringen zijn er al in het bieden van maatwerk in ons samenwerkingsverband? Wat kunnen we van elkaar leren?

Workshops
In de workshops traumasensitief lesgeven, toekomst motivatie en oriëntatie, groepsdynamica 2.0 en de versterkte leerroute voor nieuwkomers en anderstaligen, stonden de volgende vragen centraal:

 • Wat is de ideale situatie?
 • Wat zijn de oplossingsrichtingen?
 • Wat staat ons te doen?


Wat staat ons te doen?

“Dromen zijn belangrijk. Als je niet mag dromen, dan heb je geen perspectief”

 • Jongeren en ouders serieus nemen; niet praten over hen maar praten mét hen. Ruimte voor eigen inbreng verhoogt de motivatie en verbindt. Ouders versterken in hun opvoedkundige rol.
 • Het gezamenlijk (door) ontwikkelen van doorgaande routes in onderwijs, zodat een goede overstap vanzelfsprekend is. Het ontwikkelen van flexibele leerlijnen. Gemeente, mbo en vo werken samen in doorgaande leerroutes.
 • Inzetten van maatwerk. Iedere jongere leert anders.

“Als professionals met elkaar ervaringen opdoen hoe we jongeren sterker
kunnen maken in beslissingen over hun eigen toekomst te nemen”

 • Iedere vo school in de regio Noord-Kennemerland zet de versterkte leerroute optimaal in ten behoeve van de ontwikkeling van de jongere. De leerroute is ingebed in de school en wordt zo ingezet dat de jongere een diploma behaalt en doorstroomt naar vervolgopleiding, of werk.
 • Aanbieden van trainingen, faciliteer professionalisering. Bijvoorbeeld: leren van en met elkaar uit de eigen praktijk: Organiseren van workshop ‘versterkte leerroute’
 • Kennis delen en toegankelijk maken: publiceren van relevante informatie op netwerkplein.

“Elkaar als mens zien en elkaar echt ontmoeten, met respect voor ieders cultuur”

 • Stimuleren van verbinding van netwerk binnen en buiten de school.
 • Faciliteren van de inbreng van deskundigheid in de school van buiten de school.
 • Breng ontwikkeling en het welbevinden vanuit meerdere leefgebieden samen met de jongere in kaart.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we elkaar vanuit verschillende perspectieven ontmoet. Het is belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten. Zo bouwen we verder aan het versterken van deze jongeren en hen een stevige toekomst bieden.

Voor meer informatie: www.swvnk.nl.

Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst of op een later moment een vraag, een goed idee of tip? We nodigen u van harte uit om dit met ons te delen via een mail naar mstreefland@swvnk.nl.

Inspectie houdt toezicht op zorgplicht

nov 2019 | in Nieuwsberichten

De Inspectie van het Onderwijs gaat vanaf 1 november 2019 toezicht houden op de naleving van de zorgplicht. Klik hier voor informatie.

Ambitietafel 11 februari 2020: Goed op weg naar leren voor de praktijk

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Leren voor de praktijk' is onderwijs voor kinderen die gaan voor een toekomst in één van de vele praktische beroepen: in de bouw, in de zorg, in de techniek enzovoort. Beroepen waarvoor nu en de komende tijd een groot tekort aan vakmensen bestaat. Scholen voor voortgezet onderwijs die dit onderwijs aanbieden zijn onder andere het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo.

De ambitietafel van 11 februari a.s. heeft als doel een helder beeld te geven van wat praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg is en wat je er na je opleiding mee kunt.

De ambitietafel is vooral bedoeld voor ouders van wie het kind (waarschijnlijk) naar het praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo gaat. En voor leerkrachten van groep 8, intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren vmbo. Hoe mooi zou het zijn als leerkrachten ouders uitnodigen om samen te gaan of andersom.

Klik op onderstaande afbeelding voor aanvullende informatie en aanmelden.

Gratis toegang tot wetenschappelijke artikelen voor onderwijsprofessionals

nov 2019 | in Nieuwsberichten

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) bieden via de pilot Education Source alle docenten en collega’s binnen de scholen een jaar lang gratis toegang tot de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Hierin zijn meer dan een miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te vinden. Klik hier voor de link.

Proeftuinen "in gesprek over welbevinden"

nov 2019 | in Nieuwsberichten

In januari 2020 starten de proeftuinen ‘welbevinden’ onder leiding van dr. Annemieke Mol Lous en Deanne Radema, in vervolg op de themabijeenkomst op 7 oktober. Met als doel het welbevinden van jongeren te stimuleren en jongeren en hun omgeving (weer) in hun kracht te zetten.

Waarom met jongeren in gesprek over hun welbevinden?
Iedere jongere komt met zijn of haar unieke potentieel aan talenten en mogelijkheden op deze wereld. Het welbevinden en de motivatie van de jongere zijn bepalend voor de mate waarin dit potentieel tot bloei komt. De gemeenschap waarin de jongere opgroeit speelt hier een cruciale rol in. Naast vrienden, klasgenoten, ouders, familieleden zijn professionals belangrijk (docenten en mentoren, jeugdhulp). Uit onderzoek komt sterk naar voren dat een empathische en een positieve (oplossingsgerichte) benadering bijdragen aan het welbevinden van de jongeren en een betere prestatiemotivatie. Daarom willen we in gesprek met hen!

In de proeftuinen gaan we met elkaar:

 • Creatief werken aan (kleine) stappen die leiden tot innovatieve aanpakken
 • Werken aan oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
 • Delen van uitdagingen en successen vanuit de verschillende rollen en werkvelden
 • Leren van uitzonderingen en moedige stappen
 • Op zoek naar en gevoed door mooie voorbeelden (ook (inter)nationaal en evidence based)
 • Vertaalslag maken naar de eigen organisatie om aanpakken te borgen
 • Jongeren betrekken om te participeren en mee te ontwikkelen

Voor wie?
Professionals die graag willen delen, innoveren en borgen wat werkt voor positief passend onderwijs. Zoals docenten, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, gedragswetenschappers, begeleiders, jeugdhulpprofessionals, J&G coaches, leerplichtambtenaren, jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen en consulenten.

Wat is nodig?
Commitment van je organisatie om deze innovatie op te pakken en door te voeren. Je organisatie faciliteert je om beschikbaar te zijn op de momenten van de proeftuinen.

Wat gaan we doen?
Drie inspirerende bijeenkomsten. Na iedere bijeenkomst ga je in je eigen proeftuin uitproberen, toepassen, uitwisselen en leren van en met elkaar. Je proeftuin vind je in je eigen praktijk.

Wanneer?
In de periode januari tot juli 2020 en in schooljaar 2020-2021.

Wat levert deelname aan de proeftuinen ‘in gesprek over welbevinden’ op?

 • Je wordt gevoed door wetenschap, collega’s en leren in de praktijk;
 • Je eigen praktijk/organisatie wordt versterkt evenals de samenwerking tussen kernpartners;
 • Je bent mede-ontwikkelaar van tools (gesprekskaart) waar je zelf al vaardig in bent geworden.

Hoe meld je je aan?
Direct aanmelden

Wanneer starten we?
De eerste bijeenkomst is op 22 januari 2020, van 16:00 – 20:00 uur (voor broodjes wordt uiteraard gezorgd). De volgende bijeenkomsten zullen we gezamenlijk plannen tijdens de eerste bijeenkomst.

Als je deze datum niet aanwezig kunt zijn, maar wel heel graag mee wilt doen, laat het ons weten, dan kijken we naar een oplossing. Voor dergelijke en andere inhoudelijke vragen kun je bij Deanne Radema terecht: 06 - 12 83 30 32 of deanne@km56.nl.

Onderwijsraad: Organiseer passend onderwijs niet op particuliere scholen

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. In het verschenen advies van 25 november stelt de raad dat het dan ook niet gewenst is om wettelijk mogelijk te maken dat particulier onderwijs de zorg voor kinderen met een zware ondersteuningsvraag overneemt. Wel kunnen publieke scholen bij particuliere scholen expertise en materiaal inkopen.

Voor meer informatie klik hier.
Download briefadvies over uitbesteding van bekostiging aan particulier onderwijs van de Onderwijsraad

De subsidie onderwijs aan begaafde leerlingen is toegekend

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Het ministerie van OCW heeft de subsidie onderwijs aan begaafde leerlingen toegekend aan het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Het bedraagt een subsidie van € 90.324,- per jaar voor een periode van vier jaar (tot en met 2023).

De commissie die de aanvraag heeft beoordeeld, geeft de volgende complimenten over de aanvraag: Er is een netwerkgroep hoogbegaafdheid, waarin alle scholen participeren. De ambitie om breed te leren van initiatieven in de regio wordt zeer gewaardeerd. Zeker wanneer dat betekent dat de kwaliteit van het aanbod in de regio voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid kan toenemen. Daarnaast heeft de commissie hoge verwachtingen van het actie-onderzoek (de begeleide zelfevaluatie), die het samenwerkingsverband reeds inzet. De commissie wenst u een leerzame periode toe en heeft er vertrouwen in dat, naast de doelgroep, ook de deelnemende partijen zullen profiteren van de plannen.

De subsidie wordt ingezet om de kwaliteit van het aanbod aan begaafde leerlingen op iedere havo-vwo school in het samenwerkingsverband te verhogen. Het biedt de mogelijkheid om vraagstukken op het gebied van begaafdheid te onderzoeken, hierover van en met elkaar te leren, scholingen/trainingen vorm te geven en te leren van bestaande initiatieven in de regio. Anna Lont-Zuidema vervult hierbij de rol van specialist/coördinator hoogbegaafdheid. De netwerkgroep hoogbegaafdheid en leidinggevenden van de havo-vwo scholen worden de komende periode betrokken om verder uit te werken hoe de doelstelling het beste behaald kan worden.

Introductie Anna Lont-Zuidema

Uitnodiging en aanmelding Bijeenkomst Kwaliteitskompas op 28 januari i.p.v. 16 januari 2020

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Heb je wel eens aan de hand gehad dat dingen niet gaan zoals gepland? Zo hadden wij de bijeenkomst kwaliteitskompas gepland op 16 januari 2020. Echter, dit bleek een gewilde datum voor andere bijeenkomsten. We hebben besloten deze nu te organiseren op dinsdag 28 januari 2020.

Zichtbaar maken welke impact we hebben, verzilveren wat we leren
We weten dat we in onze regio belangrijke stappen hebben gezet om > 15.000 jongeren sterk te maken en een kansrijke toekomst te bieden. Samen slagen we erin om antwoord te geven op complexe uitdagingen. We behalen successen, maar merken ook dat datgene wat we wilden bereiken, een onverwachte wending krijgt, en dat de dingen niet gaan zoals we oorspronkelijk voorzien hadden. Vooruitgang gaat nu eenmaal niet in een rechte lijn. Dit merken we elke dag.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in beweging blijven? Hoe verzilveren we wat we gezamenlijk leren? In deze bijeenkomst staan we hierbij stil om daarna in beweging te komen. Uw ervaring en expertise hebben we hierbij hard nodig, want eenvoudig is het niet.

Programma

12.45 uur

Inloop

13.15 uur

Keynote Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen

14.00 uur

Toelichting kwaliteitskompas

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Workshopronde

16.00 uur

Afsluiting

16.15 uur

Netwerkborrel

Informatie workshops
Na het plenaire deel zijn er 7 interactieve workshops waarin kennisdeling, ervaringen en nieuwe inzichten centraal staan. U kunt via de aanmeldlink uw keuze maken uit één van onderstaande workshops. Wilt u achtereenvolgens uw eerste en tweede voorkeur aangeven? We houden zoveel mogelijk rekening met uw eerste voorkeur. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 28 november.

1. Zorgplicht
2. Lichte ondersteuning in het vmbo
3. Doelmatige inzet van middelen
4. Ontwikkelagenda passend onderwijs
5. Begeleide zelfevaluatie
6. Versterken van docenten vanuit de trajectvoorziening
7. Professionalisering: van individueel leren naar teamleren

Aanmelden workshop
Via de link graag uw deelname en keuze uiterlijk 28 november bevestigen.

Praktische informatie

Datum:

dinsdag 28 januari 2020

Inloop:

van 12:45 tot 13:15 uur

Bijeenkomst:

start om 13:15, duurt tot 16:15 uur, met aansluitend netwerkborrel

Locatie:

kantoor swvnk (RegioHuis, 2e verdieping), entree via hoofdingang GGD naast station Alkmaar Noord, Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

Parkeren:

aan de overkant van de weg naast het Van der Meij College of bij sportcomplex De Hoornse Vaart

Deelnemers:

schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, consulenten

Onderwijs en jeugdzorg - Verrassend Passend

dec 2019 | in Nieuwsberichten

Doordat onderwijs en jeugdzorg onder verschillende wetten vallen, hebben professionals in deze samenwerking te maken met andere regelgeving, geldstromen en organisatieculturen. Dit kan lastig zijn om tot een gezamenlijke aanpak met goede financieringsafspraken te komen. In de special Verrassend Passend staan acht praktijkvoorbeelden waarin onderwijs en jeugdhulp laten zien hoe zij oplossingen hebben gevonden en samenwerking hebben gerealiseerd.

Bron: Nji

Toolkit 'Het beste besluit'; lancering aanpak voor kinderrechtenproof besluiten van de Kinderombudsvrouw

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Neemt u belangrijke beslissingen voor een kind?
Of het nu gaat om een uithuisplaatsing, het opsluiten van een kind in een politiecel, of de schoolkeuze voor een autistische leerling: al deze beslissingen hebben invloed op de toekomst van een kind. Bent u hulpverlener of politieagent? Of docent of beleidsmaker? Gebruik dan de toolkit Het beste besluit voor het kind om het belang van het kind voorop te zetten.

