Protocol schoolaanwezigheid

  • feb 2023
  • 729
Nieuwsberichten

Verzuimprotocol in een nieuw jasje
Vol trots presenteert de netwerkgroep HAS (Handelingsgerichte Aanpak Schoolaanwezigheid) het nieuwe protocol schoolaanwezigheid.

Van curatief naar preventief verzuimbeleid
Op zowel landelijk als regionaal niveau ziet de netwerkgroep een verschuiving van curatief naar meer preventief werken m.b.t. verzuim. Momenteel is het ministerie van OCW bezig met een wetsvoorstelwijziging t.a.v. verzuimbeleid (klik hier voor de kamerbrief over verzuimcijfers en verzuimaanpak). Binnen de regio Noord-Kennemerland zijn afspraken gemaakt tussen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland en de gemeenten middels de uitvoeringsagenda passend onderwijs-jeugd om meer preventief te werken. Projecten als Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (MAZL) en Jeugdhulp op school (JOS) zijn hier mooie voorbeelden van.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die op school regelmatig afwezig zijn, vaker moeite hebben met het vinden van een baan. Ze lopen meer kans problemen te krijgen met hun psychische gezondheid en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Om te voorkomen dat het langdurig thuiszittende leerlingen worden, is het belangrijk om schoolverzuim vroegtijdig te signaleren en aan te pakken[1]. In schooljaar 2021-2022 is door de proeftuin schoolaanwezigheid en de invoering van het Multidimensional-Multitiered system of support (MD-MTSS) model een verdere impuls aan preventief werken gegeven.

Protocol schoolaanwezigheid
Door deze ontwikkelingen was het verzuimprotocol toe aan vernieuwing in m.n. taalgebruik. In de regio Noord-Kennemerland spreken professionals liever over ‘schoolaanwezigheid’ en gaan uit ‘bezorgdheid’ daarover met de jongere en ouders/verzorgers in gesprek. De term ‘verzuim’ en het controleren daarop past minder in onze visie.

Het nieuwe protocol informeert over:

1. Interprofessioneel samenwerken, rollen en taken

2. Wettelijk kader

3. Ziekteverzuim

4. (Dreigend) thuiszittende leerlingen

5. Procedure vrijstelling van inschrijving onderwijs


Netwerkgroep HAS
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de leden van de netwerkgroep HAS:

Pepijn van der Beek (ondersteuningscoördinator De Viaan), Maureen van den Berg (projectleider MAZL GGD), Kelsey Haan (leerplichtambtenaar gemeente Dijk en Waard), Ymie de Jong (leerplichtambtenaar gemeente Alkmaar), Gerard Koopman (schoolondersteuningsmanager PCC), José van der Meulen (ondersteuningscoördinator Focus), Nellie Ossebaar (jeugdarts GGD), Judith Wit (projectleider team J&G coaches vo) en Irma de Wit (senior consulent passend onderwijs/programmamanager schoolaanwezigheid samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland).


[1] Schoolverzuim aanpakken (nji.nl)