Samen met jongeren terugkijken op de JongerenTop NHN

  • jun 2019
  • 1273
Nieuwsberichten

Hoe kunnen we samen betere kansen creëren voor jongeren op weg naar hun zelfstandigheid? Tijdens de JongerenTop NHN zijn oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in Noord-Holland Noord. Ook de jongeren zelf waren betrokken bij dit proces. Deze eerste JongerenTop NHN toonde dat mét jongeren praten, in plaats van óver hen, tot mooie gesprekken en resultaten leidt.

Een oproep die beklijft is de vraag om jongeren centraal te zetten, hen serieus te nemen en niet te ‘vertroetelen’, de regie bij de jongere te laten en financiering beschikbaar te stellen.

Bestuurders ondertekenden een intentieverklaring waarbij zij uitspraken dat zij staan voor een betekenisvolle toekomst voor iedere jongere. Samen met jongeren en professionals willen de bestuurders ervoor zorgen dat de tijdens de JongerenTop NHN geformuleerde adviezen in de komende vier jaar worden opgevolgd. De jongeren kregen een uitnodiging voor een gesprek om de voortgang te bespreken en de vraag om vooral contact te houden.


Op 23 mei jl. vond de ontmoeting met de jongeren en de projectgroep ‘JongerenTop’ plaats. We hebben gezamenlijk teruggekeken naar de JongerenTop die plaatsvond op 30 november 2018. De jongeren waren tevreden over hun bijdrage en de uitkomsten, met name op het thema huisvesting. Ook gaven zij aan dat er tijdens de gesprekken aan de verschillende tafels weinig ruimte was voor een echt gesprek. De wisselingen tussen de verschillende gesprekstafels kwamen te snel. Daardoor ontstond af en toe het gevoel dat het verhaal van de jongere de aanleiding voor het gesprek was en dat er niet met hen gesproken werd. De jongeren werden naar hun idee teveel ingezet als middel en niet als gesprekspartner. Ook waren de jongeren graag betrokken geweest bij de gehele organisatie. Zo ook bij het samenbrengen van de conclusies op de dag zelf. Besloten is dat we in het vervolg een aantal van de jongeren intensief betrekken bij de organisatie van vervolgbijeenkomsten.

Het plan van aanpak is inmiddels geschreven. We hebben de adviezen en ontwikkelingen die tot nu toe tot stand zijn gekomen in de regio Noord-Holland Noord in kaart gebracht.

Samen hebben we per thema de ontwikkelingen doorgenomen, op het gebied van:
- Preventie
- De jongere serieus nemen
- Aansluiting jongere en werkgever
- Toekomstplan
- Een leven lang leren en ontwikkelen
- Jongerenhuisvesting

De conclusie was dat er al veel ontwikkeld is in de regio Noord-Holland Noord. En dat er verschillen zijn in aanpak tussen de 18 gemeenten. Sommige gemeenten zijn verder op het gebied van jongerenparticipatie dan andere. De kunst is om dit beter te organiseren. Klik hier voor het overzicht.

Nu het plan van aanpak gereed is, is het tijd voor het uitvoeringsprogramma. Hoe gaan we het doen? Besloten is dat een vertegenwoordiging van de jongeren met de projectgroep in gesprek gaat over een specifiek thema. Zo zetten we alle stappen gezamenlijk. Het eerste thema waar we aandacht aan geven is ‘de jongere serieus nemen’ want de stem van de jongere doet er toe! Een van de eerste punten die we op voorspraak van de jongeren gaan uitwerken is: Hoe we binnen scholen het gesprek over welbevinden kunnen voeren met bestuurders, directeuren en jongeren zelf. Een van de suggesties die gedaan werd tijdens de bespreking was: Kan er een jongere binnen de school als een vertrouwenspersoon fungeren? Dat biedt voor een jongere mogelijk een makkelijkere ingang voor een gesprek dan met een medewerker van school.

Gezamenlijk kijken we terug op een mooie en inspirerende avond waarin we een eerste stap hebben gezet om met jongeren te praten!