Uitnodiging en aanmelding Bijeenkomst Kwaliteitskompas op 28 januari 2020

dec 2019 | in Nieuwsberichten

Kwaliteit is van ons allemaal. Daarom komen we op 28 januari bijeen voor de bijeenkomst kwaliteitskompas. Tijdens deze bijeenkomst delen we onze kwaliteitsafspraken en bevindingen met elkaar. Hiervoor is de aanwezigheid van teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, schoolbestuurders en schoolleiders/directeuren van groot belang.

Vervullen we de zorgplicht voor ieder kind?
In hoeverre slagen we erin om docenten te ondersteunen?
Hoe maken we doelmatige inzet van middelen inzichtelijk?
Wat kunnen we het beste inzetten voor jongeren in het vmbo?
Hoe kunnen we eenvoudig, maar toch volledig verantwoorden?

Dit zijn belangrijke vragen, die we samen met u willen beantwoorden.

Programma

12.45 uur

Inloop

13.15 uur

Keynote Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen

14.00 uur

Toelichting kwaliteitskompas

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Workshopronde

16.00 uur

Afsluiting

16.15 uur

Netwerkborrel

Informatie workshops
Na het plenaire deel zijn er 7 interactieve workshops waarin kennisdeling, ervaringen en nieuwe inzichten centraal staan. U kunt via de aanmeldlink uw keuze maken uit één van onderstaande workshops. Wilt u achtereenvolgens uw eerste en tweede voorkeur aangeven? We houden zoveel mogelijk rekening met uw eerste voorkeur. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 28 november.

1. Zorgplicht
2. Lichte ondersteuning in het vmbo
3. Doelmatige inzet van middelen
4. Ontwikkelagenda passend onderwijs
5. Begeleide zelfevaluatie
6. Versterken van docenten vanuit de trajectvoorziening
7. Professionalisering: van individueel leren naar teamleren

Aanmelden workshop
Via de aanmeldknop graag uw deelname en keuze bevestigen:

Praktische informatie

Datum:

dinsdag 28 januari 2020

Inloop:

van 12:45 tot 13:15 uur

Bijeenkomst:

start om 13:15, duurt tot 16:15 uur, met aansluitend netwerkborrel

Locatie:

kantoor swvnk (RegioHuis, 2e verdieping), entree via hoofdingang GGD naast station Alkmaar Noord, Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

Parkeren:

aan de overkant van de weg naast het Van der Meij College of bij sportcomplex De Hoornse Vaart

Deelnemers:

schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, consulenten

Nog plekken beschikbaar voor de training Onderwijs op maat op 14 en 21 januari!

dec 2019 | in Nieuwsberichten

Passend onderwijs vindt plaats in de klas. Wat vraagt maatwerk van u als docent?

Inhoud training
In deze training krijgt u concrete handvatten voor het bieden van onderwijs op individuele maat in uw klas of groep. En tools voor effectieve communicatie en samenwerking met ouders en collega's. De nadruk ligt op de lastigste situaties en de leerlingen waarvan u wakker kunt liggen.

Resultaat
U weet hoe u (ortho)pedagogisch en didactisch differentieert in uw klas of groep. U weet hoe u regie neemt en houdt. Dat u ook in de waan van de dag goed voor uzelf zorgt en niet over uw eigen grenzen gaat.

Wanneer?

14 en 21 januari, van 16.00-20.00 uur (voor broodjes wordt gezorgd).

Waar?
Locatie kantoor samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.

Voor verdere informatie over deze training klik hier.
Aanmeldlink

Toegekende subsidie Gelijke kansen

jan 2020 | in Nieuwsberichten

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de subsidieaanvraag voor het project Gelijke kansen goedgekeurd voor de regio Noord-Kennemerland. Het projectteam gaat zich richten op professionalisering en soepele overgangen.

Het is belangrijk om jongeren én hun ouders ruimte, mogelijkheden en ondersteuning te bieden om te leren, te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Dat begint bij sterke docententeams die de afstand tussen straat-, school- en thuiscultuur kunnen overbruggen. Zoals één van de vo-scholen het omschrijft: "er is behoefte aan een emotionele bluetooth met de leerlingen”. Om een positief schoolklimaat te creëren en leerlingen te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen, hebben docenten handvatten nodig.

Praktijkschool De Viaan, het Van der Meij College, de onderbouw van de vmbo-afdeling van het Jan Arentsz, de gemeente Alkmaar, het samenwerkingsverband primair onderwijs Noord-Kennemerland en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord-Kennemerland hebben een gezamenlijke ambitie en beleidslijn uitgewerkt. Door het subsidiebedrag en een eigen financiële investering kunnen we de ambities uit het plan de komende 2 jaar realiseren.

De drie Alkmaarse vo-scholen zijn gestart met de methode Transformatieve school. In 2019 hebben medewerkers van de scholen masterclasses gevolgd. Deze methode gaat in op het verschil tussen de cultuur thuis, op school en op straat. De volgende stap is het toepassen van deze methodiek in de dagelijkse praktijk.

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met projectleider Fraukje Selen, via f.selen@oogwerkt.nl.

Vacature consulent passend onderwijs

dec 2019 | in Nieuwsberichten

15.000 sterke kinderen met een stevige toekomst

Het samenwerkingsverband vo biedt 15.000 jongeren uit de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs met passende ondersteuning. Dit doen we op één van de 27 scholen voortgezet onderwijs in onze regio en/of door een arrangement op maat. Het doel is dat iedere jongere een diploma op zijn/haar niveau haalt of een passende en duurzame werk- of participatieplek krijgt.

ONZE BEDOELING IS DAT IEDER KIND ZICH STERK VOELT EN EEN STEVIGE TOEKOMST HEEFT

Voor het team passend onderwijs zijn wij op zoek naar een

consulent passend onderwijs

(0,7 – 0,8 fte)

Het team passend onderwijs (5 collega’s) ondersteunt en versterkt professionals op de scholen bij het realiseren van onze gezamenlijke opdracht.

Als consulent functioneer je hierin zelfstandig, vanuit eigen leiderschap en verantwoordelijkheid. Je vult elkaar aan, versterkt het team en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit. Je werkt nauw samen met professionals op de scholen en externe professionals in de regio. Als consulent ben je eigenaar van een of meerdere projecten/expertisegebieden.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken bij voorkeur een ervaren gedragswetenschapper of aantoonbaar vergelijkbare opleiding en niveau. Naast passende werkervaring breng je bovenal senioriteit mee in de functie en bij voorkeur een specialisme binnen passend onderwijs. Je hebt ervaring met het leiden van projecten en begeleiden van processen.

Wat bieden wij?

 • Een zelfstandige functie in een organisatie die continue in ontwikkeling is en waar veel ruimte is voor reflectie.
 • Een organisatie waarin we werken vanuit eenvoud, waarin we flexibel zijn in de samenwerking en waarin we afwisselend dienstverlenend, volgend, initiërend of sturend zijn, maar altijd creatief en innovatief.
 • Een organisatie waarin we daadkrachtig en ondernemend zijn om doelen en resultaten te bereiken.
 • Een tijdelijke vacature voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling vindt plaats in schaal 11 van de cao vo.

Functieprofiel
Klik hier voor het uitgebreide functieprofiel.

Solliciteren
Je kunt je motivatiebrief en cv voor 20 januari 2020 mailen ter attentie van Eline Louw, adviseur P&O, naar elouw@swvnk.nl. Ook voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Eline Louw. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband, verwijzen we je naar de website: www.swvnk.nl.

Informatiebijeenkomsten overstap po-vo

jan 2020 | in Nieuwsberichten

In week 3 vinden de informatiebijeenkomsten plaats van de overstapprocedure po-vo (werkwijze, planning, documentenset) én de Centrale Warme Overdracht (CWO). De inhoud van de twee informatiebijeenkomsten is hetzelfde. U kunt kiezen uit de onderstaande data. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor docenten, directeuren/teamleiders en ondersteuningscoördinatoren.

Deze worden gehouden op:
Maandag 13 januari van 15.45 tot 17.15 uur
Locatie CSG Jan Arentsz, Mandenmakerstraat 11, Alkmaar.

Donderdag 16 januari van 15.45 tot 17.15 uur
Trinitas College, locatie Han Fortmann, Beukenlaan 1, Heerhugowaard.

Op maandag 6 april vindt de CWO Alkmaar plaats op CSG Jan Arentsz, Alkmaar. De po-scholen van Alkmaar (ook Koedijk en Oudorp), Bergen, De Egmonden, Heiloo, Schoorl, Groet en Sint Pancras worden op deze datum ingeroosterd.

Op donderdag 9 april vindt de CWO Heerhugowaard vindt plaats op het Trinitas College, locatie Han Fortmann. De po-scholen uit Heerhugowaard, Langedijk (m.u.v. Sint Pancras), Schermer en Graft-De Rijp worden op deze datum ingeroosterd. Ook de po-scholen uit Ursem, Obdam, t Veld en Hensbroek die meedoen aan de CWO-Heerhugowaard worden op dan ingeroosterd.

De po-scholen worden op één dag ingeroosterd, de vo-scholen kunnen op beide dagen ingeroosterd worden.

Nog plaatsen beschikbaar voor de training Rebel met een reden op 10 en 24 maart!

jan 2020 | in Nieuwsberichten

Kent u die situaties waarin de samenwerking met collega's of ouders niet vanzelfsprekend is? Wilt u leren hoe u effectief kunt samenwerken, ondanks meningsverschillen? Dan is de training 'Rebel met een reden' misschien iets voor u.

Op dinsdag 10 en 24 maart 2020 wordt de training Rebel met een reden georganiseerd op het samenwerkingsverband. Voor meer informatie klikt u op de brochure. U kunt zich hier direct aanmelden.

Vacature docent/coach LB

jan 2020 | in Nieuwsberichten

15.000 sterke kinderen met een stevige toekomst

Het samenwerkingsverband vo biedt 15.000 jongeren uit de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs met passende ondersteuning. Dit doen we op één van de 27 scholen voortgezet onderwijs in onze regio en/of door een arrangement op maat. Het doel is dat iedere jongere een diploma op zijn/haar niveau haalt of een passende en duurzame werk- of participatieplek krijgt.

ONZE BEDOELING IS DAT IEDER KIND ZICH STERK VOELT EN EEN STEVIGE TOEKOMST HEEFT

Voor het team CLEO (centrum voor Creatief Leren Ontwikkelen) zijn wij per direct op zoek naar een

docent/coach LB (0,7 - 0,8 fte)

Bij het CLEO krijgen leerlingen tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De medewerkers (docent/coaches en orthopedagoog) van het CLEO bieden leerlingen zo veel mogelijk het onderwijsprogramma van de eigen school, op hun eigen niveau en tempo. Daarnaast helpen zij leerlingen om hun schoolse en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Vanuit het CLEO kan ook een beroep gedaan worden op andere vorm van hulp, zoals maatschappelijk werk, jeugdhulp, jeugd-GGZ of zorg.

Als docent/coach functioneer je hierin zelfstandig, vanuit eigen leiderschap en verantwoordelijkheid. Je vult elkaar aan, versterkt het team en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit. Je werkt nauw samen met het team consulenten, professionals op de scholen en externe professionals in de regio.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken bij voorkeur een ervaren en bevoegd docent die pedagogisch zeer sterk is, maar ook creatief. Je hanteert een positieve, eenduidige taal en aanpak. Veiligheid, erkenning en groei zijn de basiswaarden van waaruit jij werkt.

Wat bieden wij?

 • Een functie in een klein team dat volop in ontwikkeling is;
 • Een organisatie waarin we werken vanuit eenvoud, waarin we flexibel zijn in de samenwerking en waarin we afwisselend dienstverlenend, volgend, initiërend of sturend zijn, maar altijd creatief en innovatief.
 • Een organisatie waarin we daadkrachtig en ondernemend zijn om doelen en resultaten te bereiken.
 • Een tijdelijke vacature voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling vindt plaats in schaal LB van de cao vo.

Functieprofiel
Klik hier voor het uitgebreide functieprofiel.

Solliciteren
Je kunt je motivatiebrief en cv voor 5 februari a.s. mailen ter attentie van Eline Louw, adviseur P&O, naar elouw@swvnk.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Joost Tempelaars (docent/coach) of Lisa Tigelaar (orthopedagoog) via 072 - 564 56 94 of mail naar cleo@swvnk.nl.

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband en CLEO, verwijzen we je naar de website: www.swvnk.nl.

Terugblik bijeenkomst kwaliteitskompas 28 januari

feb 2020 | in Nieuwsberichten

Op 28 januari vond de bijeenkomst kwaliteitskompas plaats. Tijdens deze middag deelden we met elkaar hoe we het verschil voor jongeren maken. Wat we van elkaar kunnen leren en hoe we steeds beter kunnen samenwerken. Om echt passend onderwijs te bieden is innovatie nodig. En voor innovatie zijn verschillende mensen nodig. Dat wil niet zeggen dat alles altijd zal lukken.

Samenwerken, samen mislukken, samen leren
Keynote Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen vertelde: “Soms zijn mensen bang om te falen, of zijn terughoudend in het vertellen hoe het écht is gegaan. Zeker waar het gaat om de ontwikkeling en toekomst van jongeren, zit je natuurlijk niet te wachten op dingen die mislukken. Maar dat niet alles in een keer lukt, is een feit. Dus je kunt dit maar beter gebruiken om van te leren. Juist het waarderen en leren van mislukkingen brengt hetgeen wat je wilt bereiken verder."

