M@ZL training 'Het voeren van verzuimgesprekken' door GGD in 2021

  • dec 2020
  • 599
Nieuwsberichten

De GGD biedt in het kader van M@zl trainingen aan voor alle betrokkenen binnen de school. Denk hieraan aan de mentoren, verzuimcoördinatoren, ondersteuningscoördinatoren en administratief medewerkers die gesprekken voeren met ouders en leerlingen.

In de afgelopen periode heeft de GGD al een aantal trainingen verzorgd. Ook in 2021 bieden zij de training “het voeren van verzuimgesprekken” aan.

Hierin proberen zij gesprekstechnieken te verbeteren en geven zij advies en handvatten voor het voeren van deze gesprekken. Dit gaat in samenwerking met een ervaren acteur die ook de gesprekken en casussen gaat oefenen met de deelnemers. Deze training bestaat uit 1 dagdeel en kan op jullie school gegeven worden. Mits dit natuurlijk met de huidige corona maatregelingen te realiseren is. Anders kunnen zij dit ook online aanbieden. De groepsgrootte mag uit maximaal 12 deelnemers bestaan. Bent u geïnteresseerd over de training op uw school, neem dan contact op mberg@ggdhn.nl.

De mentortraining: M@ZL-workshop “het voeren van verzuimgesprekken”
Een ziekteverzuimgesprek voeren is niet altijd makkelijk. Soms treft u een leerling die weinig loslaat, een nonchalante houding heeft of rebelleert of een ouder die argwanend is, zich aangevallen of machteloos voelt. Aangezien u het eerste contact heeft met de (ouders van de) ziek gemelde leerling.

In de M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ krijgt u doeltreffende handvatten en wordt er ervaringsgericht geoefend om op een authentieke en effectieve manier een gesprek met een ziekgemelde leerling en/of diens ouders te kunnen voeren.

Inhoud van de training

o Welkom, korte kennismaking, introductie programma
o Doel van M@ZL + het stappenplan
o Dialoog met deelnemers over ziekteverzuim
o Inzicht- en gesprekstool: de interpretatieladder
o Oefenen met open vragen
o Oefenen in actief luisteren: LSD Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
o Casuïstiek inventariseren:

Kan een gesprek zijn die al heeft plaatsgevonden en waarvan men niet tevreden was over het resultaat of een nog te houden gesprek waar men tegenop ziet of met specifiek lastig gedrag van ouder en of leerling

o Praktijksituaties oefenen met acteur/trainer

Voorbeelden van lastig gedrag voor mentoren kunnen zijn:
• De ontkennende leerling (iedereen is toch wel een keertje ziek)
• De spraakwaterval waar u moeilijk tussen komt
• Sociaal wenselijk gedrag van leerling (ja zeggen, nee doen)
• De vijandige ouder (“Dus u vindt dat ik het niet goed doe als ouder?”)
• De gemakzuchtige ouder (“Ach, hij heeft toch goede cijfers?”)
• De pedagogische machteloze ouder (“Ik heb het gezegd, maar hij luistert niet.”)
• De ouder die de hand boven het hoofd van de leerling houdt
• De gesloten leerling, die niet veel los laat

Het resultaat van de training
Aan het einde van de workshop “het voeren van verzuimgesprekken”:
• weet de mentor dat het doel is om vroegtijdig belangstelling te tonen voor de ziekgemelde leerling en er
achter te komen wat de ondersteuningsbehoefte is
• weet de mentor/zorgbegeleider hoe hij/zij de leerling door kan verwijzen naar de jeugdarts
• heeft de mentor/zorgbegeleider geoefend met handvatten voor het voeren van een effectief
ziekteverzuimgesprek.

Ook zal er weer een “train de trainer” training plaatsvinden op 8 en 22 maart. Deze training bestaat uit 2 dagen (4 dagdelen). Vooralsnog online vanwege de huidige corona maatregelen.

In deze training leert u hoe u de training “het voeren van verzuimgesprekken” kunt geven binnen uw school. U kunt zich hiervoor aanmelden via Opleidingen (opleidingsportaal.nl).

“Train de trainer M@zl”
De aanleiding Verzuim is een omvangrijk probleem in het voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs. De belangrijkste redenen voor ziekmelding door leerlingen blijken psychische en lichamelijke klachten te zijn.

Hier liggen vaak problemen aan ten grondslag zoals een onrustige thuissituatie, stress of leren motivatieproblemen. Leerlingen die frequent of langdurig van school verzuimen met ziekte als reden, zijn lang niet altijd (ernstig) ziek; er kunnen ook andere redenen zijn, die leiden tot een ziekmelding.

M@ZL is een landelijk erkende interventie, die door scholen en de jeugdgezondheidszorg is ontwikkeld. Binnen M@ZL werken de school en de jeugdarts samen om, vanuit een gezamenlijke zorg en ieder vanuit zijn eigen rol, de juiste begeleiding voor de ziekgemelde leerling te realiseren.