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen probeert een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin mensen dingen durven te proberen, trots zijn op hun poging en de geleerde lessen zelf in praktijk brengen en willen delen met anderen. Voor verdere informatie: www.briljantemislukkingen.nl.

Het kwaliteitskompas
Scholen en het samenwerkingsverband ondernemen allerlei mooie initiatieven om jongeren passend onderwijs te bieden. Samen zorgen we voor een dekkend netwerk. Zonder input van scholen is passend onderwijs voor iedere jongere en goede evaluatie, reflectie en verantwoording onmogelijk.

Het kwaliteitskompas is een hulpmiddel voor scholen om de kwaliteits- en verantwoordingscyclus op het gebied van passend onderwijs vorm te geven. Op een manier die ruimte biedt voor de eigenheid van school en helpt tegelijkertijd te voldoen aan gezamenlijke afspraken binnen het samenwerkingsverband en wet- en regelgeving.

Het kwaliteitskompas staat op het netwerkplein.

Workshops
Kwaliteit is van ons allemaal. We doen allemaal ons uiterste best om passend onderwijs goed vorm te geven, maar weten ook dat er nog ontwikkelpunten zijn. In workshops gingen we met elkaar in gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en wat hiervoor nodig is. Voor meer informatie klikt u op de workshop.

Workshop 1: Doelmatige inzet van middelen
Workshop 2: Ontwikkelagenda passend onderwijs
Workshop 3: Versterken van docenten uit de trajectvoorziening
Workshop 4: Professionalisering: van individueel leren naar teamleren

Uitnodiging en aanmelding congres expeditie onderzoek - stevig staan, dansen met de omgeving, 31 maart

feb 2020 | in Nieuwsberichten

Congres expeditie onderzoek - thema stevig staan, dansen met de omgeving

2 inspirerende sprekers – 7 leertafels

Dinsdag 31 maart 2020, van 12:30 tot 16:30 uur, met aansluitend netwerkborrel
Ontmoetingscentrum De Brink, Heerhugowaard

….Joris is de klas uitgestuurd, omdat hij zat te filmen. Hij voelt zich niet gehoord, hij had last van gasten achter hem, maar kreeg niet de kans dit uit te leggen.
Petra, zijn mentor, heeft van haar collega begrepen dat hij niet tevreden is over de inzet van Joris in de klas. Hij geeft aan dat Joris zijn huiswerk niet maakt.
‘Heeft hij gelijk, Joris?’
Joris ontwijkt de vraag, maar vertelt wel dat hij thuis niet aan huiswerk toekomt.
‘Mijn broer draait de hele dag muziek. Keihard. Mijn zus en moeder zijn veel thuis. Ik doe mijn oordopjes in, maar dat helpt niet. Ik kan mij niet concentreren. Dan ga ik maar weer sporten.’
‘Weet de leraar dit?’
‘Nee.’….

Dit is een fragment uit het leven van Joris. U kent waarschijnlijk ook een “Joris”. Want u werkt dagelijks met of voor jongeren.

We nodigen u van harte uit voor het congres ‘stevig staan, dansen met de omgeving’ op 31 maart a.s.
Aanmelden

Programma
Op 31 maart bundelen we de krachten. We onderzoeken met elkaar hoe we het nog beter kunnen doen voor jongeren op alle leefgebieden. Dit doen we met ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers. Kernvraag is: Hoe zorgen we samen voor een gezond leefklimaat, waarin jongeren zich optimaal ontwikkelen?

- Welkom

- Masterclass door Peer van der Helm

Peer van der Helm (lector residentiële jeugdzorg, Hogeschool Leiden) weet als geen ander wat nodig is voor een gezond pedagogisch leefklimaat. Hij doet o.a. onderzoek binnen het speciaal onderwijs en jeugdhulp.

- Masterclass door Iliass El Hadioui

Iliass El Hadioui (socioloog, onderzoeker en wetenschappelijk docent Erasmus Universiteit Rotterdam) laat zien hoe de verschillende culturen waarin jongeren zich bewegen samenkomen, botsen, maar ook te hanteren zijn in een school en in de wijk. Botsende sociale codes en verwachtingen: hoe gaan we als professionals hiermee om?

- Leertafels

In onze regio zijn al veel mooie initiatieven waar jongeren zich optimaal in ontwikkelen, op scholen, in de wijk, op sportclubs et cetera. Er zijn ook vraagstukken. In verschillende leertafels leert u deze initiatieven kennen. We maken graag gebruik van uw kennis en expertise om deze verder te brengen. U gaat zeker niet met lege handen weg.

- Afsluiting

- Netwerkborrel

Voor meer informatie over het congres klik hier.

Aanmelden
Via de aanmeldknop graag uw deelname uiterlijk 14 februari bevestigen.

Praktische informatie

Datum:

dinsdag 31 maart 2020

Inloop:

van 12.30 tot 13.00 uur

Bijeenkomst:

start om 13.00 uur, duurt tot 16.30 uur, aansluitend netwerkborrel

Locatie:

ontmoetingscentrum De Brink, Middenweg 168, Heerhugowaard

Bereikbaarheid:

tegenover de kerk is beperkte parkeergelegenheid. Er is op 10 minuten loopafstand voldoende parkeergelegenheid bij winkelcentrum Middenwaard en bij zwembad de Waerdergolf (Beukenlaan)

Deelnemers:

schoolbestuurders, wethouders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, docenten, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleidmakers onderwijs en jeugd, leerplichtambtenaren, J&G coaches, professionals jeugdhulp, jongerenwerkers en consulenten passend onderwijs

We zien uit naar uw komst.

Opbrengst bijeenkomst 4 februari: Op weg naar een preventieve aanpak ziekteverzuim op alle scholen

feb 2020 | in Nieuwsberichten

Verzuimpreventie is niet iets voor erbij

Kleine handelingen kunnen ook al een groot verschil maken

Twee van de inzichten die op 4 februari opgehaald tijdens de tweede bijeenkomst ‘Op weg naar een preventieve aanpak ziekteverzuim op alle scholen’.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen de volgende zaken aan bod:

 • Het gefaseerde implementatieplan M@ZL

GGD, gezamenlijke gemeenten en het samenwerkingsverband hebben dit plan opgesteld. In de powerpoint hieronder vindt u hier meer details over. Het plan wordt in maart in het kernberaad besproken en in april binnen de diverse colleges. Wanneer er goedkeuring komt zal M@ZL in september 2020 van start kunnen gaan.

 • Train de trainer M@ZL

De eerste ‘Train de trainer’ M@ZL is succesvol verlopen. Deelnemers waardeerden de training met een 8,9 en nemen veel waardevolle bagage mee naar hun eigen werkplek.

 • M@ZL pagina op het netwerkplein

Er komt een M@ZLpagina op het netwerkplein waarin alle ontwikkelingen door betrokkenen gevolgd kunnen worden.

Downloads: opbrengsten en powerpoint

Sfeerverslag bijeenkomst INSA (International Network for School Attendance)

mrt 2020 | in Nieuwsberichten

De eerste INSA (International Network for School Attendance) heeft op 16,17 en 18 oktober 2019 plaatsgevonden in Oslo. Deelnemers wisselden kennis, ervaring en inzichten ten aanzien van aanwezigheid op school uit op deze conferentie. Irma de Wit vertegenwoordigde het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.

Download hier het verslag, met opbrengsten en interessante links

Bereikbaarheid kantoor samenwerkingsverband: extra voorzorgsmaatregelen ivm corona-virus

mrt 2020 | in Nieuwsberichten

Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland volgt het advies van de overheid om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Vanaf 16 maart tot en met 6 april worden alle bijeenkomsten, trainingen en overleggen met meer dan 2 personen geannuleerd. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn per mail bereikbaar. Het kantoor is bereikbaar van 09.00 - 11.00 uur via (072) 79 20 100 of via secretariaat@swvnk.nl.

De consulent verbonden aan uw school is bereikbaar via haar mailadres. Voor algemene vragen kunt u mailen naar: loketpao@swvnk.nl.

We volgen de informatie van de overheid op de voet en hopen dat we op korte termijn elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten. We houden u op de hoogte.

Internationale uitwisseling 'a suitable learning place for every child'

mrt 2020 | in Nieuwsberichten

Op 5 maart 2020 bezochten onderwijscollega's uit de VS, Frankrijk, Londen en Düsseldorf diverse scholen uit het samenwerkingsverband met als hoofdvraag “hoe kunnen wij zo goed mogelijk onderwijs verzorgen aan vluchtelingenkinderen/migrantenkinderen?”. Het Dalton College organiseerde het bezoek. Het samenwerkingsverband gaf een presentatie over passend onderwijs: 'a suitable learning place for every child'.

De buitenlandse gasten hebben vol ver- en bewondering rondgekeken op Van der Meij, de Viaan, het samenwerkingsverband, het Murmellius gymnasium (waarbij we zelfs het torentje hebben beklommen met schitterend uitzicht over Alkmaar!) en last but not least het Dalton College. De delegatie heeft een aantal lessen bezocht, geluncht met leerlingen van de taalklas en een rondleiding gehad. Als bonus was er nog een rondleiding door Alkmaar o.l.v. Jacco Halfschepel: Alkmaar promotie op z’n best!

Het bezoek aan het samenwerkinsverband stemden de collega's uit het buitenland hoopvol: 'Ik ben onder de indruk van de goede samenwerking hier. Jullie staan er niet alleen voor en jullie menselijke benadering is veelbelovend'.

De deelnemers aan de uitwisseling noemden de benadering van passend onderwijs in de regio Noord-Kennemerland: Hoopvol, menselijk en optimistisch.

Telefonische Warme Overdracht po-vo

mrt 2020 | in Nieuwsberichten

De Centrale Warme Overdacht op maandag 6 april in Alkmaar en donderdag 9 april in Heerhugowaard vindt i.v.m. de huidige omstandigheden geen doorgang.

Dit jaar vindt de Warme Overdracht telefonisch plaats. De overdrager van het vo neemt via de e-mail contact op met de overdrager van het po. Beide overdragers maken een afspraak om de leerlingen telefonisch over te dragen. Het gaat dus om een datum- en tijdafspraak en een uitwisseling van telefoonnummers.

Deze telefonische Warme Overdacht is uiterlijk afgerond op maandag 6 april 16.00 uur (Alkmaar) en donderdag 9 april 16.00 uur (Heerhugowaard).

Regeling Gewoon Doen 2020

mrt 2020 | in Nieuwsberichten

In het kader van de aanpak VSV, wordt gewerkt met de regeling Gewoon Doen. Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerk-aanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen de wal en het schip dreigt te vallen. Dit maatwerk draagt bij aan het voorkomen van schooluitval of het aan het werk helpen van jongeren.

Mentoren, trajectbegeleiders, hulpverleners of andere professionals, die jongeren begeleiden, kunnen een beroep doen op dit potje.Dat kan eenvoudig en snel. In Noord-Kennemerland zijn in 2019 18 aanvragen ingediend.

Wilt u voor 2020 een aanvraag doen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Verlenging aanmeldperiode Trajectplusklas voor schooljaar 2020-2021

apr 2020 | in Nieuwsberichten

In verband met de corona-crisis en de verlengde sluiting van de scholen is besloten om de aanmeldperiode Trajectplusklas voor het schooljaar 2020-2021 te verlengen tot 1 juni. De toelatingscommissie werkt vanuit huis door en zal dossiers in behandeling nemen.

Dossiers die na 1 juni 2020 binnenkomen, worden na de zomervakantie behandeld.

Via de deze link is alle informatie over de Trajectplusklas en de aanmeldprocedure te vinden.

Mocht u verder vragen hebben dan kunt u contact opnemen via cvttrajectplus@willemblaeu.nl

Aanmelding en toewijzingsprocedure po-vo tijdens corona-crisis

apr 2020 | in Nieuwsberichten

Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?
Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?
Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit. Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met onder andere de sectorraden en Ouders & Onderwijs, gewerkt aan de verdere invulling hiervan. Klik hier voor de brief van de minister die gestuurd is aan de po- en vo-scholen.

Informatie van de Rijksoverheid

Vacature consulent passend onderwijs

apr 2020 | in Nieuwsberichten

Het samenwerkingsverband vo biedt 15.000 jongeren uit de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs met passende ondersteuning. Dit doen we op één van de 27 scholen voortgezet onderwijs in onze regio en/of door een arrangement op maat. Het doel is dat iedere jongere een diploma op zijn/haar niveau haalt of een passende en duurzame werk- of participatieplek krijgt.

ONZE BEDOELING IS DAT IEDER KIND ZICH STERK VOELT EN EEN STEVIGE TOEKOMST HEEFT

Voor het team passend onderwijs zijn wij op zoek naar een

consulent passend onderwijs

(0,6 fte)

Klik hier voor de uitgebreide functiebeschrijving

Het team passend onderwijs (5 collega’s) ondersteunt en versterkt professionals op de scholen bij het realiseren van onze gezamenlijke opdracht.

Als consulent functioneer je hierin zelfstandig, vanuit eigen leiderschap en verantwoordelijkheid. Je vult elkaar aan, versterkt het team en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit. Je werkt nauw samen met professionals op de scholen en externe professionals in de regio. Als consulent ben je eigenaar van een of meerdere projecten/expertisegebieden.

Wie zoeken wij?
Bij voorkeur heb je ervaring met (voortgezet) onderwijs. Dit kan zijn als gedragswetenschapper, maar ook als schoolpsycholoog of pedagoog. Kennis van of ervaring met een specialisme binnen (passend) onderwijs is een mooie aanvulling.

Naast opgedane passende werkervaring voel je je vooral aangetrokken tot onze gezamenlijke opdracht en de bijdrage die jij binnen deze functie kunt leveren aan die opdracht.

Je hebt ervaring met het leiden van projecten en begeleiden van processen. En tot slot ben je veranderingsbereid. Dit hebben we nodig om steeds beter te worden in wat we doen en mee te bewegen met de continue veranderende wereld om ons heen.

Wat bieden wij?

 • Een zelfstandige functie in een organisatie die continue in ontwikkeling is en waar veel ruimte is voor reflectie.
 • Een organisatie waarin we werken vanuit eenvoud, waarin we flexibel zijn in de samenwerking en waarin we afwisselend dienstverlenend, volgend, initiërend of sturend zijn, maar altijd creatief en innovatief.
 • Een organisatie waarin we daadkrachtig en ondernemend zijn om doelen en resultaten te bereiken.
 • Een tijdelijke vacature voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling vindt plaats in schaal 11 van de cao vo.

Solliciteren
Je kunt je motivatiebrief en cv mailen ter attentie van Eline Louw, adviseur P&O, naar elouw@swvnk.nl. Ook voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Eline Louw. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband, verwijzen we je naar de website: www.swvnk.nl.

Voorkom schoolverzuim na corona-crisis: investeer in contact met jongeren

apr 2020 | in Nieuwsberichten

In de nieuwsbrief van Ingrado vindt u informatie hoe u kunt in investeren in contact met jongeren en meer over het recht op ontwikkeling tijdens de corona-crisis.

Thuisschoolmaatje - initiatief van de vo-raad

apr 2020 | in Nieuwsberichten

Scholen doen er alles aan om in quarantainetijd alle leerlingen les op afstand te bieden. Niet voor alle jongeren is het volgen van thuisonderwijs even gemakkelijk: hun ouders werken in de zogenaamde ‘vitale’ beroepensector, broertjes en zusjes rennen rond of hun ouders spreken niet zo goed Nederlands. Thuisschoolmaatje wil via een netwerk van vrijwilligers, regio-coördinatoren en mentoren deze leerlingen een extra steuntje in de rug geven.

Wat houdt Thuisschoolmaatje in?
Sinds de lancering van Thuisschoolmaatje.nl hebben ruim 1.500 vrijwilligers zich gemeld. Allemaal enthousiaste mensen die drie keer per week contact willen hebben met een leerling die dat juist in deze periode mist. Niet om de docent of de mentor te vervangen, maar om meer algemene ondersteuning te bieden en vooral te luisteren naar wat voor de leerling die dag belangrijk, leuk of lastig was.

Leerlingen aanmelden

Het is belangrijk dat docenten en mentoren in kaart brengen welke leerlingen baat zouden hebben bij een ‘maatje’ dat hen een steuntje in de rug geeft. Mentoren die leerlingen willen aanmelden, moeten zich eerst registeren via de volgende link. Zodra de docent of mentor zich geregistreerd heeft, ontvangt hij/zij verdere informatie.

Wilt u een thuisschoolmaatje inzetten voor een leerling? Neem dan contact op met boz.l@huygens.nl of skruijer@swvnk.nl.

Waarom Thuisschoolmaatje?
Deze actie is een antwoord op de zorg die vanuit de leden van de vo-raad zijn geuit over de positie van kwetsbare leerlingen. De vo-raad hoopt op uw enthousiasme en medewerking om van dit project, dat van groot belang kan zijn voor een grote groep leerlingen, een succes te maken.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met regiocoördinatoren boz.l@huygens.nl of skruijer@swvnk.nl.

Wat als de spanningen thuis oplopen?

apr 2020 | in Nieuwsberichten

in deze factsheet deelt Rijksoverheid informatie wat te doen als in sommige situaties de spanningen thuis oplopen.

Nieuwe website Leren van gedrag

apr 2020 | in Nieuwsberichten

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft een nieuwe website gelanceerd: https://www.lerenvangedrag.nl/. Vol met toegankelijk wetenschappelijk onderzoek naar gedrag in het onderwijs en hoe hiermee om te gaan.

Terugblik ambitietafel Goed op weg naar leren voor de praktijk - 11 februari 2020

apr 2020 | in Nieuwsberichten

Op 11 februari 2020 namen ruim 75 deelnemers deel aan de ambitietafel over Goed op weg naar leren voor de praktijk.

De start was op Praktijkschool de Viaan met informatie van directeur Maud Croes over het praktijkonderwijs, filmportretten gemaakt door Ruud Davris en de ervaringsverhalen van 2 moeders.

In de bus op weg naar het PCC kwamen de gesprekken tussen de deelnemers los en werden ervaringen en kennis uitgewisseld aan de hand van reflectievragen.

Op het PCC Oosterhout werd het hoofdgerecht geserveerd en vertelde directeur Johan Dekker over de basisberoepsgerichte leerweg.

Aan 8 thematafels bogen de deelnemers zich onder leiding van experts over de vragen:

 • Wanneer praktijkonderwijs, wanneer VMBO basisberoeps?
 • Hoe ziet een onderwijsdag eruit?
 • Welke ondersteuning en begeleiding wordt gebonden?
 • Wat is het toekomstsperspectief van de leerling?
 • Hoe kan de beeldvorming over, het imago van dit onderwijs verbeterd worden?

In de bus terug naar de Viaan werd nagepraat over de vraag:

 • Wat heeft je geprikkeld, verbaasd, geraakt?

Hieronder vindt u een verkorte weergave van de opbrengsten van de ambitietafel.
Om privacy redenen is het helaas niet mogelijk de filmportretten van de geïnterviewde jongeren te delen.

De informatie over praktijkonderwijs en basisberoepsgerichte leerweg

Reflectievragen: de eerste ronde

Welke informatie heb je nodig?

 • Deze dag geeft een heel goed beeld en heeft mijn vooroordelen over praktijkonderwijs weggenomen.
 • Met leerlingen en ouder de school bezoeken! Kijken = weten
 • Meedraaien met een lesdag
 • Een goede presentatie die je kunt delen met PO-scholen voor info avonden voor ouders en leerlingen
 • Toekomstverhalen van oud-leerlingen

Welke kansen zie je voor het kind binnen het praktisch onderwijs?

 • Laten zien waar het kind goed in is
 • Succeservaringen opdoen
 • Zijn/haar eigen route volgen en daarbij (bijna)oneindig mogen vallen en opstaan. Leren door te doen en te zijn wie je bent.
 • Leerlingen kunnen heerlijk met hun handen werken om op deze manier hun talenten te benutten
 • Ergens in ‘uitblinken’. Leren op een manier die bij je past
 • Beoordeeld worden op wat je kunt, positief zelfbeeld
 • Hopelijk weer het plezier om leren terugvinden
 • Meer persoonlijke aandacht door kleinere klassen
 • Eindelijk iets doen wat binnen je mogelijkheden ligt
 • Stapsgewijs ontwikkelen, doelen bereiken

Afbeelding met persoon, binnen, tafel, mensenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Welke uitdagingen zie je voor het kind binnen het praktisch onderwijs?

 • Het vooroordeel over deze vorm van onderwijs
 • De omslag maken van ‘Ik kan niet’ naar ‘Kijk wat ik kan’.
 • Confrontatie met het imago. Belangrijk: basisonderwijs goed voorlichten.
 • Een veel langere weg naar een MBO-3 of MBO-4 diploma
 • Minder keuze in wat je kunt gaan doen.
 • Al op jonge leeftijd in het werkend leven

Afbeelding met tafel, binnen, persoon, zittenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Samenvatting van de gesprekken aan de thema tafels op het PCC

Wanneer kiezen voor praktijkonderwijs, wanneer voor VMBO basisberoepsgericht?
Aan tafel is veel uitleg gegevens over het technische deel. Ouders vragen zich af: hoe kies je nu en op grond waarvan. Wat is een nu een juiste keuze? Ouders hebben behoefte aan hulp daarbij.

Scholen wees je bewust dat deze vraag leeft. Er is teveel onbekend, ook dat je hierbij hulp kunt krijgen vanuit samenwerkingsverband (aandachtspunten basis leerkrachten).

Leerkrachten geven dat de toelatingseisen niet altijd eenduidig/congruent lijken te zijn. En vragen zich af: waarom zijn de criteria zo hard (IQ etc), wat als het kind nog spurt heeft in groep 8. Hoe zit dat dan? Wordt er niet te eenzijdig gekeken? Ook is gesproken over de vraag wie er nu bepaalt of Pro of BB wordt. En dat het nuttig is bij die afweging eerder het voortgezet onderwijs te betrekken.

In het algemeen werd opgemerkt/gevraagd:

 • Is een combinatie van Pro en BB ook mogelijk, zodat je de keuze iets later kan maken en wat meer tijd te nemen voor het bepalen van de juiste keuze voor het kind ?
 • De context van de basisschool is ook belangrijk bij de keuze. Van belang of er veel begeleiding is geweest, is het een grote basis school etc. Dit is van belang voor kans van slagen op voortgezet onderwijs.
 • Er is weinig inhoudelijke terugkoppeling naar de basis school vanuit Pro en BB (anders dan alleen de harde cijfers). Bijvoorbeeld hoe is het lezen nu verder ontwikkeld etc.

De aanbeveling voor basis en voortgezet onderwijs was om samen de doorstroom te bevorderen, samen op tijd de keuze te maken en te zorgen voor goede terugkoppeling over en weer (zodat er meer leervermogen ontstaat, ervaringen delen).

Voorkant reflectiekaartjes, gemaakt door Celine en Jill

Hoe ziet een onderwijsdag eruit?
Over het Praktijkonderwijs werd verteld over de concrete invulling van de dag. Er is veel structuur in de dag, de start van de dag is met de mentor. Er zijn kleine praktijkgroepen, 8 -12 leerlingen per groep, De docenten zijn steeds op zoek om binnen de lessen zoveel mogelijk recht te doen aan individuele leervragen van leerlingen. Er zijn verschillende projecten in het basisonderwijs (groeiklas, skills 8) waar kinderen die graag leren in de praktijk dit al eerder kunnen ervaren.

Over de Basisberoepsgerichte leerweg werd verteld dat ook hier aandacht is voor het individu, maar dat het kind ook in de klas in groepsverband moet kunnen werken .

Wat is het toekomstsperspectief van de leerling?
De doorstroom van de Basisberoepsgerichte leerweg richting MBO2. Het aantal opleidingen op niveau 2 is beperkt, dus het is vaak puzzelen wat past. Soms is het onduidelijk welke MBO2 opleiding je moet doen als je de mogelijkheid om doorstroom MBO3 / MBO4 wilt openhouden. Er is de mogelijkheid een zogenaamd stapeltraject te doen, eerst BBL en dan in 1 jaar kader doen. Voor sommige leerlingen is dat een mooie mogelijkheid, zodat je in 1 jaar kan instromen op niveau 3 of 4 (dan hoef je niet eerst niveau 2 te doen). Belangrijk is: breek niet direct het toekomst perspectief, het toekomstbeeld van de leerling af. De wens van de leerling kan bv fysiotherapie zijn, daarvoor is HBO nodig, maar het doel kan mogelijk ook via tussen stappen bereikt worden

Welke ondersteuning en begeleiding wordt geboden?
Het zou goed zijn na te denken over een vorm van onderwijs voor 10-14 jarigen, omdat jongeren die anders leren soms al in groep 6 afhaken. Het zou mooi zijn als je begeleiding zoals op Pro en BBL al eerder op de basisschool in zou kunnen zetten. Het is belangrijk dat de mogelijkheid van het Praktijkonderwijs eerder op de basisschool in beeld komt en dat dat op een positieve manier gebeurd.

Een vraag die is blijven liggen: wat als het IQ hoger is dan 85 en er leerachterstand is vanwege dyslexie en duscalculie?

Hoe kan de beeldvorming/imago verbeterd worden?
Er is sprake van angst: hoe leerlingen op elkaar reageren, hoe ouders reageren, hoe de samenleving er op reageert. De informatie over leren voor de praktijk staat niet standaard op het programma in de voorlichting , dus niet iedereen is er bekend mee. En onbekend maakt onbemind. Een bijeenkomst zoals deze zou verplichte kost moeten zijn voor alle leerkrachten van groep 7 en 8.

Voorkant reflectiekaartje, gemaakt door Marc

Wat ook nadelig werkt is dat de insteek van het onderwijs teveel eenzijdig opbrengst gericht is. Daar zou je ook in de basis iets aan moeten doen. De vraag is dan daarbij: hoe leg je de accenten in het onderwijs zo, dat het voor iedereen het juiste biedt. Zouden er scholen zijn waar je naar een andere invulling van het onderwijs zou kunnen kijken (klein beginnen)?

Tot slot: de reflectievragen op de terugweg in de bus naar De Viaan

Wat heeft je geprikkeld, verbaasd of geraakt?

Geprikkeld:

 • Deze avond is een must voor ouders, leerkrachten basisonderwijs groep 7 en 8, intern begeleiders
 • Als leerkracht PO heeft de middag mij gesterkt om mij nog meer in te zetten voor het (h)erkennen van deze groep leerlingen
 • Mooi, de individuele begeleiding bij Pro
 • Ook binnen het pro mag er veel aandacht zijn voor het imago, wat leren ze wel en wat zijn hun talenten

Verbaasd:

 • Nog zoveel onbegrip bij de maatschappij
 • Superfijn dat de klassen zo klein zijn, zoveel aandacht voor de kinderen
 • De hoeveelheid zorg die aan de leerlingen wordt besteed
 • De uitstroom mogelijkheden van Pro
 • Nazorg van het praktijkonderwijs
 • De logheid van het systeem (Pro vs BB)
 • Hoeveel partijen er bij betrokken zijn maar zo weinig van elkaar weten
 • Dat Pro zo onbekend is op de basisscholen. Beginnen op de PABO?
 • Te grote onduidelijkheid tussen Pro - BB. De scheidslijn tussen Pro – BB is niet duidelijk. Nog steeds twijfel.