De rol van de mentor/studieloopbaanbegeleider is heel belangrijk bij de uitvoering van M@ZL, aangezien zij het eerste contact hebben met de (ouders van de) ziek gemelde leerling.

Uit ervaring blijkt dat zij vaak worstelen hoe ze het gesprek over ziekteverzuim het best kunnen voeren. Tijdens de M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ leren mentoren hoe ze een gesprek met een ziekgemelde leerling en diens ouders kunnen voeren.

Deze Train de trainer M@ZL stelt u in staat om als workshopbegeleider de M@ZL workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ voor mentoren te verzorgen. Medewerkers van de jeugdgezondheidszorg, de gemeenten of het onderwijs (samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland) worden getraind om als workshopbegeleider de M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ te kunnen verzorgen voor mentoren.

Na het volgen van de training is de deelnemer:
● op de hoogte van hoe en waarom de M@ZL-methodiek werkt, hoe deze aansluit bij de huidige wettelijke kaders en
wat de rollen zijn van de school, jeugdarts en leerplicht;
● toegerust om scholen te motiveren en te ondersteunen in het toepassen van de M@ZL-methodiek en hen adviseren
met betrekking tot ziekteverzuim van hun leerlingen;
● in staat om als workshopbegeleider de M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ aan mentoren te
geven.

Ook andere professionals, die op scholen voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, met jongeren en/of hun ouders in gesprek gaan n.a.v. ziekteverzuim kunnen deelnemen aan deze workshop. Denk aan verzuimcoördinator of maatschappelijk werkende op een school.

Globaal programma
De training bestaat uit twee dagen (vier dagdelen). De trainingsdagen zijn standaard van: 9.30 -16.30 uur (lunchpauze van 12.30 uur tot 13.30 uur)

Dagdeel 1: Het hoe en waarom van M@ZL
Als begeleider van de workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ bent u een belangrijke ambassadeur van de M@ZL-methodiek. U kunt uitleggen wat M@ZL is en omgaan met eventuele weerstand die bij mentoren speelt. Daarom krijgt u uitleg over de M@ZL methodiek en verkent u uw eigen visie op ziekteverzuim. Welke theorieën en welk gedachtegoed liggen ten grondslag aan M@ZL? Hoe ziet het stappenplan eruit en welke attitudes passen hierbij? Maar ook: wie vervult welke rol en welke rol vervult de mentor? Tijdens deze ochtend staan we daarom ook stil bij de samenwerking.

Dagdeel 2: Communicatieve vaardigheden bij het voeren van verzuimgesprekken
Tijdens de M@ZL-workshop leren mentoren hoe zij een effectief ziekteverzuimgesprek kunnen voeren. Hiervoor hebben zij de juiste basishouding en communicatieve vaardigheden nodig. Als workshopbegeleider dient u samen met de trainingsacteur hierop inhoudelijk te kunnen sturen. Tijdens dit dagdeel schetst de trainer hiervoor het theoretische kader. Dit is gebaseerd op een aantal basisprincipes van Motiverende Gespreksvoering (grondleggers Miller & Rollnick). Daarnaast bespreekt de trainer de belangrijkste communicatieve vaardigheden waarop u als workshopleider feedback kunt geven.

Dagdeel 3: M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ organiseren en uitvoeren
Bij het organiseren en uitvoeren van een M@ZL-workshop komt best wel wat kijken. De trainer doorloopt tijdens dit dagdeel het programma van de workshop en bespreekt wat belangrijk is met betrekking tot organisatie, voorbereiding, samenwerking en uitvoering. Met betrekking tot de uitvoering is er specifiek aandacht voor verschillende soorten gedrag dat u van de mentoren kunt verwachten en hoe daar mee om te gaan. Denk hierbij aan mentoren met twijfels over de M@ZL methodiek of mentoren die het moeilijk vinden om te oefenen met een trainingsacteur.

Dagdeel 4: M@ZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ in de praktijk
Tijdens dit laatste dagdeel ervaart u aan den lijve de workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’’. De trainer geeft samen met een trainingsacteur de workshop en u bent samen met uw medecursisten deelnemer van deze workshop. Als toekomstige workshopbegeleiders gaat u dus zélf verzuimgesprekken oefenen met de trainingsacteur. Hierdoor snijdt het mes aan meerdere kanten.

Werkwijze en studiebelasting
Naast kennisoverdracht bestaat de Train de trainer M@ZL voor een groot deel uit oefenen met praktijksituaties. Aan de hand van reële en zelf ingebrachte casuïstiek wordt met interactieve werkvormen getraind. Een trainingsacteur wordt ingezet om het leerrendement te vergroten.

Voor aanmelding, klik hier