Geraakt:

 • Passie van collega’s
 • Betrokkenheid bij het kind en de openheid. De bereidheid tot overleg
 • De veerkracht van de jongeren in de filmportretten is fantastisch. Ontroerd!
 • Als ouder heeft het ouder verhaal mij geraakt. Wat een herkenning!

Overige opmerkingen

 • Ouders die verdrietig zijn, omdat hun kind niet gelukkig is op de basisschool en zij nu voor de keuze Pro of BB staan. Worstelden met het imago van dit type onderwijs
 • Scholen eerder betrekken, vanaf groep 7
 • Ik liep mee met de rondleiding en was snel dol enthousiast. Denk echt dat mijn zoon op zijn plek is op De Viaan
 • Een hele waardevolle middag/avond om samen te kijken naar de mogelijkheden voor het “niet” gemiddelde kind. Mooie ervaringen gehoord en veel vragen beantwoord
 • Huiswerk op school à thuis geen strijd
 • Kleine klassen, aandacht voor de kinderen
 • Veel geleerd over toelating, type leerlingen en vooral de kansen die geboden worden
 • Wat zou het mooi zijn als tussen Pro en BB een soort dakpanklas komt
 • Een mooie manier om samen uit te wisselen. Ik denk een goede start, wanneer gaan we verder?
 • Procedure moet duidelijker
 • Complimenten voor de opzet en organisatie van deze bijeenkomst

Het vervolg
De intentie was om medio maart een besluit te nemen om jaarlijks voorlichting soortgelijk als deze ambitietafel te laten plaatsvinden. Door de perikelen rond Corona is het overleg waarin dit zou worden afgesproken, uitgesteld.

U wordt hierover later geïnformeerd op de website van het samenwerkingsverband www.swvnk.nl.

Professionaliseringsaanbod 2020-2021: informatie en aanmelding

6 mei | in Nieuwsberichten

Het samenwerkingsverband organiseert jaarlijks een interessant professionaliseringsaanbod. Het aanbod is erop gericht dat professionals beter en doelgerichter in de behoeften van jongeren kunnen voorzien en elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Het geleerde is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Voor informatie en aanmelding, klik hier.

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland gaat van start!

11 mei | in Nieuwsberichten

Door medeondertekening van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland heeft ZonMw een subsidie toegekend aan Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland om de regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland te gaan uitvoeren van juni 2020 – juni 2023.

Kenniswerkplaats
Er wordt een kenniswerkplaats gestart waarmee beoogd wordt om de jeugdzorg in Noord-Holland te verbeteren. Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunt het samenwerkingsverband de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren. In een regionale kenniswerkplaats komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. Door samen te werken, leren en verbeteren, dragen de kenniswerkplaatsen en bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd.

Landelijke uitwisseling
De regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland is 1 van de veertien kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland die van start gaan. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Meer weten? Klik hier.

Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

14 mei | in Nieuwsberichten

Alle aanvragen dienen uiterlijk dinsdag 9 juni 2020, te worden aangeleverd door de school, om nog voor de zomervakantie in behandeling te worden genomen.

Alle aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, kunnen helaas niet meer dit schooljaar in behandeling genomen.

Succesvolle samenwerking RataPlan Alkmaar en CLEO

14 mei | in Nieuwsberichten

Sinds september 2019 hebben CLEO en RataPlan Alkmaar een succesvolle samenwerking. Dankzij de tweedehands fietsen die RataPlan Alkmaar aan het CLEO schenkt, kunnen zij gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren in kwetsbare posities. De jongeren zijn dankbaar en zeggen: “Zo fijn dat ik nu met mijn handen kan werken”.

RataPlan Alkmaar schenkt “Weesfietsen” aan het CLEO. Weesfietsen zijn fietsen die een maand ongebruikt in de fietsenrekken op het station hebben gestaan. Deze fietsen worden na een maand gelabeld en de eigenaar heeft dan 3 werkdagen om de fiets op te halen.

Een fiets is tot een weesfiets gaan behoren doordat deze al lange tijd ongebruikt in de rekken stond. Is iemand zijn of haar fiets dan direct kwijt? Nee! Alle opgeslagen fietsen worden geregistreerd op www.verlorenofgevonden.nl. Wanneer iemand zijn of haar fiets weer terug wil nadat deze is opgeruimd, dan kan de fiets gratis worden opgehaald bij kringloopwinkel RataPlan in Alkmaar aan de Zijperstraat 34 (tijdelijk adres i.v.m. verbouwing van eigen pand aan de Zijperstraat 46-50). De eigenaar moet bij het ophalen de fietssleutel en ID-bewijs meenemen. RataPlan bewaart de fietsen 13 weken voordat ze eventueel opgeknapt worden en in de verkoop gaan of worden geschonken aan het CLEO of de voedselbank. Er wordt altijd gecheckt of de fiets gestolen is. Als dit het geval is, wordt er contact opgenomen met de politie.

Het CLEO is een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Bij het CLEO krijgen leerlingen van 12-18 jaar tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De docenten en coaches bieden onderwijs op maat en helpen de leerlingen om sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen voor een kansrijke toekomst. Het aanbieden van een praktisch programma, zoals het sleutelen aan fietsen en het managen van een fietsenwerkplaats, helpt enorm in de ontwikkeling van de jongeren.

De fietsen die worden opgeknapt door het CLEO, worden geschonken aan jongeren die geen fiets kunnen betalen of worden verkocht. De opbrengsten van de verkochte fietsen gaan terug in de fietsenschuur om deze verder door te ontwikkelen. De leerlingen van het CLEO zijn uiterst dankbaar voor deze mogelijkheid.

Het JGGZ-vo team heeft een nieuw gezicht: Amber van Veen

19 mei | in Nieuwsberichten

Per 1 maart is Amber van Veen als gedragswetenschapper verbonden aan het JGGZ-vo team. In dit bericht stelt zij zich aan u voor.

Haar motto: “Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid” (Albert Einstein)

Rol gedragswetenschapper
Als gedragswetenschapper verbonden aan het JGGZ-vo team breng ik onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met complexe (psychiatrische) problematiek in kaart met als doel schooluitval te voorkomen of op te heffen. Verder bied ik handelingsgerichte ondersteuning aan leerling en ouders/verzorgers, ondersteuningscoördinator, mentor en/of docent.

Achtergrond
Mijn achtergrond is een studie Psychologie (afstudeerrichting Ontwikkelingspsychologie) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en ik ben sinds ongeveer 14 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. Ik heb in deze 14 jaar verschillende functies gehad; van uitvoerend jeugdzorgwerker tot gedragswetenschapper, van psychodiagnostisch onderzoeker tot psycholoog. Ik heb dus brede ervaring op gebied van jeugdzorg in verschillende facetten van het werk. Mijn affiniteit ligt echter uiteindelijk toch aan de “voorkant” van de jeugdzorg; op tijd signaleren, vroeg erbij zijn, maar óók normaliseren en inzetten op eigen kracht. Het onderwijs heeft altijd een grote aantrekkingskracht op mij gehad, mogelijk ingegeven door twee leerkrachten als ouders, waardoor ik dit een prachtige functie vind!

Trots op
Ik hoor vaak terug dat ik heel toegankelijk ben en dat ik goed kan aansluiten. Ook heb ik teruggekregen dat ik heel helder en in begrijpelijke taal kan uitleggen wat bijvoorbeeld de uitkomst van een onderzoek of bepaald gedrag betekent.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om met u samen te werken. Voor advies en consult ben ik bereikbaar via a.vanveen@stichtinggroeimee.nl.

Subsidieregeling voor extra ondersteuning aan leerlingen

25 mei | in Nieuwsberichten

Het kabinet investeert bijna € 500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. De regeling wordt in de week van 25 mei gepubliceerd. De eerste subsidieaanvragen kunnen vanaf 2 juni 2020 worden ingediend.

Meer informatie over het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Versterking team consulenten passend onderwijs

25 mei | in Nieuwsberichten

Per 1 mei zijn Betsie Neijzing en Lineke Woudhuizen gestart bij het samenwerkingsverband. In dit bericht stellen zij zich aan u voor.

Betsie Neijzing, senior consulent passend onderwijs

Achtergrond
Tot voor kort was ik werkzaam als teamleider onderwijs bij een JeugdzorgPlus voorziening. Ook heb ik 10 jaar bij het Altra College (vso school) gewerkt in verschillende (leidinggevende) functies op diverse locaties. Daarnaast heb ik allerlei projecten gedaan die allemaal iets met passend onderwijs te maken hadden.

Drijfveren
Aandacht voor het kind vind ik belangrijk evenals het samenwerken met alle partijen. Gezamenlijk zoeken naar kansen is elke keer weer een uitdaging maar voor mij een heel belangrijk doel.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via bneijzing@swvnk.nl.Lineke Woudhuizen, consulent passend onderwijs/medewerker beleid

Achtergrond
Na de PABO aan het INHolland en de master Onderwijskunde aan de UvA, ben ik in het bedrijfsleven beland. Bij Rvdb (HR bureau) heb ik verschillende functies gehad waarbij ‘ontwikkeling’ altijd centraal stond. Ik heb ervaring opgedaan in het geven van training, coaching en projectmanagement. De gecombineerde functie van consulent/medewerker beleid is op mijn lijf geschreven.

Drijfveren
Mijn vervolgstap naar het samenwerkingsverband is heel bewust: meer doen voor onze maatschappij en dichterbij huis. Samen gaan we voor sterke kinderen met een stevige toekomst.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via lwoudhuizen@swvnk.nl.

Annulering bijeenkomst op 4 juni: ‘Op weg naar een preventieve aanpak ziekteverzuim op alle scholen’

27 mei | in Nieuwsberichten

De laatste bijeenkomst ‘Op weg naar een preventieve aanpak ziekteverzuim op alle scholen’ op 4 juni wordt geannuleerd. Dit heeft twee redenen:

1. Vanwege de coronamaatregelen is het nu nog niet mogelijk om een bijeenkomst van een grote groep mensen te organiseren in het kantoor van het samenwerkingsverband, met inachtneming van de 1,5 meter afstand verplichting.

2. De gemeenten hebben nog geen uitsluitsel gegeven over de financiering van deze methodiek. De besluitvorming heeft door de corona crisis vertraging opgelopen. Het is dus nog niet duidelijk of in september met de invoering van M@ZL gestart gaat worden. Zodra het besluit van de gemeenten bekend is, volgt informatie via het samenwerkingsverband en de GDD.

De landelijke evaluatie passend onderwijs is afgerond. Herkent u de bevindingen?

28 mei | in Nieuwsberichten

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit onder andere uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs dat op 27 mei 2020 werd overhandigd aan Directeur-generaal po en vo, Alida Oppers. Klik hier voor de samenvatting.

Bekijk hier de animaties waarin de belangrijkste resultaten uit het eindrapport aan bod komen.

Uitnodiging en aanmelding webinar Communiceren onder coronadruk op 11 juni

28 mei | in Nieuwsberichten

In uw werk heeft u te maken met leerlingen voor wie passend onderwijs allesbehalve vanzelfsprekend is.
Leerlingen die onder normale omstandigheden al extra aandacht en inzet van u vragen.
Hoe kunt u als professional in gesprek zijn en blijven met ouders en jongeren nu er sprake is van een wereld waarin heel veel anders gaat dan we gewend zijn?

Het webinar Communiceren onder coronadruk beantwoordt de vraag wat effectieve communicatie en samenwerking bevordert, in crisissituaties zoals de lockdown en de nasleep daarvan. Uitgebreide informatie vindt u hierbij.

Als voorbereiding stuurt u casuïstiek vooraf aan het webinar naar de trainer.
Het webinar vindt plaats op donderdag 11 juni van 16.00 – 18.00 uur via GoTo meeting.

U kunt zich via deze link aanmelden, uiterlijk 4 juni a.s.: Direct aanmelden
Maximaal 25 deelnemers.

Bij onvoldoende deelnemers zijn we helaas genoodzaakt het webinar te annuleren. U wordt dan vanzelfsprekend hiervan op de hoogte gebracht.

We kijken uit naar uw spoedige aanmelding.

Informatie webinar

Versterking team CLEO

3 jun | in Nieuwsberichten

Per 1 juni is Barry Smit gestart als docent/coach bij het CLEO. In dit bericht stelt hij zich aan u voor.

Achtergrond
Het afgelopen jaar heb ik als docent Nederlands gewerkt op het Vellesan College in IJmuiden. De twee jaar daarvoor heb ik voor stichting SaKS in Alkmaar flexwerk gedaan en gewerkt als meester van groep 8 op RKBS de Regenboog. In korte tijd heb ik veel scholen gezien en gewerkt met verschillende soorten leerlingen.

Drijfveren
Ik heb de band met de leerling hoog in het vaandel staan. Ik kijk naar een kind en hanteer een passende aanpak per individu. Ik haal mijn voldoening uit de groei van de leerling en het behalen van succeservaringen samen met mijn leerlingen.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via bsmit@swvnk.nl.

Artikel Zorg met impact, De Nieuwe Meso juni 2020

3 jun | in Nieuwsberichten

Hoe kan de impact op leren en ontwikkeling van leerlingen met specifieke behoeften vergroot worden? Lees het artikel Zorg met impact in De Nieuwe Meso over gezamenlijke evaluatie van leerlingondersteuning op 15 scholen binnen ons samenwerkingsverband.

Teams binnen de scholen hebben gezamenlijk hun leerlingenondersteuning systematisch geëvalueerd, om te weten hoe ze de impact op leren en ontwikkeling van leerlingen met specifieke behoeften kunnen vergroten. Teams van leraren, ondersteuningscoördinatoren en andere experts van de school voerden een praktijkonderzoek uit, gericht op diagnose en herontwerp van de eigen praktijk bij leerlingenondersteuning. Medewerkers uit andere scholen, daartoe opgeleid, begeleidden het praktijkonderzoek. Zo bevorderen we niet alleen uitwisseling in school, maar ook tussen scholen.

Download artikel

Vacature projectleider voor het project Kansrijke Loopbanen

10 jun | in Nieuwsberichten

Projectopdracht en profielschets Kansrijke Loopbanen

Context
In 2019-2020 is vanuit het programma VSV (Noord-Kennemerland en West-Friesland) een onderzoeksopdracht verstrekt aan KBA uit Nijmegen. Kern van de opdracht was om in samenspraak met de onderwijspartijen en de betrokken gemeenten een visie te ontwikkelen op de toeleiding naar de arbeidsmarkt van jongeren voor wie het behalen van een startkwalificatie niet tot de mogelijkheid behoort. Hoe rusten we hen toe met zo veel mogelijk kennis en vaardigheden om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Daarbij is het uitgangspunt geweest dat jongeren met een positieve insteek benaderd kunnen worden, waarbij niet het ontbreken van een startkwalificatie benadrukt wordt maar juist het behalen van certificaten en verklaringen van expertise.

Het onderzoek heeft de volgende documenten opgeleverd:
• de propositie
• de geformuleerde visie
• de achterliggende cijfers
• een vraag- en antwoord lijst

Momenteel loopt het proces voor het onderschrijven van de visie door de bestuurders van zowel de gemeenten als de onderwijsinstellingen.

Bestuurlijk draagvlak en aansturing
In de tekst van de gezamenlijke visie staat op pagina 4 onder ‘Pijler 2. Breed bestuurlijk draagvlak’ dat een bestuurlijke samenwerking een essentiële voorwaarde is om de gezamenlijke doelen te kunnen realiseren.

Het gaat daarbij om betrokken onderwijsbesturen en betrokken gemeenten, die daarin willen optrekken met bestuurlijk verantwoordelijken op de terreinen van arbeidsmarkt, werk, zorg en hulpverlening.

We benutten hiervoor bestaande overlegstructuren (SG VSV-NK en BO VSV-WF) en we willen op termijn ook de regio Kop van Noord-Holland laten aansluiten.

Voor de directe aansturing van dit project is een stuurgroep Kansrijke Loopbanen gevormd bestaande uit:
Anne Veldt, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, voorzitter
Nico ’t Hooft, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo West-Friesland
Gerard Oud, bestuurder Clusius College
Wiebe Terpstra, directeur Horizon College
Femke Blokker, beleidsadviseur RPA-NHN
Petra Taams, beleidsadviseur gemeente Hoorn
Willie van der Pijl, beleidsadviseur gemeente Alkmaar (tijdelijk)
Joki Harms, programmamanager VSV-steunpunt

Deze stuurgroep is opdrachtgever voor de projectleider en is ook sparringpartner.
De stuurgroep is tevens de schakel naar de SG VSV-NK en BO VSV-WF.

Opdracht
Om deze visie tot ontwikkeling te brengen, handen en voeten te geven, zijn wij op zoek naar een projectleider.

De projecteider Kansrijke Loopbanen ontwikkelt in samenspraak met partijen een concreet plan van aanpak voor de jaren 2020-2024 met daarin:
• Een voorstel voor het ontwikkelen van bestuurlijk draagvlak
• Een voorstel voor uitvoering van pilots MBO Arbeid
• Een voorstel voor uitvoering van de regionale tafels
• Een voorstel voor uitvoering van geïntegreerde routes
• Een structuur voor een stuurgroep en werkgroep(en)
• Een begroting
• Een voorstel voor de verbreding van het project naar de regio Kop van Noord-Holland

Profiel van een projectleider
• Ervaring met het leiden van projecten
• Affiniteit en ervaring met het onderwerp en een netwerk in de regio
• Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
• Overzichtsvorming en strategisch denken
• Resultaatgericht, oplossingsgericht
• Gevoel voor verhoudingen en daarmee de juiste wegen weten te vinden

Periode en ureninzet
De duur van het project is voorlopig vastgesteld van 1 september 2020 – 31 december 2021. Na 1 jaar zal een evaluatie plaatsvinden die de inzet voor de periode daarna zal bepalen.

Ureninzet is 8 uur per week.

Sollicitatie
U kunt uw sollicitatie richten aan Anne Veldt, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, via aveldt@swvnk.nl. De sluitingsdatum is 21 juni 2020. De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdagochtend 1 juli 2020.

Schooluitval bij nieuwkomers voorkomen met een ‘village’-aanpak

23 jun | in Nieuwsberichten

Samen met Lokaal 0, Stichting Groeimee en alle taalklassen in de regio, gaan we aan de slag om onderwijsprofessionals en jeugdcoaches te ondersteunen ten behoeve van het welbevinden van nieuwkomers.

It needs a village to raise a child
De cultuurtolken van Lokaal 0 gaan aan de slag met het door hen ontworpen village-concept. Ze brengen de verschillende leefwerelden (thuis, school, community) van leerlingen in kaart en analyseren de impact van deze leefwerelden op hun ontwikkeling. Zo leren we begrijpen waar gedrag vandaan komt, ontdekken we potentie, en bieden we de jongeren een positief perspectief.

Doel van het project

 • Het ontwikkelen van een (betere) zorgroute voor nieuwkomers
 • Deskundigheidbevordering van de professionals door het toepassen van cultuurvertolking
 • Professionaliseren van docenten, taalklas coördinatoren, ondersteuningscoördinatoren en ketenpartners.

Samenwerking
Onderwijs aan nieuwkomers gaat verder dan school alleen. We werken samen met projectleden van verschillende vo-scholen (PCC, De Viaan, Horizon College) en met de gemeente om een route aan te leggen ten behoeve van het welbevinden van nieuwkomers in de regio.

Kansen voor thuiszittende leerlingen

23 jun | in Nieuwsberichten

Onderwijs op afstand
Door de coronacrisis heeft er een digitale revolutie ‘onderwijs op afstand’ plaats gevonden in de afgelopen maanden. In hoog tempo en met heel veel inzet zijn alle scholen aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor alle leerlingen doorgang kon vinden. Zelfs schoolexamens werden op afstand afgenomen. Deze ontwikkeling maakte Irma de Wit, senior consulent passend onderwijs en projectleider thuiszittende leerlingen nieuwsgierig naar de vraag wat wij hiervan kunnen leren, vasthouden en gebruiken om nog meer maatwerk voor (dreigend) thuiszittende leerlingen te bieden.

Vragen
De volgende vragen zijn gesteld aan ondersteuningscoördinatoren, leerplichtambtenaren en het Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HIT).

 • Wat is er in deze coronaperiode ontwikkeld waar je trots op bent en waarvan jij kansen en mogelijkheden ziet om dat straks in te gaan zetten bij (dreigend) thuiszittende leerlingen?
 • Kun je concrete voorbeelden geven? Dit kan/mag van alles zijn. Een handige website, een zelf ontwikkelde tool, de ontdekking dat videobellen ook effectief kan zijn, etc.
 • Wat ga je vast houden en verder ontwikkelen?

Reacties
Alle respondenten waren het unaniem eens over de tijdwinst die er digitaal te behalen valt. MDO’s kunnen snel worden ingepland, waardoor acties voor leerlingen sneller worden ingezet. Bovendien biedt een digitaal MDO in sommige gevallen meer rust en veiligheid. Een leerling hoeft niet op school om tafel met een grote groep volwassenen, maar kan in een veilige thuisomgeving het gesprek aangaan. Het ‘lastiger kunnen invoelen van emoties’ werd door diverse respondenten als nadeel benoemd.

Het HIT gaf aan dat de digitale hulpmiddelen mogelijkheden bieden om op snelle en eenvoudige wijze contact met de leerling te houden. Maatwerk is hierbij de norm. Wat voor de ene leerling werkt, hoeft voor een andere leerling niet te gelden. Vind je videobellen eng, dan kan contact via WhatsApp ook. Het belangrijkste is dat je als leerling in beeld bent en blijft. Dat je gezien en gehoord wordt.

Vanuit de leerplichtambtenaren is veel waardering voor de snelle en adequate acties die vanuit de scholen zijn opgezet om het onderwijs op afstand op te zetten. Ook spreken de leerplichtambtenaren hun waardering uit voor het vso dat snel actief was voor met name de kwetsbare groep leerlingen. De vso scholen schakelden snel de hulp in van onder andere leerplichtambtenaren voor leerlingen die van de radar dreigden te verdwijnen. Telefonisch contact vanuit de leerplichtambtenaren met duidelijke afspraken was vaak al voldoende om in beweging te komen. No-escape monitoring noemde de betreffende leerplichtambtenaar dit en tijdwinst voor de toekomst. Er hoeft dus niet altijd een verzuimspreekuur plaats te vinden op het stadskantoor; een belletje is vaak al genoeg.

Hoe reageerden leerlingen op onderwijs op afstand?
Er onderscheidden zich grofweg twee groepen leerlingen in hun reactie naar plotseling volledig digitaal onderwijs op afstand:

 1. De leerlingen die opbloeien bij deze vorm van onderwijs. Vooral het wegvallen van stress en angst om naar school te gaan worden benoemd als positieve factoren. Dankbare ouders die hun kind aan het werk zien gaan en leerlingen die aangeven eindelijk geen uitzondering meer te zijn.
 2. De leerlingen die niet goed tot leren en werken komen en thuis onvoldoende ondersteuning en motivering ondervinden om dit zelfstandig uit te voeren. Veel scholen hebben dit ondervangen door een hybride vorm van onderwijs te creëren. Digitale lessen in combinatie met fysieke momenten op school.

Eén school gaf aan docenten extra taken te hebben gegeven voor deze groep leerlingen, waarbij 1 op 1 contact en 2 à 3 keer per week contact de norm was.

Vanuit de scholen is er ook veel waardering voor de enorme hoeveelheid online leermiddelen die in korte tijd ontwikkeld zijn. Dit maakte het voor scholen mogelijk om voor een vaste aanpak en structuur te kiezen.

Er is veel informatie over online-leren op internet te vinden. Zelfs zoveel dat je al snel de digitale weg kwijtraakt. De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan,2000) en transactional distancetheorie (Moore 1993) zijn helpend om orde in de hoeveelheid informatie te scheppen en handvatten voor de praktijk te genereren.

Zelfdeterminatietheorie
Deze theorie gaat uit van drie psychologische basisbehoeften van de mens; autonomie, competentie en relatie (verbondenheid). Wanneer aan deze behoeften is voldaan, zullen mensen meer gemotiveerd zijn voor de taak die zij moeten volbrengen.

Transactional distance theorie
De transactional distance theorie van Moore is een theorie die gaat over de psychologische en communicatieve ruimte tussen docent en leerling. De leeropbrengst bij afstandsonderwijs is afhankelijk van drie factoren: dialoog, structuur en autonomie. Alleen als deze factoren in balans zijn, leert een leerling op afstand effectief.

Kansen voor thuiszittende leerlingen
Wanneer we beide theorieën afzetten tegen de feedback van de ondersteuningscoördinatoren, leerplichtambtenaren en het Heliomare Interventieteam Thuiszitters zien we de volgende kansen voor thuiszittende leerlingen:

Relatie (verbondenheid)/dialoog
Binnen deze behoefte gaat het over gehoord en gezien worden. Het gevoel hebben dat je erbij hoort. Zorg te allen tijde dat de leerling die thuis zit het gevoel heeft dat hij/zij er nog steeds bij hoort en er toe doet, dat er contact is. Mooie voorbeeld is de feedback van het HIT dat op welke manier (ook in coronatijd) dan ook, het contact met de leerling op de eerste plaats heeft gezet. Ook de school die docenten extra taken heeft gegeven om 2 à 3 maal per week 1 op 1 contact met de jongeren te hebben, is een mooi voorbeeld van het behouden en verder uitdiepen van de relatie. Leerlingen geven aan dat ze in coronatijd er weer bij hoorden en geen uitzondering meer waren.

Uitdaging
De grootste uitdaging zit in het kunnen leveren van maatwerk en het vrij maken van tijd hiervoor. Het thuisschoolmaatjes project heeft een flink aantal vrijwilligers opgeleverd. Er zijn echter maar weinig aanmeldingen vanuit de scholen gekomen. Twijfel over de kwaliteit van de geleverde begeleiding was een veel gehoord argument om niet aan te melden.

In het verder uitwerken van het thuisschoolmaatjes project waarbij oog is voor de kwaliteit van de geleverde dienst zit een kans voor de thuiszittende leerling. Verder is het altijd goed om in je achterhoofd te houden dat relatie en contact essentieel zijn om de leerling binnenboord te houden. Een appje of mailtje om van je te laten horen kost relatief weinig tijd. Verder gaf de school met het 1 op 1 contact aan deze werkwijze verder te willen ontwikkelen en uit te diepen. Interessant om dit te volgen en/of aan te haken.

Tot slot is de no escape monitoring vanuit de leerplichtambtenaar ook een mooi voorbeeld om op een snelle manier leerlingen in kaart te hebben en contact te leggen.

Autonomie
Leerlingen voelen zich autonoom wanneer zij zelf kunnen bepalen aan welke taak zij op welk moment gaan werken. Van belang daarbij is dat zij weten en begrijpen waarom de taak belangrijk is. Binnen de groep van opbloeiers die gesproken zijn, was dit een belangrijke factor voor hun motivatie: “Ik kon zelf mijn dag indelen en bepalen wanneer ik aan de slag ging”. Met name leerlingen die om medische redenen minder energie hebben, geven aan het fijn te vinden niet al hun tijd en energie te moeten stoppen in het naar de school locatie te gaan. Voor het onderwijs de uitdaging om te onderzoeken welk maatwerk er mogelijk is en hybride onderwijs vorm te geven.

Structuur
Bij structuur draait het om de mate van flexibiliteit. In hoeverre kunnen doelen, opdrachten en toetsen die zijn vastgelegd aangepast worden om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerling? Een vraag waarover nagedacht moet worden. De reactie van een leerplichtambtenaar zegt in dit kader misschien genoeg:

“Ik kreeg daarover net een telefoontje van een moeder van 2 hoogbegaafde kinderen. De oudste is vastgelopen in het regulier onderwijs en is voorzien, na veel ellende, van een werkend maatwerkprogramma. De jongste zit in regulier basisonderwijs, waar onvoldoende ‘voeding’ gegeven wordt en aan het eind van een schooldag is hij zo moe dat er geen energie meer is voor andere, meer passende activiteiten. Moeder vroeg of een combi mogelijk is tussen deels onderwijs op school en deels onderwijs thuis. Nee dus. Niet als je nog niet bent vastgelopen. Zo triest. Terwijl de jongen compleet is opgebloeid in de weken thuis met onderwijs dat door moeder voor hem passend is gemaakt. Een verhaal voor de politiek, en ik heb moeder een aantal verwijzingen gegeven waarmee ze verder kan. Maar ook een oproep om bestaand onderwijs meer tegemoet te laten komen aan de behoeften van kinderen.”

Het testen en toetsen van leerlingen op afstand is nog een nieuw te ontdekken wereld, waarin alle scholen nu ervaring hebben opgedaan. Wat zijn hun ervaringen? Waar liepen zij tegen aan? En wat hebben zij nodig om dit verder te ontwikkelen?

Competentie
Deze behoefte gaat over de dingen doen waar je goed in bent en het benutten van talent. Het enorme aanbod van digitaal materiaal biedt creatieve kansen om hiermee aan de slag te gaan. Wat kun je naast het verplichte curriculum als leerling nog meer leren om je aanwezige talenten te benutten en verder uit te bouwen?

Handvatten en vragen
Deze eerste verkenning levert een aantal handvatten en evenzoveel vragen op die in de praktijk verder uitgewerkt kunnen worden. In deze enquête zijn bijvoorbeeld de jongeren zelf, hun ouders en de hulpverlening niet meegenomen. Wat zijn hun ervaringen en waar zien zij kansen voor thuiszittende leerlingen?

Irma hoopt dat dit artikel een eerste aanzet is voor het verder ontwikkelen van een aantal mooie zaken die wij tijdens de coronatijd ervaren en ontdekt hebben. Dat de ministers Slob en van Engelshoven ook nadenken over deze kansen werd deze week duidelijk door de kamerbrief die zij verstuurden. In deze brief geven zij aan te willen verkennen op welke manier je online lessen kunt gebruiken voor hybride onderwijs als structurele oplossing bij thuiszittende leerlingen. Dit in combinatie met fysiek onderwijs.

Bereikbaarheid samenwerkingsverband tijdens zomervakantie

1 jul | in Nieuwsberichten

In verband met de zomervakantie is het kantoor van het samenwerkingsverband gesloten van maandag 13 juli tot en met vrijdag 7 augustus.

De consulenten passend onderwijs zijn tot en met vrijdag 10 juli en vanaf woensdag 12 augustus telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 072 - 79 20 100. E-mail berichten worden tot en met vrijdag 10 juli en vanaf woensdag 12 augustus gelezen via loketpao@swvnk.nl

Save the date: 28 oktober 2020 - Conferentie POVO voor alle professionals rondom de overgang po-vo

1 jul | in Nieuwsberichten

Save the Date
28 oktober 2020
Conferentie POVO voor alle professionals rondom de overgang po-vo

Iedereen gemotiveerd
Ik kan het
Ik kan het zelf
Ik hoor erbij

Op 28 oktober 2020 organiseert de netwerkgroep 10-14 in samenwerking met samenwerkingsverband ppo-nk en samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland de tweejaarlijkse POVO-conferentie. De conferentie staat dit jaar in het kader van Motivatie om te leren. We zoomen specifiek in op de invloed van de overgang van het po naar het vo op de motivatie van leerlingen.

Motivatie is de motor die leidt tot leren. Hoe doe je dat, leerlingen motiveren? Hoe zorg je ervoor dat jongeren gemotiveerd raken en blijven om hun talenten te benutten? Om naar school te gaan, te leren, hun werk te doen? De een wil niets. De ander wil juist van alles tegelijk, maar kan maar niet kiezen. Jongeren zijn onderling heel verschillend.

Er zijn verschillende factoren die effect hebben op de motivatie van leerlingen, factoren waar de school invloed op kan uitoefenen. We kunnen kinderen en jongeren helpen om hun persoonlijke drijfveer te ontdekken. Wat vind je leuk om te doen? Wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in?

Een boeiend thema, dat naadloos aansluit bij onze zoektocht naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling en nieuwe wegen om samen te leren en samen te leven.

In de workshopronde willen we deze zoektocht naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling verder uitdiepen door initiatieven in onze regio te bespreken die de ontwikkeling in de leeftijd 10-14 ondersteunen. Samen staan we stil bij de uitdagingen waar we voor staan en waar we iets in kunnen betekenen en waarmee we onze leerlingen helpen ‘leerfit voor het vo’ te worden.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan kansen(on)gelijkheid, opstroom & afstroom, de invloed van social media, sport en bewegen in relatie tot structuur en de routes die doorlopen kunnen worden.

Op de conferentie in 2018 hebben we gemerkt dat ontmoeting de sleutel is voor een succesvolle afstemming tussen po en vo. Tijdens de conferentie wordt hier, naast een kort en aansprekend inhoudelijk programma, uitgebreid ruimte voor geboden.

Het globale programma

14.30 – 15.00 Inloop met koffie en thee

15.00 – 15.10 Opening

15.10 – 15.45 Keynote speech “Motivatie Binnenstebuiten”

15.45 – 16.45 Workshopronde

16.45 – 17.00 Centrale afsluiting

17.00 Borrel

In september 2020 ontvang je het definitieve workshopprogramma, waarna je je kunt inschrijven voor deze middag en een workshop naar keuze kunt aangeven.

Vanwege de maatregelen en onzekerheid rondom het corona-virus kan het zijn dat we na de zomervakantie moeten besluiten om de conferentie te verplaatsen. We zullen jullie hiervan dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Inschrijving voor digitale opfris-training TOP dossier op 14 september van 16.00-17.00 uur geopend!

13 aug | in Nieuwsberichten

We organiseren een digitale training TOP dossier voor nieuwe collega's en collega's die graag hun kennis willen opfrissen op maandag 14 september van 16.00 - 17.00 uur. Deze training wordt verzorgd door Saskia Kuijer.

Inhoud van de training

 • Uitgangspunten HGW als basis voor TOP dossier
 • Het proces in TOP dossier doorlopen
 • De belangrijkste soorten aanvragen: TVIA – TLV – CLEO – delen met anderen (swv-CLEO- HIT) en lastige aanvragen (zoals proces van aanvraag van een TLV voor jongere op CLEO)
 • Hoe je na afronding van een TOP dossier belangrijke informatie kunt meenemen naar een volgend TOP dossier
 • Hoe je proactief TOP dossier kunt invullen en hierover afspraken kunt maken met de consulent van jouw school

Aanmelden
Via deze link graag aanmelden.

Scholen mogen 'zorgarrangeur' inzetten

27 aug | in Nieuwsberichten

Vijftig scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, mogen vanaf schooljaar 2020-2021 gebruik maken van een ‘zorgarrangeur’. Deze deskundige biedt ondersteuning bij het ‘regelen van financiering, zodat leerlingen de juiste zorg en begeleiding krijgen tijdens de lessen of bij het naar school gaan’.

Scholen die van deze maatregel gebruik willen maken krijgen gedurende twee jaar ondersteuning. Dit is één van de drie maatregelen van de ministeries van OCW en VWS om de zorg tijdens onderwijstijd beter te organiseren. Kijk hier voor meer informatie en de aanmeldprocedure.

Handhaving leerplicht weer mogelijk

31 aug | in Nieuwsberichten

Vanaf dit schooljaar is handhaving van de leerplicht in het primair en voortgezet onderwijs weer mogelijk bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis blijven omdat zij of familieleden behoren tot de risicogroep, maar het aangeboden programma van school niet volgen.

In samenwerking met het ministerie van OCW heeft de vereniging van leerplichtambtenaren, Ingrado, een stappenplan opgesteld voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar. In dit stappenplan staat beschreven in welke situaties handhaving vanaf nu weer mogelijk is.

Uitgangspunt voor de zomervakantie was dat er niet handhavend werd opgetreden, tenzij na onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake was van luxe verzuim of absoluut verzuim. Er was geen handhaving voor kinderen met een kwetsbare gezondheid of als zij familieleden hebben met een kwetsbare gezondheid. Ook voor gezinnen waarbij angst voor het coronavirus een rol speelt werd er niet gehandhaafd op de leerplicht. Vanaf schooljaar 2020-2021 is handhaving weer volledig mogelijk.

De leerplichtambtenaar werkt volgens de MAS. Dit betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet. Dit geldt dus ook voor: kinderen of jongeren met een kwetsbare gezondheid, kinderen of jongeren met familieleden met een kwetsbare gezondheid, en ouders of leerlingen met corona-angst. Zij moeten het door de school aangeboden onderwijsprogramma (waarbij al dan niet sprake is van afstandsonderwijs als maatwerkoplossing) volgen.

Bron: Verus

Inschrijven voor thema-café "Maatwerk in onderwijs voor (hoog)begaafde jongeren" nog mogelijk - 1 oktober 2020

31 aug | in Nieuwsberichten

Welke mogelijkheden en wettelijke ruimte bestaan er voor maatwerk in onderwijs voor (hoog)begaafde jongeren? Deze en andere vragen worden beantwoord in het thema-café.

Klik hier voor aanmelding.

De training Hoogbegaafdheid start op 22 oktober. Hoe werkt en leert het hoogbegaafde brein?
Welke aanpassingen in onderwijs en begeleiding zijn van belang op school? In deze training wordt u meegenomen in de belevingswereld van een hoogbegaafde jongere. Voor meer informatie:

Klik hier voor aanmelding.

Versterking team consulenten passend onderwijs

1 sep | in Nieuwsberichten

Per 17 augustus is Ingrid Twaalfhoven gestart bij het samenwerkingsverband. In dit bericht stelt zij zich aan u voor.

Achtergrond
Na mijn studie Forensische orthopedagogiek heb ik 4,5 jaar als jeugdbeschermer bij Bureau jeugdzorg Amsterdam gewerkt. Ik wilde ook graag ervaren hoe het is om meer met de jongeren te werken en preventiever hulp te bieden. Als POH (praktijkondersteuner huisarts) voor kind en jeugd heb ik 4,5 jaar kinderen en jongeren behandeld met lichte psychische en-of sociale problematiek en kinderen en jongeren met complexe problematiek doorverwezen naar specialistische zorg.

Drijfveren
Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij De Spinaker. Werken binnen een dynamisch veld, met vele verschillende taken en waarin de leerling centraal staat is wat mij enorm aanspreekt. In de functie van consulent passend onderwijs komen deze punten allemaal samen en ik kijk er naar uit om bij te dragen aan sterke kinderen met een stevige toekomst.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via itwaalfhoven@swvnk.nl.

Akkoord voor M@ZL project in regio Alkmaar!

10 sep | in Nieuwsberichten

De gemeenten in de regio Alkmaar zijn akkoord met de uitrol van M@ZL op alle vo scholen in de regio Noord-Kennemerland. Het betreft een gefaseerde uitrol over een periode van 2 jaar. Ieder schooljaar wordt gestart met 10 scholen.

M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een effectieve methode voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij leerlingen. Ziekteverzuim is wat omvang betreft een groter probleem dan spijbelen zoals uit de cijfers blijkt. M@ZL brengt deze groep in beeld die met de juiste aandacht en begeleiding geholpen zijn.

Op 20 oktober vindt de digitale kick-off van het M@ZL project plaats, van 14.00 - 17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt de verdere uitwerking van de implementatie toegelicht. De uitnodiging voor medewerkers van de scholen volgt.

Wilt u zich alvast scholen in het voeren van verzuimgesprekken? Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Convenant gastleerlingschap/proefplaatsing

10 sep | in Nieuwsberichten

Soms kan het helpen om een leerling met een ondersteuningsbehoefte een nieuwe kans te geven op een andere school. In deze situatie maken scholen vaak afspraken over een proefplaatsing of gastleerlingschap. Onderstaand document helpt scholen om heldere afspraken met elkaar en met ouders en leerling te maken.

In het convenant gastleerlingschap is de belangrijke wet- en regelgeving verwerkt. Zo is er o.a. in verwerkt dat een proefplaatsing geldt voor maximaal 3 maanden. Daarna beslissen de scholen, ouders en leerling op welke school de leerling officieel ingeschreven wordt. Daarnaast is het belangrijk dat gedurende de proefplaatsing regelmatig evaluaties plaatsvinden (3 maal) en dat de proefplaatsing start met een helder OPP, waarin de behoeften van de leerling en de ondersteuning is uitgewerkt.

Meer informatie over achterliggende wet- en regelgeving vindt u terug in het document of via www.onderwijsgeschillen.nl (zoektermijn: proefplaatsing).

Download document convenant gastleerlingschap/proefplaatsing

Getuigschrift vso vervangen voor schooldiploma

14 sep | in Nieuwsberichten

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) heeft ingezet op een wetswijziging om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een bekroning verdienen op het einde van hun middelbare schooltijd. De regering heeft de reacties op dit wetsvoorstel afgewogen en besloten om in dit voorstel ook te regelen dat leerlingen in de vso profielen dagbesteding en arbeidsmarkt een schooldiploma zullen ontvangen. Dit is verwerkt door het toevoegen van een apart wetsartikel waarin wordt geregeld dat de leerlingen een schooldiploma met bijbehorend portfolio zullen krijgen als ze voldoen aan het reglement wat door de vso-school wordt opgesteld.

Voor wat betreft het civiel effect van het schooldiploma is in overleg met DUO onderzocht of het uitvoerbaar is om de schooldiploma’s pro en vso op te nemen in het diplomaregister. Hieruit is gebleken dat dit mogelijk is, maar de verwachting is dat dit zowel bij DUO als bij de scholen een te grote tijdsinvestering vraagt. Daarom heeft de regering besloten om het schooldiploma niet op te nemen in het diplomaregister.

Bron: nieuwsbericht LECSO

"Ik ben blij dat Laura met het idee voor de robot kwam"

22 sep | in Nieuwsberichten

Tess is een hardwerkende meid die kampt met jeugdreuma. Ze doet havo op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. In het voorexamenjaar trekken haar ouders aan de bel: het gaat niet goed met Tess. Ze is soms zo moe dat ze niet kan slapen. Laura Bal, voorheen ondersteuningscoördinator van deze school, klopt aan bij het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Die bekostigt de aanschaf van klassenrobot AV1. “Het maakte haar week rustiger, school putte haar niet meer uit”, aldus Laura. En Tess is blij – ze heeft inmiddels haar havo diploma op zak.

Laura Bal, was orthopedagoog en ondersteuningscoördinator op de Adriaan Roland Holstschool. “Ik stuur de trajectbegeleiders aan, die leerlingen begeleiden die extra zorg nodig hebben. Daarbij zijn mijn meest naaste collega’s – buiten de teamleiders op school – professionals als de J&G-coach, de leerplichtambtenaar en vooral de consulent van het samenwerkingsverband. Ze is voor mij de link naar heel veel kennis over zorginhoud en zorgproces, maar ook naar ondersteuning als een leerling vastloopt. Ze speelt een grote rol bij casussen waar het ingewikkeld wordt, er meerdere partijen betrokken zijn en er gezocht moet worden naar een alternatieve aanpak binnen of buiten de school. Fijn dat er dan iemand is die alle onderwijsplekken en behandelingen kent en de wegen ernaartoe.”

Klein wit poppetje
Laura ontmoette Tess toen zij vastliep op de school. “Ik heb jeugdreuma”, vertelt Tess. Ik wil graag alles kunnen, maar ik heb een fysieke beperking waardoor alles extra energie kost. De eerste jaren op de havo gingen nog wel. Maar de vermoeidheid werd steeds erger. Ik heb vaak opstartproblemen, mijn gewrichten willen in de ochtend niet. En aan het eind van de dag is de energie meestal op.”

Tess’ ouders trokken aan de bel na de eerste SE-week. “Tess was ontzettend moe en haar reuma speelde op”, vertelt Laura. “Dat was zorgelijk, ze had dat jaar nog veel opdrachten en twee SE-weken voor de boeg. Ik stelde voor klassenrobot AV1 in te zetten. Deze klassenrobot is vrij nieuw. Er was al een klassenmaatje van KPN, maar dat is een gigantisch apparaat. De AV1 is een klein wit poppetje met een groot hoofd. Het is een aandoenlijk ding. Dat helpt hoe de klas ermee omgaat. Twee, drie vriendinnen van Tess werden er verantwoordelijk voor. Ze zetten de robot op een tafel in de klas en het werd Tess.”

Lessen vanuit bed

De AV1 werkt simpel. De leerling kiest op welk apparaat ze hem wil gebruiken en daarmee wordt de AV1 gekoppeld. “Ik had contact via de iPad”, aldus Tess. “Ik zag en hoorde alles. Tegelijk vond ik het heel ik fijn dat mijn klasgenoten mij niet konden zien, ik was vaak te vermoeid om rechtop te zitten. Meestal volgde ik de lessen vanuit mijn bed. Door de AV1 kon ik de eerste of laatste lessen thuis volgen. Vriendinnen haalden de robot bij de receptie op en zetten hem in de klas op de juiste plek. Ze hebben het ook wel eens een hoedje opgezet en een sjaal omgedaan.”

Leerlingen die met de robot werken kunnen swipen en zo in iedere richting kijken. Verder kunnen ze meepraten en met emoticons laten zien wat ze voelen. “Als ik een vraag had, drukte ik op een knopje en dan ging het hoofd van het poppetje branden”, legt Tess uit. “Het was wel belangrijk dat docenten contact met me maakten. Bij de docenten die dat goed deden, haalde ik betere cijfers.”

Effect duidelijk
Het effect van de inzet van AV1 werd snel duidelijk. “We hebben een aantal keer samen met Tess, haar ouders en het samenwerkingsverband geëvalueerd”, aldus Laura. “Doel van de robot was te zorgen dat Tess’ energie beter op peil bleef. Dat was precies wat gebeurde. Tess voelde zich mentaal rustiger. Ze hoefde niet te stressen, omdat ze naar school moest. Dat was het fijnste resultaat.”

Nieuw programma vsv - Jij telt mee!

23 sep | in Nieuwsberichten

Het nieuwe programma vsv - Jij telt mee! is vastgesteld. Voor de komende jaren zijn financiële middelen beschikbaar om projecten uit te voeren die:

 • bijdragen aan het verminderen van vsv
 • uitgevallen jongeren terug naar school leiden of aan een baan helpen
 • jongeren zonder startkwalifcatie begeleiden bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt

Klik op de infographic voor meer informatie.

Heeft u interesse in het volledige programma vsv? Neem dan contact op met Mirjam Kinneging. Zij is bereikbaar via mkinneging@swvnk.nl.

Nog plekken beschikbaar voor de training Sociaal emotioneel functioneren op 8 oktober

24 sep | in Nieuwsberichten

Het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen vormt de basis voor de leerresultaten die zij halen. Nu in deze corona tijd van belang om hierbij stil te staan en aandacht aan te geven.

Aantal bijeenkomsten: 2
Data: 8 en 29 oktober
Tijdstip: 16.00 - 20.00 uur
Locatie: kantoor samenwerkingsverband, Hertog Aalbrechtweg 6, Alkmaar

Aanmelden via deze link

Rapport Kinderombudsman: Passend onderwijs is nog geen inclusief onderwijs

28 sep | in Nieuwsberichten

Kinderen zijn over het algemeen ‘best tevreden’ over de hulp die ze op school krijgen, maar zodra de hulpvraag complexer wordt, voldoet de ondersteuning en hulpverlening niet meer en hebben scholen niet altijd voldoende expertise, tijd en ruimte beschikbaar. Ook voelen de kinderen zich niet altijd gezien of gehoord. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Kinderombudsman naar passend onderwijs onder 184 kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

De Kinderombudsman doet vier suggesties voor verbetering van passend onderwijs:

 1. Er moet meer kennis worden opgebouwd door onderwijspersoneel (ook al tijdens de opleiding) over de problemen die kinderen hebben.
 2. Breng meer rust en structuur aan op school door kleinere klassen en meer docenten voor de klas. Zo is er ook meer tijd voor individuele aandacht.
 3. Het is belangrijk dat het voor kinderen, en hun ouders, duidelijk is hoe bepaalde beslissingen over de hulp genomen worden. Als bekend is waarom hulp soms niet mogelijk is, kan er samen met school gekeken worden naar wat dan wél mogelijk is.
 4. Scholen moeten beter in de gaten houden of de hulp die kinderen krijgen wel de juiste is. En ze moeten leren hoe ze dit kunnen meten.

Met dit rapport wordt ook de stem van de leerlingen gehoord bij de evaluatie passend onderwijs. De VO-raad steunt de wens van de Kinderombudsman om toe te werken naar inclusiever onderwijs. Daarbij kan nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs helpen én ondersteuning van jeugdhulpverlening via de gemeente. Zeker met het huidige lerarentekort zijn die vormen van samenwerking en ondersteuning nodig om aan de wensen van de leerlingen tegemoet te kunnen komen.

Klik hier voor het rapport van de Kinderombudsman: Passend onderwijs is nog geen inclusief onderwijs

Overgang po-vo - documenten schooljaar 2020-2021

5 okt | in Nieuwsberichten

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is. Daarom hebben de schoolbesturen in de regio Noord-Kennemerland afspraken gemaakt over hoe we deze overgang in goede banen kunnen leiden. Klik hier voor een overzicht van de afspraken en bijbehorende documenten voor het schooljaar 2020-2021.

Herinnering aanmelding M@ZL kick-off op 20 oktober

7 okt | in Nieuwsberichten

Het project M@ZL gaat op 20 oktober officieel van start! In de interactieve kick-off wordt u geïnformeerd over de stappen, rollen en verantwoordelijkheden binnen de M@ZL methodiek.
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor deze online bijeenkomst, dan vragen we u om dit zo spoedig mogelijk te doen. Heeft u dit wel al gedaan, dan hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Deelname is kosteloos en aanmelden* kan via: Direct aanmelden

* Uw persoonlijke gegevens (naam, functie, organisatie en e-mailadres) worden uitsluitend voor de organisatie van deze bijeenkomst gebruikt.

Programma

14.00 uur

Opening en welkom

14.10 uur

Plenair deel met tafelgasten

14.55 uur

Pauze

15.00 uur

Tafelgesprekken

15.45 uur

Plenaire afronding

16.30 uur

Afsluiting

Voor informatie klik op de afbeelding:

Aanmelden

Via de volgende link* graag uw deelname uiterlijk 7 oktober bevestigen: Direct aanmelden

* Uw persoonlijke gegevens (naam, functie, organisatie en e-mailadres) worden uitsluitend voor de organisatie van deze bijeenkomst gebruikt.

Praktische informatie

Datum

dinsdag 20 oktober 2020

Tijdstip

van 14.00 tot 16.30 uur

Deelname

de link voor deelname wordt uiterlijk 19 oktober aan u verzonden

Deelnemers

schoolleiders/directeuren, teamleiders, mentoren, ondersteuningscoördinatoren,
verzuimcoördinatoren, beleidmakers onderwijs en jeugd, leerplichtambtenaren, J&G coaches, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en consulenten passend onderwijs

Startonderzoek naar inclusiever onderwijs po en v(s)o

gisteren | in Nieuwsberichten

Praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs vraagt schoolbestuurders en -leiders uit primair en voortgezet onderwijs mee te werken aan een onderzoek naar scholen die al inclusiever onderwijs in de praktijk brengen of van plan zijn dat te doen.

Het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) doet in opdracht van het praktijkplatform een startonderzoek naar scholen in het po en vo die op dit moment al inclusiever onderwijs hebben. Dit doen ze niet alleen om de startsituatie in kaart te brengen qua aard en omvang van inclusiever onderwijs in Nederland, maar ook om op te sporen welke zaken aandacht nodig hebben tijdens de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning van het inclusiever maken van het onderwijs.

De vragenlijst is bedoeld voor scholen die al inclusiever onderwijs in praktijk brengen, bezig zijn om het onderwijs inclusiever te maken of daar onlangs voor hebben gekozen. Ook als uw school zich niet aanmerkt als inclusief of inclusiever, maar wel steeds minder leerlingen naar gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen verwijst, kunt u de vragenlijst invullen. Meedoen kost ongeveer 20 minuten.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het ondersteuningsprogramma van praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs. Hiermee wordt het beschikbaar voor scholen/besturen en het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad.

Aanmelden voor 30 oktober
Als u wilt meewerken aan dit onderzoek, meld u dan voor 30 oktober aan via survey@ncoj.nl en vermeld in uw e-mail:

 • naam en adres van de school;
 • naam en e-mail van de contactpersoon van de school;
 • welk onderwijs wordt verzorgd (po of vo).

In november ontvangt de school de link naar de online vragenlijst.

Nog plaatsen beschikbaar voor de training 'Hoe voert u ziekteverzuimgesprekken' op 9 november!

4 uur geleden | in Nieuwsberichten

In deze training leert u hoe u een verzuimgesprek met een ziekgemelde leerling kunt voeren. Centraal staat het oefenen van gesprekken met een trainingsacteur. De trainer, Evelien Katoen, is procesbegeleider en geeft, samen met de trainingsacteur, feedback op de manier van gespreksvoering van de deelnemers. De M@ZL methodiek wordt hierin gehanteerd.

Datum: 9 november 2020
Tijdstip: 16.00 uur - 20.00 uur

Voor aanmelden: klik hier.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.